روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تنکابن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میرجود

استاد مشاور:

دکتر هاجر زارعی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………3

1-2.بیان مسئله……………………………………………………………………………………..5

1-3. اهداف­پژوهش……………………………………………………………………………………6

1-3-1.   اهداف ویژه………………………………………………………………………………… 6

1-4. ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………… 7

1-5. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………. 8

1-6. فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………..8   

1-7.متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 8

1-8.تعاریف­مفهومی­وعملیاتی­ا­جزاء……………………………………………………………………..8

 فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………….12

2-2. مبانی نظری…………………………………………………………………………………….12

2-2-1. تاریخچه روند فن­آوری اطلاعات در کتابخانه ………………………………………………..13

2-2-2. تعاریف کتابخانه دیجیتالی ………………………………………………………………….14

2-2-3. چرا کتابخانه دیجیتالی ؟…………………………………………………………………..16

2-2-4. اهداف کتابخانه دیجیتالی…………………………………………………………………18

2-2-5.کتابداران در کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………18

2-2-5-1.آموزش­های لازم برای کتابداران دیجیتالی ……………………………………………..19

2-2-6. انواع دیدگاه ها در مورد کتابخانه دیجیتال ………………………………………………. 20

2-2-7.ویژگی­های کتابخانه ­های دیجیتالی ………………………………………………………….22

2-2-8. مزایای کتابخانه ­های دیجیتالی ……………………………………………………………..23

2-2-9. خدمات کتابخانه ­های دیجیتالی ……………………………………………………………25

2-2-9-1. خدمات مرجع در کتابخانه ­های تخصصی……………………………………………….. 26

2-2-10. مجموعه­سازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ­های دیجیتالی………………..27

2-2- 11. مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی ……………………………………………………..28

2-2-12. علل گرایش به کتابخانه ­های دیجیتالی…………………………………………………..29

2-2-13. چالش­ها در حوزه کتابخانه ­های دیجیتالی……………………………………………….30  

2-2-13-1.چالش­ها و مسایل حوزه نگرش کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………….30

2-2-13-2. چالش­ها و مسایل حوزه نیروی انسانی کتابخانه­ های دیجیتالی ………………….31

2-2-13-3.چالش­ها و مسایل حوزه ساخت مجموعه دیجیتالی ………………………………… 32

2-2-13-4.چالش­ها و مسایل تجهیزات و ­دستگاه­های دیجیتال­سازی………………………….. 34

2-2-14. اصول و پایه­ های ایجاد کتابخانه­­های دیجیتالی…………………………………………….35

2-2-15. مدیریت کتابخانه های دیجیتال………………………………………………………………37

2-2-15-1. آموزش……………………………………………………………………………………..38

2-2-16. سخت­افزارها و نرم­افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال……………………………………42

2-2-16-1. سخت­افزارها……………………………………………………………………………….42

2-2-16-02 نرم­افزارها …………………………………………………………………………………42

2-2-16-3. تجهیزات دیجیتالی ………………………………………………………………………43

2-2-17. استانداردها در کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………………………………..45

2-2-18. هزینه و مسایل مالی کتابخانه ­های دیجیتالی……………………………………………..45

2-2-18-1. موانع مالی………………………………………………………………………………….46

2-2- 18-2. مسایل حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی………………………………………….47

2-2-18-3. عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف………………………………………………47

2-2-18-4. نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه………………………………………………50

2-2-18-5.استاندارد نبودن نظام­های ارتباطی………………………………………………………..50

2-2-18-6. عدم هماهنگی مابین متخصصان رایانه­ای و کتابداری و اطلاع­رسانی……………….50

2-2-18-7. برخوردهای مقطعی و سطحی مدیران موسسات……………………………………..51

2-2-18-8. عدم توجه به استانداردهای مورد نیاز……………………………………………….51

2-2-18-9. هزینه نسبتا بالای ایجاد…………………………………………………………………51

2-2-18-10. لزوم داشتن مهارت جست­و­جو و بازیابی اطلاعات……………………………………..52

2-2-18-11. موانع مالی ………………………………………………………………………………52

2-2-18-12. حفاظت از منابع اطلاعاتی بودجه…………………………………………………..52

2-2-19. مدیریت کتابخانه ­های دیجیتالی ……………………………………………………………..52

2-2-19-1. کتابداران در عصر الکترونیک ………………………………………………………………53

2-2-19-2. کتابداران کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………54

2-2-19-2-1. وظایف کتابدار دیجیتالی ………………………………………………………………54

2-2-20. معرفی برخی از کتابخانه ­های دیجیتالی معروف جهان و ایران ………………………..55

2-2-20-1. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی جهان…………………………………..55

2-2-20-2. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی ایران………………………………….55

2-2-20-2-1. کتابخانه دیجیتالی تخصصی انستیتو پاستور…………………………………..55

2-2-20-2-2. کتابخانه مجازی فارسی قفسه…………………………………………………….56

2-2-20-2-3. کتابخانه مجازی ایران………………………………………………………………..56

2-2-20-2-4.موسسه فرهنگی و اطلاع­رسانی تبیان……………………………………………..57

2-2-20-2-5. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد………………………………………………………57

2-2-20-2-5-1. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد………………………..65

2-3. پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………..66

2-3-1. پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………….66

2-3-2. پژوهش در خارج کشور…………………………………………………………………..68

2-3-3. نتایج پیشینه ها…………………………………………………………………………….74

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………77

3-2. روش تحقیق……………………………………………………………………………………77

3-3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………..77

3-4. ابزار و روش گردآوری داده ها……………………………………………………………….79

3-5. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………….80

3-5-1. روایی……………………………………………………………………………………….80

3-5-2. پایایی………………………………………………………………………………………..80

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….81

3-6-1. آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………81

3-6-2. آمار استنباطی …………………………………………………………………………….81

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………….83

4-2.یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..83

4-2-1.تحلیل داده های جمعیت شناسی………………………………………………………84

4-2-2. یافته ها بر اساس سوالات پژوهش……………………………………………………..86

4-3.بررسی فرضیه تحقیق………………………………………………………………………….94

4-3-1.بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………..94

4-3-2.آزمون فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………….94

فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………95

5-2. نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………97

5-2-1.نتیجه جمعیت شناسی…………………………………………………………………….97

5-2-2. نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ………………………………………….97

5-3.نتایج آمار استنباطی  ………………………………………………………………………….99

5-4.بحث…………………………………………………………………………………………….100

5-5.پیشنهادات ……………………………………………………………………………………101

5-5-1.پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………..101

5-5-2. پیشنهادات تحقیق آتی ……………………………………………………………….101

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..102

منابع لاتین………………………………………………………………………………………. 104

پیوست­ها …………………………………………………………………………………………105

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………..110

چکیده:

مقدمه: کتابخانه­ ها با هدف پاسخ­گویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیده­اند و خدمات دیجیتال راه­موثری برای رسیدن به این هدف می­باشد که امکان استفاده از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و هم­چنین تهیه سریع­تر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهم­می ­آورد. امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می شود که در این میان کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.

هدف: هدف تحقیق حاضر آگاهی از دیدگاه ­های مدیران و کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است.

روش­شناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل می­ دهند و برای تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش از نرم­افزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است .

نتایج : یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه ­های­دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه ­ها مثبت بوده­و انجام آن­را در  کتابخانه ­ها  ضروری می­دانند. هم­چنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبان­های خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانه­ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافی­را از  موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.

مدیران و کتابداران  آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و  649/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این نگرش مثبت بیانگر تمایل آنها در به کارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه دسترسی کاربران کتابخانه ­های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانه ­ها را در ارائه پیشرفته­ترین خدمات اطلاع­رسانی ناگزیر می­سازد. کتابخانه ­ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت ارائه خدمات اطلاع­رسانی نوین بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فن­آوری اطلاعات در پیچیده­ترین سطوح ممکن هستند. فن­آوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی­یابد، ضرورتا” متکی بر عناصر بنیادینی است که زیرساخت فن­آوری اطلاعات را تشکیل می­ دهند.

کتابخانه دیجیتال، کتابخانه ­ای است که منابع و خدمات کتابخانه ­ای را به­ صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­دهد .

این کتابخانه ­ها در راستای توسعه کتابخانه ­ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و از اواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند. این کتابخانه ­هادر امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه ­های سنتی مطرح شدند ونسل جدیدی از کتابخانه ­های دیجیتال را معرفی کردند.

بنابر این کتابخانه ­های دیجیتال نمی­خواهند و نمی ­توانندجایگزین کتابخانه ­های سنتی شوند،این کتابخانه ­ها برای پاسخ­گویی به نیازهای نوین کاربران به ­وجود آمده­اند.

آترتون در سال1977تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعات هر کشوری توانایی­ های ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملی از دانش است (آترتون، 1977).

کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسئولیت ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیات ­علمی را بر عهده دارد، نیازمند همگامی با نوآوری­های موجود در زمینه اطلاع­رسانی است. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تاکید روزافزون دانشگاه­ها بر انجام پژوهش­های پربار علمی، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه ­های دانشگاهی است، می ­افزاید(حریری، 1388).

باتوجه به رسالت اصلی کتابخانه در برآوردن نیازهای اطلاعات کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه ­ها در نظر گرفته می­ شودکه در این میان ایجاد  کتابخانه ­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط  مجازی اینترنت به خود اختصاص داده است.این نوع کتابخانه ­ها با داشتن قابلیت ­های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر مراکز اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده ­اند(فدایی،1387).

کتابخانه ­ها تنها زمانی می­توانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران را در مطلوب­ترین سطح ممکن ارائه دهند و تحقق این هدف در گرو فراهم بودن امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، تجهیزات سخت­افزاری مناسب و دیدگاه مثبت و پذیرای سازمانی و مدیریتی در رابطه با فن­آوری اطلاعات است .

در مورد کتابخانه ­های دانشگاهی ایران نیز، امروز بیش از گذشته، دلایلی وجود دارد که استفاده از فن­آوری اطلاعات در کتابخانه و خودکارسازی آن­ها را ضروری می­سازد. افزایش رو به رشد کاربران، نیاز بیشتر به استفاده از مواد کتابخانه ­ای در داخل و خارج از کتابخانه ­ها، رشد میزان مواد منتشر شده، تغییر ماهیت مواد مطالعاتی(به معنی استفاده بیشتر از لوح­های­فشرده، مجلات الکترونیکی، پایگاه ­های اطلاعاتی پیوسته) و توسعه کامپیوتر­های جدیدتر و ارزان­تر، تنها بخشی از دلایلی هستند که بر خودکارسازی تاکید دارند. علاوه بر فعالیت­های داخلی عادی مثل فهرست­نویسی، فراهم­آوری و کنترل امانت، فن­آوری­های ­اطلاعاتی را می­توان در کتابخانه، برای سایر فعالیت­ها مثل پردازش اطلاعات به کار گرفت. از آن­جا که اکثر کتابخانه ­های دانشگاهی به انجام فعالیت­های تحقیقاتی می­پردازند، پردازش اطلاعات برای آن­ها بسیار اهمیت دارد.

کتابخانه در طول تاریخ همواره مرکز نگهداری، بهره ­برداری و اشاعه اطلاعات و دانش بشری بوده ­اند. افزایش روزافزوان حجم اطلاعات، گسترش سریع اینترنت تولید قالب­های گوناگون اطلاعاتی، پیدایش و تحول چند رسانه­ ای­ها، و تمایل فزاینده پژوهشگران به دسترسی به قالب­های الکترونیکی اطلاعات، نقش و عملکرد کتابخانه ­ها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته است. به گونه ­ای که در حال حاضر، اینترنت گسترده ­ترین و روزآمدترین منبع اطلاعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش است(امین­پور، 1385).

دانشگاه آزاداسلامی به عنوان دانشگاهی جوان و رو به گسترش به منظور تحقق اهدافش، ناگزیراز داشتن کتابخانه ­های توانمندی است که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی آن باشد، زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش­های علمی است(دانشگاه آزاد،1374).

با نگاهی گذرا، به خوبی می­توان دریافت که همگام با تحولات نظام آموزش و حرکت به سوی آموزش­های الکترونیکی، کتابخانه ­ها نیز باید مسیر خود را به سمت دیجیتالی­شدن تغییر دهند تا بتوانند با تغییر نقش خود، جایگاه خود را حفظ نمایند و متناسب با نیاز جامعه خود، نسبت به ارائه خدمات جدید توانا باشند. پیوند کتابخانه ­ها، فن­آوری اطلاعات، و آموزش با یکدیگر اتحاد سه جانبه­ای است که کشورهای توسعه یافته در راه نیل به اهداف آموزش خود به لزوم آن واقف هستند و کشورهای در حال توسعه باید به آن عنایت بیشتری داشته باشند(رحیمی­نژاد،1385).

کتابخانه ­های دیجیتالی کتابخانه ­هایی هستند با همان اهداف ، عملکردها و آرمان­های کتابخانه سنتی که لزوما برای جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان سازماندهی شده ­اند. در این تعریف “کتابخانه ­های دیجیتالی ” سازمان­ های هستند متشکل از کارکنانی متخصص جهت سازماندهی و انتخاب منابع که امکان دسترسی فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی­عیب و نقض منابع مذکور را فراهم می­ کنند. کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینان دارند که آثار دیجیتالی گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای استفاده جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان یا مجموعه ­ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی پایدار خواهند بود(کلوند،1998).

کتابخانه ­های دیجیتالی اطلاعات سازماندهی­شده و با کیفیت بالا را فراهم می­ کنند بسیاری از ویژگی­های پیشرفته کتابخانه دیجیتالی متکی به فراداده است. کتابداران به منابع موجود در فهرست­ها یا مجموعه ­های دیگر از طریق فراداده ها توصیف می­ کنند که این امر دستیابی به اطلاعات را تسهیل می­ کند (گارسیا کرسیو، 2010).

یک کتابخانه دیجیتالی، چیزی جز خدمات اطلاعاتی کتابخانه ­ای توزیعی نیست که به صورت فیزیکی، مجازی و با ترکیبی از هر دو ارائه شود و در آن حجم نسبتا” زیادی از منابع اطلاعاتی تنها در قالب دیجیتالی قابل دسترسی باشندکتابخانه ­های دیجیتالی، کتابخانه ­هایی هستند که استفاده­کنندگان از نقاط مختلف جهان می­توانند به آن دسترسی پیدا کرده و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل متن،صوت، تصویر، ویدئو و …. را بازیابی کنند(سرینیراسل، 2000).

2-1- بیان مسئله

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی هستند که به منظور تامین نیروی متخصص در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی­ارشد، و دکتری ازآذرماه سال  1361  تاکنون با کسب موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع به کارکرده ­اند. اداره امور مربوط به کتابخانه ­ها زیر نظر معاونت پژوهشی صورت می­گیرد. اهداف کلی دانشگاه عبارتند از: آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته­ های مختلف تحت پوشش دانشگاه­، فراهم نمودن تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و کادر آموزشی جهت انجام تحقیقات نظری عملی، و انتشار منابع علمی است.

برآورده­شدن این اهداف و به کارگیری فن­آوری­های اطلاعات در کتابخانه ­های دانشگاه آزاد، به نگرش و میزان آگاهی مدیران وکتابداران آن بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، دیجیتالی­کردن کتابخانه ­های دانشگاه آزاد استان گیلان، نه تنها به نیازها و امکانات این مرکز، بلکه به قدرت تفکر و بینش مدیران و کتابدارن و میزان آگاهی آنان نیز مربوط است. با دیجیتالی کردن منابع این امکان فراهم می­ شود که حجم عظیمی از منابع به نحوی ذخیره و بازیابی گردد که دسترسی به اطلاعات با صرف کمترین هزینه و در اسرع وقت ممکن گردد و در اختیار دانشجویان و استادان قرار گیرد. هزینه پیاده سازی اولیه اینگونه کتابخانه ها بسیار بالاست؛ ولی مدیران، کتابدارن و فن­آوران از جمله افرادی هستند که در تصمیم ­گیری کتابخانه نقش اساسی دارند. برای تصمیم ­گیری آگاهانه در باب هر موضوع باید علاوه بر فراهم ساختن امکانات و تجهیزات سخت­افزاری و نرم­افزاری، از اطلاعات تخصصی مربوط به آن موضوع نیز آگاه بود. مدیرانی که فاقد آگاهی، تخصص و نگرش مثبت نسبت به این موضوع باشند به راحتی نمی ­توانند تحول و نوآوری­هایی را در این زمینه ایجاد کنند.

نوع نگرش مدیران كتابخانه، مدیران عالی و كتابداران به كتابخانه دیجیتال بسیار در سرنوشت آن تاثیرگذار است. چنان­چه نگرش مثبت و صحیحی از كتابخانه های دیجیتال وجود داشته باشد مسلما سازوكار ساخت آن راحت­تر فراهم می شود.

 این پایان نامه در نظر دارد دیدگاه ­های مدیران و کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه آزاد استان گیلان را در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی قرار دهد، چون تصمیم ­گیری توسط آن­هاانجام می شود و اگر با آگاهی و همراه با نگرش مثبت صورت گیرد احتمال موفقیت در شرایط کنونی و آینده برای ایجاد کتابخانه دیجیتال بیشتر خواهد بود.

3-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی دیدگاه ­های کتابداران ومدیران دانشگاه ­های آزاد اسلامی مستقر در استان گیلان نسبت به ایجاد کتابخانه دیجیتالی است.

1-3- 1. اهداف ویژه

1- مشخص ساختن میزان آشنایی و مهارت کتابداران ومدیران باکتابخانه دیجیتال.

2- تعیین میزان امکان دیجیتال کردن منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، پایان نامه ­ ها و غیره) موجود در کتابخانه ­های دانشگاه ­های آزاد استان گیلان از نظر کتابداران ومدیران.

3- مشخص ساختن میزان کفایت امکانات و تجهیزات کتابخانه ­های دانشگاه ­های آزاد استان گیلان در جهت ایجاد کتابخانه دیجیتال ازدیدگاه کتابداران ومدیران.

4- تعیین میزان ضرورت ایجاد کتابخانه­ های دیجیتالی در دانشگاه ­های از نظرکتابداران و مدیران.

5- مشخص کردن مشکلات وموانع ایجاد کتابخانه­ های دیجیتال در دانشگاه­ ها از نظر کتابداران ومدیران.

تعداد صفحه : 122

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.