رشته حسابداری

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر امید پورحیدری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- تعریف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق.. 4

1-2-1 تعریف مسأله. 4

1-2-2 اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 5

1-3- سوالات تحقیق.. 6

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری.. 6

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-7- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.. 7

1-9- تعریف واژ‌ ها و اصطلاحات تخصصی.. 8

1-10- روش اجرای تحقیق.. 8

1-10-1 روش تحقیق.. 8

1-10-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 8

1-10-3 قلمرو تحقیق.. 8

1-10-4 قلمرو زمانی تحقیق.. 8

1-10-5 قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-10-6 جامعه‌ی آماری(N) 9

1-10-7 نمونه‌ی آماری(N) 9

1-10-8 روش یا روش‌های نمونه‌گیری.. 9

1-10-9 روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات… 9

1-10-9-1 متغیر وابسته. 9

1-10-9-2 متغیرهای مستقل.. 9

1-10-9-3 متغیرهای کنترل. 10

1-10-9-4 مدل آزمون فرضیات… 10

1-11- ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- ساختار مالکیت… 13

2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی.. 13

2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران. 14

2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 14

2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر. 14

2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت… 15

2-2-3 ساختارهای مالکیت… 15

2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی.. 16

2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی.. 18

2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی.. 20

2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران. 20

2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی.. 21

2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی.. 21

2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی.. 22

2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی.. 23

2-2-4 تمرکز مالکیت… 24

2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز  و پراکندگی مالکیت… 24

2-3- نگهداری موجودی های نقدی.. 25

2-3-1 انگیزه ‌های نگهداری موجودی ‌های نقدی توسط شرکت‌ ها 25

2-3-2 میزان بهینه موجودی‌ های نقدی شرکت‌ ها 26

2-3-3 آیا در شرکت‌ ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟. 28

2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی.. 29

2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی.. 29

2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی.. 29

2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی.. 30

2-5- مروری بر تحقیقات پیشین.. 30

2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی.. 30

2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی.. 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- فرایند آزمون تحقیق.. 40

3-3- روش تحقیق.. 41

3-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش… 41

3-5- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 41

3-6- قلمرو تحقیق.. 41

3-7- جمع آوری داده ها 42

3-7-1 بورس اوراق بهادار تهران. 42

3-8- فرضیه های تحقیق.. 42

3-9- جامعه و نمونه آماری.. 42

3-10- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. 43

3-10-1 متغیر مستقل (ساختار مالکیت) 43

3-10-2 متغیر وابسته (نگهداری موجودی های نقدی) 45

3-10-3 متغیرهای کنترل. 45

3-11- روش آزمون فرضیه ها 45

3-12- آزمون های آماری لازم در مدل. 46

3-12-1 آزمون های معناداربودن درالگوی رگرسیون. 46

3-12-1-1 آزمون معناداربودن معادله خط رگرسیون. 46

3-12-1-2 آزمون معناداربودن ضرایب رگرسیون. 46

3-12-2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) 47

3-12-3 آزمون همبستگی.. 47

3-13- خلاصه فصل.. 48

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 50

4-2- نتایج آمار توصیفی.. 50

4-3- نتایج آزمون فرضیه ها 53

4-3-1 نتایج آزمون فرضیه ی اول. 53

4-3-2 نتایج آزمون فرضیه ی دوم. 54

4-3-3 نتایج آزمون فرضیه ی سوم. 55

4-4- خلاصه فصل.. 55

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 57

5-2- نتیجه گیری.. 57

5-3- پیشنهادهای تحقیق.. 58

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 58

5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 58

5-4- محدودیت های تحقیق.. 59

5-5- خلاصه فصل.. 59

منابع و ماخذ. 60

فهرست منابع فارسی.. 60

فهرست منابع انگلیسی.. 62

پیوست ها 65

چکیده انگلیسی 69
فهرست جداول

جدول 1-1: سازمان ها و نوع استفاده آن ها 7

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 51

جدول 4-2: آزمون بررسی نرمال بودن متغیر وابسته(سطح نگهداشت وجه نقد) پژوهش… 52

جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه ی اول. 53

جدول 4-4: نتایج آزمون فرضیه ی دوم. 54

جدول 4-5: نتایج آزمون فرضیه ی سوم. 55
فهرست شکل ها

شکل 2-1- میزان بهینه نگهداری موجودی‌ های نقدی.. 27

چکیده
موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری         می نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (آقایی و همکاران 1390، 70-53). هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار مالکیت با نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی تقسیم شده است.همچنین در این تحقیق متغیر های ساختار مالکیت به عنوان متغیر های مستقل و نگهداری موجودی های نقدی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1389-1382 تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و همچنین بین تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. اما بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه مثبت و غیرمعناداری وجود دارد.

1-1- مقدمه
موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این رقم در شرکت‌های آمریکایی برابر با 6/8 درصد از مجموع دارایی‌ها (کیم و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌های انگلیسی برابر با 9/9 درصد از دارایی‌ها بوده است (ازکان 2004، 28). کینس (1936) سه انگیزه نیاز به انجام معاملات[1]، انجام اقدامات احتیاطی[2] و مقابله با شرایط دارای ریسک[3] را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست. نگهداری موجودی‌های نقدی برای شرکت‌ها مزایایی درپی خواهد داشت از جمله اینکه: برای انجام پرداخت‌ها نیازی به نقد ساختن دارایی‌ها نمی‌باشد، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه متحمل هزینه‌های معاملاتی کمتری می‌شوند، درصورتیکه سایر منابع تامین مالی بسیار هزینه‌بر باشند شرکت می‌تواند دارایی‌های نقدی را برای تامین مالی فعالیت‌های خود بکار بگیرد و از آن‌ ها برای سرمایه‌گذاری استفاده نماید و …، از طرف دیگر نگهداری دارایی‌ها به صورت موجودی‌های نقدی نیز دارای هزینه فرصت می‌باشد (اپلر و همکاران، 1999، 46-3). بنابراین مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در جستجوی آن سطح از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‌ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها می‌باشد که البته با توجه به ویژگی‌های گوناگون شرکت‌ها و دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت می‌باشد. ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آگاهی از عوامل موثر بر سطح نقدینگی، مدیران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداری موجودی‌های نقدی را انجام داده و به سطح نقدینگی هدف خود دست یابند.

تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره نگهداری موجودی های نقدی  و عوامل موثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بنابراین تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1382 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص استفاده شده است، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.