رشته مدیریت

پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:

رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

شهریور 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده.. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1ـ1)مقدمه.. 3

1-2)بیان مساله.. 4

1-3)ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق.. 6

1-4 )اهداف تحقیق.. 7

1-5 )چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6) فرضیه ها.. 8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-8) قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)

بخش اول:فن آوری اطلاعات.. 14

2-1-1) مقدمه.. 15

2-1-2) تاریخچة فن آوری اطلاعات.. 16

2-1-3) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات.. 17

2-1-4)ویژگی های اطلاعات.. 22

2-1-5) انواع اطلاعات.. 23

2-1-6) سیستم های اطلاعاتی.. 24

2-1-6-1)عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت   25

2-1-7) انواع سیستم ها ی اطلاعاتی.. 26

2-1-8) سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی.. 28

2-1-8-1)آشنایی با اینترنت.. 28

2-1-9)شبکه های ارتباطی.. 30

2-1-9-1)کاربردهای شبکه.. 31

2-1-9-2)توپولوژی شبکه.. 31

2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافیایی.. 32

2-1-10) کاربرد فن آوری اطلاعات.. 35

2-1-11) اهمیت فن آوری اطلاعات.. 36

2-1-12) مزایای فن آوری اطلاعات.. 37

2-1-13) اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان.. 39

2-1-14) پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها.. 40

2-1-14-1) دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات.. 40

2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات.. 42

2-1-15-1) گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها.. 43

2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات   43

2-1-16) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات.. 44

2-1-16-1)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات.. 45

2-1-17) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات.. 46

2-1-17-1)مراحل رشد «نولان».. 46

2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز».. 46

2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات.. 50

2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها.. 50

2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات.. 51

2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات.. 53

2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات.. 55

2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن.. 56

2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت.. 56

2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان.. 57

2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران.. 58

بخش دوم:عملکرد مالی.. 61

2-2-1) مقدمه.. 62

2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی.. 62

2-2-3) اندازه گیری عملکرد.. 63

2-2-4) فرایند ارزیابی عملکرد.. 65

2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 68

2-2-6) عملکرد مالی.. 71

2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی.. 72

بخش سوم:پیشینه تحقیق.. 75

2-3-1)مقدمه.. 76

2-3-1-1)تحقیقات خارجی.. 76

2-3-1-2)تحقیقات داخلی.. 81

فصل سوم:روش تحقیق

3-1)مقدمه.. 86

3-2)روش تحقیق.. 86

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 87

3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها.. 88

3-4-1)کتابخانه ای.. 88

3-4-2)پرسشنامه.. 89

3-5) روایی وپایایی پرسشنامه.. 90

3-5-1) روایی .. 90

3-5-2) پایایی.. 91

3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها.. 92

 

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1)مقدمه.. 95

4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق.. 95

4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات.. 104

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 111

5 ـ2) نتیجه گیری.. 111

5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی.. 111

5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی.. 115

5-3) پیشنهادهای  تحقیق.. 119

5 ـ4) پیشنهادهایی  برای تحقیق های آینده.. 122

5-5)محدودیت های تحقیق.. 122

منابع.. 123

پیوست الف) پرسشنامه.. 129

پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها.. 134

پیوست ج)توصیف متغیرها .. 138

پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها.. 141

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه                          

جدول (2-1) استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات.. 49

جدول (2-2) ادراک مدیران از فن آوری اطلاعات.. 55

جدول(2-3) شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی.. 74

جدول(3-1)طیف پاسخی پرسشنامه.. 90

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه   92

جدول(4-1) توصیف متغیر زیرساخت.. 96

جدول(4-2) توصیف متغیر اتوماسیون اداری.. 97

جدول (4ـ3) توصیف متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 98

جدول(4ـ4)توصیف متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 99

جدول(4-5)توصیف متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 100

جدول (4-6) توصیف متغیر رشد فروش.. 101

جدول(4- 7 ) توصیف متغیر رشد سودآوری.. 102

جدول(4-8) توصیف متغیر بازده سهام.. 103

جدول(4- 9 ) بررسی مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت   106

جدول(4- 10 ) بررسی مدل تحقیق با درنظر گرفتن اندازه شرکت   109

جدول(5-1) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر زیرساخت   111

جدول(5-2) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر اتوماسیون اداری.. 112

جدول(5-3) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 113

جدول(5-4) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 113

جدول(5-5) توصیف نظام اندازه گیری مربوط به متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 114

جدول(5-6) نرخ رشد فروش سالیانه.. 114

جدول(5-7) نرخ رشد سود سالیانه.. 115

جدول(5-8) نرخ رشد بازده سهام سالیانه.. 115

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل(3-1) مدل ارائه شده در تحقیق مینینگ فانگ و ریچارد ایی   76

شکل(3-2) مدل کلی تحقیق اسرایرام واستامپ.. 77

شکل(3-3)مدل کلی تحقیق روبرت، ریچاردسون و لیم.. 78

شکل(3-4) مدل کلی  تحقیق مان زانگ و جیمزمک کلوگ.. 79

شکل(3-5) مدل کلی  تحقیق مان بروس لویس وآنتونی.. 79

شکل(3-6) مدل کلی  تحقیق فوجان لای، زندای زاو  و کواینگ وانگ   80

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار(1-1) مدل طراحی شده تحقیق.. 8

نمودار (2-1) فن آوری اطلاعات وچهارچوب آن.. 36

نمودار (2- 2 ) بلوغ سازمانی برحسب برنامه ریزی IT /IS.. 41

نمودار (2- 3 ) ارتباط میان استراتژی های کسب و کار و فن آوری اطلاعات.. 45

نمودار (2- 4 ) نمودار کلی فرایند عملکرد.. 67

نمودار(4-1) هیستوگرام متغیر زیرساخت.. 96

نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر اتوماسیون ادری.. 97

نمودار(4ـ3)هیستوگرام متغیر شبکه و امکانات ارتباطی.. 98

نمودار(4ـ4)هیستوگرام متغیر سیستم گزارشات مدیریت.. 99

نمودار(4-5) هیستوگرام متغیر منابع انسانی پشتیبان.. 100

نمودار (4-6) هیستوگرام متغیر رشد فروش.. 101

نمودار (4- 7 ) هیستوگرام متغیر رشد سودآوری.. 102

نمودار (4-8) هیستوگرام متغیر بازده سهام.. 103

نمودار (4- 9 ) آزمون مدل تحقیق ( حالت استاندارد).. 104

نمودار (4- 10) آزمون مدل تحقیق ( حالت اعداد معنی داری).. 105

نمودار (4- 11 ) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های کوچک.. 107

نمودار (4-12) آزمون مدل تحقیق برای شرکت های بزرگ.. 108

چکیده:

فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید. فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با بهره گرفتن از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در این تحقیق سعی شده است رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام  پذیرفته شدند.

کلمات کلیدی : فن آوری اطلاعات ، زیر ساخت، شبکه، اتوماسیون اداری، منابع انسانی، عملکرد مالی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1ـ1)مقدمه

امروزه جهان شاهد تحولاتی دراقتصاد جهانی[3] است و با سرعت بالایی رو به جلوست.این تحولات نا شی از تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات[4] است.ازسوی دیگر جهانی شدن تجارت در بین کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهای ملی کشورها توسط شرکت های خارجی و بین المللی (چند ملیتی )[5]تحت نفوذ در آمده است. شرکت های تجاری که در تلاش برای حفظ بقا و رقابت با سایر کشورها و شرکت ها هستند، باید تفکرات و ابزارهای تجاری خود را جهانی کنند. یکی از این عرصه های رقابت استفاده از فن آوری اطلاعات[6] است. بی شک مدیران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسی ایفا می کنند،در این امر اطلاعات تاثیر بسزایی در موفقیت امور مدیران و عملکرد سازمان ها[7] دارد. اطلاعاتی که صحیح به موقع و به روز باشد، توسعه جهانی اینترنت[8] این اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوری را برای گرد آوری و انتشار اطلاعات بکار می برد. فن آوری شامل تمام ابزارهای پیشرفته برای اصلاح بهبود وبهینه سازی[9]،تحول عملکرد امور می گردد. فن آوری بایستی به عنوان بخش مهم سازمان ها برای به  روز بودن تفکرمدیران در جهت پیشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی[10] کشورها محسوب شده و زندگی انسان و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده است. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری[11] است و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های نوین تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می شود، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن است. کشورها بدون توجه به این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات استفاده کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. بنابراین قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل شود با بها دادن به سرمایه های انسانی و        برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی[12]، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی[13]، کنترل هزینه ها و غیره استفاده کرد. به هرحال آنچه واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات  با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد کرد به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مسأله تحقیق ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق معرفی شدند.

[1]. E Comerce

[2]. Competitive Inteligece

[3] Global Economy

[4] Information

[5]. Multinational

[6].IT

[7].Organitionalz

[8].Internet

[9].Optimizational

[10] Social and Economic Development

[11] Productivity

[12] Competitive Advantage

[13] Bureaucracy

تعداد صفحه : 162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.