حقوق

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان و راهكارهای پیشگیری از ان


گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  بررسی خشونت علیه زنان و راهكارهای پیشگیری از ان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشكده علوم انسانی – گروه حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

بررسی خشونت علیه زنان و راهكارهای پیشگیری از ان

 استاد راهنما:

جناب آقای دكتر محمد حسین پوریانی

 استاد مشاور :

جناب آقای دكتر قدرت الله خسروشاهی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: كلیات تحقیق ………. 4

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق.. 7

1-3- اهداف تحقیق.. 9

1-3-1- هدف اصلی.. 9

1-3-2- هدف فرعی.. 9

1-4- سؤالات تحقیق.. 10

1-4-1- سوال اصلی.. 10

1-4-2- سوال  فرعی.. 10

1-5- فرضیه های  تحقیق.. 11

1-5-1- فرضیه  اصلی.. 11

1-5-2- فرضیه   فرعی.. 11

1-6- تعاریف مفاهیم. 12

1-7- روش تحقیق.. 13

1-8- پیشینه تحقیق.. 14

1-8-1- پیشینه خارجی.. 14

1-8-2- پیشینه داخلی.. 19

1-8-3- جمع بندی از پیشینه تحقیقات… 24

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق… 26

2-1- مروری بر مبانی نظری.. 27

2-2-  ساختار خانواده در ایران و جهان. 31

2-2-1- ساختار خانواده در گذشته. 32

2-2-1-1- خانواده گسترده 33

2-2-1-1-1-  ویژگی‌های خانواده گسترده 35

2-2-1-2- خانواده هسته ای.. 36

2-2-1-2-1- ویژگی‌های خانواده هسته ای.. 37

2-2-2- سیر تحول خانواده و موقعیت زن در ایران. 38

2-2-3- تغییرنقش  مردان در خانواده 38

2-2-4- تغییر نقش زنان در خانواده 39

2-2-5- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران. 40

2-3-  عوامل ایجاد خشونت… 44

2-3-1- علل اقتصادی.. 44

2-3-2-  عوامل فرهنگی.. 47

2-3-3-  رسانه های جمعی.. 47

2-4- خشونت خانگی در ایران. 49

2-4-1- روابط زن و مرد از گذشته تاكنون. 49

2-4-2- خشونت خانگی علیه زنان. 50

2-4-3- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده 51

2-4-4- ویژگی های شخصیتی مردان خشن.. 51

2-5- انواع خشونت علیه زنان. 53

2-5-1- خشونت روانی.. 53

2-5-2- خشونت جسمی.. 54

2-5-3- خشونت جنسی.. 54

2-5-4- خشونت اقتصادی.. 54

2-6- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان. 55

2-6-1- اثرات كوتاه مدت… 55

2-6-1-1- آسیب جسمانی زن. 55

2-6-1-2- آسیب روحی و عاطفی.. 56

2-6-1-3- لطمه روحی كودكان. 56

2-6-2- اثرات بلند مدت… 57

2-6-2-1- آسیب شدید روحی و ماندگاری استرس و ترس در زنان. 57

2-6-2-2- عدم مشاركت در امور اجتماعی.. 58

2-6-2-3- ابتلا  به HIV به جهت خشونت جنسی.. 58

2-7- حوزه های خشونت علیه زنان. 60

2-7-1- حوزه خصوصی 60

2-7-1-1-  در خانه پدر 60

2-7-1-2-   در خانه شوهر 60

2-7-2-  حوزه عمومی.. 61

2-7-2-1- آداب و رسوم. 61

2-7-2-2- فرهنگ شفاهی و كتبی.. 61

2-7-2-3- سنت ها : 61

2-8- چارچوب نظری پژوهش… 62

2-8-1-  نظریه های خشونت… 62

2-8-1-1-  جنبه زیستی.. 62

2-8-1-2-عوامل روان شناختی و شخصیتی.. 62

2-8-1-3- نظریه خشونت ذاتی.. 64

2-8-1-4- نظریه  محرومیت – تهاجم. 65

2-8-1-5-نظریه نیازهای انسانی.. 66

2-8-1-6-  نظریه تحریك… 66

2-8-1-7-  ویژگی های شخصیتی.. 67

2-8-1-8- ناكامی.. 68

2-8-1-9- ضعف اخلاقی.. 68

2-8-1-10-  اعتیاد  و مصرف مواد مخدر. 69

2-8-2-  ‌رویكرد روانشناسی اجتماعی.. 69

2-8-2-1- نظریه یادگیری اجتماعی.. 69

2-8-2-2- نظریه مبادله. 71

2-8-2-3-  نظریه منابع. 71

2-8-2-4- نظریه كنترل اجتماعی.. 71

2-8-3- رویكرد جامعه شناختی.. 72

2-8-3-1- تالكوت پارسنز(نظریه كاركردگرایی) 72

2-8-3-2- رنه كونیگ… 74

2-8-3-3- هلموت شلسكی.. 79

2-8-3-4- فردریک انگلس… 82

2-8-3-5- ماكس هوركهایمر. 84

2-8-3-6- نظریه فمینیستی.. 87

فصل سوم: راهكارهای پیشگیری از خشونت … 93

مبحث اول : پیشگیری.. 94

3-1-1- مفهوم پیش گیری از جرم. 94

3-1-2 – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی.. 94

3-1-3-  پیشگیری  اولیه ، ثانویه و ثالث… 96

مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان. 98

3-2-1- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی.. 98

3-2-2-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار. 104

3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی) 107

3-2-3-1-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی.. 108

3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن. 109

3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت… 111

مبحث سوم : راهكارهای نهادهای كیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان. 113

3-3-1- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افكار عمومی.. 114

3-3-2- ایجاد مراكز مشاوره و خطوط بحران. 116

3-3- 3- آموزش زنان در خودایمن‏سازی.. 117

3-3-3-1-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت   117

3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود. 118

3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان. 118

3-3-3-4- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت… 118

مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن. 120

3-4-1- راهكارهای عدالت کیفری.. 121

3-4-2-  عملکرد پویای نهاد قضائی.. 121

3-4-2-1- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق.. 123

3-4-2-2- پرورش قضات و استفاده از قضات زن. 126

3-4-2-3- همکاری قضات و متخصصین.. 129

3-4-3- لزوم عملكرد و پویایی نهادهای اجرائی.. 130

3-4-4- سازوكارهای ناظر بر نهادهای غیر كیفری.. 132

3-4-4-1- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای.. 134

3-4-4-1-1- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت… 134

3-4-4-1-2- صدور گواهی‏های پزشکی.. 135

3-4-4-1-3- درمان سریع. 135

3-4-4-2-ایجاد خانه ‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان. 136

3-4-4-3-کمیسیون‏های جبران خسارت… 137

3-4-5-  قانون و خشونت… 139

3-4-5-1-  نقش پلیس… 139

3-4-5-2- اختیارات بازداشت کردن. 142

3-4-5-3- ضمانت‌گیری از متهم. 144

3-4-5-4-  واکنش‌های حقوقی.. 144

3-4-5-5-  طلاق – جدایی.. 145

3-4-5-6-  راه ‌حل ‌های حقوق مدنی.. 146

3-4-5-7- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو. 148

نتیجه گیری و پیشنهادات….. 150

نتیجه گیری.. 151

پیشنهادات… 154

محدودیت های تحقیق.. 157

منابع و ماخذ. 158

فهرست منابع فارسی.. 159

فهرست منابع غیر فارسی.. 163

چكیده به زبان انگلیسی 164

چكیده

زنان نیمی از جامعه ایران را تشكیل داده اند از سویی به جهت پاره ای مناسبات اجتماعی نقش زنان نسبت به مردان در تربیت فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بخواهیم منصفانه به موضوع بنگریم نقش آنان در استحكام نظام خانواده نیز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدی مردان واقع شده و حقوق آنان نادیده انگاشته شده است .حتی وضعیت پا را فراتر از این نهاده و قوانینی كه به جهت حمایت از آنان وضع شده كه اغلب توسط مردان تدوین گردیده است جوابگوی حمایت از آنان نمی باشد ، خشونت به عنوان جزیی از ذات وجود انسان در ضمیر او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با بهره گرفتن از آن واكنش های طبیعی از خود بروز داده و از خود دفاع نماید. در پژوهش حاضر مشخص گردید كه عوامل مختلفی در خشونت مردان علیه زنان وجود داشته كه می توان به مباحث زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی  اشاره نمود همچنین وضعیت خانوادگی و سطح تربیت اجتماعی و فردی افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهمیت بالایی برخوردار است در این میان قانون نیز راهكارهایی را در نظر گرفته است كه البته این راهكارها در محیط خانواده چندان كاربردی ندارند زیرا زنان گاهی در خانه پدری از سوی والدین و برادران و در خانه همسر از سوی او و در اجتماع به وسیله برخی نهادها  وسازمانها مورد خشونت قرار می گیرند  در دایره خشونت می توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پیشرفت زنان در جامعه به عناوین مختلف نام برد، در این دایره حتی ممنوعیت به كارگیری برخی از مشاغل در سطح جامعه می تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه كه مهم به نظر می آید نوع خشونت نیست بلكه اثرات وتبعات آن از اهمیت بیشتری برخوردار است در پژوهش حاضر تمامی عوامل فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک فصل از پژوهش نیز به راهكارها و پیشنهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است در یک جمع بندی می توان عوامل محیطی و خانوادگی و سطح آگاهی زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.

واژگان كلیدی : خشونت – زنان – حقوق مدنی – راهكاره های پیشگیری- خانواده – جامعه

مقدمه

خشونت نسبت به زنان در اشكال مختلف جسمی و روانی دارای عمری به قدمت تاریخ بشری و جزئی از آن است. واقعیتی تلخ و انكار ناپذیر كه زندگی و كرامت انسانی زنان را خدشه دار و صدمات غیر قابل جبرانی به آنان وارد می نماید.

تاریخ گواه آن است كه زنان به دلیل جنسیت شان به صور و اهداف گوناگون به مقتضای زمان و مكان مورد آزار قرار گرفته ، تا سر حد مرگ  و حتی مرگ فجیعانه پیش رفته و كشته شده اند. در حالی كه صاحب نظران به خشونت نسبت به زنان از مناظر گوناگون نگریسته اند و ریشه های تاریخی ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و روانی برای آن بر می شمرند، ولیكن  هیچ دلیل عقلانی برای انجام این عمل شرم آور و ناقض حقوق بشر وجود ندارد.

علیرغم زشتی  عمل ، زمانی بیش نیست كه خشونت نسبت به زنان توجه جامعه بین المللی را به خود به عنوان نقض حقوق بشر جلب كرده و كوشش برای شناخت جلب توجه جهانی و اقدام برای رفع این پدیده مذموم صورت گرفته است. (مولاوردی، 1385: 14)

همچنین در دوران مدرنیته زن با سه چیز شناخته می شد: بچه ،‌كلیسا و آشپزخانه . با توجه به روند نژاد گرایی بین زن و مرد به راحتی میتوان میان مدرنیته و كشتار زنان و تنفر از زن پیوند برقرار كرد . اما از سالهای 1950 به بعد از فضای درون خود مدرنیسم حاكم بر اروپای شمالی و مركزی جریاناتی جهت نفی خشونت علیه زنان ،‌اعاده حقوق برابر و عادلانه برای زنان و احیای نقشهای لازم اجتماعی برای آنان تحت عنوان فمینیسم ظهور پیدا كرد.(سجادی، 1382: 12)

با اینكه برابری حقوقی در بسیاری از كشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است اما این برابری حقوقی به هیچ وجه نشانگر برابری واقعی و حاكم بر مناسبات زنده و جاری در جامعه نیست. به عبارت دیگر « مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبین آن است كه فقط تساوی قانونی[1] و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعیت آنان كفایت نمی كند، زیرا تبعیض مبتنی بر جنسیت موجود را نظام مبتنی بر سلطه و انقیاد حمایت می كند تنها با شناخت  دقیق ماهیت این نظام و دگرگون ساختن تدریجی آن ، آزادی از انقیاد نظام یافته زنان به دلیل
1-1- بیان مسئله

در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است كه زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حكمت به خوبی موید این مطلب است.« ارسطو زن را ناقص می دانست ، فیثاغورث معتقد بود كه مرد اصلی خوب در طبیعت است و زن اصلی بد در آن ، افلاطون همواره خدا را شكر می كرد كه مرد آفریده شده است» (افتخاری، 1375: 148)

اخباری كه در زمینه نقض حقوق زنان و خشونت نسبت به آنان و وضعیت نابهنجار آنان در كشورهای مختلف به گوش می رسد حاكی از وخامت اوضاع می باشد. خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف برابری ، توسعه و صلح می باشد. و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ، نقض تضییع و یا سلب می كند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره ای از رویه های سنتی یا عرفی و پیشداوری‌های نادرست و تعصب‌ها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشات می گیرد. كه در نهایت منجر به كسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه ،‌محل كار و اجتماع می شود. این خشونت یا فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم آگاهی زنان به اطلاعات  حقوقی ، همینطور مساعی ناكافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود واعمال آنها ، یاری یا حمایت قانونی ، فقدان قوانین مناسب كه خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد،‌عدم اصلاح قوانین موجود ، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداخت به علل و پیامدهای خشونت و همین طور نقش رسانه ها در به تصویر كشیدن خشونت علیه زنان به ویژه تصاویری كه تجاوز به عنف با بردگی جنسی و نیز كاربرد زنان و دختران به عنوان اشیای جنسی ،‌از جمله هرزه نگاری ، را نشان می دهد ،‌عواملی هستند كه به رواج مستمر این گونه خشونت‌ها یاری رسانیده و بر كل جامعه به ویژه بر كودكان و نوجوانان كه آینده سازان جامعه بشریت هستند تاثیری منفی بر جای می گذارند(دفتر امور زنان ریاست جمهوری ، 1375: 92)

باتوجه به موارد فوق شناخت ابعاد مختلف خشونت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن از جمله مواردی است كه سعی در بررسی همه جانبه آن می رود تا بتوان با شناخت عوامل موجب آن ، راهكارهای پیشگیری و جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی را یافته و به آن عمل نمود.

لذا مسئله ای كه مطرح می گردد این است كه خشونت علیه زنان دارای چه ابعادی است و راهكارهای مقابله با آن ( به لحاظ حقوقی – اجتماعی ) چه می تواند باشد لذا تلاش محقق بر آن است كه موضوع فوق را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنكه یک مسئله خانگی ، محلی ، شهری ، كشوری یا منطقه ای باشد یک مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات ومشكلات حداقل دست آورد جهانگیری است، قدرت هایی كه بر طبل جهانگیری می كوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند كه راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه آسایش و بهره مندی مردم را جهانی كنند اما برای جهانی كردن مشكلات و معضلات از هیچ كوششی فرو  نمی نمایند تا در هر چه خود دست و پا می زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت خواه  در مفهوم عام انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی علیه زنان از این تحمیل جدا نیست. (معتمدی مهر،1380: 12)

امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر كه تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا كرده كه مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان كرده اند امروزه به مدد مكانیزه شدن جرم و جنایت جهان با 71 میلیون كشته قرن بیستم را پشت سر گذشته كه این رقم بیشتر از همه كشته ها در طول تاریخ بشریت می باشد. و همچنین تئوریزه شدن اراده و خواست جانیان بین المللی كه به كمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هویت تاریخی شان  رضایت نمی دهند مصائب بزرگی بر بشریت رفته كه خشونت  علیه زنان تنها یک شاخه تنومند آن است.

تعداد صفحه :177

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.