تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

دانشگاه الزهرا(س)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین

استادان راهنما:

دکتر پروانه نظرعلی

دکتر رزیتا فتحی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 2

1-2بیان مسأله. 3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-4-1 هدف کلی.. 9

1-4-2- اهداف اختصاصی.. 9

1-5- فرضیه های تحقیق.. 9

1-6- محدودیتهای پژوهش…. 10

1-6-1- محدودیت های قابل کنترل.. 10

1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………………… 10

1-7- مکان پژوهش…. 10

1-8- روش پژوهش…. 11

1-9- تعریف عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات… 11

1-9-1-کمرین: 11

1-9-2 انسولین : 11

1-9-3 مقاومت به انسولین: 11

1-9-4 – اجرای ورزشی.. 12

فصل دوم : مبانی نظری و بیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2-  مبانی نظری پژوهش…. 14

2-2-1- بافت چربی.. 14

2-2-1-1- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره.. 15

2-2-1-2- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای.. 15

2-2-1-3- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز…………………………………………………………….17

2-2-2- خانواده کمرین.. 19

2-2-3-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین.. 20

2-2-4- نقش  و عملکردهورمون کمرین در بدن.. 25

2-2-5- نقش کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی.. 27

2-2-6-  کمرین و التهاب… 28

2-2-7-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی.. 33

2-2-8- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین.. 35

2-2-9- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت… 37

2-3- پیشینه پژوهش…. 48

2-3-1- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور 48

2-3-2- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور 53

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………….57

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 59

3-2- طرح پژوهش…. 59

3-3- آزمودنی ها و نحوه دسته بندی آن ها 59

3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودنی ها 59

3-5- نحوه مقاوم به انسولین کردن آزمودنی ها 60

3- 6- برنامه تمرین آزمودنی ها 60

3-7- روش گرد آوری اطلاعات و وسایل اندازه گیری.. 63

3-8- متغیرهای پژوهش…. 64

3-8-1- متغیر مستقل.. 64

2-8-3 متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..64

3-8-3- متغیر کنترل.. 64

3-9- روش بی هوش کردن آزمودنی ها، جمع آوری و نگهداری پلاسما 64

3-10- روش های آزمایشگاهی اندازه گیری متغیرها 65

3-11-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 68

4-2-توصیف داده ها 68

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها 68

4-2-2- یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش…. 69

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی یافته های پژوهش…. 70

4-3-1- تغییرات وزن آزمودنیها 70

4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 71

4-3-2-1- فرضیه اول.. 71

4-3-2-2- فرضیه دوم. 73

4-3-2-3- فرضیه سوم. 74

4-3-2-4-فرضیه چهارم. 76

4-3-2-5- فرضیه پنجم.. 78

4-4- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 82

5 -2- خلاصه تحقیق.. 82

5-3- بحث و تفسیر نتایج.. 83

5-3-1- بحث و تفسیر تغییرات سطوح پلاسمایی کمرین پس از تمرین مقاومتی.. 83

5-3-2-  تغییرات سطوح پلاسمایی نیم رخ لیپیدی پس از تمرین.. 86

5-3-3- تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین وگلوکزومقاومت به انسولین پس از تمرین.. 89

5-4- نتیجه گیری.. 92

5-5-  پیشنهادات… 93

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل پروکمرین به فرم کمرین………………………………..22

جدول 2-2: منابع ایزوفرم های کمرین…………………………………………………………………………………….23

جدول 3-6-1- برنامه تمرینی آزمودنی ها ونحوه اضافه باردر جلسات تمرینی……………………….62

جدول 4-1 – وزن نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………………………..68

جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش ………………………………..69

جدول 4-3. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاكتور کمرین در سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول 4-4.  نتایج حاصل ازروش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاكتورHDL در

سه گروه……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

جدول 4-5. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاكتور LDL در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………75

جدول 4-6. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاكتور انسولین در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 4-7. نتایج حاصل از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه فاكتور گلوکز در

سه گروه ……………………………………………………………………………………………………………………………………78

فهرست شکل ها

شکل 2-1 نقش کمرین و CMKLR1 در بیولوژی بافت چربی……………………………………………28

.نمودار4-1- تغییرات وزنی آزمودنی ها …………………………………………………………………………………. 71

نمودار4-2- میزان کمرین پلاسمایی بر حسب نانوگرم بر دسی لیتر در سه گروه………………….72

نمودار4-3- میزان HDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه………………………………74

نمودار4-4- میزان LDL بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………….76

نمودار4-5- میزان انسولین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه……………………………..78 نمودار4-6- میزان گلوکز بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر در سه گروه…………………………………79

چکیده:

مقدمه: کمرین یک ازآدیپوکاین های تازه کشف شده می باشد که ممکن است در توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شرکت داشته باشد.تحقیق حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین را موردارزیابی قرار داد.

مواد و روش ها: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن 23±161 گرم وسن 4- 5 هفته) بعد از یک هفته تطابق با محیط آزمایشگاهی به 3 گروه 8 تایی (کنترل سالم- کنترل مقاوم به انسولین –تمرین کرده مقاوم به انسولین ) تقسیم شدند. حیوانات در گروه تمرین مقاوم به انسولین یک برنامه تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم را(3 روز در هفته برای 8 هفته)، انجام دادند.  بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی غلظت پلاسمایی سطوح کمرین،گلوکز، انسولین، نیم رخ لیپیدی آزمودنی ها، اندازه گیری شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین مقاومتی منجر به کاهش معناداری در سطوح کمرین (01/0=p)، گلوکز(001/0=p)، انسولین (001/0=p) و سطوح LDLپلاسما (007/0=p) و افزایش معناداری در سطوح HDLپلاسما (03/0=p)در گروه مقاوم به انسولین شد.

نتیجه گیری: به نظر می رسد، تمرین مقاومتی با شدت های بالا، می تواند به عنوان رویکردی پیشگیرانه در بهبود مقاومت به انسولین مورد توجه قرار بگیرد.

مقدّمه
در سال 1994 مطالعه در خصوص عملکرد ترشحی بافت چربی[1] مورد توجّه محققان قرار گرفت و به همین دلیل حوزه جدیدی از مطالعات به­نام آدیپوبیولوژی مطرح شد که به بررسی بیولوژی سلولی و مولکولی بافت چربی سالم و معیوب و اختلالات وابسته به آن می ­پردازد(Maenhaut etal, 2011). به تازگی پیشرفت در بیولوژی بافت چربی نشان می­­دهد که بافت چربی فقط سلول­های ذخیره انرژی نیستند، بلکه انواعی از پروتئین ها با نام آدیپوکین[2]، سایتوکین[3]، عامل رشدی و مواد فعّال کننده زیستی از این بافت ترشح می­شوند(cho etal, 2010). پروتئین­های ویژه­ای از جمله آدیپونکتین[4]، لپتین[5]، رزیستین[6]، فاکتور نکروز­دهنده تومور آلفا[7] ، آنژیوتانسینوژن[8]، ویسفاتین[9]، آدیپسین[10]، کمپلمان C3 و B[11]، پروتئین متصل به رتینول[12]، اینترلوکین­های1، 6، 8 و 18، لیپوکالین-2[13]، آپلین[14] و کمرین[15] از بافت چربی ترشح می­شوند(Goralski etal, 2007). آدیپوکین­ها اثرات بیولوژیکی بر ارگان­های مختلف مانند مغز، سلول­های ایمنی، استخوان، عضلات اسکلتی، سیستم تناسلی، کبد، قلب و عروق خونی  دارند. تجزیه و تحلیل آدیپوکین­ها می ­تواند به درک بیشتر پاتوژنز مقاومت به انسولین و عوارض قلبی عروقی کمک کند. آدیپوکین­ها، عملکرد اوتوکرین[16]، پاراکرین[17] و درون­ریز متنوعی دارند و در پاتوژنز سندرم متابولیک و بیماری­های قلبی عروقی مؤثرند(Rhee etal, 2011).

اخیراًکمرین به­ صورت آدیپوکینی معرفی گردیده­است که بیشتراز بافت چربی احشایی و کبد ترشح می­ شود و اثرات موضعی بر آدیپوژنز[18] و­احتمالاً اثرات عمیقی بر متابولیسم و التهاب دارد(Goralski etal, 2007). کمرین یک پروتئین جذب کننده شیمیایی[19] است که فعّالیّت سلولهای دندریت [20] و ماکروفاژها را به واسطه گیرنده زوج جی(G) پروتئین[21] CMKL1 و GPR1[22] و کمرین 23 [23]تعدیل می­ کند(Chakaroun etal, 2011). علاوه بر این کمرین در طول تمایز آدیپوسیت­ها ایجاد می­­شود و تحریک انسولین، جذب گلوکز در آدیپوسیت­ها را افزایش می­دهدYamawaki etal, 2011)). از آنجایی که اغلب به منظور اجرای برنامه های کسب و حفظ سلامت سیستم داخلی بدن و تناسب اندام و توانبخشی، از فعّالیّت بدنی مقاومتی نیز استفاده می­ شود و با وجود اختلافاتی که در سازگاری­های سیستم هموستاز بدن به ویژه متابولیسم بافت چرب در پاسخ به نوع تمرین (استقامتی یا مقاومتی) ایجاد می­ شود(Nicole etal,2011)، پژوهش حاضر به بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاومت به انسولینی پرداخته­است.

 

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.