تربیت بدنی

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش): طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

    

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش)

 

عنوان:

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران

 

استاد راهنما:

دكترمحمد جوادی پور

 

استاد مشاور:

دكتراحمد تركفر

        

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكیده ‌د

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1مقدمه. 1

1-2بیان مسئله. 2

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1هدف کلی: 6

1-4-2- اهداف اختصاصی: 6

1-5 سوالات تحقیق.. 6

1-5-1 سوال کلی: 6

1-5-2 سوالات اختصاصی: 6

1-6- محدودیت های تحقیق.. 7

1-6-1- محدودیت های دراختیارمحقق.. 7

1-6-2 محدودیت های خارج از اختیارمحقق.. 7

1-7-تعریف مفهومی واژه ها واصطلاحات… 7

فصل دوم: زیربنای نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 10

2-2 بخش اول: مبانی نظری.. 10

2-2-1 برنامه‌ریزی.. 10

2-2-2 برنامه استراتژیک… 11

2-2-3 برنامه‌ریزی استراتژیک… 12

2-2-4 تعاریف برنامه‌ریزی استراتژیک… 13

2-2-5 مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک… 15

2-2-6 اصول برنامه‌ریزی استراتژیک… 16

2-2-7  محدودیت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک… 18

2-2-8 مدل‌های تدوین استراتژی.. 19

2-4 بخش سوم: مرور مدل‌های پیاده‌سازی استراتژی‌ 20

2-4-1 مدل‌های ابتدایی.. 20

2-4-2 مدل‌ Hrebiniak. 20

2-4-3 مدل Hoshin Kanri 23

2-4-4 مدل‌ BSC.. 24

2-4-5 مدل اوکوموس ((Okumus. 39

2-4-6 مدل‌های مرحله‌ای Vasconcellos، Noble، Galpin و De Feo و Janssen. 41

2-4-7 سایر مدل‌های پیاده‌سازی استراتژی.. 43

2-5 بخش چهارم: اجزای كلیدی تدوین نقشه راه 47

2-6 بخش پنجم: گام‌ها و ابزارهای مورد استفاده در فرایند برنامه‌ریزی عملیاتی.. 49

2-7-1 موانع و مشکلات برنامه ریزی.. 50

2-7-2 انواع برنامه ریزی.. 51

2-8 ماهیت تصمیمهای راهبردی شامل موارد زیر است: 52

2-8-1 چگونگی شکل گیری راهبرد. 52

2-8-2 طراحی راهبرد به شیوه تدوینی.. 53

2-8-3 رویکرد فرایند پایه برنامه ریزی استراتژیک… 53

2-9 تعریف مدیریت استراتژیک… 54

2-10 فواید دارا بودن توسعه استراتژی ورزشی.. 57

2-10-1 دلایل اهمیت ورزش… 58

2-11 تهیه نقشه راه 59

2-12 بخش ششم: انواع نقشه راه 61

2-13 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 61

2-15 جمع بندی.. 70

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش پژوهش…. 73

3-2 جامعه آماری: 73

3-3 نمونه آماری: 74

3-4 ابزار گردآوری دادها: 74

3-5 پرسشنامه و نحوۀ تنظیم آن: 74

3-5-1 محاسبه ضریب پایایی: 74

3-5-2 تعیین روایی پرسشنامه: 75

3-6 روش گردآوری داده ها: 75

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری: 75

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-2 یافته­ های توصیفی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ­ها  ………………………………………………………………………………………………………………. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

5-1 خلاصه تحقیق.. 118

5-2 یافته های توصیفی.. 118

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 119

5-4 پیشنهادات برآمده از تحقیق.. 126

5-5 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 127

منابع. 128

 

 

چكیده

تحقیق حاضر با عنوان طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی، قهرمانی و حرفه ای) استان تهران صورت گرفت. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود ورزش استان تهران با بهره گرفتن از تحلیل درونی و بیرونی (SWOT) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 95 نفر از كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران تشکیل داد. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان تعداد 80 نفر از كارشناسان، مدیران و معاونت های ادارات ورزش و جوانان استان تهران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.  در این تحقیق علاوه بر روش های كمی از روش های كیفی و مصاحبه استفاده شد. شركت كنندگان پرسشنامه های محقق ساخته راهبرد توسعه ورزش همگانی(نقاط ضعف ، قدرت، تهدیدها و فرصت ها) شامل 33 سوال و راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی – حرفه ای  شامل 46 را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. روایی پرسشنامه ها با بهره گرفتن از روایی صوری و پایای با بهره گرفتن از آلفای كرونباخ 71/. مطلوب گزارش گردید. تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی و روش تحلیل SWOT انجام شد.  نتایج تحقیق نشان داد ورزش استان تهران در حوزه ورزش همگانی واز نظر عوامل درونی (   39/2 ) عوامل بیرونی (  45/2  ) ضعف های پیش روی ورزش همگانی استان تهران تا اندازه ای بر قوت های آن و تهدید­های پیش روی ورزش همگانی استان تهران تا اندازه ای برفرصت های آن غلبه خواهد کرد. همچنین در حوزه ورزش قهرمانی – حرفه ای نتایج نشان داد  عوامل درونی (41/2 ) عوامل بیرونی (53/2 ) ورزش قهرمانی – حرفه ای استان تهران از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف می باشد همچنین نتیجه می گیریم فرصت­های پیش روی ورزش قهرمانی – حرفه ای استان تهران تا اندازه ای بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد.

 

واژگان كلیدی: تحلیل بیرونی، تحلیل درونی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی – حرفه ای، ادارات ورزش  و جوانان استان تهران

 

 1-1مقدمه:

در روزگار ما به دلیل تحول فناوری و پیشرفت سریع علم، حركت ها و فعالیت بدنی كاهش یافته و ماشین جایگزین آن شده و این امر به نوبه خود تاثیرات روحی نامطلوبی را به جای خواهد گذاشت. ( كاشف ، 1379). لازم به ذكر است امروزه حفظ سلامتی و افزایش کیفیت زندگی از اولویت­های مهم جوامع بشری به شمار آمده و افراد با گرایش به ورزش سعی در ارتقاء آنها دارند. این گرایش با روشن­تر شدن مزایای روان­شناختی و فیزیولوژیکی ورزش در حال افزایش است. تحقیقات و مطالعات در زمینه تأثیرات فعالیت بدنی نشان می­دهد فعالیت بدنی منظم، مرگ و میر و بیماری­های نابهنگام، خطر ابتلاء به بیماری­های قلبی-عروقی (بیماریهای کرونری و سکته قلبی)، دیابت نوع دو، سرطان سینه و روده، چاقی و ازدیاد وزن، بهبود وضعیت چربی خون (کاهش کلسترول و تری گلیسریدها و افزیش لیپو پروتئین های با چگالی بالا)، کنترل گلوکز خون و ساختار اسکلتی، عضلانی و مفصلی وضعیت سلامت جسمانی افراد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود وضعیت روانی افراد جامعه از جمله بهبود سلامت روانی، کاهش اضطراب، افسردگی، استرس و بهبود وضعیت خواب می­ شود و از این طریق کیفیت زندگی، سطح رفاه، رضایت از زندگی، اعتماد به نفس را افزایش داده و رفتارهای اجتماعی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد (برازیل[1]، 2001؛ کارلسون[2]، 2004؛ اُوسی- توتو و کمپاگنا[3]، 2005؛ مرکز پیشگیری و درمان بیماری[4]، 2002؛ وُلین، گلین، گلدیتز، لی و کاواچی[5]، 2008). همچنین باید یاد آور شد كه با توجه به رابطه نزدیكی كه ورزش و تربیت بدنی با فرهنگ و سیاست و اقتصاد یک كشوردارد، اگر كشوری بخواهد موقعیت خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد و جایگاه مناسب خود را حفظ نماید، باید از ساختار علمی، زیر بنایی و تشكیلاتی مناسبی برخوردار باشد.و این نیازمند سیاست گذاری ، خط مشی و مدیریت درست در زمینه ورزش در سطوح مختلف و مناطق جغرافیایی متناسب با آن می باشد(بهرام و همكاران، 1386).  با توجه به اهمیت برنامه ریزی به ویژه برنامه راهبردی در ورزش كشور ، بویژه در ادارات تربیت بدنی استان ها و نبود تحقیقات كافی در زمینه شناخت محیط درونی و بیرونی ادارات تربیت بدنی ، لزوم بررسی و شناخت برنامه راهبردی ادارات تربیت بدنی استان تهران در برهه زمان كنونی می تواند مورد ملاحظه قرار بگیرد.

[1] Brazil

[2] Karlsson

[3] Osei-Tutu & Campagna

[4] Centers for Disease Control and Prevention

[5] Wolin, Glynn, Golditz, Lee, & Kawachi

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  153

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.