زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: فرایند نوستالژی در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه                        

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان :

فرایند نوستالژی در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشی

 

استاد راهنما :

دکتر غلامرضا سالمیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله 5

1-2- پیشینة موضوع. 5

1-3- اهداف تحقیق. 6

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-5- فرضیّات.. 7

1-6- پرسش‌های تحقیق. 7

1-7- روش کار 7

1-8- ابزار گردآوری داده‌ها 7

فصل دوم: معرفی شعرا و مبانی نظری

2-1- معرفی اجمالی شعرا 9

2-1-1- منوچهر آتشی. 9

2-1-1-1- دوران کودکی و تحصیلات آتشی. 9

2-1-1-2- زندگی خانوادگی آتشی. 10

2-1-1-3- فعّالیت‌های فرهنگی. 11

2-1-1-4- فعّالیت‌های سیاسی. 12

2-1-1-5- آثار منوچهر آتشی. 12

2-1-1-6- تأثیرپذیری آتشی. 14

2-1-1-7- وفات.. 14

2-1-2- نادر نادرپور 15

2-1-2-1- دوران کودکی و تحصیلات نادرپور 15

2-1-2-2- زندگی خانوادگی نادرپور 15

2-1-2-3- فعّالیت‌های فرهنگی. 15

2-1-2-4- فعّالیت‌های سیاسی. 16

2-1-2-5- آثار نادرپور 16

2-1-2-6- تأثیرپذیری نادرپور 17

2-1-2-7- وفات.. 17

2-2- اصطلاحات و واژه‌ها 18

فصل سوم: نوستالژی در شعر نادر نادرپور

3-1- نوستالژی وطن یا غم غربت.. 29

3-2- نوستالژی کودکی. 36

3-3- نوستالژی جوانی. 39

3-4- نوستالژی یاد معشوق. 41

3-5- نوستالژی پیری و اندیشیدن به مرگ (مرگ اندیشی) 49

3-6- تنهایی. 54

3-7- غم غربت روستا (روستاستایی) 55

3-8- تقابل سنّت  و مدرنیته (نقد مظاهر تمدّن جدید) 57

3-9- دردهای اجتماعی و سیاسی. 63

3-10- گرفتاری در زندان. 69

3-11- بهشت گمشده 71

3-12- آرمانشهر 72

3-13- از دست دادن عزیزان (اندوهیاد) 73

3-14- نوستالژی انتظار رهایی یا رهاننده (منجی) 74

3-15- یأس و پوچ گرایی. 76

3-16- گذشته گرایی و اسطوره 85

فصل چهارم: نوستالژی در اشعار منوچهر آتشی

4-1- نوستالژی مهاجرت و غم غربت.. 93

4-2- یاد کودکی. 95

4-3- نوستالژی جوانی از دست رفته: 98

4-4- یاد معشوق. 99

4-5- پیری و اندیشیدن به مرگ (مرگ اندیشی) 102

4-6- تنهایی. 104

4-7- غم غربت روستا (روستا ستایی) و شهرستیزی. 105

4-8- نوستالژی سنّت  مدرنیته (نقد مظاهر تمدّن جدید) 111

4-9- دردهای اجتماعی و سیاسی. 115

4-10- بهشت گمشده 124

4-11-آرمانشهر 124

4-12- از دست دادن عزیزان (اندوهیاد) 125

4-13- انتظار رهاننده (منجی)/یاغی گری. 127

4-14- یأس و اندوه 129

4-15- گذشته گرایی و اسطوره 132

4-16- آرکایسیم یا باستان گرایی. 137

4-17- گذشتۀ پدری (نوستالژی زندگی پرشکوه و پرافتخار گذشته) 138

4-18- یاد جنوب (بومی گرایی) 141

نتیجه 146

منابع. 156

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..II

 

 

چکیده

نوستالژی به عنوان یکی از موتیف‌های مطرح در نقد روانشناسی، نوعی حسّ دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته و چیزهای از دست رفته‌ است که موجد اندوه و دلتنگی خاصّی در فرد می­ شود.

با توجّه به نقش و جایگاه نوستالژی در تحلیل شعر و شناخت بهتر شخصیت شاعران، پایان­نامة حاضر پژوهشی است دربارة بررسی نوستالژی در اشعار منوچهر آتشی و نادر نادرپور.  هدف این پایان نامه بررسی انواع و نقش نوستالژی در تحلیل اشعار این دو شاعر است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به پاسخ مسائلی چون انواع و بسامد نوستالژی در شعر دو شاعر و بیان تفاوت و شباهت کاربرد نوستالژی در شعر آنان و جایگاه آن در تحلیل شعر این دو شاعر، نخست به مؤلّفه‌های مختلف نوستالژی و بسامد آن‌ ها پرداخته‌ایم و سپس اقدام به بررسی علل و زمینه‌های انگیزش انواع نوستالژی و توجّه به نقش آن‌ ها در تحلیل شعر و شخصیّت این شاعران نموده‌ایم.

نوستالژی در ساختار و غنای شعری هر دو شاعر نقشی فراگیر، جهت دهنده و تعیین کننده داشته‌است. نوستالژی غم غربت (دوری از وطن) و یأس و ناامیدی و مرگ‌اندیشی از برجسته‌ترین مؤلّفه‌های نوستالژی شخصی در شعر نادرپور به شمار می‌روند و در اشعار آتشی بیشتر با نوستالژی تقابل سنّت و مدرنیته یا (تقابل صنعت و طبیعت) و انعکاس دردهای اجتماعی روبرو هستیم.

واژگان کلیدی: نوستالژی، غم غربت، نادر نادرپور، منوچهر آتشی

 

 

مقدمه

شاعران زبان فارسی، از دیرباز تحت تأثیر شرایط ناخوشایند تاریخی، سیاسی، اجتماعی و شخصی به مایه‌های تلخی و بدبینی میل یافته و احساس غریبی را با شعر خود درآمیخته‌اند. ناکامی‌های فردی و شکست‌های تاریخی و سایر عواملی که مایة رنج و اندوه هنرمندان بوده‌، زمینة ورود مایه‌های بدبینانه و اندوهناک به عرصة هنر  وادبیات را فراهم آورده و نوعی عکس‌العمل روانی در برابر شرایط ناخوشایند بوده‌است و مخاطبان این آثار هنری می‌توانند از این طریق به عواطف و آمال آفرینندگان آن پی ببرند.

نوستالژی یکی از مسائلی است که می‌تواند نقش مهمّی در تعیین نحوة ‌نگرش انسان به جهان پیرامون ایفا کند. از آنجا که شعر نو (به دلیل دست و پاگیر نبودن وزن و قافیه)محملی مناسب برای ابراز بسیاری از عواطف درونی است، لذا تجلّی انواع نوستالژی در قالب شعر نو نسبت به دیگر شیوه‌ها بارزتر است.در میان شاعران معاصر،شعر  نادرپور و آتشی جایگاه خاصّی در این زمینه دارد. آن‌ ها در جای جای اشعار خود از عواطف، حسرت‌ها و اندوه‌های گوناگون خود سخن رانده‌اند.

در حقیقت، صورت و معنای شعر از اندوخته‌ها و تمامیّت ضمیر شاعر سرچشمه می‌گیرد و بازتاب احساسات، تجربیات و حسّاسیت‌های اوست (پورنامداریان،1374: 19)، لذا شناخت نوستالژی‌های شاعر،‌ جایگاه خاصّی در ساخت و غنای مفهوم شعر دارد و گام مهمّی در تحلیل اثر هنری و شناخت بهتر شعر و شخصیت شاعر و اوضاع زمان وی محسوب می‌شود.

با توجّه به جایگاه نوستالژی در اشعار نادر نادرپور و منوچهر آتشی، این پایان نامه در پی شناخت نوستالژی و بررسی نقش آن در تحلیل متن و تأثیر بر روحیّات و شعر این دو شاعر است، بنابراین ضمن تقسیم‌بندی نوستالژی به دو دستة شخصی و اجتماعی به بررسی انواع و بسامد آن‌ ها  در شعر نادرپور و آتشی و مقایسه و تحلیل تأثیر آن در شعرشان پرداخته‌ایم. بدین منظور این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم گردیده‌است. فصل اوّل، تحت عنوان کلّیّات، شامل بیان مسأله، اهمّیت، ضرورت، سؤالات و اهداف تحقیق است.

در فصل دوّم، ابتدا به تعریف و ریشه‌شناسی نوستالژی و برخی از واژه‌ها و اصطلاحات خاصّ پرداخته‌ایم و سپس با توجّه به تأثیر شرایط زندگی در شکل‌گیری حس نوستالژی در شعر و تأثیر آن بر صورت ومعنای شعر، در مورد زندگی و آثار نادرپور و آتشی به اجمال نکاتی را ذکر کرده‌ایم.

فصل سوم شامل معرفی انواع نوستالژی و علل انگیزش آن‌ ها و نیز بررسی بسامد این نوستالژی‌ها و جایگاه آن‌ ها در تحلیل شعر و شخصیت نادرپور است.

در فصل چهارم نیز به سبک فصل سوم به معرفی انواع نوستالژی، دلایل شکل‌گیری، بسامد و بررسی نقش آن‌ ها در شناخت شعر آتشی پرداخته‌ایم.

در نهایت نیز به یک نتیجه‌گیری کلّی به دست داده‌ایم و مطالبی را که در مورد کاربرد نوستالژی در شعر آتشی و نادرپور در فصل سوم و چهارم به صورت مقایسه‌ای بیان کردیم، به صورت موردی ذکر کرده‌ایم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.