حقوق

پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی عقد کفالت و به کارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی تطبیقی عقد کفالت و به کارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی عقد کفالت و به کارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكیده…………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : كلیات………………………………………………………………………………………………3

1-1 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………4

1-2 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت یا ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………….4

1-4 سولات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………….4

1-5 تعریف اصطلاحات و متغیرها ……………………………………………………………………………5

1-6 پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مبانی نظری ………………………………………………………5

1-6- 1پیشینه پژوهش در جهان …………………………………………………………………………….5

1-6-2پیشینه پژوهش در ایران ………………………………………………………………………………6

1-6-3 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………..6

1-7 روش كار تحقیق و موانع و مشكلات تحقیق ………………………………………………………….7

فصل دوم : عقد كفالت در حقوق ایران …………………………………………………………………….8

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………….9

2-2 كلیات …………………………………………………………………………………………………….10

2-3 اوصاف عقد كفالت ……………………………………………………………………………………..12

2-4 كفالت طلب و كفالت ملاقات ………………………………………………………………………….15

2-5 تفاوت كفالت با ضمان ………………………………………………………………………………….15

2-6 كفالت و وكالت ………………………………………………………………………………………….16

2-7 متعلق كفالت ……………………………………………………………………………………………16

2-8 كفالت به اعتبار زمان ……………………………………………………………………………………17

2-9 مقتضای كفالت احضارمكفول است یا پرداخت دین ؟ ……………………………………………….18

2-10 مواردی كه كفالت ممنوع است ………………………………………………………………………19

2-11 ترامی و دور در كفالت …………………………………………………………………………………20

2-12 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….22

2-13 كفالت قهری ……………………………………………………………………………………………22

2-14 سقوط تعهد كفیل ……………………………………………………………………………………..24

2-15 مواردی كه موجب سقوط تعهدات كفیل نیست ……………………………………………………27

2-16 رجوع كفیل به مكفول …………………………………………………………………………………28

فصل سوم: عقد كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…30

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربی ……………………………………………..31

3-1-1 كلیات ……………………………………………………………………………………………………31

3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32

3-1-3 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….32

3-1-4 تزاحم ضمانت و كفالت ………………………………………………………………………………..33

3-1-5 كفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33

3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….33

3-1-7 آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………35

3-2-1 كلیات …………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2 اركان كفالت ……………………………………………………………………………………………..35

3-2-3 رابطه بین كفیل و دائن ………………………………………………………………………………….36

3-2-4 ترامی كفالت …………………………………………………………………………………………….37

3-2-5 تعدد كفیل ………………………………………………………………………………………………..37

3-2-6 رابطه بین كفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..37

فصل چهارم: به كارگیری از عقد كفالت برای اشتغال اتباع خارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس….38

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول كلیات …………………………………………………………………………………………………..39

4-1-1 سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………39

4-1-2 نقش سیستم كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………40

گفتار دوم كشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….44

4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..44

4-2-2 بررسی قانون كار كشور امارات متحده عربی …………………………………………………………44

4-2-3 شرایط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجی …………………………………………………………….46

4-2-4 موارد لغو مجوز كار توسط وزیر كار در امارات متحده عربی …………………………………………..46

4-2-5 شرایط اخذ ویزای كار در امارات متحده عربی …………………………………………………………47

4-2-6 تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………48

4-2-7 قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….48

4-2-8 در قانون كار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………48

4-2-9 اتمام رابطه كاری ………………………………………………………………………………………….48

گفتار سوم كشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….48

4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………48

4-3-2 شرایط استخدام كارگران خارجی با توجه به قوانین كار كشور عربستان سعودی………………….50

4-3-3 مسئولیت های كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………….51

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون كار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معیشت كارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم كشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدودیت های كارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر كار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

گفتار ششم كشور كویت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور كویت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرایط صدور كارت كار در بحرین …………………………………………………………………………….71

4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون كار كشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور فرانسه : ………………………………………………………76

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای كارگران خارجی ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرایط صدور پروانه كار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه كار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه كار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجی ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

كفالت در حقوق ایران عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند . كفالت به رضایت كفیل و مكفول له واقع می شود. ولی در مورد اینكه آیا رضایت و یا قبول مكفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع كه كفالت با ایجاب از طرف كفیل و قبول از طرف مكفول له واقع می شود و مكفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع كرده اند، بدون توجه به این كه عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدنی كمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یكی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی كیفری است كه قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسك می شود و كفیل متعهد می شود كه در زمان مقتضی متهم را احضار كند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله است.مطالعه اخیر كوشیده است مسئله كفالت را دركشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی كرده ومسئله به كارگیری این عقدرا برای اشتغال كارگران مهاجردر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی كشور امارات متحده عربی،عقد كفالت است.عقد كفالت در حقوق این كشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. كفیل در حقوق این كشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مكفول دارد.با این تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند كفیل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت شود كه بنا به دلایل خاص كه پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مكفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتی در صورتی كه وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد كه این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مكفول تنها در صورتی است كه در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول) با این وجود برای كفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد كه با احضار مكفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی كه در كفالت یا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی كفالت باید ادای سوگند یاد كند. كفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای كفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .كفیل در بحرین تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد كفالت فرد كفیل باید دارای خانواده و ساكن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این كشور ماهیتی دارد كه نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینكه حتی شبیه عقد ضمان معرفی كرد. اتباع خارجی برای كار در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به كفیل دارند كه بنا به قوانین كشور میزبان شرایط این كفالت متفاوت است ( در حالی كه در قوانین كار كشور فرانسه كه از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در كشور امارات متحده عربی فرد جویای كار قبل از ورود به كشور باید توسط موسسه هایی كه از وزارت كار و امور اجتماعی مجوز دارند كفالت شود.افراد جویای كار عملا دراین كفالت نقشی ندارند و كارفرماها باید برای اخذ ویزای كار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،كه مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می كند. در كشور عربستان كفیل كارجوی كارفرمایش نیز می باشد و كارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند كفیل خود را عوض كند، كارفرما نمی تواند به كارگرش اجازه دهد تا برای خود كار كند و كارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش كار كند.سایر كشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می كنند،كفیل ها كه اغلب همان كارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را كنسل كنند و یا از دادن ویزای خروج به كارگران ممانعت كنند. تعهد كفالت كاری براساس تعریف سازمان بین المللی كار،اسارت كاری (برده شدن)یا یک نوع كار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی كار، این كشورها در جهت تغییر قوانین كار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. كشور بحرین و كویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم كفالت كرده اند.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

كفالت یكی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اكثر مذاهب اسلامی كه زیربنای قوانین كشورهای اسلامی است با اندك اختلافی وجود دارد.

یكی از مهمترین مسائل و مشكلات مهاجرت به كشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای كارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این كشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص كارجو باید پروسه ای را طی كند كه این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه كشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد كفالت در حقوق ایران و كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار با مطالعه ی قانون كار كشور های، امارات، قطر، كویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط كار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.

2-1- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.

3-1- اهمیت یا ضرورت موضوع

آثارمتعدد عقد كفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.

با توجه به این كه در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به كار كردن در این كشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی كار اتباع خارجی در این كشورها ضروری باشد.

4-1- سوالات و فرضیه های تحقیق

1- سیستم كفالت كه برای اخذ ویزای كار در كشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چه ماهیت حقوقی است؟

2- آیا سیستم حقوقی كفالت برای اخذ ویزای كاركه در قانون اغلب كشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد در نظام های حقوقی مترقی جهان وجود دارد؟

3- آیا برای اخذ ویزای كار در كشورهای مورد نظر بین اتباع كشورهای مختلف تبعیض وجود دارد؟

فرضیه های ذیل براساس سوالات فوق تدوین شده است:

1- به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی كفالت طلب و كفالت ملاقات است. و كفیل وظیفه ای بجز جست و جو و راهنمایی كردن به مكان مكفول و ترتیب ملاقات مكفول له و مكفول ندارد.

2- باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد كه نهاد حقوقی كفالت از اتباع بیگانه برای اخذ ویزای كار سابقه ای در قوانین كار فرانسه نداشته است.

3- با توجه به بررسی انجام شده، اتباع كشورهای عربی براتباع سایر كشورها جهت اخذ ویزای كار اولویت دارند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت 70 هزار تومان

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.