جغرافیا

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا: شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با مخاطرات طبیعی

دانلود طبیعی

گرایش اقلیم شناسی

با عنوان : شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با مخاطرات طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

                              پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                       

                        رشته: جغرافیای طبیعی             

     گرایش: اقلیم شناسی

 عنوان:

شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت مقابله با مخاطرات طبیعی

( سیل و آبگرفتگی )

 استاد راهنما:

آقای دکتر بهمن رمضانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. 4

1-1بیان مسئله. 7

1-2 سوال تحقیق.. 8

1-3 اهداف تحقیق.. 8

1-4 فرضیه تحقیق.. 9

1-5 روش تحقیق.. 9

1-6 روش گردآوری اطلاعات… 10

1-7 ابزار گردآوری اطلاعات… 10

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 10

1-9 سوابق تحقیق.. 10

1-10مشکلات، محدودیتها و موانع تحقیق.. 15

1-11 قلمرو تحقیق.. 15

1-12 واژه ها و مفاهیم. 16

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1 شاخص های جغرافیایی در توسعه پایدار فضایی شهر. 19

2-1-1- عوامل جغرافیای طبیعی.. 19

2-1-2-عوامل جغرافیایی انسانی.. 28

2-2- رواناب… 31

2-3- سیلاب… 32

2-3-1-سیلاب شهری.. 32

2-3-2- سیل ناگهانی شهر. 33

2-4- مهم‎ترین خسارات سیل.. 33

2-5- عوامل موثر در بروز سیلاب… 34

2-6- پیش بینی سیل.. 35

2-7- اهمیت پیش بینی وقوع سیل.. 36

2-8- فرایندایمن سازی.. 37

2-8-1 – توصیه های قبـل از بـروز سیل.. 37

2-8-2- توصیه های زمان بروز سیل.. 40

2-8-3 – راه های كمك در مقابل سیل.. 44

2-9- محاسبه حداکثر سیل محتمل.. 45

2-10- فراوانی سیلاب… 45

2-11- دوره بازگشت سیلاب (سال). 46

2-12- سدهای مخزنی.. 47

2-13- سیل بندها و گوره ها (Levees and flood walls). 48

2-14- نگهداری سیل بندها 50

2-15- مخازن تاخیری.. 51

2-16- معابر شهری.. 52

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر رشت… 55

3-1-1 موقعیت… 55

3-1-2 توپوگرافی.. 55

3-1-3 شیب… 56

3-1-4 ویژگیهای اقلیمی.. 57

3-1-4 -1. دمای هوا 57

3-1-4 -2. بارندگی.. 58

3-1-4 -3. رطوبت نسبی.. 63

3-1-4 -4. تبخیر. 65

3-1-4 -5. ساعات آفتابی.. 66

3-1-4 -6. یخبندان. 67

3-1-4 -7 برف… 67

3-1-4-8. باد. 67

3-1-4 -9 طبقه‏بندی اقلیمی.. 70

3-1-5 خاک… 74

3-2- ویژگی های جغرافیای انسانی شهر رشت… 76

3-2-1- ویژگی های قومی، رسوم، مذهب، زبان وگویش… 76

3-2-2- ویژگی های جمعیتی.. 76

فصل چهارم: داده ها و روش کار

4-1 داده های تحقیق.. 82

4-1-1- بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی.. 84

4-1-2 بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی.. 84

4-1-3- بازسازی و تكمیل نواقص آماری.. 84

4-2. روش کار. 85

فصل پنجم : یافته های تحقیق

5-1- ایمن سازی شهر رشت در برابر مخاطرات طبیعی(سیل و آبگرفتگی). 91

5-2- خصوصیات فیزیکی حوضه های شهر رشت… 94

5-2-1- مساحت و پیرامون حوضه. 94

5-2-2 ضریب شكل حوضه. 104

5-2-2-1- ضریب شکل یا روش هورتن (HORTON). 104

5-2-2-2- ضریب گردی یا روش گراولیوس (Gravellius). 104

5-2-2-3- نسبت گردی یا روش میلر (miller). 105

5-2-2-4- روش مستطیل معادل. 105

5-2-3- جهت حوضه. 107

5-2-4- شبكه هیدروگرافی.. 109

5-2-5- تراكم شبكه زهكشی.. 110

5-2-6- نیمرخ طولی و شیب آبراهه‌ها 111

5-2-7 – بررسی شیب حوضه. 116

5-3- اقلیم حوضه شهر رشت… 121

5-3-1- بررسی تناوب بارندگی سالانه. 121

5-3-2- فركانس بارندگی سالانه. 123

5-3-3- تحلیل حداکثر بارندگی 24 ساعته. 123

5-3-4- منحنی های شدت – مدت – فراوانی.. 124

5-4- هیدرولوژی حوضه شهری رشت… 124

5-5- مشخصات کلی رودخانه‌های محدوده مطالعاتی.. 129

5-5-1- رودخانه سیاهرود. 129

5-5-2- رودخانه گوهررود. 130

5-5-3- رودخانه پیربازار. 130

5-6- مشخصات فیزیکی رودخانه های محدوده طرح.. 132

5-7- بررسی رژیم آبدهی رودخانه های محدوده مطالعاتی.. 134

5-7-1- تعیین و تحلیل آبدهی در مقاطع مهم محدوده طرح.. 136

5-7-1- 1- آبدهی رودخانه سیاهرود در مقطع وروی منطقه طرح.. 137

5-7-1- 2-آبدهی رودخانه سیاهرود در مقطع خروجی منطقه طرح.. 138

5-7-1- 3- آبدهی رودخانه گوهررود در مقطع ورودی منطقه طرح.. 139

5-7-1- 4-آبدهی رودخانه گوهررود در مقطع خروجی منطقه طرح.. 140

5-8- تحلیل سیلاب در محدوده مطالعاتی.. 143

5-8-1- تحلیل حداکثر آبدهی لحظه ای در رودخانه های محدوده طرح.. 143

5-8-2- بررسی تناوب حداکثر آبدهی لحظه ای در رودخانه های محدوده مطالعاتی.. 144

5-9- تحلیل رسوب در محدوده مطالعاتی.. 145

5-9-1- تحلیل رسوب رودخانه سیاهرود. 145

5-9-2- تحلیل رسوب رودخانه گوهررود. 146

5-10- مجموعه اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی جهت کاهش دبی پیک سیلاب… 148

5-11- بررسی نقاط مشکل دار شهر رشت… 149

5-12- سیل خیزی كلانشهر رشت… 151

5-12-1- موقعیت مسیل ها، رودخانه ها و آبگیرها 152

5-12-2- بروز سیل در كلانشهر رشت… 154

5-13- آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های گذشته. 157

5-13-1-گزارش سیل 22 مهرماه 1369شهر رشت… 157

5-13-2 گزارش خسارات سیل استانداری گیلان مورخه 16 و 17/7/1377. 160

5-14- خسارات ناشی از آب گرفتگی به صورت کیفی و مناطق آب گرفته در گزارش‌های شهرداری استانداری و آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای    164

5-15- عوامل مرثر در آسیب پذیری شهررشت… 167

5-16- راهبردهای ایمن سازی شهرها در برابر بلایای طبیعی.. 171

5-17- تبیین موضوع راهبردی بحرانهای طبیعی کلانشهر رشت در چارچوب طرح های ساختاری.. 176

5-17-1 متغیرهای اساسی در برنامه ریزی راهبردی بحران های طبیعی رشت… 179

4-18 راهبردهای کاهش اثرات زمین لرزه و سیل در فضای شهری کلانشهر رشت… 179

5-19- راهبردهای کاهش اثرات سیل.. 180

5-20- بررسی ایمنی و آسیب پذیری شریان های حیاتی و تجهیزات شهری.. 181

5-21- اقدامات لازم در مدیریت بحران سیل.. 182

5-21-1- اقدامات مدیریتی.. 182

5-21- 2- ایجاد کارگروه های لازم برای مدیریت سیلاب استان گیلان. 183

5-21- 3- دستگاه ها و نهادهای مسئول در امر سیلاب: 184

5-21-4- اقدامات خودیاری کننده توسط شهروندان. 185

4-22- نقش ایجاد گروه های مدیریت بحران در اماكن مهم شهر رشت در مقابله با بحران. 189

5-23- پیشنهادات و راه كارها ی اجرایی برای دستیابی به وضع مطلوب… 193

5-24- پیشنهادات و رهنمودهایی در جهت کاهش آسیب پذیری ها 195

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1- آزمون فرضیه ها 200

6-1-1- فرضیه اول. 201

6-1-2- فرضیه دوم. 203

6-2- نتیجه گیری.. 205

5-3 پیشنهادات… 217

منابع و مأخذ. 218

چکیده

سیل یكی از پدیده های موجود در طبیعت بوده كه از دیرباز، بشر شاهد وقوع آن می باشد. در ایران نیز بدلیل وسعت زیاد، اقالیم متعدد و تراكم زمانی و مكانی بارش ها در اكثر حوضه های آبخیز، همه ساله شاهد سیلابهای عظیمی در اكثر مناطق كشور می باشیم. شهر رشت نیز از این پدیده طبیعی مستثنی نبوده و در چند سال گذشته سیلهای متعدد و مخربی در آن روی داده اند. فرایند ایمن سازی شامل انواع اقداماتی است که پیش از وقوع حادثه برای کنترل و کاهش خسارات جانی و مالی احتمالی ناشی از سیل انجام می گیرد. توجه به این روشها به لحاظ عدم کفایت روش های فیزیکی ضرورت دارد. در این پژوهش آمار بارندگی 30 سال اخیر در ایستگاه شهررشت، استخراج شد، سپس وضعیت بارش و میزان امكان وقوع سیل و نیز حجم رواناب ناشی از بارش در محدوده قانونی شهر، سطح كل حوضه، محل تمركز و جهت حركت جریان هرزآبهای حاصل از بارشها در اطراف این شهر با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و به اراثه الگوی عملی ایمن سازی می توان به اقدامات مدیریتی و عملیاتی اشاره کرد.

کلید واژه: مدیریت سیلاب، سیلاب شهری، ایمن سازی، شهر رشت

مقدمه

قبلاً تصور می شد وقوع حوادث و بلایای طبیعی در مناطق شهری آثار و پیامدهای كمتری در مقایسه با مناطق روستایی دارد. اما امروزه، با توجه به تغییرات مشخص كه در ساختار وسازمان شهرها به وجود آمده، آنها را در برابر حوادث غیر مترقبه بسیار ضربه پذیر كرده است(عسگری، 1382 :49). سیل رویداد ناگهانی است که در بروز آن عوامل متعددی دخالت دارد. این عوامل را می توان به طور کلی در سه گروه اصلی اقلیمی، خصوصیات منطقه ای و حوضه ای و فعالیتهای انسانی طبقه بندی نمود. مناطق سطح شهر رشت از جمله مناطقی است که در برخی مواقع از وجود سیل رنج می برد. از جمله می توان به سیلهای سالهای 69 و سالهای اخیر اشاره کرد. با توجه به امار و اطلاعات جمع آوری شده از مهمترین دلایل تشدید خسارات ناشی از سیل در رشت در سالهای اخیر تخریب پوشش گیاهی، احداث سازه های نامناسب، دخل و تصرف غیر مجاز در حریم رودخانه و عدم توجه به پیش آگاهی و سیستم پیش بینی و سیستم هشدار سیل بوده است. از آنجا که منطقه مورد مطالعه جمعیت انبوهی را در خود جای داده است، تجربیات حوادث گذشته ثابت کرده است که برنامه ریزی و آمادگی در برابر بحران تاثیر بسیار زیادی در کاهش خسارات دارد. از سوی دیگر طبق ماده 1 قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 9/2/1343 به منظور حفظ جان و مال مردم از سیل، وزارت کشور مکلف است فرایند ایمن سازی شهری جهت مقابله با سیل را انجام دهد. (صاحبقرانی، 1371). یکی از اقدامات مهم جهت آمادگی در برابر بحران ناشی از سیل توجه به آموزش و فرهنگ سازی می باشد. اصولا می‎توان گفت که توفیق دیگر فعالیتهای مربوط به مدیریت بحران به میان پیش آگاهی بستگی دارد (حبیبی، 1388).

فرایند ایمن سازی شامل انواع اقذاماتی است که پیش از وقوع حادثه برای کنترل و کاهش خسارات جانی و مالی احتمالی ناشی از سیل انجام می گیرد. از مهم ترین روش های ایمن سازی می توان به اقدامات مدیریتی و عملیاتی اشاره کرد.

هدف از این مطالعه شناسایی نقاط تجمع رواناب در سطح شهر و كاهش مشكلات و ناخرسندی مردم ناشی از این امر، جمع آوری آبهای سطحی معابر و انتقال به شبكه اصلی زهكشی جهت حفظ معابر و جاده ها از تخریب ناشی از فزونی آب و سیلاب وكاهش وقفه و كندی در آمد و شد، كاهش هزینه های پاكسازی و جمع آوری آبهای سطحی در مواقع بارندگی، بهبود و افزایش زیبایی و دل پذیری محیط زیست شهری، انتقال آب از نقاط دارای مشكل به مناطق پذیرنده آب، كاهش احتمال بروز سیل در مناطق پرخطر، تبعیت توسعه آینده شهری از وضعیت زهكشی پیشنهادی، ایمن سازی بیشتر مناطق مسكونی، تجاری و خدماتی، كاهش هزینه های تحمیل شده براشخاص حقیقی و سازمان های دولتی، افزایش همكاری مردم با شهرداری و دیگر ادارات مربوطه در نتیجه مشاهده اثرات مطلوب اجرای طرح، تسهیل در برآورد محاسبات هیدرولوژیكی مربوط به شهر نظیر دبی خروجی از سطح شهر، مهیا شدن زمینه استفاده بهتر از رواناب خروجی از شهر برای امر تصفیه فاضلاب، انتقال آب برای كشاورزی و مصارف صنعتی، حفظ بهتر اراضی كشاورزی و زراعی حاشیه شهر از خطر آب بردگی و سیلگیری و نیز جلوگیری از ماندابی شدن این اراضی می باشد.

مقدمه

بلایای طبیعی همواره كره زمین را تحت تأثیر قرار داده وسبب وارد آمدن آسیب به مردم نظیر جراحت، بیمـاری سـوء تغذیه، فشار های روحی ـ روانی ومرگ می شوند. زلزله و سیل به عنوان مهمترین بلایای طبیعی در كـشور مـا مطـرح هـستند وآنچه كه از این بلایا فاجعه می سازد عدم آگاهی برای مقابله با عواقب آن وپیشگیری از تـأثیر سـوء وقـایع طبیعـی بـر اركـان تندرستی – اقتصادی و محیطی است. کلمه «سیل» بمعانی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره‌ای از زمین و طوفانی شدن می‌باشد. اصولا بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است. باران شدید، ذوب برفها، تغییر بستر رودخانه‌ها و تخریب سدها و آب‌بندها، از جمله عواملی هستند كه ممكن است باعث بروز سیل گردند. شهرسازیها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می‌شود. حجم زیاد آب از یک طرف بر بزرگی طغیان می‌افزاید و از طرفی با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود می‌آورد که با برجای گذاشتن آنها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش می‌یابد. موارد پیش معمولاً تاثیر تدریجی دارند، ولی سیلهای ناگهانی و فاجعه آمیز اغلب بر اثر تخریب سدها و بندها، ایجاد می‌شوند.

   در ایران گرچه در بسیاری از نقاط بارندگی كم است اما در بیشتر مناطق ممكن است 60 درصد بارندگی سالیانه در یک شبانه روز رخ دهد. همین عامل به همراه شیب‎های تند كوهستانی البرز و زاگرس – كه شهرهای ما را در دامنه خود جای داده‎اند – باعث شده است كه بروز سیل یكی از نگرانی‎های عده – تقریباً در تمام فصول سال – باشد. سیل در ایران به دلیل ویژگی‎های زمین‎شناسی و تخریب‎های زیست‎ محیطی بسیار آلوده بوده و گل و لای زیادی به همراه دارد. به همین دلیل نیز اغلب سیلاب‎ها در ایران، خسارات زیادی وارد می‎كنند. سیل روزانه 200 میلیون تومان زبان به اقتصاد ملی وارد می‎سازد.

   طبق یكی از گزارشهای طرح ملی آمادگی و كنترل سوانح طبیعی كشور ایران در 25 سال گذشته با 967 سیل روبرو بوده كه از این میان 117 سیل بسیار مهم و با خسارات و تلفات فراوان همراه بوده است. طی این سالها به طور متوسط با 39 سیل در سال، 916 میلیارد و 200 میلیون تومان به كشور خسارت وارد شده است كه متوسط خسارت سالانه 36 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است. طی 25 سال گذشته (از 1351 تا 1375) 5/42 میلیون نفر از جمعیت كشور تحت تأثیر سیل بوده‎اند. طی این مدت دو میلیون و 892 هزار و 400 نفر بی‎خانمان شده و سالانه به طور متوسط 500 واحد مسكونی ویران و یا آسیب دیه است. در گزارش دیگری از ستاد حوادث غیر مترقبه كشور آمده است كه فقط در سال 1370 در كشور 61 سیل و 27 زلزله رخ داده است. خانه‎سازی در حریم رودخانه‎ها، آن هم با مصالح نامناسب علت اصلی خسارات سیل در بسیاری از شهرهای كشور بوده است. در شهرهای بسیاری از كشورها كه از لحاظ وجود رودخانه شرایط مشابهی با ما دارند، به دلیل پر ارزش بودن زمین و یا به جهت استفاده از زیبایی رودخانه، خانه‎هایی زیادی بر ساحل رودخانه‎ها ساخته می‎شوند اما تدابیر كارشناسی ظریفی نیز جهت پیش‎بینی خطرات سیل به كار می‎رود. اغلب در چنین شهرهایی هیچگاه مجوز زیرزمین به ساخت و سازها تعلق نمی‎گیرد. خانه‎ها به گونه‎ای ساخته می‎شوند كه آب بتواند به راحتی از زیربنا عبور نماید. دادن مجوز ساخت زیرزمین در ساختمان‎هایی كه در نزدیكی مسیر و یا سواحل رودخانه‎ها بنا می‎شوند، توسعه بی‎رویه شهر كه به دلیل تغییر سطح پوشش زمین، قابلیت نفوذپذیری آن را از بین می‎برد، تنگ كردن مجاری و مسیرهای مهم شهرها بتون كردن آنها كه شتاب آب را بالا می‎برد، پمپاژ كردن آب به ارتفاعات بالا كه به رانش زمین حساس هستند و. . . از جمله اشتباهات مدیریتی هستند كه شهرداریها و مدیران شهری نباید مرتكب آنها شوند. در استان گیلان بدلیل وجود بارش فراوان و عدم برنامه‎ ریزی مناسب توسط مسئولین شهری این مشکل بیشتر مشاهده می شود در واقع پس از وقوع هربارندگی اکثر شهر کوچک و بزرگ استان دچار مخاطراتی از جمله سیل و آبگرفتگی معابر شده و در این میان شهر رشت با هر بارندگی شدید بسیار آسیب پذیر بوده و در اکثر خیابانهای آن راه ها مسدود بوده و مشکلات زیادی برای ساکنین این شهر بوجود می آورد. لذا این تحقیق در نظر دارد درجهت مقابله با مخاطرات طبیعی (سیل و آبگرفتگی) در شهر رشت ارائه راهکار نموده و بر این اساس این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

تعداد صفحه :242

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.