زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی : تأثیر خواب، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

با عنوان : تأثیر خواب، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده‏ی علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه‏ی کارشناسی ارشد

عنوان:

تأثیر خواب، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی

شخصیت‏های شاهنامه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا اقدامی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسأله 3

1-3 سوالات تحقیق. 5

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-5 پیشینه تحقیق. 5

1-6 اهداف تحقیق. 6

1-7 فرضیه های تحقیق. 7

1-8 روش تحقیق. 7

1-9 تعاریف واژه‏ های کلیدی. 7

1-10 حدود و قلمرو تحقیق. 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 خواب و رویا 10

2-1-1 جایگاه خواب در ادبیات فارسی. 10

2-1-1-1 خواب… 12

2-1-2 روان‏شناسی خواب.. 13

2-1-3 خواب از دیدگاه زیست‏شناسی و روان‏شناسی. 15

2-1-4 جایگاه خواب در اساطیر. 15

2-1-5 خواب انبیای الهی. 16

2-1-6 دیدگاه پیش از تاریخ درباره خواب.. 17

2-1-7 خواب در قرآن کریم. 18

2-1-8.تعبیر و تفسیر خواب.. 18

2-2 رویا 19

2-2-1 نظریه‏پردازی در مورد رویاها 20

2-2-2 ویژگی‌های گزارش‌های رویا 20

2-2-3 منشأ رویا 21

2-2-4 رویا در مذاهب.. 22

2-2-4-1 سنت یهودی.. 22

2-2-4-2 سنت مسیحی.. 23

2-2-4-3 سنت اسلامی.. 23

2-2-4-3-1 در قرآن. 23

2-3 خواب ورویا از دیدگاه پزشکی. 24

2-4 پیش‏گویی و پیش‏بینی. 24

2-4-1پیش‏گویی‏های قرآن. 27

2-4-2 جایگاه پیش‏گویی در آیین مسیحیت.. 27

2-4-3 ابزار پیش‏گویی. 28

2-4-3-1 جام جهان‏بین.. 28

2-4-4 اخترشناس و جایگاه او. 30

2-4-5 فال. 31

2-5 سروش.. 31

2-5-1 صدای غیبی. 32

2-5-2 پیغام سروش.. 32

2-5-3 سخن موجودات اهورایی. 33

2-5-4 سخن سیمرغ. 33

2-6.جایگاه رویا در ادبیات فارسی 34

2-6-1 انواع رویا در شاهنامه 35

2-6-2 رویا منشا الهام و اشراف.. 36

2-6-3 نمادها و کردارهای نمادین رویا 36

2-6-4 دیدگاه فروید و یونگ درباره رویا 36

2-6-5 تفاوت فال با رویا 38

2-7 معرفی شخصیت‏ها 38

2-7-1 شغاد 38

2-7-2 رستم. 38

2-7-3 ضحاک… 41

2-7-4 سام 41

2-7-5 اسفندیار 42

2-7-6 افراسیاب.. 44

2-7-7 سیاوش.. 44

2-7-8 کی­خسرو. 45

2-7-9 کتایون. 45

2-7-10 گشتاسب.. 46

2-7-11 کیدهندی.. 47

2-7-12 گودرز ‏ 47

2-7-13 بهرام چوبینه 48

           2-7-14 سروش………48

           2-7-15 نوشیروان………..48

فصل سوم: شرح احوال و آثار فردوسی

3-1 زندگینامه 51

3-1-1 تولد و كودكی. 51

3-1-2 طبقه اجتماعی فردوسی. 52

3-1-3 دین فردوسی. 53

3-1-4 فرزندان فردوسی. 53

3-1-5 فردوسی و سلطان محمود 54

3-1-6 فردوسی و دقیقی. 55

3-2 آثار فردوسی. 56

3-2-1 شاهنامه و منظومه یوسف و زلیخا 56

3-2-1-1 موضوع شاهنامه. 57

3-2-1-2 آغاز و انجام شاهنامه. 57

3-2-1-3 اهمیت و مقام شاهنامه. 57

3-2-1-4 منابع شاهنامه. 59

3-2-1-5 ترجمه و تحقیقات… 59

3-2-1-6 اصالت مطالب شاهنامه. 60

3-2-1-7 شاهنامه و جامعه‏شناسی خودكامگی.. 61

3-2-1-8 داستان‏سرایی فردوسی در شاهنامه. 61

3-2-1-9 شاهنامه و حماسه‏های عرفانی.. 63

3-2-1-10 خصایص فنی شاهنامه. 63

فصل چهارم: تاثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت های شاهنامه

4 تاثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت های شاهنامه 66

4-1 خواب ضحاك.. 66

4-1-1 تحلیل خواب ضحاک.. 71

4-1-2 تاثیر خواب ضحاک در سرنوشت و روند زندگی او. 71

4-2 خواب سام 72

4-2-1 تحلیل خواب سام 75

4-2-2 تاثیر خواب سام در سرنوشت و روند زندگی او. 76

4-3 خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن. 76

4-3-1 پرسیدن افراسیاب موبدان از خواب.. 78

4-3-2تحلیل خواب افراسیاب.. 80

4-3-3 تاثیر خواب افراسیاب در سرنوشت و روند زندگی او. 80

4-4 خواب دیدن سیاوش.. 80

4-4-1 تحلیل خواب سیاوش.. 81

4-4-2 تاثیر خواب سیاوش در سرنوشت و روند زندگی او. 83

4-4-3 اندرز کردن سیاوش فرنگیس را 83

4-4-4 سخن گفتن رستم با لشکر خویش… 85

4-5 اندر زادن کی‏خسرو. 86

4-5-1 تحلیل خواب پیران اندر زادن کی‏خسرو. 87

4-5-2 تاثیر خواب پیران در سرنوشت و روند زندگی او. 88

4-6 دیدن طوس سیاوش را به خواب.. 89

4-6-1 تحلیل خواب طوس.. 90

4-6-2 تأثیر خواب طوس در سرنوشت و روند زندگی او. 91

4-7 گرفتار شدن افراسیاب بار دوم و کشته شدن او و گرسیوز 91

4-8 داستان کتایون دختر قیصر. 91

4-8-1 تحلیل خواب کتایون. 93

4-8-2 تاثیر خواب طوس در سرنوشت و روند زندگی او. 93

4-8-3 کشتن گشتاسب گرگ را 93

4-9 به خواب دیدن فردوسی دقیقی را 94

4-10-1تحلیل خواب فردوسی. 94

4-10-2 تاثیر خواب فردوسی در سرنوشت و روند زندگی او. 96

4-11 خواب دیدن کید هندی پادشاه قنوج و گزارش کردن مهران آن را 96

4-11-1 تحلیل خواب کیدهندی. 100

4-11-2تاثیر خواب کیدهندی در سرنوشت و روند زندگی او. 101

4-16 در خواب دیدن بابك ساسان را و دختر دادن به او. 102

4-16-1 تحلیل خواب ساسان. 103

4-16-2 تأثیر خواب ساسان در سرنوشت و روند زندگی بابک.. 103

4-17 خواب دیدن نوشیروان و گزارش كردن بوزرجمهر آن را 103

4-17-1 خواب دیدن نوشیروان و گزارش بوزرجمهر به پیدایش محمد (ص) 106

4-17-2 تحلیل خواب نوشیروان. 108

4-17-3 تأثیر خواب نوشیروان در سرنوشت و روند زندگی. 110

4-18 خواب دیدن بهرام چوبینه به شب و بامداد رزم كردن و كشته شدن ساوه شاه 110

4-18-1 تحلیل خواب بهرام چوبینه 111

4-18-2 تأثیر خواب بهرام چوبینه در سرنوشت و روند زندگی او. 112

4-19 به خواب دیدن گودرز سروش را و آگاهی یافتن از كی‏خسرو. 112

4-19-1 تحلیل خواب گودرز 114

4-19-2 تاثیر خواب گودرز در سرنوشت و روند زندگی او. 114

4-20 در خواب دیدن كی‏خسرو سروش را 114

4-20-1 تحلیل خواب كی‏خسرو. 115

4-20-2 تأثیر خواب كی‏خسرو در سرنوشت و روند زندگی او. 116

4-21-3 پاسخ دادن كی‏خسرو زال را 116

4-21-4 دادن كی‏خسرو پادشاهی به لهراسپ.. 117

4-21-5 رفتن كی‏خسرو به كوه و ناپدید شدن دربرف.. 118

   4-22-پیش­گویی­ها….118

4-22-1 آزمودن فریدون پسران خود را……..118

4-22-2 بازگشتن زال به زابلستان….119.

4-22-3 پادشاهی دادن سام زال را……120

4-22-4 رای زدن سام با موبدان در کار زال…..121

4-22-5 بر تخت نشستن نوذر…122

4-22-6 گریختن گلباد و نستیهن از برگیو..123

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5 نتیجه گیری. 127

5-1 پیشنهادات………..128

منابع و مآخذ. 131

چکیده

خواب از جمله احوال اسرارآمیزی است که بیان کیفیت و اسرار نهان آن، دیریاب، بل دست­نیافتنی است. تعبیر و تحلیل رویاها از جمله پیچیده‏ترین و رازآلودترین مسائل و موضوعات بشری است.

گزارش رویاها در حکایت‏های شاهنامه، در ایجاد شوق و امید برای نیل به آرزوها و تهدید و ترس از انجام عملی و در شکل­ گیری قصه‏ها نقش مهم و بسزایی دارد. پهلوانان و شاهان در موقعیت‏های مختلف، برخی از وقایعی را که در آینده به وقوع خواهد پیوست، در خواب می‏بینند. این وقایع ممکن است دربردارنده پیام­های شادی و جشن و پیروزی، یا خبر از رویدادی ناگوار باشد. بسیاری از شخصیت‏های برجسته شاهنامه دست‏کم یکبار در خواب، رویداد پیش از وقوع را دیده‏اند. به همین دلیل نیاز بررسی چنین پدیده‏ای در شاهنامه احساس می‏شود. در این پایان‏ نامه، کوشش شده است کم و کیف این قضایا در میان شاهان و پهلوانان شاهنامه، تحلیل و بررسی شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت­های شاهنامه است.نتایج حاکی از آن است که خواب ، رویا و پیش ­بینی اخترشناسان و موبدان بر روند زندگی افراد و شاهان آن زمان تاثیر داشته است و شاهان با پیش بینی پیش­گویان مسیر زندگی خود را تغییر می­دادند.

کلمات کلیدی: خواب، رویا، سرنوشت، پیش‏گویی، پیش بینی، شاهنامه، فردوسی.

1.کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

«شاهنامه به دلیل ژرف بودن پژوهش های گردآمده در آن ، هم برای خوانندگان علاقه مند به شناخت فردوسی و شاهنامه ، منبعی ارزشمند است و یکی از ارزشمندترین آثار ملی ایران است که خواننده را با شخصیت‏های بسیاری روبرو می‏کند که هر کدام به نوعی بیان کننده حالات و کنش و واکنش انسان جامعه امروزی است که در برابر وقایع و حوادث روزمره از خود نشان می‏دهد. از این‏رو شاهنامه بستر مناسبی برای پژوهش‏هایی است که درصددند به نقد روانشناسی شخصیت‏ها بپردازند» (حمیدیان، سعید، 1387 :30).

«در همه فرهنگ‏ها (اعم از شرقی و غربی، قدیم و جدید، دینی و سکولار) و نیز در همه ادیان و مذاهب (اعم از آریایی و سامی و خاور دور)، طبیعت خواب و خواب دیدن و دنیای پر رمز و راز رویا، پیوسته توجه بسیاری از انسان‏ها را – از خواص و عوام – به خود جلب کرده و بخش بزرگی از فرهنگ، اساطیر، اعتقادات دینی و ادبیات هر سرزمین را به خود اختصاص داده است» (حمیدیان، سعید، 1387 :30).

«از روزگاران کهن تا امروز، اندیشه‏های گوناگون و باورهای متفاوت درباره خواب و رویا، روان بوده است. در فلسفه غرب برابر نظریه‏های فیلسوفان یونان، «نفس ناطقه» در بعضی احوال و ازمان به مرتبه روحانی خود و اصل و متصل می‏شود. به قول سقراط، رویا صدای وجدان انسان است؛ باید آن را درست دانست و از آن اطاعت کرد» (اریک،132:1378). «در فلسفه شرق نیز، رویا حاصل فاصله گرفتن روح از حواس ظاهری و میل آن به قوای باطنی است، به این معنی که انسان گاهی در عالم خواب به ادراک حقایق هستی و وقایع آینده موفق می‏شود و از این رهگذر، به ادراک و معرفت شهودی دست می‏یابد. این احوال اگر در عالم بیداری و هشیاری روی دهد، به آن «مکاشفه» می‏گویند و اگر در عالم خواب طبیعی پیش آید، در صورتی که شفاف باشد، «رویای صادقه» است و در صورتی که ضعیف و مبهم باشد، پیام آن باید تفسیر و تجزیه و تحلیل (تعبیر) روشن شود» (ابن خلدون، 132:1369).

این پایان نامه پنج فصل دارد؛ در فصل اول ما به بیان مساله، پرسش تحقیق، فرضیه‏ها، ضرورت این تحقیق، اهداف‏، پیشینه و غیره می‏پردازیم و روشن می‏کنیم که اساساً چرا این موضوع برای این رساله انتخاب شد. فصل دوم شامل مبانی نظری این تحقیق است؛ در این فصل ما به موضوع که در واقع خواب و رویا است‏، می‏پردازیم. هم‏چنین به خواب و خواب‏گزاری، اخترشناسی، پیش‏گویی و فال‏گیری از منظر روانشناختی و جامعه شناسی نیز نگاهی می‏افکنیم و از این طریق مبانی نظری خود را فراهم کرده‏ایم.

فصل سوم شامل معرفی فردوسی و اثر گرانقدرش‏، شاهنامه است. و در ادامه این فصل به شرح احوال و اثر فردوسی اختصاص داده‏ایم.

فصل چهارم را با تحلیل و توضیح خواب‏ها، اخترشماری‏ها، پیش‏گویی‏ها و سایر موارد از این دست که به موضوع پایان‏ نامه‏ی ما مربوط می‏شده پرداختیم. در این بخش با دسته ‏بندی خواب‏ها در یک زیر مجموعه، پیش‏گویی‏ها در زیرمجموعه‏ی دیگر و همین‏طور سایرشقوق به بررسی بسامدی این موارد پرداختیم. فصل پنجم شامل نتایج تحقیق است که علاوه بر بیان کلامی، به صورت نمودار نیز ارائه شده است و نشان می‏دهد که این عناصر آینده‏نگری و آینده‏بینی چنان در تار و پود آن مردم نشسته بود که تعیین‏کننده‏ی سرنوشتشان بوده ، از بسامد بالایی هم برخوردار است.

1-2 بیان مسأله

«خواب و رویا یكی از رازناك‏ترین و پیچیده‏ترین پدیده‏های عالم هستی است كه هنوز سخن فرجامین درباره‏ی آن گفته نشده است. از سوی دیگر، این پدیده با همه رازناكی و پیچیدگی‏اش، كاربردی ژرف در فرهنگ ایرانی یافته است، به گونه‏‏ای كه در سراسر زندگی این قوم می‏توان نمودی از خواب و رویا را مشاهده كرد. از آنجا كه شاهنامه آیینه‏ی تمام نمای فرهنگ ایرانی در درازنای تاریخ این ملت است، در این رساله، بازتاب پدیده خواب و رویا بر روند زندگی و سرنوشت شخصیت‏های شاهنامه مورد بررسی قرار گرفته است. خواب و رویا یكی از داده‏های الهی است كه همواره در پرده‏ای از رمز و راز نهفته شده و ذهن آدمی را به خود مشغول ساخته است. این پدیده دریایی است بس شگرف و ناپیدا كرانه؛ جهانی است شگفت‏انگیز و هزار تو كه هر شب همگان فرصت آن را می‏یابند كه به گوشه و كنار این دنیای غریب سرك كشیده، ندیده‏ها و ناشنیده‏ها را ببینند و بشنوند .‏خواب آن حالت آرامش و سكونی است كه پس از یک دوره كوشش و تلاش به سراغ آدمی می‏آید و فرد، بریده از هیاهوی زندگی سر بر بالین می‏گذارد‏. در این زمان، روزنه‏ای به جهان دیگر گشوده می‏شود و روان آدمی سبك‏بال به سوی عالم بالا می‏پوید» (امین،25:1384).

«خواب و رویا در اساطیرایرانی اهمیت فراوان داشته است و آن‏ها دیدن خواب را در سرنوشت خود مؤثر می‏دانستند. شاهان در دربار خود خواب‏گزارانی داشتند که بعد از دیدن خواب به آن‏ها مراجعه  می‏کردند تا برایشان تعبیرخواب کنند. گزارشی را که خواب‏گزار می‏داد ممکن بود شاه را تا مدت‏ها به فکر فرو ببرد و همچنین پایه بسیاری از جنگ‏ها، ازدواج‏ها و تولد و مرگ را مشخص کند. نه تنها در ایران باستان پدیده خواب تأثیر داشته بلکه در جوامع مختلف هم مؤثر بوده و فکر دانشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده که چرا انسان پس از پایان کار روزانه و هنگام به خواب رفتن رویا می‏بیند. البته رویا زمانی پدید می‏آید که خواب خیلی عمیق نباشد زیرا وقتی خواب خیلی عمیق باشد انسان از فرط خستگی خواب نمی‏بیند. سقراط ادعا می‏کند که رویا ماهیت و مبدأ الهی دارد به‏طوری‏که به وسیله رویا می‏توان آینده را پیش‏بینی کرد» (حمیدیان‏،سعید، 1379: 28)

«اما در شاهنامه خواب و رویا‏های بسیاری دیده می‏شود که ناشی از باور و اعتقاد مردم ایران باستان بوده است آنان اعتقاد داشتند که عناصر طبیعی و غیر‏طبیعی که در زمان خواب به دیدنشان می‏آید در سرنوشتشان موثر بوده و باعث به وجود آمدن حوادث اصلی می‏شود فردوسی حتی دیدن خواب و تعبیر آن را نشانی از علم پیامبری می‏داند.

خواه امید گیر و خواهی بیم   هیچ بر هرزه نافرید حكیم

                                                                            (سنایی، 83:1377)

فردوسی همچنین در شاهنامه موارد بسیاری را نشان می‏دهد که سرنوشت آن‏ها در خواب و رویا رقم می‏خورد؛ همچنین در شاهنامه هر مرد عادی نمی‏تواند تعبیر خواب کند زیرا کسی باید از این نیروی الهی بهره بگیرد که دارای فره ایزدی باشد که در شاهنامه تعبیر این‏گونه خواب‏ها و رویاها توسط موبدان صورت  می‏گیرد. در عصر ما هنوز مردم با دیدن خواب و رویا مدت‏ها به آن فکر می‏کنند و اگر خواب بدی ببینند سعی می‏کنند از حوادث آن پیشگیری کنند غافل از این‏که تقدیر و سرنوشت انسان دردست خداست» (کزازی ،1376: 19).

1-3 سوالات تحقیق

  1. آیا خواب و رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت‏های شاهنامه تاثیر دارد؟
  2. آیا خواب و رویا در شاهنامه، وسیله‏ای برای غیب‏گویی شناخته شده است؟
  3. آیا رویا در شاهنامه، ابزار شناخت شهودی و وسیله‏ای برای ادراک ماورای طبیعی است؟

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

همان‏طور‏که پیش از این گفتیم مغفول واقع شدن این اصطلاح ادبی از چشم محققان و پژوهشگران خود بزرگ‏ترین دلیل شکل‏گیری این رساله بوده است. همان‏طور که اشاره شد، این تکنیک یکی از هنرهای فردوسی در خلق داستان‏های شاهنامه است.

تعداد صفحه :148

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.