تربیت بدنی

پایان نامه ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی: رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

موضوع:

رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمد حسین رضوی

استاد مشاور:

دکتر سید عماد حسینی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف:هدف این تحقیق تعیین رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می باشد.

روش شناسی:روش تحقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.شیوه جمع آوری داده ها میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بر اساس مقیاس فاصله ای لیکرت تدوین شده است.تحقیق شامل 2 پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و استرس شغلی می باشد که هردو استاندارد می باشند.از آنجا که پرسشنامه استاندارد بوده ،روایی آن مورد تایید می باشد.پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS16 محاسبه شد. میزان این ضریب برای پرشنامه هوش سازمانی 0.85 و برای پرسشنامه استرس شغلی 0.80 بدست آمد.  تعداد جامعه آماری 170 نفر بودند.حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی مورگان 118 نفر انتخاب شد.برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها جمع آوری شده با بهره گرفتن از جدول spss از شاخص های میانگین،انحراف استاندارد،فراوانی،درصد و جدول استفاده شده است.  در بخش آمار استنباطی ازآزمون کولموگراف اسمیرنف برای بررسی توزیع نرمال بودن داده ها استفاده شده است. در تجزیه تحلیل داده ها در حالت نرمال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافته ها و نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش سازمانی و استرس هاس شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معنا داری وجود دارد. در واقع همه مؤلفه‌های هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، توسعه دانش، فشار عملکرد) به غیر از روحیه بااسترس شغلی رابطه منفی و معنی داری داشته‌اند.

واژه های کلیدی:هوش سازمانی، استرس های شغلی، ادارات ورزش و جوانان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                 صفحه
 

فصل اول: طرح پژوهش

1-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2.      بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3.      ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4.      چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5.      اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-6.      سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7.      فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8.      پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………11

1-9.      قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10.  محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………11

1-11.  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2. تاریخچه هوش سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-3-استرس و فشار عصبی………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-4.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

2-4-1.پژوهش داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

2-4-2.پژوهش خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

2-5.جمع بندی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
3-3. جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………76

3-4.روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-5 ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………77
3-6. روایی و پایایی…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-7.متغییر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-8.روش  تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-2. توصیف یافته های تحقیق……… …………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
5-2. خلاصه‌ ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
5-3. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97
5-4.بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….101
5-5.محدودیت های تحقیق………………………………………………. ……………………………………………………………………………….104
5-6.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق…………………… ……………………………………………………………………………………… 104
 

منابع و پیوست‌ها

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

 

 

فهرست شکل‌ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                                 صفحه
 
شکل 1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

شکل1-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

شکل 2-1. …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….28

شکل 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
شکل 2-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
شکل 2-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
شکل 2-5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
شکل 2-6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
شکل 2-7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شکل 2-8…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………59
شکل2-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل 2-10……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..64

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                  صفحه
 
 
جدول 3-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

جدول4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

جدول4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

جدول 4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

جدول4-7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

جدول4-8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول4-9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول 4-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

جدول4-11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول5-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

جدول5-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                            صفحه
 
 

نمودار4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

نمودار4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

نمودار4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

نمودار4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

 

 

1-1)مقدمه

نیروی انسانی، سرمایه اصلی سازمان‌های عصر نوین است. در حقیقت، بازدهی و بهره‌وری هر سازمان به رفتار و عملكرد نیروی انسانی آن سازمان وابسته است وكاركنان شاغل در سازمان‌ها، از جمله شاخص‌های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم هستند (کشتکاران و همکاران، 1388). امروزه پیدایش این دیدگاه که موفقیت واثر بخشی سازمانها در گرو هدایت صحیح منابع به ویژه منابع انسانی است،موجب شده که به بررسی و مطالعه فرهنگ سازمان و تاثیر آن برقوای فکری یعنی هوش کارکنان و مدیران ،توجه زیادی را معطوف خود کرده است (ریلی،2003)2.یکی از انواع هوش که در بحث سازمانها و مدیریت امروز مورد بحث بیشتر کارشناسان برای ارتقاء سطح سازمان مورد استفاده قرار می گیرد هوش سازمانی است. به عنوان یک مفهوم نظری می توان از هوش سازمانی بعنوان یکی از مهمترین نکات در نظریه سازمان یاد کرد.هوش سازمانی بعنوان توانایی یک سازمان در حل مسائل سازمانی تعریف می شود(آلبرخت2003)3.

در دنیای امروزی ارتقاءهوش سازمانی[1] یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب سازمانهاست تا بتوانند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین افزایش دانش و ایجاد آگاهی بر قابلیت‌های خود بیفزایند.افزایش هوش سازمانی موجب می گردد سازمانها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کرده و نتایج حاصل را به طریق سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند(مومنی،1391).

ازطرفی استرس یک عامل موثر در ناکارآمدی سازمانی، جابجایی نیروی انسانی، غیبت های ناشی از کار، کاهش کیفیت و کمیت کار، افزایش هزینه های مراقبت از سلامتی و کاهش رضایت از شغل می باشد. در طی دهه های گذشته درتحقیقات متعددی نشان داده شده است که وظایف سازمانی یا شغلی که توام با بارکاری زیاد و نیازها و مسئولیتهای بیش از حد می باشند منجر به بروز ریسکهای سلامتی زیادی می گردند.لازم بذکر است که همه ی نتایج استرس منفی نیستند و گاهی استرس می تواند نتایج مثبتی نیز بدنبال داشته باشد؛ واکنش بدن ما به استرس کمک می کند تا تمرکز کنیم و کار را بطور صحیح انجام دهیم؛ درصورتیکه فرصت استراحت و یا فرار از شرایط استرس زا نباشد، استرس می تواند منفی باشد(صادقی،1387).با توجه به مطالب گفته شده و اینکه اداره ورزش و جوانان  نقش موثر و غیرقابل انکاری در پیشرفت و توسعه ورزش و به تبع آن اخلاق و کردار نیک در سطح جامعه را برخوردار است در نتیجه کارمندان این اداره باید از لحاظ عملکرد در آرامش و به دور از استرس شغلی باشند تا بتوانند به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند. با توجه به مطالب گفته شدهدر این تحقیق  محقق برآن است تا ارتباط هوش سازمانی با استرس شغلی را مورد بررسی قرار دهد.

[1]organization intelligence

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.