روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه‫ی بین تیپ شخصیتی A و B مدیران با سلامت روان کارکنان صداوسیما

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه‫ی بین تیپ شخصیتی A و B  مدیران با سلامت روان کارکنان صداوسیما

 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مشاوره و راهنمایی (M.A)

عنوان

رابطه‫ی بین تیپ شخصیتی A و B  مدیران با سلامت روان کارکنان صداوسیمای شهرستان خرم اباد

استاد راهنما

دکتر حسن امیری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

         هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه‫ی بین تیپ شخصیتی A و B  مدیران با سلامت روان کارکنان صداوسیمای شهرستان خرم‫آباد بود روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان صدا و سیمای شهر خرم آباد بودندکه این تعداد شامل 28 نفر مدیر و 178 نفر نیزاز کارکنان صدا و سیما بودند، در این پژوهش از روش آماری جداول توافقی(کای-دو) و آزمون تی گروه های مستقل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که مدیرانشان دارای تیپ شخصیتی B  بودند از سلامت روان بهتری نسبت به افرادی که مدیرانشان دارای تیپ شخصیتی A بودند، برخوردارند ، همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان داد بین کارکنانی که مدیرانشان تیپ شخصیتی A  یا B داشتند از نظر تمام مولفه های سلامت روان تفاوت وجود دارد و این نتایج نشان داد مولفه های سلامت روان (علائم جسمانی، اختلال کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی) در افراد با مدیران تیپ B بهتر از افراد با مدیران تیپ A می باشند (01/0>P).  بنابراین به طور کلی این نتیجه حاصل شد که برای پیشرفت سازمان نیاز هست که افراد با تیپ شخصیتی B شناسایی شده و در گزینش مدیران از این تیپ شخصیتی بیشتر استفاده گردد.

واژه های کلیدی : سلامت روان، تیپ شخصیتی A، تیپ شخصیتی B

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

فصل یکم: کلیات پژوهش… 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

فرضیه ‏های تحقیق. 6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6

الف ) تعاریف مفهومی.. 6

ب) تعاریف عملیاتی.. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش… 8

بخش اول: گستره نظری شخصیت.. 9

تعریف شخصیت.. 9

عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت.. 12

عامل ژنتیکی.. 12

عامل محیطی.. 13

عامل خانواده 14

عامل یادگیری.. 17

عامل رشد. 17

نظریه های شخصیت.. 18

رویکرد زیستی.. 18

تفصیل تیپ های شخصیتی.. 19

رویکرد صفات.. 20

رویکرد یادگیری اجتماعی.. 23

رویکرد روانکاوی.. 25

رویکرد پدیدار شناختی.. 29

تیپ های شخصیت.. 30

تیپ شخصیتی A و B.. 32

شخصیت A  در مقابل B : 33

از شخصیت A  به شخصیت B  : 33

15ویژگی تیپA علیه سلامت قلب.. 35

بخش دوم : گستره نظری سلامت روان. 36

مفهوم سلامت روان. 36

تاریخچه سلامت روان. 37

اهمیت سلامت روان. 37

جنبه های مختلف سلامت روان. 38

مولفه های مثبت در سلامت روانی.. 40

سلامت روان از دیدگاه روان شناسان. 40

مدل های سلامت روان. 49

مدل زیستی (پزشكی) 49

مدل اجتماعی.. 49

مدل تلفیقی.. 49

الگوی سلامت روانی کامل. 50

الگوهای غیرنرمال سلامت روان. 51

دلایل مشكلات مربوط به سلامت روان. 55

بررسی پیشینه های داخلی و خارجی.. 58

الف) پیشینه داخلی پژوهش… 58

ب) پیشینه خارجی پژوهش… 60

فصل سوم: روش پژوهش… 62

روش پژوهش… 63

جامعه آماری.. 63

شیوه اجرا 63

ابزار پژوهش… 64

روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 66

الف) یافته های توصیفی.. 67

ب) یافته های استنباطی.. 69

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری.. 73

بحث و تفسیر نتایج : 74

پیشنهاد های پژوهش… 77

الف) پیشنهادهای پژوهشی.. 77

ب) پیشنهاد های کاربردی.. 78

محدودیت های پژوهش… 77

منابع و ماخذ. 79

ضمائم. 86

مقدمه

        امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تأكید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی  اجتماعی آشكارتر می‫گردد. به طوری كه سال 2010 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی، تحت عنوان  سال جهانی «بهداشت روانی» اعلام گردید. سازمان مذكور در این سال شعار «غفلت بس است، مراقبت كنیم» را جهت آشكارتر ساختن موضوع مطرح نمود (سازمان بهداشت جهانی، 2010). سلامت چه فردی و چه جمعی بی تردید از مهم ترین ابعاد مسائل حیات انسان است و شرطی ضروری برای ایفای صحیح نقش های اجتماعی است. همة انسانها در صورتی می توانند فعالیت كامل داشته باشند كه هم خود را سالم احساس كنند و هم جامعه آنها را سالم بداند (هاشمی و همکاران، 1391).

در ادامه می‫توان گفت یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روان شناسی ویژگی های شخصیتی می‫باشد. از آنجایی که این ویژگی ها زیر بنای نظام رفتاری را تشکیل می‫دهند پرداختن به این مقوله میتواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد. از مصادیق بارز این موضوع، تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد بر سلامت روان کارکنان می‫باشد (کریمی،1375). افراد شاغل در صورتی که بتوانند با توجه به ویژگی های شخصیتی خویش شغلی را انتخاب کنند، می‫توانند با استقامت و برد باری و بدون تحمل فشار روانی زیاد به کار بپردازند و مثمر ثمر باشند.  نیروی انسانی در صورتی میتواند کار مفید و وموثر داشته باشد که دارای انگیزه مناسب،روحیه ی مناسب و رضایت و تعهد بالایی باشد.سلامت روان کارکنان جایگاه ویژه ایی را در مطالعات مدیریت منابع انسانی دارد زیرا این ساختار میتواند در جهت پیشرفت و بقای سازمان در آینده نظیر ترک شغلی، تاخیر، کم کاری، غیبت و… موثر باشد و در نهایت بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی داشته باشد باتوجه به اینکه اولین ومهم ترین جز سیستم سازمان افراد انسانی با شخصیت مختلف خود می‫باشند لذا انگیزه ها، توانایی ها، تمایلات، عقاید و افکار که در واقع اجزا مهم تشکیل دهنده‫ی شخصیت انسان می‫باشد حدود انتظارات و توقعات افراد را نسبت به یکدیگر و هم چنین نسبت به سازمان تعین می‫کند

بیان مسئله

        اهمیت حفظ سلامت روان خوب برای افراد سازمان و برای پیشرفت آن مورد توجه است. سلامت روانی خوب می تواند زندگی فرد را ارتقا دهد، در حالی که سلامت روانی بد می تواند از داشتن زندگی نرمال برای فرد ممانعت نماید. بر اساس ریچاردز، کمپانیا و میوسبرک[1]: «شواهد فزاینده‫ای هستند که نشان می‫دهند که توانایی های عاطفی در ارتباط با رفتارهای اجتماعی مطلوب[2] مثل مدیریت استرس و سلامت فیزیکی هستند». آنها این گونه از تحقیق خود نتیجه گیری کردند که افرادی که فاقد جلوه هیجانی[3] هستند رفتارهای نامناسبی را بروز می دهند. این رفتارها یک بازتاب مستقیمی از سلامت روانی آنها می باشد. عمل های خودتخریب گر[4] ممکن است برای متوقف کردن احساسات رخ دهند. برخی از این عمل ها شامل سوء مصرف الکل و مواد مخدر، جنگ های فیزیکی و بزهکاری می باشد(لورا و اورسا، 2012). سلامت روان همچنین دربرگیرنده توانایی یک فرد برای لذت بردن از یک زندگی، برای حفظ توازن بین فعالیت های زندگی و تلاش ها برای رسیدن به انعطاف پذیری روان شناختی می باشد (آیکین[5]، 2010).بر اساس لغت نامه پزشکی مدیلکسیکن[6]، سلامت روان به بلوغ یا حالت نرمال عاطفی، رفتاری و اجتماعی، و عدم حضور اختلال ذهنی یا رفتاری اطلاق می شود و همچنین به عنوان حالت سلامت روانشناختی در نظر گرفته می شود که در آن، فرد به یک تمامیت رضایت بخش محرک های غریزی مورد پذیرش برای خود و محیط اجتماعی خود می رسد(آیکین،2010). سلامت روانی یک حالت سلامت است که در آن، فرد توانایی های خود را می شناسد، می تواند با اضطراب های زندگی روزمره مواجه شود، می تواند به صورت کارآمد و پربازده کار کند و می‫تواند برای جامعه خود مفید فایده واقع شود. (ریچموند[7]،2011). به نظر می رسد خصوصیات شخصیتی عامل مهمی است که بر سلامت روان فرد تاثیر می گذارد، تحقیقات نشان می دهد بین سلامت روان و خصوصیات شخصیتی رابطه وجود دارد، در تحقیق جعفر نژاد و همکاران (1383) رابطه پنج عال بزرگ شخصیت با سبک مقابله و سلامت روان سنجیده شد نتایج نشان داد بین عاملهای روان رنجورخویی ، پذیرش و برونگرایی با سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد، در تحقیق دیگری که توسط طهرانی و همکاران (1391) بر روی پرستاران صورت گرفت نشان داده شد بین تیپ های سخصیتی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد،  در رابطه با تیپهای شخصیتی می توان گفت،  تیپ شخصیتی مدلی است که بدان وسیله می‫توانیم شخص واقعی را ارزیابی کنیم.هر تیپ محصول تعامل خاص بین چند نیروی فرهنگی و شخصی مانند گروه همسالان ,عوامل ارثی و ژنتیکی ,والدین طبقه ی اجتماعی ,فرهنگ و محیط فیزیکی است.از آن جا که تیپ های مختلف دارای علایق صلاحیت ها و حالات مزاجی متفاوتی هستند مایل اند که خود را با افراد و موضوعات مخصوصی احاطه کنند و در جستجوی مسائلی هستند که با علایق, صلاحیت ها و طرز فکرشان نسبت به جهان متجانس باشد (حسینیان و یزدی,1376). یکی از متداول ترین طبقه  بندی هایی که روان شناسان برای شخصیت به کار میبرند تیپ شخصیتی Aوتیپ شخصیتیBمی باشد.تیپ شخصیتی Bدر مقایسه با تیپ شخصیتی Aخود دار ترند و از بروز احساسات خود بیشتر جلوگیری میکنند.همین طور شواهد نشان می دهد که تیپ شخصیتی Bدر یادگیری بیشتر تحت تاثیر تنبیه قرار میگیرنددر حالی که تیپ شخصیتی Aبیشتر از پاداش تاثیر می پذیرند (پروین،1376). افراد دارای تیپ شخصیتی Bبه این علت که سریع تر و بیش از حد شرطی میشوند افرادی هستند همرنگ جماعت و پایبند به مقررات در حالی که تیپ شخصیتیAبه استقبال خطر میروند و به پیامدهای آن بی اعتنا هستند (حسینیان ویزدی،1376). این ها ویژگی های افراد تیپ شخصیتی Aو تیپ شخصیتی B می باشد مدبران در سازمان نیز جدا از این دسته بندی نیستند و بنابراین ما در این پژوهش سعی داریم با توجه به خلاء پژوهش کافی در این زمینه به خصوص در میان کارمندان صدا و سیما،  لذا پژوهش حاضر به دنبال این مسئله می باشد که  آیا مدیران با تیپ شخصیتی A و B  می توانند در سلامت روان کارکنان صدا و سیما اثربخش باشند؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

       نظر به اینكه سلامت روان به عنوان یكی از اركان سلامتی و لازمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت بخش فردی است، ارتقاء سلامت روان افراد یک جامعه خصوصاً اقشار موثر و سازنده آن لازمه پویایی، بالندگی و اعتلای آن جامعه است. توجه به سلامت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی، اجتماعی و شغلی حائز اهمیت بوده و جای بحث دارد. یكی از زمینه‫هایی كه سلامت روان در آن حائز اهمیت می باشد شغل و حرفه است(طهرانی و همکاران، 1391).

یک مدیر با روحیه بالا و دارای شخصیت سالم زمانی که یک محیط ادارای را اداره میکند کارکنان می توانند در سلامت کامل باشند.به طور   قاطع از کار خود  راضی می باشند و در نتیحه کارایی آن ها بالا می‫رود. یعنی زمانی افراد کارایی مطلوب و مو ثر خواهند داشت که بین انتظارات و میزان توانمندی ها و قابلیت های آنان ارتباط مناسبی باشد و تحت فشار قرار نگیرند.مسلما سلامت روان در رفتار علمی کارمندان اثر بسزایی دارد و به نحو موثر اثر خود را در شغل فعلی, کارا بودن ,اثر بخش بودن و آمادگی جهت ارتقای شغلی نشان می دهد.همچنین باعث کاهش افت سازمان ونیز از آن جهت که سلامتی افراد به سبب هزینه های بیمه و بیمارستان به نفع سازمان می باشد باعث افزایش بازدهی خواهد شد.بنابراین می توان با توجه به نحوه ی بهبود پذیرش مسولیت های اجتماعی و مقدار پولی که در سایه‫ی وجود رضایت شغلی به نفع جامعه خواهد شد از این عامل دفاع کرد. اهمیت نیروی انسانی در سرنوشت و توفیق ملت ها به حدی است که اگر سایر منابع هم در دسترس باشد و یا حداقل وجود داشته  باشد آن جامعه می تواند با قدرت ایمان و اراده در انک مدتی وسایل ترقی و رفاه خود را فراهم سازد به همین صورت باید تمهیداتی به کار برد تا انسان را فعالانه به خدمت در آورد. نکته ی آخری که به آن اشاره می کنیم این است که فرد با توجه به تیپ شخصیتیش شغلش را انتخاب کند.بدین معنی که شغلش با شخصیتش متناسب باشد و همچنین این افراد دارای سلامت روان بالایی باشند به طوری که احتیاجات ,نیازهای اساسی ,و آسایش جسمی و روحی او را تامین کند بدیهی است که او فردی وظیفه شناس ,متکی به اصول اخلاقی و کاری خواهد بود و در نهایت صحت و کمال مطلوب وظیفه‫اش را انجام خواهد داد.

با توجه به خلاء تحقیق موجود در کارکنان صدا و سیما و اینکه رفتار کارکنان صدا و سیما مورد توجه بینندگان فراوانی است لذا بررسی  رابطه تیپ های شخصیتی A  و B با سلامت روان از اهمیت ویژه‫ای برخوردار است هم‫چنین با توجه به تنش فکری و کاهش سلامت  عمومی در کارکنان و به ویژه در شهر خرم آباد اهمیت این پژوهش را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. 

تعداد صفحه :101

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.