رشته حسابداری

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فریبرز عوض‌زاده

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سوالات تحقیق.. 6

1-6- فرضیه ‏های تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 7

1-8- قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 8

1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق.. 8

1-9- جامعه و نمونه آماری.. 10

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 10

1-11- واژگان کلیدی.. 10

1-12- ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 13

2-2 انواع سرمایه سازمانی.. 14

2-2-1- سرمایه فیزیکی.. 16

2-2-2- سرمایه ساختاری.. 17

2-2-3- سرمایه انسانی.. 18

2-3- حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-‌2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 22

2-3-‌3‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟. 28

2-3-‌4- اندازه گیریهای غیر پولی منابع انسانی.. 29

2-3-5‌- روش های گزارشگری منابع انسانی.. 39

2-3-‌6- ‌مشكلات حسابداری داراییهای انسانی.. 40

2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی.. 41

2-3-8 – روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی.. 42

2-4- پیشینه تحقیق.. 46

2-4-1- تحقیقات خارجی.. 46

2-4-2- تحقیقات داخلی.. 49

فصل سوم: روش تحقیق.. 54

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش تحقیق.. 55

3-3- تعریف جامعه آماری.. 55

3-4- نمونه انتخابی و روش نمونه گیری.. 56

3-5- فرضیه های تحقیق.. 56

3-6- مدل تحقیق و متغیر های آن.. 57

3-6-1- مدل بهای تمام شده فلم هلتز. 57

3-6-2- متغیر های تحقیق.. 58

3-7- روش های گردآوری داده های تحقیق و كاربرد آن ها 61

1-8- قلمرو تحقیق.. 62

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 62

1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 62

1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق.. 62

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 62

3-10- روش‌های آماری مورد استفاده تحقیق.. 63

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و نتایج.. 66

4-1- مقدمه. 66

4-2- آمار توصیفی متغیرها 66

4-3- آمار استنباطی.. 71

4-4- آزمون فرضیه‌ها 71

4-4-1- آزمون فرضیه اول: بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد. 72

4-4-2- آزمون فرضیه دوم: بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد. 73

4-4-3- آزمون فرضیه سوم: – بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد. 74

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری.. 2

5-1- مقدمه. 2

5-2- خلاصه تحقیق.. 3

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 4

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 7

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 7

5-4-2- پیشنهادات آتی تحقیق.. 7

فهرست منابع.. 9

پیوست‌ها 14
فهرست جداول

جدول شماره 3-1: نمونه انتخابی.. 56

جدوا شماره 3-2: خلاصه ای از متعیرهای مورد مطالعه تحقیق.. 61

جدول 4-1: آمار توصیفی داده های پژوهش…. 67

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیر های پژوهش…. 67

جدول 4-3: روند ارزش منابع انسانی برای دوره 4 ساله. 68

جدول شماره 4-4: میانگین نسبت هزینهای منابع انسانی به کل دارایی ها در طول دوره چهار ساله  69

جدول شماره 4-5: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین دارایی های کل در طول دوره چهار ساله  70

جدول شماره 4-6: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین حقوق و دستمزد در طول دوره چهار ساله  70

جدول شماره 4-7: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین سود عملیاتی خالص در طول دوره چهار ساله  70

جدول شماره 4-8: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین سود خالص قبل از مالیات در طول دوره چهار ساله  71

جدول 4-9: بررسی مقدار همبستگی.. 71

جدول 4-10: برازش مدل رگرسیونی به داده ها 72

جدول 4-11: برازش مدل رگرسیونی به داده ها 73

جدول 4-12: برازش مدل رگرسیونی به داده ها 74

جدول 4-13: برازش مدل رگرسیونی به داده ها 75
فهرست شکل‌ها

نمودار شماره 4-1: روند هزینه های (ارزش) منابع انسانی.. 68

چکیده

هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شر.تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعدا د 94 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و داده های مربوط به هزینه‌های منابع انسانی و ارزش شرکت استخراج و به کمک نرم افزارهای آماری Eviews و Excel و روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای مستقل هزینه های منابع انسانی، نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائی ها، نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و متغیر وابسته ارزش بازار شرکت با هم رابطه معنا داری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل، نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائی های سرمایه ای، نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش با متغیر وابسته ارزش بازار شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
1-1- مقدمه
یكی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یكی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امكان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می‌گردد.

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از: شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:

1- شناسایی: تشخیص كمیت و كیفیت آن و تهیه آمار مناسب.

2- ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.

3- گزارشگری : تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر میرسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

۱)ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی

۲)احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

۳)افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

۴)ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

۵)شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

۶)محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.

یکی از هدفهای عمده حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می‌گذارند، مشخص کنیم.

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

الف) قابل استفاده بودن یک منبع

ب) قدرت خرید آن منبع

تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به طور مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید:

»ثروت فعلی، ارزش تنزیل شدهی ارزش سرمای‌های درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. « بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.