رشته حسابداری

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر عبدالکریم مقدم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4- فرضیه ها

1-5- اهداف تحقیق

1-6- روش تحقیق

1-7- تعریف مفاهیم و واژه ها

1-8- قلمرو تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری

2-2-1-1- تعریف محافظه کاری

2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری

2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله

2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری

2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی

2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی

2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی

2-2-1-4-4- تفسیر قانونگذاری

2-2-1-5- انتقاد از محافظه کاری

2-2-1-5-1- نا اعتمادی

2-2-1-5-2- پنهان کاری

2-2-1-5-3- نفی اصول حسابداری

2-2-1-5-4- سوگیری

2-2-1-5-5- امر ذهنی

2-2-1-6-دفاع از محافظه کاری

2-2-2- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی

2-2-2-1- تعریف ورشکستگی

2-2-2-2- ماهیت ورشکستگی

2-2-2-3- دلایل ورشکستگی

2-2-2-4- مراحل ورشکستگی

2-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

2-2-4- بررسی قانون ورشکستگی در ایران

2-3- بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-3-1- تحقیقات خارجی

2-3-2- تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-3- اهداف تحقیق

3-4- متغیرها

3-5- جامعه و نمونه آماری

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

3-7- آمار توصیفی

3-8- آمار استنباطی

3-9- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه

4-2- محاسبه وضعیت مالی شرکت ها با بهره گرفتن از نسبت Q توبین

4-3- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 89

4-4- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

4-5- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 88

4-6- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

4-7- آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف – اسمیرنوف )

4-8- محاسبه ریسک ورشکستگی

4-9- محافظه کاری غیرشرطی

4-10- آماره های توصیفی مربوط به ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده

4-11- آماره های توصیفی مربوط به محافظه کاری غیرشرطی شرکت های بحران زده

4-12- بررسی فرضیه ها

4-12-1- بررسی فرضیه اول

4-12-1-1- محاسبات رگرسیون

4-12-2- بررسی فرضیه دوم

4-12-2-1- بررسی محافظه کاری غیرشرطی

4-12-2-2- بررسی ریسک ورشکستگی

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه مطالعه

5-3- نتیجه ­گیری

5-4- پیشنهادات

5-5- پیشنهاد برای مطالعات آتی

5-6- محدودیت­های تحقیق

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

فهرست جدول ها

 

جدول 4-1. آماره های توصیفی نسبت Q توبین سال 89

جدول 4-2 – وضعیت مالی شرکت ها با توجه به Q توبین

جدول4-3 – شرکتهای دچار بحران مالی در سال 89

جدول 4-4 – آماره های توصیفی سال 88

جدول 4-5 وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

جدول4-6 – شرکتهایی که دچار بحران مالی در سال 88

جدول 4-7- سطح معناداری داده ها

جدول4-8- متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال89

جدول4-9 – متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال 88

جدول 4-10 – آماره های توصیفی شرکت های دچار بحران مالی

جدول 4-11 – آماره های توصیفی محافظه کاری غیرشرطی

جدول 4-12- نتیجه آزمون پیرسون

جدول 4-13- محاسبات رگرسیون فرضیه اول

40

41

42

43

43

44

45

47

48

48

49

50

51

 

1

2

3

6

6

7

7

7

8

9

10

10

10

10

11

11

12

12

13

14

15

15

15

15

16

16

16

17

18

18

18

19

19

20

21

23

23

27

31

32

32

32

32

32

33

35

37

37

39

40

40

40

41

43

43

45

45

47

48

49

50

50

51

52

52

53

54

55

55

56

58

60

60

61

62

63

65

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

نمودار 4-2 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

نمودار 4-3 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

نمودار4-4 – وضعیت مالی سال 88

نمودار 4-5 – وضعیت ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده   سال 89

نمودار 4-6 – وضعیت مالی شرکت های دچار بحران مالی سال 88

41

42

43

44

49

49

چکیده

عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته است . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری است .این اصل یکی از اصولی است که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی محسوب می شود اما اگر بیش از حد از آن پیروی شود به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این رابطه به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش اطلاعاتی آن بررسی شده است.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می شود. بعد از مطالعه ادبیات تحقیق 2 فرضیه تدوین شد .نمونه های آماری تحقیق شامل 56 شرکت در 4 گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی وجود دارد .برای آزمون فرضیه دوم با توجه به اینکه شرکت های نمونه در 4 گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

مقدمه

این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می پردازد. این رابطه به دنبال ماهیت نتیجه محافظه کاری ، افزایش نقدینگی و ویژگی های اطلاعاتی و ورشکستگی ایجاد می شود که در اصل شرایط عدم کفایت نقدینگی است .در اصل ما شواهد تجربی را با توجه به رابطه همزمان و علّی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی بدست می آوریم. نتایج بدست آمده، رابطه منفی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی همزمان و آینده همراه با نقش محافظه کاری در کاهش خطر ورشکستگی را نشان می دهد.

بطور کلی یافته های ما ، نقش اقتصادی مهمی را برای محافظه کاری نشان می دهد که در بحث های جاری با در نظر گرفتن نقش مداوم آن به عنوان یک درک نافذ از حسابداری مالی آگاهی داده شده است.

بررسی روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی ، شواهدی با در نظر گرفتن منطق سنتی برای محافظه کاری ایجاد می کند.

اگر محافظه کاری حسابداری باعث کاهش خطر ورشکستگی شود مرکز سوددهی دارندگان بدهی ، دیگر سهام داران، مدیران، کارمندان ، مشتریان ، ارائه دهندگان ، حسابرسان و تنظیم کنندگان و دولت می شود و بحران های اخیر مالی باعث عمیق شدن علائق مکانیسم ارتقاء کفایت و توانایی پرداخت بدهی می شود .

با در نظر گرفتن تأثیرات گسترش خطر ورشکستگی بین صنایع همراه با زنجیره های عرضه و بین بخش های مالی و غیر مالی ، شواهدی با در نظر گرفتن روابط بین محافظه کاری و خطر ورشکستگی وجود دارد که پیشاهنگ مالکیت نقش آن در کاهش خطرات و بحران های اقتصادی با تداخل قابل توجه سیاست های اقتصادی می باشد. شواهد ارائه شده در این تحقیق نشان دهنده روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می باشند که به آگاهی در مورد بحث های اخیر و اهداف آینده با در نظر گرفتن نقش محافظه کاری به عنوان توان حسابداری مالی صورت می گیرد .

تعداد صفحه : 80

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.