تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی : بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

استاد راهنما :

دکتریونس محمدزاده   

استاد مشاور :

دکتروحیدرفیعی دهبیدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان هرمزگان و کارشناسان هیئت شنا و ورزش های آبی استان هرمزگان بودند که تعداد آنها برابر با 68 نفر بود. بنابراین نمونه تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شد، بطوری که تعداد 68 پرسشنامه بین نمونه های تحقیق توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با  بهره گیری از کار آب یار(1391)، استفاده شد، که روایی آن توسط اساتید سنجیده و پایایی آن نیز با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ سنجیده شد و مقدار آن برابر با (78/0= a) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بعلاوه جهت تعیین رتبه های این عوامل از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین عوامل نه گانه و توسعه گردشگری ساحلی در استان هرمزگان ارتباط معنی داری وجود دارد که به شرح زیر می باشد:  بین منابع طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(65/0 = r)، بین خدمات حمل نقل و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(55/0 = r )، بین امکانات و زیرساخت ها و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(70/0 = r )، بین سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(81/0 = r )، بین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار (81/0 = r )، بین تأسیسات رفاهی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(78/0 = r)، بین عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزش بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(76/0 = r) و بین گردشگری و میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد(71/0 = r) وجود داشت. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات بیشترین نقش و خدمات حمل و نقل نیز کمترین نقش را در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان با تأکید بر ورزشهای آبی و ساحلی دارند. بعلاوه رتبه هریک از عوامل دیگر به صورت زیر می باشد: منابع طبیعی، عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزش ، امکانات رفاهی، گردشگری و میراث فرهنگی، امکانات و زیرساخت­ها، سرگرمی و فعالیت های تفریحی.

واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی،  جاذبه ها، ورزش های آبی

 

مقدمه

سفر کردن و آشنایی با سرزمین های تازه از دیر باز در فرهنگ های گوناگون جهان دارای اهمیت بوده و گاه نیز مقدس شمرده شده است. در فرهنگ اسلامی نیز به سفر کردن بسیار توجه شده و همواره توصیه شده است. در سبز فایل پیشرفت های مختلف اقتصادی و اجتماعی به تغییر سبک زندگی افراد انجامیده و سفرکردن و گردش به عنوان بخش مهمی از اوقات فراغت در زندگی افراد مطرح شده است. بعلاوه بوجود آمدن وسایل ارتباط جمعی جدید و تسهیل حمل و نقل، به افزایش کمی و کیفی سفر کردن انجامیده است (فرقانی،1385).

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت ها می دانند(پارسائیان، 1382). امروزه ورزش نیز یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیا است و افراد بسیاری در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند. همچنین ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و “گردشگری ورزشی” صنعتی است که از ترکیب دو صنعت” ورزش” و صنعت “گردشگری” پدید آمده است. به عبارت دیگر ورزش یکی از فعالیت های مهم گردشگران در حین گردشگری است و گردشگری و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزشی همراه است(هنرورا،1383).کشورهای مختلف دنیا به گردشگری به عنوان یک صنعت در آمد زا و توسعه آفرین ارج نهاده و در ترویج و گسترش آن تلاش فراوان نموده اند (ناصری،1375). عللی همچون افزایش در آمد، کاهش ساعات و روزهای کاری، افزایش تعطیلات، بی تحرکی، بالا رفتن استاندارد های زندگی، رشد و توسعه ارتباطات، رشد تکنولوژی، توسعه راه ها و حمل و نقل و تغییر نیازهای مردم از دلایل مشترکی است که انسان امروزی را به سمت گردشگری و ورزش سوق داده است و رشد فزاینده و غیر منتظره ای را برای این دو صنعت در قرن حاضر به وجود آورده است (تیک لی، 2003).هر کشور و هر مقصد ورزشی محصولات و خدمات گوناگونی را برای جلب گردشگر ارائه می کند و هر گردشگر این امکان را دارد که میان مقاصد مختلف یکی را انتخاب کند. یاماگوشی(2005)، در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی دلایل انگیزه ها و محدودیت های مسافرت کنندگان در قالب گردشگران ورزشی” پرداخت. وی به این نتیجه رسید که در هر مطالعه ای که به منظور برنامه ریزی و توسعه گردشگری ورزشی در شهر یا کشور مقصد انجام می گیرید، بایستی دلایل، جذابیت ها و موانعی که برای گردشگران مهم است شناسایی شوند. وی بهره گیری از جاذبه های طبیعی ورزشی را به دلیل انگیزه تفریحی مهم ترین عامل دانست.

از طرفی سرزمین پهناور ایران با طبیعت رنگارنگ و استثنائی، در برگیرنده سواحل، کوه ها، دریاچه ها، جنگل ها و بیابان های منحصر به فردی است که همه و همه کشور ما را در رتبه پنجم از نظر جذابیت های طبیعی در جهان قرار داده است. ورزش های ساحلی و آبی از جمله جاذبه های مستعد طبیعی و ورزشی کشور به شمار می روند. نتایج تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که وجود مناظر طبیعی زیبا مانند: پارک های ملی، سواحل دریا، حاشیه رودخانه ها، مناظر ییلاقی و مراکز کوهستانی و سایر جاذبه ها همانند آب و هوا، چهارفصل بودن و وجود مراکز آب درمانی مثل چشمه های آب معدنی می تواند فرصت مناسبی برای جذب گردشگر فعال و در نتیجه توسعه گردشگری ورزشی فراهم آورد. حال با عنایت به تمامی مطالب گفته شده یکی از راه های توسعه توریسم ورزشی از یک سو مستلزم وجود جاذبه های سیاحتی و فرهنگی است و از سوی دیگر با یک فعالیت ورزشی توأم می گردد. با توجه به اینکه ایران و بخصوص استان هرمزگان دارای سواحل زیبا و پتانسیل های طبیعی و جاذبه های سیاحتی و فرهنگی بسیار و از طرفی برخورداری از ظرفیت بالای فعالیت های اقتصادی به عنوان استانی توانمند در آماده سازی شرایطی مطلوب برای علاقه مندان است و با توجه به اینکه از ظرفیت و قابلیت مناسبی برای برگزاری انواع مسابقات آبی و ساحلی برخوردار می باشد، می تواند به عنوان قطبی مهم در صنعت توریسم به معنای عام و توریسم ورزشی در معنای خاص آن تلقی گردد و به واسطه نیاز روحی روانی انسان امروزی به تفریح در مناطق مختلف طبیعی و بخصوص ورزش هایی که در سواحل دریا صورت می گردد، با یک برنامه ریزی حساب شده ضمن بهره گیری از استعداد مناطق مختلف استان و لحاظ کردن شرایط مختلف می توان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اشتغال زایی گام برداشت و هم محیط مناسبی برای گردشگران به وجود آورد و همچنین بهبود زیرساخت ها را فراهم کند. لذا محقق در این تحقیق قصد دارد تا با تأکید بر جاذبه های طبیعی و ورزش های آبی در سواحل استان، نقش آنها را در توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان، و گردشگران ورزشی بررسی و نتایج آن را ارائه نماید.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.