روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روان شناسی

گرایش :عمومی

عنوان :  رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده  با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

دانشکده علوم انسانی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی(M.A.)

گرایش: عمومی

عنوان:

 رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده  با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان

 

استاد راهنما :

دکتر  کوروش محمدی

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 • چکیده………. 1

فصل اول (کلیات تحقیق)

 • 1-1) مقدمه 3
 • 1-2) بیان مسئله. 4
 • 1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7
 • 1-4 ) اهداف مشخص تحقیق.. 8

1-4-1) هدف کلی.. 8

1-4-2) اهداف جزئی.. 9

 • 1-5 ) فرضیه های تحقیق.. 9

1-5-1) فرضیه اصلی.. 9

1-5-2) فرضیه های جزئی.. 9

 • 1-6 ) تعریف واژه و اصطلاحات.. 10

1-6-1) فرسودگی هیجانی.. 10

1-6-2) استرس شغلی.. 10

1-6-3) تعهد سازمانی.. 10

1-6-4) تفکر سازنده: 10

فصل دوم (مروری بر تحقیقات انجام شده)

 • 2-1) مقدمه 12

2-2 ) شغل چیست؟. 12

2-2-1)حرفه: 12

2-2-2 )وظیفه: 12

2-2-3) گروه شغلی: 13

2-2-4) تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی.. 13

 • 2-3) هیجان در محیط کار: 14
 • 2-4 ) فرسودگی هیجانی.. 16
 • 2-5) تعریف فرسودگی هیجانی: 18

2-5-1) فرسودگی هیجانی در پرستاران. 18

 • 2-6 ) رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی : 23

2-6-1): نظریه منابع  بقا 23

2-6-2) رویكرد بالینی  : 24

2-6-3) رویكرد روانشناختی- اجتماعی: 26

2-6-4) رویكرد تبادلی  چرنیس: 26

2-6-5) مدل كاپنر. 28

2-6-6) رویکرد ساختاری.. 28

 • 2-7) استرس شغلی.. 29
 • 2-8 ) تعریف استرس… 31
 • 2-9 ) تعریف استرس شغلی.. 35

2-9-1)منابع اصلی استرس…. 36

2-9-2) عوامل استرس زا 37

2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس…. 38

2-9-4) محیط فیزیکی.. 38

2-9-5 ) انطباق.. 39

2-9-6 ) سر و صدا 39

2-9-7 ) گرما 39

2-9-8 ) ازدحام. 40

 • 2-10) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی.. 40

2-10-1) مدل اضافه بار. 40

2-10-2) مدل تداخل.. 40

2-10-3 ) مدل کنترل. 41

2-10-4 ) مدل تنظیم حریم. 41

2-10-5 ) تورم. 41

2-10-6 ) اهمیت زمینه. 41

2-10-7 ) اهمیت ادراک ها 42

2-10-8 )مدل احساس محور استرس حرفه ای.. 42

2-10-9 ) نظریه احساس کانن ـ بارد 42

2-10-10 ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین.. 43

2-10-11 ) نظریه خودکار آمدی بندورا 43

 • 2-11 ) استرس و شغل.. 43

2-11-1)محیط فیزیکی.. 44

2-11-2 )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار. 44

2-11-3 ) روابط میان فردی ضعیف…. 44

2-11-4) ارتقا و تایید ناکافی.. 44

2-11-5 ) از دست دادن شغل.. 45

2-11-6) تعارض….. 45

2-11-7) خوشایند/خوشایند. 45

2-11-8 ) ناخوشایند/ناخوشایند. 45

2-11-9 ) خوشایند/ناخوشایند. 46

2-11-10) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه. 46

 • 2-12 ) اثرات استرس در محیط کار. 46
 • 2-13)عامل های استرس شغلی در محیط کار. 47

2-13-1) ابهام نقش…. 47

2-13-2) کم باری نقش…. 48

2-13-3) ناسازگاری نقش…. 48

2-13-4)  گران باری نقش…. 48

 • 2-14) استرس شغلی در پرستاران. 48
 • 2-15) تعهد سازمانی 50
 • 2-16) تعاریف مختلف از تعهد سازمانی.. 51

2-16-1) اهمیت تعهد سازمانی.. 52

2-16-2) انواع تعهد سازمانی.. 53

 • 2-17) نظریه هایی در رابطه با تعهدسازمانی.. 54

2-17-1) دیدگاه ریچرز. 54

2-17-2) دیدگاه بکر و بیلینگس…. 54

2-17-3) مدل اریلی و چتمن.. 55

2-17-4) مدل می یر و آلن.. 56

2-17-5) مدل آنجل و پری.. 56

2-17-6) مدل مایر و شورمن.. 57

2-17-7) مدل پنلی و گولد. 57

 • 2-18 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. 58

2-18-1) تعهد کم یا ضعیف…. 59

2-18-2) تعهد متوسط.. 60

 • 2-19) تفکر سازنده 62
 • 2-20) تعریف تفکر سازنده 62
 • 2-21) نظریه ها 63

2-21-1)نظریه اپستاین در رابطه با تفکر سازنده 63

2-21-2) نظریه شاختر و سینگر. 65

 • 2-22) انطباق رفتاری.. 67
 • 2-23 )انطباق هیجانی.. 67
 • 2-24) انطباق هیجانی و شغل.. 68
 • 2-25) تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی.. 68
 • 2-26) تفکر سازنده ضعیف و استرس… 71
 • 2-27) متفکر سازنده شدن. 71
 • 2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی.. 72
 • 2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی.. 73
 • 2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده 74
 • 2-31) پیشینه تحقیق.. 74

2-31-1) تحقیقات داخلی.. 74

2-31-2) تحقیقات خارجی.. 75

فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

 • 3-1) مقدمه 79
 • 3-2) روش شناسی پژوهش… 79
 • 3-3) جامعه آماری و حجم نمونه. 80
 • 3-4) متغیرهای مورد بررسی.. 80
 • 3-5) روش پژوهش… 80

3-5-1) ابزار گرد آوری داده ها 80

 • 3-6) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 85

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)

 • 4-1) مقدمه 87
 • 4-2) بخش توصیفی.. 87
 • 4-3) بخش استنباطی.. 94

4-3-1) فرضیه اول. 94

4-3-2) فرضیه دوم. 95

4-3-3) فرضیه سوم. 97

4-3-4) فرضیه چهارم. 99

4-3-5) فرضیه پنجم. 100

4-3-6) فرضیه ششم. 102

4-3-7) فرضیه هفتم. 103

4-3-8) فرضیه هشتم. 104

فصل پنجم (بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی)

 • 5-1) مقدمه 108
 • 5-2) یافته های تحقیق.. 108

5-2-1) یافته های مربوط به بررسی فرضیه های تحقیق.. 108

 • 5-3) بحث و نتیجه گیری کلی.. 110
 • 5-4) محدودیت های پژوهشی.. 111
 • 5-5) پیشنهادهای پژوهش… 112

5-5-1) پیشنهاد کاربردی.. 112

5-5-2) پیشنهاد پژوهشی.. 112

منابع

 • منابع فارسی: 114
 • منابع غیرفارسی: 117

پیوست­ها

 • پیوست شماره (1) 126
 • پیوست شماره (2) 128
 • پیوست شماره (3) 130
 • پیوست شماره (4) 131
 • چکیده انگلیسی 133

 

فهرست جدول­ها

جدول 4-1: توزیع و درصد فراوانی سن ازمودنیهای تحقیق.. .

جدول 4-2: توزیع و درصد فراوانی میزان تحصیلات ازمودنیهای تحقیق.. .

نمودار 4-2 مربوط به میزان تحصیلات ازمودنیهای تحقیق.. .

جدول 4-3:میانگین و انحراف معیار  فرسودگی هیجانی به تفکیک جنسیت… .

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار  تعهد سازمانی و زیر مقیاسها به تفکیک جنسیت… .

جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار استرس شغلی و زیر مقیاسها به تفکیک جنسیت… .

جدول 4-7 ماتریس همبستگی متغیر فرسودگی هیجانی با تعهد سازمانی.. .

جدول 4-8 ماتریس همبستگی متغیر فرسودگی هیجانی با تفکر سازنده .

جدول 4-9 ماتریس همبستگی خردهمقیاسهای فرسودگی هیجانی با استرس شغلی.. .

جدول 4-  10 :ضرایب B و مقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های تعهد سازمانی  در مدل فراوانی فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-11خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های تعهد سازمانی.. .

جدول 4-12 نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .

جدول 4-  13 :ضرایب Bومقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های تفکر سازنده  در مدل فراوانی فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-14خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های تفکر سازنده .

جدول 4-15 نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .

جدول 4-  16 :ضرایب Bومقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های استرس شغلی در مدل فراوانی فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-17خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های استرس شغلی.. .

جدول 4-18 نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .

جدول 4-  19: ضرایب B و مقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های متغیرهای پیش بین در مدل فراوانی فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-20:رخلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های پیش بین تحقیق.. .

جدول 4-21: نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .

جدول 4-  22 :ضرایب Bومقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های تعهد سازمانی  در مدل شدت فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-23: خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های تعهد سازمانی.. .

جدول 4-24: نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .

جدول 4-  25: ضرایب B و مقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های تفکر سازنده  در مدل شدت فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-26خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های تفکر سازنده .

جدول 4-27 نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .

جدول 4-  28 :ضرایب Bومقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های استرس شغلی در مدل شدت فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-29خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های استرس شغلی.. .

جدول 4-30نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .

جدول 4-  31 :ضرایب Bومقادیر  t  و سطح معناداری برای مولفه های متغیرهای پیش بین در مدل شدت فرسودگی هیجانی(رگرسیون چند متغیری به روش ورود هم زمان) .

جدول 4-32خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های پیش بین تحقیق.. .

جدول 4-33 نتایج  اماری تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده .


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران انجام گرفته است. این طرح یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پرستاران شاغل در سطح استان هرمزگان بودند و نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی از میان پرستاران شاغل در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب انتخاب شدند. تعداد افراد نمونه 150 نفر با مدرک تحصیلی فوق لیسانس، لیسانس و دیپلم های بهیاری بودند و از بین آنها 74 نفر مرد و 76 نفر زن بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون، پرسشنامه استرس شغلی HSE ، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه تفکر سازنده CTI بود. در این پژوهش متغیر ملاک فرسودگی هیجانی پرستاران و استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده به عنوان متغیر پیش بینی بودند. برای بررسی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد بین فرسودگی هیجانی و استرس شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مولفه های تقاضا و کنترل به طور مثبت و معنادار و مولفه های حمایت و نقش به طور منفی و معنادار فراوانی وشدت فرسودگی هیجانی نمونه های مورد مطالعه را پیش بینی می کند.

همچنین بین فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مولفه های تعهد عاطفی و هنجاری نقش معناداری در پیش بینی فراوانی و شدت فرسودگی هیجانی داردو بین فرسودگی هیجانی و تفکر سازنده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مولفه نگرش نسبت به خود رابطه معناداری در پیش بینی فراوانی و شدت فرسودگی هیجانی دارد و سایر مولفه های تفکر سازنده به طور معناداری فراوانی و شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی نمی کند. همچنین مولفه های استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده به طور ترکیبی فرسودگی هیجانی را پیش بینی می کنند. در این میان مولفه های تقاضا و کنترل به طور مثبت و معنادار و مولفه های حمایت و نقش به طور منفی و معنادار فراوانی و شدت فرسودگی هیجانی را پیش بینی می کنند. سایر مولفه ها در پیش بینی فرسودگی هیجانی معنادار نیستند. درمجموع متغیر های پیش بین و مولفه های آن 79% از واریانس فرسودگی هیجانی را نبیین میکند. در نهایت می توان نتیجه گرفت فرسودگی هیجانی در پرستاران با استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده ارتباط دارد و با کاهش استرس شغلی، ایجاد خشنودی شغلی و خلق تفکر مثبت در پرستاران و رشد مهارت های انطباقی آنها می توان فرسودگی هیجانی پرستاران را کاهش داد.

واژه های کلیدی: فرسودگی هیجانی ـ استرس شغلی ـ تعهد سازمانی ـ تفکر سازنده ـ پرستاران

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

ضرورت توجه به فرسودگی هیجانی به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای استرس شغلی، از جمله موضوع های مهم در مطالعات رفتار سازمانی به شمار می آید. برخلاف مطالعات گذشته که هیجانها در آن مورد توجه قرار نمی گرفت و محل کار، محیطی عقلایی در نظر گرفته می شد. امروزه پژوهشگران به این نکته پی برده اند که هیجانات و نحوه بروز آنها می تواند اهمیت برون داده های سازمانی و فردی را تشریح کند.عوامل استرس زا و آزارنده محیط کار می توانند سبب حالات هیجانی منفی و خلق گردند. این شرایط ممکن است شامل موقعیت هایی شود که باعث ایجاد فرسودگی هیجانی در کارکنان شود.مراکز درمانی یکی از مهم ترین نهادهای ارائه خدمات به شمار می آید که در بازگشت، حفظ و ارتقا سلامت جسمانی و روانی بیماران نقش مهمی را ایفا می کنند .در این بین پرستاران 50 تا 60 درصد نیروی انسانی تخصصی بیمارستانها را تشکیل می دهند .حجم کار پرستاران بسیار زیاد است و آنان اغلب با شرایط حساس مرگ و زندگی سر و کار دارند. کوچکترین اشتباهی ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد و بسیاری از موقعیت های اضطراری پیش می آید که لازم است تصمیم آنی گرفته و بی درنگ و دقیقاً اجرا شود. این گونه شرایط و نظایر آنهادر حرفه پرستاری، تاثیر خود را می گذارند و اغلب موجب فرسودگی هیجانی شاغلان این حرفه ها می شوند .این امر با توجه به حیاتی بودن شغل پرستاری می تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات، ترک خدمت و غیبت از کار، کاهش کارایی پرستار در برقرار کردن تعامل مناسب با بیمار و مراقبت از وی و کاهش کیفیت خدمات درمانی و صدمات و زیان های وارده به بیماران و ایجاد هزینه های فراوان و غیرقابل جبران گردد .فرسودگی هیجانی نه تنها به کارکنان بلکه به سازمان نیز آسیب جدی وارد می کند.بنابراین ضروری است که سازمان های درمانی با شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فرسودگی هیجانی، راه حل ها و راهکارهای بهینه و کارآمد جهت مقابله و کنار آمدن با فرسودگی هیجانی را ارائه دهند.

 

1-2) بیان مسئله

فرسودگی هیجانی[1]، به عنوان یکی از حوزه های فرسودگی شغلی مورد توجه است که مسلش[2] و جکسون [3]مطرح کرده اند زمانی به وقوع می پیوندد که فشارهای متعدد ناشی از تقاضا های شغلی در طول زمان موجب انباشت خستگی در فرد می شود. از علائم آشکار فرسودگی هیجانی می توان به افزایش غیبت ازکار، کناره گیری و ترس از بازگشت به شرایط کارپس از کناره گیری و غیبت اشاره کرد (لوین[4] و سالگر[5]،2009). فرسودگی هیجانی احساس پوچی، درماندگی و نومیدی است که به دلیل خواست های عاطفی و فیزیولوژیکی افراطی ایجاد می شود. در این حالت فرد نسبت به کار، مشتریان و یا ارباب رجوع سازمان و همکاران خود با دیدی منفی برخورد می کند. این موضوع که کارمند فرسوده قادر نیست احساس ها و خواست های دیگران را رعایت کند، در واقع گویای آن است که برخورد چنین فردی عاری از جنبه انسان دوستانه شده است. کارکنانی که از فرسودگی هیجانی رنج می برند نسبت به کارشان بسیار سخت گیرند و از قوانین و مقررات و روش های انجام کار به صورت اجبار تبعیت می کنند،چون خسته تر از آنند که بتوانند آرام باشند. کارکنان فرسوده فشار زیادی را برسلامتی روانی و کارایی همکاران و زیردستان خود وارد می آورند، قربانیان فرسودگی هیجانی با کار سخت و غیرمعمولی که در سازمان انجام می دهند،احترام و یا دانش های قابل توجهی کسب می کنند و به خودشان ثابت می کنند که افراد با ارزشی هستند، بهای اضافه کاری طولانی مدت آنها، انبوهی از استرس و همچنین کاهش سریع انرژی است که بدن نمی تواند انرژی هدر رفته را به همان میزان جایگزین نماید و همین شرایط منجر به مشکلات جسمی و روانی می گردد.. وقتی که ذخیره های جسمانی بر اثر ادامه یافتن شرایط شغلی استرس زا ته می کشد، ممکن است به موازات آن نیروهای عاطفی فرد نیز تحلیل روند. نشانه اولیه فرسودگی هیجانی زمانی مشخص می شود که این قبیل کارکنان ساعات طولانی تری را صرف انجام کار می کنند. اما به دلیل خستگی و انعطاف پذیری کمتر به نتیجه می رسند.(ماسلاچ[6]،1982). مطالعه ای روی 219 سرپرست و مدیر موسسه رفاه دولتی نشان می دهد که فرسودگی هیجانی تقریباً با استرس شغلی ارتباط دارد.استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل‌های استرس‌زا و آن گونه وضعیت‌های مرتبط با شغل[7] دانست كه بیشتر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یكی از وضعیت‌های پر‌استرس[8] و مرتبط با شغل این است كه از یک سو كارگر یا كارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط كار قرارگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست‌ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است كه چون نمی تواند از پس انجام آنها براید با ایرادگیری ‌های پی در پی سرپرستان روبه رو می‌شوند .

فرسودگی هیجانی پیشرفته با انرژی، حرمت ذات، خود اثربخشی و دلبستگی شغلی پایین و با افزایش در نشانگان استرس جسمانی مشخص می شود و در مواقع بسیاری که حمایت اجتماعی مورد نیاز است، کناره گیری اجتماعی بروز می کند و به طور قابل ملاحظه ای عملکرد شغلی بدتر می شود و معمولا ارزیابی ضعیفی از عملکرد این افراد به عمل می آید.

پژوهشهای زیادی تائید کرده که تجربه استرس مرتبط با شغل و به دنبال آن فرسودگی هیجانی ناشی از استرس شغلی می تواند اثرات زیان آوری برسلامت جسمی و روانی اشخاص داشته باشد. (سیئول[9]، اسپکتور[10]، کوپر[11]، 2005). پرستاری یکی از مشاغل به شدت پر استرس است، طوری که انستیتوی ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای (NIOSH) آمریکا آن را در راس چهل حرفه پراسترس معرفی کرده است.

منابع استرس شغلی زیادی در محیط کار پرستاران تشخیص داده شده و در این راستاگران باری، فوریت کار، مرگ بیماران، استقلال در عمل، فقدان حمایت اجتماعی،تناسب شغلی ضعیف،عدم کفایت دانش تخصص لازم، محل کار ناایمن و محیط مراقبت بهداشتی به سرعت در حال تغییر، به عنوان استرس زاهای پرستاری شناخته شده اند.( آدایی[12]،وانگ[13]،2006 ؛همینگ وی[14]، اسمیت[15]، 1999). تحقیقات در گذشته نشان داده است که برون دادهای شغلی مثل استرس شغلی در ایجاد فرسودگی هیجانی موثر می باشد.( به نقل از توی[16]،آدامز[17]،1993). یکی از عوامل موثر در عملکرد پرستاران در بیمارستان داشتن تعهد سازمانی است و آنجا که تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان می باشد.( به نقل از هراسکوویچ[18]، می یر، 2002).و شغل پرستاری با فشار عصبی زیاد و استرس همراه است و استرس شغلی و تعهد سازمانی نیز از عوامل تعیین کننده سازمانی هستند. پرستاران به واسطه ماهیت شغلشان به شدت در معرض فرسودگی هیجانی هستند.

تعهد سازمانی متغیری است که با انگیزش و خشنودی شغلی پیوسته است و دارای اجزاء زیر می باشد.

ـ قبول ارزشها و اهداف سازمان

ـ تمایل به اعمال تلاش برای سازمان

ـ دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان(ماودی[19]،پورتر[20] و استیرز[21]، 1982).

اخیرا روان شناسان صنعتی و سازمانی یک مفهوم سه مولفه ای از تعهد ارائه نموده اند: (می یر[22]،آلن[23]، اسمیت،1993) .این سه مولفه عبارتند از:

1- عاطفی[24] 2- مستمر[25] 3- هنجاری[26]

تعهد عاطفی یا نگرش هنگامی رخ می دهد که کارکن به دلیل پیوستگی عاطفی میل به ماندن در سازمان دارد.

تعهد مستمر هنگامی وجود دارد که یک فرد باید در سازمان باقی بماند چون او به مزایا و حقوق نیازمند است و نمی تواند شغل دیگری پیدا کند.

تعهد هنجاری از ارزشهای کارکنان نشان می گیرد. افراد چنین باوری دارند که به سازمان مدیون هستند و در آن باقی می مانند و آن را درست ترین چیزی می دانند که انجام می دهند. تعهد سازمانی برای کارکنان مفید است و سبب افزایش انگیزش و خشنودی آنها و سبب پاداشتهائی چون ارتقاء و افزایش حقوق می شود. تحقیقات نشان میدهدابتدا استرس زمینه را برای فرسودگی هیجانی فراهم می آورد و پیش از آنکه استرس بطور مستقیم باعث واکنشهای رفتاری شود، ابتدا با اعمال فشار های متعدد برفرد باعث بهم خوردن تعادل روانی و عاطفی و نحوه تفکر آنها میشود(گل پرور و همکاران، 1387).

براساس نظریه اسپتاین، افرادی در کنار آمدن با استرس موفق ترند معمولا سازنده تر فکر می کنند افرادی که تفکرشان تخریبی است دچار استرس می شوند(اپستاین[27]،مایر،1989).طبق نظریه اسپتاین با یادگیری تفکر به گونه ای متفاوت می توان استرس را نیز کنترل کرد. اسپتاین چهار نوع تفکر طبقه بندی شده را تعیین کرد. تفکر طبقه بندی شده، تفکر خرافی، خوش بینی خام، تفکر منفی.

مطالعه مقیاس های تفکر سازنده شاخص هایی را در مورد تفاوت بین افراد با تفکر سازنده و افراد با تفکر مخرب نشان می دهد. تفاوت اصلی هنگام دریافت پیامدهای منفی رخ می دهد. هر دو گروه خواهان نتایج مثبت اند.اما افراد با تفکر مخرب، بعد از دریافت پیامد منفی، بیشتر گرایش به تعمیم دهی بیش از حد نسبت به خود دارند. عزت نفس آنها کاهش می یابد. احساس افسردگی می کنند و نسبت به عملکرد آتی خود احساس درماندگی می کنند و اینها نشان دهنده برخی از ویژگیهای افراد افسرده است. اسپتاین معقتد است افرادی که تفکر سازنده ضعیف دارند استرس بیشتری تجربه می کنند و به طور خود انگیخته با خلق تفکر منفی به نبود استرس زاهای بیرونی و تهدید آمیز بودن استرس زاهای بیرونی فکر می کنند.لذا پژوهش حاضر به دنبال پیش بینی فرسودگی هیجانی، از طریق متغیرهای استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده می باشد.

[1] -Emotional Exhaustion

[2] -Maslach

[3] -jackson

[4] – Lewin

[5] -Salger

[6] -Maslach

[7] – job – related stuations

[8] – stressful

[9] -Siuol

[10] -Spector

[11] -Cooper

[12] -Addae

[13] -Wang

[14] -Hemingway

[15] -Smith

[16] -Tovey

[17] -Adams

[18] -Herscovitch

[19] -Mowday

[20] – porter

[21] -steers

[22] -Meyer

[23] -Allen

[24] Affective com mitment

[25] -Continuance com mitment

[26] -Normal commitment

[27] -Epstiein

تعداد صفحه : 153

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.