روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

گروه روان­شناسی

عنوان:

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

استادان راهنما:

دکتر مهناز خسرو جاوید

دکتر ایرج صالحی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3هدفهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-1هدفهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2هدفهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-1فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-2ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-3کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5-4تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-5-5مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-3کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6-4تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..11

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-2انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….14

2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………14

2-1-6منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-7 تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-8تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-9تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………17

2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..17

2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………18

2-1-13الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-14الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-15الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-16الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-17الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………25

2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..25

2-1-20راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….25

2-1-22پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-23کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-24ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-25پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………29

2-2-1ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-2کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت…………………………………………………………………………………………………..31

2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….33

2-2-6رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-7حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-8حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-9حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-10رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-11رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-12رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-13رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-14رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-15 رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-16نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-17نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………42

2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..43

2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-1راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………47

2-3-3رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-3-4رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-3-4-1خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-4-2خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………49

2-3-5طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………50

2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-6دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………51

2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده…………………………………………………………………………………………………………..51

2-3-8حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………52

2-3-9جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-10عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-11مدل فرایند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..54

2-3-12نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-3-13ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-14دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….56

2-3-14-2علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..56

2-3-14-4دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-5شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-15کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-3-16ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-17پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….58

2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم:

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..70

3-1پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-2طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-4ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….73

3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….74

3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………77

3-5شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-6 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..79

4-1پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..80

4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………86

4-5یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-7یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-8یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-9یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………91

4-10یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………95

5-1پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96

5-3تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-4فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

5-6فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-7یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-8یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-9یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

5-10یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-11یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………102

5-12محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….102

5-13پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-14پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….103

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….111.

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………113

پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….116

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست جداول

جدول4-1 : شاخص ­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..80          

جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   …………………81

جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش ­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….81

جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..82

جدول 4-5 : شاخص ­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش ­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..83

جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………..84

جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….84

جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….85

جدول 4-9 : شاخص ­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………86

جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……87

جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………88

جدول 4-12 : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………89

جدول 4-13 : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….90

جدول 4-14 : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….90

جدول4-15 : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….91

جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی……………………….91

جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..92

جدول 4-18 – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………….92

جدول 4-19 : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی…………………….93

جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش ­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………93

جدول 4-21 خلاصه نتایج رگرسیون پیش ­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………………………..94

چکیده

نوجوانان سرمایه ­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می ­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش ­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش ­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ ای بوده ونمونه گیری به صورت خوشه­ای چند مرحله­ ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990 نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0>p)، ویژگی­های شخصیت (05/0>p).، و کارکرد خانواده (05/0>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش ­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش ­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می ­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش ­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،1390).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می ­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه­ های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ ها و مهارت­ های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه به کارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­ کنند (ابراهیم اوغلو[1]، 2013).

عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­ شود (زومبرن[2] و همکاران، 2011). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­ شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می ­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[3]، 2007).

اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­ های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده ­اند. شناخت دربرگیرنده  پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­ های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­ کند تا با بهره گرفتن از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش ­آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش ­آموزان اشاره نمود (پنتریچ [4]، 2002؛ نقل ازسیف، 1388).

خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­ کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­ گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، 1391).

با توجه به جایگاه و اهمیت سیستم آموزشی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش ­آموزان، هدف در این پژوش بر این اصل استوار است که با شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش ­آموزان و اهمیت دادن به توانایی خودنظم­گری­شان با توجه به شرایط و ضوابط خانوادگی آنها دست­اندرکاران تعلیم و تربیت با جلب مشارکت والدین بتوانند آینده­سازان جامعه علمی را به مهارت­ های لازم تجهیز کنند.

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.