روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد در رشته راهنمایی و مشاوره: بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان : بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره

موضوع :

بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

استاد راهنما :

دکتر عبدالله شفیع آبادی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 10

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………… 11

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………….. 12

فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………. 15

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 16

سیر تحول علمی و تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان ………………. 17

نظریه های رفتار جنسی ……………………………………………………………………………………………19

دیدگاه فروید ………………………………………………………………………………………………………. 19

دیدگاه یونگ درباره رفتار جنسی ……………………………………………………………………………..20

نظریه آدلر درباره میل جنسی   ………………………………………………………………………………… 21

دیدگاه اریک فروم درباره میل جنسی……………………………………………………………………….   22

دیدگاه هورنای درباره میل جنسی ………………………………………………………………………….   22

نظریه مزلو درباره رفتار جنسی   ……………………………………………………………………………… 23

نظریه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسی ………………………………………………………………… 24

نظریه گشتالتی پرز در مورد میل جنسی ……………………………………………………………………   25

نظریه وجود نگری اگزیستانسیالیسم   ……………………………………………………………………….. 26

رویکرد شناختی   …………………………………………………………………………………………………. 26

رشد و تحول میل جنسی از نظر اسلام………………………………………………………………………   27

آموزش جنسی …………………………………………………………………………………………………….. 29

باز خورد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 30

نگرش چیست؟   ………………………………………………………………………………………………….. 30

تعاریف نگرش………………………………………………………………………………………………………   31

نگرش و رفتار ……………………………………………………………………………………………………… 34

دانش و نگرش جنسی …………………………………………………………………………………………….. 35

اعتماد به نفس جنسی ……………………………………………………………………………………………… 40

الگویی که نقش رویدادهای شناختی را در تعیین نابهنجاری روانی- جنسی نشان می دهد….   41

واکنش ها و پاسخ های جنسی انسان…………………………………………………………………………. 42

مرور تحقیقات و مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………. 44

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………………………………………………… 44

تحقیقات انجام گرفته در داخل از کشور …………………………………………………………………….. 49

بحث ونتیجه گیری از تحقیقات انجام گرفته…………………………………………………………………. 52

فصل سوم: روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………….. 53

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 54

حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………. 55

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………. 55

نحوه اختصاص آزمودنی ها به گروه های آزمایش و کنترل ……………………………………………….56

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 56

طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 58

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………… 58

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 59

طرح جلسات مشاوره گروهی……………………………………………………………………………………….59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………. 62

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

مشخصات دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………… 63

داده های مربوط به مداخله شناختی…………………………………………………………………………….. 67

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 72

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………..   73

یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 74

در مورد محاسن آموزش شناختی ……………………………………………………………………………… 76

ارتباط بین متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش ……………………………………………………………….. 77

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 81

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

فهرست جداول:

جدول 3- 1 …………………………………………………………………………………………………………58

جدول 4- 1 ………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4- 2 ……………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4- 3 ………………………………………………………………………………………………………. 64

جدول 4- 4 …………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4- 5 ……………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4- 6 …………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4- 7 …………………………………………………………………………………………………….   66

جدول 4- 8 …………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4- 9 ………………………………………………………………………………………………………. 68

جدول 4- 10 ……………………………………………………………………………………………………. 69

جدول 4- 11 …………………………………………………………………………………………………….. 71

چکیده:

تمایلات جنسی پدیده ای است كه اهمیت به آن امری واقع بینانه و نادیده انگاشتن آن از محالات می باشد،‌ چرا كه مانند سایر امیال غریزی انسان از آغاز تولد كودك وجود داشته است و متناسب با رشد او متحول و شكوفا می شود(آرمان،‌ 1384). امروزه مشكلات جنسی بی نهایت شایع شده و به همین لحاظ برای كمك به تعداد زیادی از همسران یا افرادی كه اینگونه مشكلات را تجربه می كنند نیاز قابل توجهی به خدمات درمانی وجود دارد. با توجه به این که زنان برخوردار از سلامت كامل جسمی، روانی و عاطفی، پایه های مستحكم زندگی خانوادگی سالم و توأم با سعادت هستند،لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شناختی- رفتاری بر دانش ، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان می باشد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل40-20 ساله بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. در مورد گروه آزمایش، 8 جلسه مشاوره شناختی –رفتاری اجرا شد و در مورد گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند ازپرسشنامه دانش جنسی( آن هوپر، 1992)، پرسشنامه نگرش جنسی (خوشابی و والایی، 1379) و پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی( آن هوپر، 1992). برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخصهای مركزی و پراكندگی و آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک همچون آزمون T و کای دو و آزمون ویل گاکسون و من ویتنی استفاده شد. .نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره شناختی – رفتاری جنسی بر بهبود دانش جنسی ( 0001/0> p) و نگرش جنسی( 0001/0> p) و اعتماد به نفس جنسی ( 0001/0> p) زنان موثر بوده است. همچنین بین دانش جنسی و نگرش جنسی زنان همبستگی معنی دار و مثبت وجود داشت.

1-1 -مقدمه:

ازدواج اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است كه صمیمیت روابط اجتماعی رشد یافته در آن تجلی می‌یابد. برای اكثر بزرگسالان شادمانی در زندگی به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است،‌ جستجوی این رضایت خاطر به نیازهای شخصی،‌ خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود سوق می دهد (دهقانی،‌ 1383).

از طرفی در دنیای اطلاعات و جهان ارتباطات امروز،‌ كه پیشرفت تكنولوژی،‌ هر لحظه انسان های جوامع و فرهنگ های مختلف را به یكدیگر نزدیک و نزدیک تر می كند،‌ خواسته های بشر بیشتر و جدیدتر شده و رفاه،‌ آزادی،‌ آرامش،‌ لذت و تنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند. از این رو،‌ سکس[1] جایگاهی مهمتر یافته است و نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسان ها مانند،‌ تشنگی،‌ گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلكه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی چون نیاز به زیبایی و كمال در نظر گرفته می شود ( اوحدی،‌ 1384).

در اعصار گذشته،‌ بشر به جای آنكه اطلاعات دقیق،‌ مستند و موثقی درباره تمایلات،‌ رفتارها،‌ احساسات و پاسخ های جنسی خود- بر پایه دانش و اندیشه بدست آورد،‌ تنها از گذر تخیل،‌ جهل،‌ خرافه،‌ ادبیات و نصایح تحریف شده مذهبی،‌ جسته و گریخته باورهای ناقص و گاه كاملاً غلط و سراسر اشتباه در كنج ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه خویش قرار داده است. بدین سان،‌ جنسیت و تمایلات جنسی از معمولی ترین مجهولات عام و خاص بزرگترین عقده و تعارض بشر بوده است (مسترز و جانسون، ترجمه اوحدی،‌ 1383).

لازم به ذكر است كه رفتار ناشی از عوامل متعددی است كه نگرش ها[2] یكی از این عوامل است. از دلایل عمده برای مطالعه نگرش ها اینست كه انتظار داریم به كمك نگرش ها رفتار را پیش بینی كنیم. وقتی در بین افراد اعتقاد به درست بودن امری بیشتر باشد،‌ به طور كلی آن امر در نظرشان مطلوب تر است و چنانچه بر اساس آن رفتار كنند،‌ رفتارشان را مطلوب تر می دانند (دهقانی،‌ 1383).

و همچنین اختلال در روابط جنسی به عنوان یكی از مهمترین روابط بین فردی زن و مرد می تواند از عوامل مهم در به مخاطره انداختن كانون خانواده عمل نماید كه لزوم اهمیت دادن اطلاعات و آگاهی به زنان و مردان و تغییر نگرش آن ها در مورد مسائل جنسی را نشان می دهد. (داوری،‌ 1377).

این پژوهش در جهت كاربردی تر نمودن نتایج مطالعات روانشناختی و ارائه دستورالعملی برای ارتقاء سطح بهداشت روانی زنان و به دنبال آن رضایت مندی زناشویی و افزایش كیفیت ارتباطات زوجین می‌باشد و می تواند در صورت كارآمدی آموزش ها در برنامه ریزی بهداشتی آینده مد نظر قرار گیرد.

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.