تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

           

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد M.A    رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش: مدیریت ورزشی

 

موضوع:

نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمد علی میرحسینی

 

استاد مشاور:

دکتر احمد ترک فر

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده 1

فصل اول. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله تحقیق.. 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف ویژه 8

1-5- فرضیه های تحقیق.. 9

1-5-1- فرضیه اصلی.. 9

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 9

1-6- سؤال های تحقیق.. 10

1-7- پیش فرض های تحقیق.. 10

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق.. 11

1-8-1- حمایت اجتماعی.. 11

1-8-2- فعالیت بدنی در اوقات فراغت… 11

فصل دوم. 12

مقدمه. 13

2-1- اوقات فراغت… 13

2-1-1- دیدگاه های اوقات فراغت… 29

2-1-2- کارکردهای اوقات فراغت… 31

2-2- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت… 37

2-3- حمایت اجتماعی.. 42

2-4- پیشینه تحقیق.. 50

فصل سوم. 59

مقدمه. 60

3-1- روش پژوهش… 60

3-2- جامعه آماری.. 60

3-3- شیوه برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

3-4- شیوة جمع آوری اطلاعات… 61

3-5- ابزار اندازه گیری تحقیق.. 61

3-6- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری.. 62

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 62

3-8- محدودیت های تحقیق.. 62

3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق.. 62

3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق: 63

3-9- ملاحظات اخلاقی تحقیق.. 63

فصل چهارم. 64

مقدمه. 65

4-1- تحلیل توصیفی داده ها 65

4-1-1- توصیف آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی.. 65

4-1-2- توصیف آزمودنی ها بر حسب سن.. 66

4-1-3- توصیف آزمودنی ها بر حسب تعداد افراد خانواده 67

4-1-4- توصیف اعضایی از خانواده که ورزش می کنند. 68

4-1-5- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 69

4-1-6- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان ساعات صرف شده جهت فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته. 69

4-1-7- توصیف آزمودنی ها با توجه به میزان فعالیت ورزشی در یک ماه گذشته. 70

4-2- تحلیل  استنباطی داده های تحقیق.. 71

فصل پنجم. 78

مقدمه. 79

5-1- یافته های پژوهش… 79

5-2- بحث و بررسی.. 80

5-3- پیشنهادات… 82

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 82

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83

منابع. 84

منابع فارسی.. 85

منابع غیر فارسی.. 91

پیوست ها 97

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 4-1: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی.. 57

جدول 4-2: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی.. 58

جدول 4-3: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده 59

جدول 4-4: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر  افراد ورزشکار خانواده 60

جدول 4-5: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 61

جدول 4-6: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 62

جدول 4-7: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر  فعالیت ورزشی.. 63

جدول4-8 : نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت والدین در دو گروه 65

جدول4-9: نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت دوستان در دو گروه 65

جدول 4-10: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک… 66

جدول 4-11 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان. 66

جدول 4-12: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک… 67

جدول 4-13 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین.. 68

جدول 4-14 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین.. 68

جدول 4-15: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک… 69

جدول 4-16 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان. 69

جدول 4-17 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین.. 70

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار4-1 : فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی.. 65

نمودار 4-2: فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی.. 66

نمودار 4-3 : فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده 67

نمودار4-4: فراوانی درصدی برای متغیر  افراد ورزشکار خانواده 68

نمودار4-5: فراوانی درصدی برای متغیر  میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 69

نمودار 4-6: فراوانی درصدی برای متغیر  میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته. 70

نمودار4-7: فراوانی درصدی برای متغیر  فعالیت ورزشی.. 71

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد انجام شد. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی       می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مردان جوان بین 15 تا 24 سال شهر یزد بود. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان و با احتساب افت آزمودنی تعداد 382 نفر مشخص شد، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با رعایت سهم جوانان هر محله انتخاب شدند. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که میزان پایایی آن برای متغیرهای حمایت اجتماعی والدین و دوستان به ترتیب 78/0 و 83/0 بدست آمد. پرسشنامه به صورت حضوری در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نتایج زیر بدست آمد:

  • بین حمایت والدین و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان 99% ، ارتباط معنی داری وجود دارد.
  • بین حمایت دوستان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان 99% ، ارتباط معنی داری وجود دارد.
  • متغیر حمایت اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه 09/1 برابر افزایش می دهد.
  • متغیر حمایت اجتماعی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه 13/1 برابر افزایش می دهد.
  • متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و حمایت اطلاعاتی والدین با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه 210/1 بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.
  • متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و حمایت عاطفی دوستان با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه 236/1 بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.

 

کلمات کلیدی: حمایت اجتماعی، اوقات فراغت، فعالیت بدنی.

 

 

 

مقدمه

تحولات و دگرگونی های سریع صنعتی با پیامد های اجتماعی و اقتصادی فراوانی همراه بود و تأثیرات مهمی بر چگونگی گذراندن اوقات فراغت مردم بر جای گذاشت. به عنوان مثال، مکانیزه شدن صنایع و ایجاد امکانات رفاهی و نظایر آن موجب تغییر سبک زندگی مردم از قبیل کوچکتر شدن ابعاد خانواده و تغییر روابط افراد با یکدیگر شده در حالیکه در گذشته، روابط همبستگی و خانوادگی افراد با یکدیگر نقش بارزی در گذراندن اوقات فراغت مردم داشت. علاوه بر این مکانیزه شدن وسایل رفت و آمد، ظهور سینما و اختراع تلویزیون نیز اوقات فراغت انسان ها را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، پیشرفت تکنیک تنها عامل نبوده و احتیاجات اجتماعی، روابط میان قدرت های اجتماعی، زمان و محیط اجتماعی و اقتصادی هم بر میزان زمان آزاد و انتخاب نوع امکانات فراغتی به شدت اثر گذاشته است. تحول دیگر، اهمیت خاصی است که اوقات فراغت در حیات فردی و اجتماعی احراز کرده است. چنانکه زمان کار از زمان فراغت به کلی جدا شده و اوقات فراغت ارزش ذاتی پیدا کرده است. بدین ترتیب از مشخصات اساسی فراغت در جهان کنونی آن است که دیگر تنها به طبقات ممتاز جامعه اختصاص ندارد و به همه ی طبقات تعمیم یافته است (بیوک آقازاده، 1385). موضوع اوقات فراغت و نحوه ی گذراندن آن خصوصاً برای گروه سنی جوان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که علاوه بر گذراندن فرصت های فراغت به گونه ای مفید و مفرح، مسائل تربیتی و جامعه ای نیز مطرح است که باید بدان به صورت ویژه ای نگریست. کشور ایران به عنوان یکی از جوان ترین کشورهای دنیا باید حساسیت خاصی در این زمینه داشته باشد. استان یزد با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر که یک چهارم آنها را جوانان تشکیل می دهند و شهر یزد با جمعیت تقریبی 500 هزار نفر که از این تعداد، 62 هزار نفر آن را مردان جوان شامل می شوند، پرداختن به این موضوع را مهم جلوه می دهد. اوقات فراغت برای کمک به حفظ میراث فرهنگی و ایجاد ضابطه برای جامعه ی ایده آل از لحاظ رفاه و نحوه ی ابراز هیجانات، ارتقاء سطح روابط انسانی، بهبود مهارت های اجتماعی، تجربیات گروهی، تهذیب عادات و آداب و رسوم و …. نقشی با اهمیت و غیر قابل انکار دارد. تحقیقات و پژوهش های مختلف در زمینه ی اوقات فراغت و عوامل تأثیر گذار بر آن، گواهی بر این ادعاست.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.