مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه درباره مدیریتپ اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشتهییی کشاورزی

موضوع:

مدیریتپ اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمیشود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده:

نه در انقلاب جمعیتی اخیر که همیشه تاریخ، کشاورزی صنعتی راهبردی بوده است. و امروزه در تجهیز صنایع به زنجیره های تامین منسجم، ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق، با مدل یابی معادلات ساختاری، نقش هر یک ازمولفههای زنجیره تامین، و به ویژه، مدیریتپ اطلاعات، به عنوان متغیر مستقل این تحقیق، در ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی سنجیده شده است.نتایج حاکی از تاثیر پررنگ مدیریتپ اطلاعات بر قابلیتهای زنجیره تامین،(هماهنگی به میزان45 در صد،انسجام به میزان 67 در صد و انعطاف پذیری به میزان32 درصد ) بر بهره وری،(به میزان91 درصد) و بالاخره به طور غیر مستقیم بر عملکرد زنجیره تامین کشاورزی،(به میزان81 در صد) است.

کلمات کلیدی:

زنجیره تامین، مدیریتپ اطلاعات،مدل یابی معادلات ساختاری، هماهنگی،انعطاف پذیری،انسجام،بهره وری، عملکرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-مقدمه………………………………………………………………………………………..1

2-1 بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………1

3-1 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی…………………………………………..2

2-1 مدیریتپ زنجیره تامین کشاورزی………………………………………………… 3

3-1 فناوری اطلاعات در زنجیره تامین کشاورزی…………………………………..4

4-1 رویکرد مدیریتپ زنجیره ارزش در کشاورزی…………………………………6

5-1مدیریتپ منبع محور در زنجیره تامین کشاورزی………………………………..8

6-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………..8

7- 1سوالهای تحقیق………………………………………………………………………..9

8- 1روش شناسی…………………………………………………………………………..9

1-8-1 روش تحقیق……………………………………………………………………….10

2-8-1 انواع متغیرها……………………………………………………………………….10

3-8-1 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………10

4-8-1 روشهای گرد آوری اطلاعات…………………………………………..11

5-8-1 روش تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………….11

6-8-1 تعریف مفاهیم و واژه های تخصصی……………………………………..11

قصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………14

1-2- نظریه مبتنی بر منابع…………………………………………………………….14

2-2-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی………………………………………….. 15

1– 2- 2  نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی…………15

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق…………………………………………………..20

3-2-2  نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق…..22

4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک……………………………………..23

5-2-2 نسل پنجم:کشاورزی هوشمند…………………………………………….27

6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان…………………28

3-2  کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و 14700 تومانرفتاری مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول……………………………………….30

1-3-2 داده کاوی در مدیریتپ ارتباط با مشتری……………………………..30

2-3-2 مدیریتپ ارتباط با مشتری و صنعت کشاورزی……………………..31

4-3-2 روش شناسی در این مقالهی………………………………………………….32

5-3-2 نتایج مطالعهی…………………………………………………………………….33

4-2 زنجیره تامین……………………………………………………………………….34

1-4-2 زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی……………………………………..35

2-4-2 زنجیره تأمین کشاورزی…………………………………………………….37

5-2رویکرد مدیریتپ زنجیره ارزش……………………………………………….39

1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه……………….42

2-5-2 نیروهای موثر بر مدیریتپ زنجیره ارزش…………………………………44

3-5-2  فناوری اطلاعات و دانش محوری منبعی برای افزودن ارزش……..46

4-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری…………………………………………48

6-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………..50

1-6-2- مدیریتپ اطلاعات……………………………………………………………53

2-6-2- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………..55

3-6-2- هماهنگی زنجیره تأمین……………………………………………………..56

4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………59

5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………62

7-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………64

8-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….68

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..70

3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70

4-3- روشهای گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71

1-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….72

2-4-3- روش سنجش اعتبارپرسشنامه ها……………………………………………73

5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………74

1-5-3- تحلیل عاملی……………………………………………………………………..74

2-5-3- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………..76

1-2-5-3- اصطلاحات مدل یابی معادلات ساختاری……………………………77

2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری…………………………………………78

6-3- سوالات و فرضیههای تحقیق…………………………………………………..81

1-6-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………….82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………86

1 -4- آمار توصیفی…………………………………………………………………………86

1-1-4- بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………….86

2-4-تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………87

2-2-4 مدل اندازهی گیری متغیر اطلاعات (تنها متغیر پیش بین تحقیق…………..92

2-4-4- مدل اندازهی گیری متغیرهای قابلیتهای زنجیره تأمین……………………..93

3-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95

1-3-4- تحلیل مسیر مدل جزیی………………………………………………………….95

4-4- اثرات غیرمستقیم متغیر برونزاد مدیریتپ اطلاعات………………………….100

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

1-5- یافته های تحقیق در خصوص متغیرهای اصلی تحقیق…………………..103

1-1-5- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………….104

2-1-5- هماهنگی زنجیره تأمین………………………………………………………104

3-1-5- انسجام زنجیره تأمین…………………………………………………………106

4-1-5- انعطاف پذیری زنجیره تأمین………………………………………………108

5-1-5- فرهنگ زنجیره تأمین……………………………………………………….110

6-1-5- کارایی زنجیره تأمین……………………………………………………….110

7-1-5- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………111

8-1-5- مدیریتپ اطلاعات…………………………………………………………..113

2-5- یافته های تحقیق در خصوص رابطهیی بین متغیرهای اصلی تحقیق

1-2-5- فرضیه اصلی اول………………………………………………………….114

2-2-5- فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………115

3-2-5- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………..116

3-5- نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی…………………………………….117

4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………….121

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………123

6-5 منابع و مآخذ…………………………………………………………………..125

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی………………………………………………….18

جدول 2-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی…………………………………..31

جدول 3-2 برخی گرایشات تحقیقاتی حوزهی بازارشناسی در کشاورزی…………34

جدول 4-2 چرخه ارزش در زنجیره تامین های مختلف……………………………..47

جدول 1-4 شاخصهای مور سنجش برای زنجیره تامین کشاورزی……………….87

جدول 2-4 اثرات غیر مستقیم متغیر برون زاد مدیریتپ اطلاعات…………………100

جدول 1-5 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی………………………………….121

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 1-2مراحل تکامل مدیریتپ زنجیره تامین………………………………………………..38

شکل 2-2 چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………….54

شکل 1-3 چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………..82

شکل 1-4 مدل انازه گیری متغیر اطلاعات……………………………………………………..92

شکل 2-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95

شکل 3-4 مدل مفهومی…………………………………………………………………………….95

شکل 4-4 تحلیل مسیر کلی……………………………………………………………………….97

شکل1-5 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………….103

 

      فصل اول:

 

      کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه :

وقتی انقلاب صنعتی به عصر کشاورزی سنتی پایان داد، هنوز تولید محور اقتصاد و توسعه بود. اما در رقابت، تولید صنعتی  بقای خود را حفظ کرد و رفته رفته کشاورزان هم به تجهیزات  کشاورزی مجهز شدند. پس از دوره گذاری که خدمات و تجارت، مزیت رقابتی را رقم می زدند، با اتحاد تولید کنندهی و تاجر، زنجیره های تامین یکپارچه برنده عرصهی رقابت شدند. و امروز در عصر اطلاعات، تشکیل زنجیره تامین یکپارچه نیازمند عنصر حیاتی اطلاعات است. در واقع، در این عصر، کشاورز، تاجر، صنعتگر و … برای بقا نیازمند سیستم های اطلاعاتی استراتژیک خاص خود هستند. سوالی که مطرح می شود این است که نقش انقلاب اطلاعاتی کنونی در ارتقای عملکرد زنجیره تامین محصولات کشاورزی چیست؟

در این فصل، کلیات تحقیق شامل بیان مسألهی، هدفهای تحقیق، روش شناسی تحقیق و مفاهیم و واژه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

1-بیان موضوع تحقیق :

امروزه در هر زنجیره تامین منسجم و موفقی،  مدیریتپ جریان اطلاعات همگام با مدیریتپ جریان مواد خام، مدیریتپ مالی، مدیریتپ موجودی ومدیریتپ بازار، نیازمند تدوین راهبردهای حوزهی کسب و کار می باشد. مساله ی این است که در تدوین راهبردهای اطلاعاتی، نیازمند رویکردی سراسری هستیم که ملزومات کل زنجیره تامین را، لحاظ کرده باشد. و این امر بر پیچیدگی این مساله ی می افزاید.  بنابراین در این تحقیق با در نظر گرفتن عوامل متعددی که در زنجیره تامین کشاورزی دخیل هستند، مولفهها ی زنجیره تامین کشاورزی و شاخص های موفقیت هر مولفه، تعیین شده است.مهم ترین نقش آفرینان زنجیره تامین کشاورزی در صنعت کشاورزی، دولت، تامین کنندگان نهادههای کشاورزی، کشاورزان، تجار عمده محصولات کشاورزی، و خرده فروشان هستند.هر یک از این نقش آفرینان در برهه ای از چرخه حیات محصولات، به ایفای نقش می پردازند و البته بعضی نقش آفرینان، چون دولت، در بسیاری از مراحل، حضور موثر دارند.مدیریتپ جریان اطلاعات، که یکی از اساسی ترین وظایف در زنجیره تامین کشاورزی است، بر عهدهی همه نقش آفرینان زنجیره تامین است.

مساله ی اولیه ای که مطرح می شود این است که:شاخص کارایی هر یک از نقش آفرینان، در ایفای نقش اطلاعاتی خود، چیست؟ به بیان دیگر، در زنجیره تامین کشاورزی، برای مدیریتپ اطلاعات کارا و موثر، چه انتظاراتی از دولت،تامین کنندگان نهادههای کشاورزی، کشاورزان، تجارمیادین میوه و تره بار و خرده فروشان، وجود دارد؟

پاسخی که از رهیافت این تحقیق به دست می آید، معیاری برای سنجش وضعیت اطلاعاتی موجود، در زنجیره تامین کشاورزی است.

به غیر از مولفه مدیریتپ اطلاعات که متغیر برون زاد و مشاهدهی گر این تحقیق است، دیگر مولفههای زنجیره تامین کشاورزی از قبیل: انسجام، انعطاف پذیری، هماهنگی، کاهش اتلاف و بهره وری و عملکرد زنجیره تامین، در این تحقیق مورد مطالعهی قرار گرفت، تا شاخص های سنجش موفقیت هر یک، شناخته شود.بنابراین از اهم مسائل که تشکیل دهنده موضوع این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مولفههای زنجیره تامین کشاورزی، است.

در ادامه خلاصه ای از هریک از مسائل مطرح در این تحقیق، بیان می شود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 145

قیمت : 17300 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت هماتز بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقالهی ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت بهصورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت هماتز امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشتهییی را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشتهییی مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.