تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی: شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی

 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A)

 

عنوان

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی

 

استاد راهنما

دکترعلی شمسی

 

استادمشاور

دکتر بهمن میرزایی

         

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فهرست جدول ها……………………………………………………………………………………………………………………….ی

فهرست شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………. ک

فهرست پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………ل

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..1

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..75

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

عنوان.

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2. بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-4. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-2. اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-5.  فرضیه ‏های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6. متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6-1. متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-6-2. متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-7. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-7-1. محدویت قابل کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-7-2. محدودیت های غیر قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………………………12

1-8. تعریف واژه ها  واصطلاحات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………..12

 

فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق

2 -1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2. مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1.  آنتروپومتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1. شاخص ­های آنتروپومتریک……………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2.ورزش هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-2-1.الگوهای حرکتی در بازی هندبال…………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-2-2.نیازمندی های فیزیووژیک هندبال ………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-3.فوتبال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-3-1.آنتروپومتری و فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-4. سرعت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-4-1.تمرین سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-4-2.روش های افزایش سرعت دویدن…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-4-3.هماهنگی عصبی عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-4-4.مطالعات در بزرگسالان …………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-5. چابکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-5-1.انواع چابکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-5-2.یافته ها و نتایج تحقیقات مربوط به چابکی………………………………………………………………………………………………20

2-2-5-3.پیشرفت در تغییر مسیر و اجرای حرکت چابکی……………………………………………………………………………………….20

2-2-5-4.خلاصه بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-5-5.سرعت و چابکی در هندبال…………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-5-6.چابکی در فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-6.قدرت در هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-7..قدرت عضله در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-3. پیشینه پژوهش­ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-4. جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

 

فصل سوم

3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

3-2. جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………….26

3-3.روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-4.  طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-5. پروتکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

3-6. ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-6-1.پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

3-6-2.ترازو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-6-3.متر نواری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

3-6-4. کولیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-7.روش اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-7-2. قد نشسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

3-7-3.طول ران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

3-7-4.طول ساق پا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

3-7-5.طول دو دست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-7-6.طول بازو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

3-7-7.طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-7-8.طول کف دست………………………………………………………………………………………………………………………………………30

3-7-9.طول آرنج تا نوک انگشت……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-7-10.عرض شانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-7-12.عرض مچ پا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

3-7-13.عرض مچ دست………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-7-14.عرض آرنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

3-7-15.دور سینه………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

3-7-16.دور شکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

3-7-17.دور لگن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-7-18.دور مچ پا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………33

3-7-19.دور ران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-7-20.دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

3-7-21.دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-7-22.سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

3-7-23.چابکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

3-8.  روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..35

 

 

فصل چهارم

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده ­ها……………………………………………………………………………………………………………………..37

4-3. بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..38

4-4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………….39

4-5. آزمون فرضیه ­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….40

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

 

فصل پنجم

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

5-2. خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………63

5-3. بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

5-3-1. بررسی شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال و هندبال در پست­های مختلف………………………………………….64

5-3-2. رابطه بین شاخص ­های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی…………………………………………………………………………….67

5-4.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

5-5. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

5-5-1. پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………69

5-5-2.پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………..70

 

فهرست جداول

جداول                                                                                                             صفحه

فهرست جدول ها

جدول( 4-1)توصیف ویژگی­های آزمودنی­ها ………………………………………………………………………………………………………..37

جدول( 4-2) میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در گروه هندبال و فوتبال……………………………………………………………..38

جدول 4(-3) نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنوف در گروه هندبال و فوتبال………………………………………………………………39

جدول( 4-4) مقایسه شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال در پست­های مختلف ………………………………………40-44

جدول (4-5) آزمون گابریل برای مقایسه زوجی شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال در پست­های مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45-47

جدول( 4-6) مقایسه شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف………………………………………. 48-51

جدول( 4-7) آزمون گابریل برای مقایسه زوجی شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52-57

جدول (4-8) بررسی رابطه بین شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال با متغیر سرعت ………………………………………58

جدول( 4-9) بررسی رابطه بین شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال با متغیر سرعت………………………………………..59

جدول( 4-10) بررسی رابطه بین شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان هندبال با متغیر چابکی……………………………………..60

جدول (4-11) بررسی رابطه بین شاخص ­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال با متغیر چابکی………………………………………61

 

 

فهرست شکل ها

شکل ها

 

شکل(3-1) ترازویcmery eb 9003………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل(3-2)مترنواری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل(3-3) کولیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

شکل(3-4) اندازه گیری قد ایستاده………………………………………………………………………………………………………………………28

شکل(3-5) اندازه گیری قد نشسته……………………………………………………………………………………………………………………….28

شکل(3-6) اندازه گیری طول ران………………………………………………………………………………………………………………………..29

شکل(3-7) اندازه گیری طول ساق پا……………………………………………………………………………………………………………………29

شکل(3-8) اندازه گیری طول دو دست………………………………………………………………………………………………………………..29

شکل(3-9) اندازه گیری طول بازو……………………………………………………………………………………………………………………….30

شکل(3-10) اندازه گیری طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………..30

شکل(3-11) اندازه گیری طول کف دست…………………………………………………………………………………………………………….30

شکل(3-12) اندازه گیری طول آرنج تا نوک انگشت………………………………………………………………………………………………31

شکل(3-13) اندازه گیری عرض شانه…………………………………………………………………………………………………………………..31

شکل(3-14) اندازه گیری عرض زانو……………………………………………………………………………………………………………………31

شکل(3-15) اندازه گیری عرض مچ پا…………………………………………………………………………………………………………………32

شکل(3-16) اندازه گیری عرض مچ دست……………………………………………………………………………………………………………32

شکل(3-17) اندازه گیری عرض آرنج………………………………………………………………………………………………………………….32

شکل(3-18) اندازه گیری دور سینه……………………………………………………………………………………………………………………..33

شکل(3-19) اندازه گیری دور شکم……………………………………………………………………………………………………………………..33

شکل(3-20)اندازه گیری دور لگن……………………………………………………………………………………………………………………….33

شکل(3-21) اندازه گیری دور مچ پا…………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل(3-22) اندازه گیری دور ران……………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل(3-23) اندازه گیری دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………34

شکل(3-24) اندازه گیری دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل( 3-25) تست 20 متر………………………………………………………………………………………………………………………………..35

شکل(3-26)آزمون ایلینویز…………………………………………………………………………………………………………………………………35

 

فهرست پیوست ها

پیوست ها                                                                                                                 صفحه

پیوست شماره 1 : فرم دعوت به همکاری و رضایت نامه……………………………………………………………….76

پیوست شماره 2 : فرم اندازه گیری فاکتور های آنتروپومتریکی،سرعت و چابکی……………………………….77

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف استاندارد سن 47/3، قد 73/4، وزن 34/6. )  شاغل در لیگ استان گیلان در رشته­ های ورزشی فوتبال و هندبال اندازه گیری شد. میزان چابکی و سرعت آزمودنی­ها در قالب دو آزمون چابکی ایلینویز و 20 متر سرعت در هر دو گروه هندبال و فوتبال اندازه ­گیری شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ­ها در هر یک از اندازه ­گیری­های انجام شده از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای مقایسه شاخص ­های آنتروپومتریک بین پست­های مختلف از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی گابریل و برای بررسی ارتباط شاخص ­های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. کلیه آزمون­های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی­داری(05/0 p <) انجام شد.

نتایج آزمون گابریل با مقایسه زوجی شاخص ­های عرض زانو و عرض مچ پا بازیکنان هندبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص عرض زانو در دروازه­بانان نسبت به بازیکنان خط زن به طور معنی­داری بیشتر بود. همچنین شاخص عرض مچ پا نیز در دروازه بانان نسبت به بازیکنان گوش به طور معنی­دار بیشتربود. همچنین مقایسه زوجی شاخص ­های وزن و طول دو دست بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص وزن در مدافعین و هافبک­ها به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.  طول دو دست در دروازه­بانان به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. شاخص ­های قد و قد نشسته بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص قد در دروازه­بان­ها و هافبک­ها به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. همچنین شاخص قد نشسته نیز در مدافعین به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.

نتایج نشان داد که از بین شاخص ­های آنتروپومتریک هندبالیست­ها، وزن، قد نشسته، عرض آرنج و دور مچ پا با میزان سرعت و طول ساق پا، طول ساعد، آرنج تا نوک انگشت، دور سینه، و دور ران با میزان چابکی رابطه منفی، معنی­دار و دور بازو با میزان چابکی رابطه مثبت و معنی­داری داشتند (05/0  P<). از بین شاخص ­های آنتروپومتریک فوتبالیست­ها، قد، قد نشسته، طول ران، طول دو دست، آرنج تا نوک انگشت، عرض زانو، عرض مچ پا، و دور شکم با میزان سرعت، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با میزان چابکی رابطه منفی و معنی­داری داشتند (05/0  P<). با توجه به مطالعات وبررسی های که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که در پست های مختلف فوتبال، دروازه بان ها و مدافع ها نسبت به هافبک ها، وهافبک ها نیز نسبت به مهاجم ها از جثه بزرگ تری برخوردار باشند. ودرپست های مختلف هندبال هم دروازه بان ها و بغل زن ها نسبت به خط زن ها، وخط زن ها  نسبت به گوش زن ها جثه بزرگ تری برخوردار باشند.

 

واژه های کلیدی: فوتبال، هندبال، آنتروپومتری، سرعت، چابکی.

 

 

 

1-1. مقدمه

در حال حاضر در تمام رشته های ورزشی از علوم مذكور و نیز تكنولوژی های مختلف در جهت  هر  چه  بهتر  اجرا  نمودن  حركات  و  مهارت های ورزشی و پیاده نمودن تاكتیک های  مختلف تیمی جهت كسب موفقیت استفاده می شود . از جمله رشته هایی كه توانسته است از ابعاد مختلف علوم بهره كافی  ببرد رشته ورزشی فوتبال[1] می باشد.فوتبال، پرطرفدارترین ورزش دنیا است كه توسط  بسیاری از مردان، زنان، كودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتی انجام می گیرد که تعداد شرکت کنندگان در 208 کشور برای رسیدن به سطح حرفه ای 200 هزار نفر و در سطح آماتور 200 میلیون نفر تخمین زده شده(28). بیشتر بازیکنان طی مسابقه فوتبال (90 دقیقه)،به طور معمول مسافتی بین 12-10 کیلومتر در شدت نزدیک به آستانه بی هوازی (90-80 درصد حداکثر ضربان قلب یا 80-70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) می دوند(19،33). بر همین اساس، تخمین زده شده است سوخت و ساز هوازی،90 درصد از هزینه انرژی یک بازیکن را طی مسابقه فوتبال تامین می کند(33،19). در میان این فعا لیت با زیكن به  بسیاری از حركات انفجاری از قبیل پرش ها، شوت زدن ها، تکل ها، چرخش ها، استارت ها، تغییر موقعیت و از همه مهم ترفعالیت هایی كه بازیكن به طور مستقیم درگیر بازی با توپ و رقابت بر ای تصاحب آن است، نیاز دارد(38). با توجه به ماهیت فوتبال ابعاد بزرگ بدن می تواند به اجرای حرکات سریع، قدرتمند بپردازد(60). همچنین متغیرهای مهم برای اندازه گیری عملکرد در فوتبال شرایط فیزیکی، مهارت های فنی وتکنیکی است(50) .فوتبال با داشتن بیش از 200 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال[2]  یكی از رایج ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود. تعداد زیاد تماشاگران و علاقمندان به این رشته ورزشی نمایانگر این مطلب است و این همه بخاطر جذابیت و زیبایی خاص فوتبال می باشد كه توانسته است به عنوان یک ورزش كامل و پر تحرك در جهان مطرح شود(45). حضور بیش از اندازه تماشاگران در دیدارهای داخلی، ملی، قاره ای و جهانی در ورزشگاه ها و ایجاد سیستم های ماهواره ای و برخورداری از بینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیونی، فوتبال را به عنوان مردمی ترین ورزش جهان معرفی كرده است(10). هندبال[3] که یک ورزشی پرتحرک و در ردیف ورزش های خشن معرفی شده در مدت یک ساعت و یا حتی بیشتر بازی می شود، و از مجموعه  مهارت ها و حرکات مثل دویدن- راه رفتن- پریدن – توقف کردن – عقب و جلو رفتن – پرتاب کردن و برخوردهای فیزیکی در دفاع و حمله…تشکیل شده است . از بررسی تحقیقات داخلی و خارجی چنین نتیجه گیری می شود که بین ویژگی های پیکر سنجی و آمادگی های عمومی ورزشکاران هندبال ارتباطی قوی وجود دارد. بطوریکه اکثراً اندازه قد، ابعادبدنی، جثه قوی، بلندی طول اندام بالائی، اندازه وجب دست پرتاب را جزء فاکتورهای اصلی و عمومی بازیکنان می دانند. علاوه بر ویژگی های عمومی فوق خصوصیات بازیکنان در هر پست مختلف بازی هندبال با یکدیگر متفاوت است که در انتخاب افراد می بایست ملاک قرار گیرد(5).

امروزه در سطوح بالای ورزشی، استعداد یابی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است ومتخصصین وکارشناسان زبده حیطه علوم ورزشی فاکتورهای مختلفی را در سوق دادن یک شخص بسوی ورزش خاصی در نظر می گیرند. یکی از مهمترین شاخص های استعداد یابی اندازه های بدنی وارتباط آن با فاکتورهای مهم مورد نیاز یک رشته ورزشی می باشد. بنابر این کشف و شناسایی استعداد در ورزش های تیمی مشکل تر از ورزش های انفرادی نظیر دو و میدانی، دوچرخه سواری و قایقرانی است، چراکه تعیین عوامل پیش بینی کننده عملکرد در این رشته های ورزشی آسان تر است و در گذشته توسط متخصصین مشخص شده اند(48).

در ادامه اشاره ای هم به چابکی و سرعت داشته باشیم .قابلیت تغییر مسیر حرکت، تغییر وضعیت بدن و یا هر دوی آنها و داشتن عکس العمل های مناسب که در حداقل زمان و با مهارت، دقت، تعادل[4] و سرعت انجام می شود را چابکی[5] گویند(13).چابکی یکی از عوامل بسیار ضروری برای ورزشکاران و مجموعه ای از عوامل جسمانی دیگر از قبیل سرعت[6]، سرعت عکس العمل، قدرت[7] و هماهنگی و تعادل است. بنابراین فرد چابک باید کلیه عوامل جسمانی[8] فوق را در حد قابل قبول داشته باشد. با این حال می توان گفت که چابکی در ورزش ها و عملکردهای مختلف ورزشی متفاوت بوده و ورزشکار در هر حرکت ورزشی به بعضی از عوامل جسمانی احتیاج بیشتری دارد(13). به طور مثال یک مشت زن باید با چابکی خویش را از ضربات حریف مصون دارد او در این عمل با سرعت عکس العمل خویش از ضربات حریف می گریزد و یا یک وزنه بردار نیز بعد از آنکه در شروع حرکت خویش وزنه را تا حد مطلوب بالا کشید با چابکی خویش که در این حالت بیشتر شامل سرعت حرکت و سرعت تغییر مسیر است زیر وزنه قرار می گیرد. چابکی می تواند عمومی باشد و شامل همه بدن فرد شود در مثال های بالا کلیه بخش های بدن در چابکی شرکت دارند. گاه نیز از چابکی موضعی بحث به میان می آید که این نوع از چابکی در ارتباط با یک بخش از بدن خواهد بود ( چابکی یکی از اندامها مثل دست و پا). برای مثال یک والیبالیست در لحظه ای که با یک حرکت دست از خوابیدن توپ در زمین جلوگیری می کند از چابکی موضعی استفاده نموده است. فاکتور چابکی در بسیاری از فعالیت های ورزشی به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت است. استارت های سریع، توقف های ناگهانی و تغییرات سریع در مسیر حرکت می تواند نمونه هایی از چابکی باشند(41).

رابطه شاخص های آنتروپومتریک با فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی در برخی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.امروزه عوامل آمادگی جسمانی را به دو بخش، یعنی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی و آمادگی حركتی تقسیم بندی كرده اند.  آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی، به توسعه ویژگی های مورد نیاز برای اجرای عملكرد خوب و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم توجه می كند كه شامل قدرت و استقامت عضلانی، استقامت قلبی_تنفسی (آمادگی هوازی)، انعطاف پذیری و ترکیب بدن می باشد(24). همچنین عوامل آنتروپومتریک مثل وزن و درصد چربی نیز با سلامت و طول عمر انسان در ارتباط نزدیک می باشند(34). بر این اساس، یكی از روش های علمی و معتبر برای ارزیابی سلامت افراد در تمام سنین، سنجش تركیب بدنی و آمادگی جسمانی می باشد(23). از این رو،محققین معتقدند كه اندازه گیری عوامل آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی باید به عنوان یک عامل سلامتی و شاخصی از شیوه زندگی سالم برای توسعه استانداردهای رشد ملی كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شود.

[1] Foot ball

[2] FIFA

[3] Hand ball

[4] Balance

[5]Agility

[6] Speed

[7] Power

[8] Physical factors

[9] Anthropometric

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 92

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.