مهندسی برق

پایان نامه درباره:ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺑﺮق

گرایش :ﻗﺪرت

عنوان : ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣی

واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب

داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠی

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی ارﺷﺪ “M.Sc”

ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺑﺮق- ﻗﺪرت

ﻋﻨﻮان:

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎیﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

ﭘﺮاﻛﻨﺪه

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :

دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘی ﺑﻄﺤﺎﺋی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :

دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒی ﺧﺪر زاده

ﺑﻬﻤﻦ 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                         ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﻜﻴﺪه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

ﻓﺼﻞ اول – ﻛﻠﻴﺎت…………………………………………………………………………………………………………. 4

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

-1-1 اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ………………………………………………………………………………………………… 4

 

-2-1 ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع…………………………………………………………………………………………….. 6

 

-3-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………….. 7

 

-4-1 اﻫﺪاف……………………………………………………………………………………………………………… 9

 

-5-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ……………………………………………………………………………………………… 10

 

ﻓﺼﻞ دوم – ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ……………………………………………………………….. 12

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………… 12

 

-1-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت………………………………………………………………………………………. 12

 

-1-1-2 ﻛﻠﻴﺎت………………………………………………………………………………………………….. .. 12

 

-2-1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘی………………………………………………………………………………….. 14

 

-2-2 ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی…………………………………………………………………………………… 15

 

-3-2 اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت………………………………………………………………………………… 16

 

-4-2 اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ…………………………………………………………………………… 16

 

-1-4-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ…………………………………………………………………………… 17

 

-5-2 ﻣﺮوری ﺑﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺑﻜﺎر روﻧﺪه در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ 17……………………………………… [25]

 

-1-5-2 رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد………………………………………………………………………………………….. 17

 

-2-5-2 ﻓﻴﻮز……………………………………………………………………………………………………….. 17

 

-3-5-2 رﻟﻪﻫﺎ………………………………………………………………………………………………………. 18

 

-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی………………………………………………………………………….. 23

 

-1-6-2 اﺻﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی………………………………………………………………………………………. 23

 

-2-6-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف………………………………………………………………………………………………… 23

 

-3-6-2 ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖ دار…………………………………………………….. 24

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                           ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

-4-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ………………………………………………………………………………….. 24

 

ورودیﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی:………………………………………………………………………………. 25

 

-5-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ……………………………………………………………………….. 26

 

-6-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻟﻪ…………………………………………………………………………………. 27

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺑﺮرﺳی ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

 

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه 29………………………………………………….. …………………………..

 

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………… 29

 

-1-1-3 واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه……………………………………………………………………………….. 29

 

-2-3 ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی……………………………………………… 30

 

-1-2-3 اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ……………………………… . 30

 

-2-2-3 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه 35] ﺗﺎ 31………………………………………………………………. [38

 

-3-2-3 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 35] ﺗﺎ 31………………………………………………… [37

 

-4-2-3 ﺗﺮﻳﭗ دادن اﺷﺘﺒﺎه رﻟﻪﻫﺎ………………………………………………………………………………. 32

 

-5-2-3 ﺟﺰﻳﺮهای ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ…………………………………………………………………………….. 33

 

-6-2-3 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﺑﺎزﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ…………………………………………………………… 33

 

-3-3 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘی……………………………………………………….. 34

 

-1-3-3 ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﺘی……………………………… . 34

 

-2-3-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪ – رﻟﻪ 35…………………………………………………………………………….. [36]

 

–2-3-3 ﻣﺜﺎﻟی از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی………………………………………. 35

 

-3-3-3 ﺑﺮرﺳی ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎل DG ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋی ﻧﻤﻮﻧﻪ……………………………….. 36

 

–4-3-3 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی……………………………………………………………………………………………… 40

 

-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه……………………………………………….. 41

 

-1-4-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………….. .. 41

 

-2-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی……………………………………………………………………………………….. 41

 

-3-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻠی اﺗﺼﺎل DG ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت 42…………………………………………………. [38]

 

-5-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی…………………………………………………… 43

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                               ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

-1-5-3 روش ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﻜی……………………………………………………………………………………….. 44

 

-2-5-3 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘی…………………………………………………………………………………………. 44

 

-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه…… 45

 

-1-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی در ﺣﻀﻮر DG ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات 45……. DG

 

-1-1-6-3 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺴﺘﺮده (ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘی ﮔﺴﺘﺮده)……………………………………………….. 45

 

-2-1-6-3 رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘی 46…………………………………………………………………………… [38]

 

-3-1-6-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ……………………………………………………… 48

 

-2-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات اﻋﻤﺎل DG ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺷﺒﻜﻪ

 

ﺗﻮزﻳﻊ………………………………………………………………………………………………………………….. 48

 

-7-3 اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه………………. 49

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 51………………… …………………………..

 

در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه…………………………………………………………………………………………….. 51

 

-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………… 51

 

-2-4 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ………………………………………………………………………………………….. 51

 

-1-2-4 ﻣﻌﺮﻓی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ 51…………………………………………………………………….. [46]

 

-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی……………………………………………………………………………. 52

 

-1-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه……………………………………………………………………. 52

 

53……………………………………………………………………………………………. PSCAD -1-1-3-4

 

CYMTCC -2-1-3-4 و 53…………………………………………………………………………….. PSAF

 

54……………………………………………………………………………………….. DigSilent -3-1-3-4

 

54………………………………………………………………………… ETAP (version 5) -4-1-3-4

 

-5-1-3-4 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در 54……………………………………………………….. MATLAB

 

-2-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………………………………………………… 55

 

-4-4 ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ…………………………………………………………………………… 55

 

-1-4-4 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ 56……………………………………………………………………….. MATLAB

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                  ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

-5-4 ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ…………………………………………………………………………………. 57

 

-1-5-4 اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ……………………………………………………………………. 57

 

-2-5-4 ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی……………………………………………………………………………………………….. 57

 

-6-4 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی……………………………………………………………………………… 58

 

-7-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ………………………………………………………………………………………… 60

 

-8-4 ﺑﺮرﺳی ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ………………. 61

 

-1-8-4 ﺑﺮرﺳی ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﺮار دادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺑﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ………………………………. 62

 

-2-8-4 ﺑﺮرﺳی ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه……………………………………………………. 62

 

-9-4 ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘی (رﻟﻪﻫﺎ) ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ 64 . FCL

 

-1-9-4 ﺑﺮرﺳی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار FCL ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی

 

رﻟﻪﻫﺎ 65………………………………………………………………………………………………………… (CTI)

 

-2-9-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات RFCL و 66……………………………………………………………………… IFCL

 

-10-4 اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه

 

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ 67 ………………………………………………………………………………………………….. (FCL)

 

-1-10-4 اراﺋﻪ ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﺪون ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار FCL ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف 1 و 67…………. 2

 

-2-10-4 ﻃﺮاﺣی روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

 

اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه………………………………………………………………………………………………. 68

 

-3-10-4 روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ………………………………………… 74

 

-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای

 

ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ……………………………………………………………………………………………………………. 74

 

-1-11-4 ﺑﺮرﺳی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد………………………………………………………………………………… 74

 

-2-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع 74……………………………………………………………………………………… FCL

 

-3-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ………………………………………………. 75

 

-12-4 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از DG و 76………………………………………………… FCL

 

-13-4 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی…………………………………………………………………………………………………… 76

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات…………………………………………………………………………….. 78

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                    ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

-1-5 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی…………………………………………………………………………………………………. .. 78

 

-2-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات……………………………………………………………………………………………………… 79

 

ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻟﻒ – اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ………………………………………………………………………………………… 81

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳی……………………………………………………………………………………………………. 84

 

ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴی……………………………………………………………………………………………………….. 85

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ  
ﺟﺪول -1-2 ﺛﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻜﻮس 20  
ﺟﺪول -2-2 اﻧﻮاع ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ 29  
ﺟﺪول -1-3 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘی و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮای ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ (LV Supply) 48  
ﺟﺪول -1-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ژﻧﺘﻴﻚ 65  
ﺟﺪول -2-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎز ژﻧﺘﻴﻚ 65  
ﺟﺪول -3-4 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ (ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی) 66  
ﺟﺪول -4-4 ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪ ﻫﺎ 68  
ﺟﺪول -5-4 ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻪ ازای ﻗﺮاردادن DG=20MVA در 70  
ﺑﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ  
   
ﺟﺪول -6-4 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪ 72  
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی  
   
ﺟﺪول -7-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ازای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن 74  
ﺧﻄﺎ  
   
ﺟﺪول -8-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن 75  
ﺧﻄﺎی 40 اﻫﻤی  
   
ﺟﺪول اﻟﻒ–1 اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻄﻮط 90  
ﺟﺪول اﻟﻒ–2 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر 91  
ﺟﺪول اﻟﻒ–3 زوﺟﻬﺎی اﺻﻠی / ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺷﺒﻜﻪ 92  

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ  
ﺷﻜﻞ -1-1 اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ FCL-DG 10  
ﺷﻜﻞ -2-1 ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 11  
ﺷﻜﻞ -1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘی 16  
ﺷﻜﻞ –2-2 ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 19  
ﺷﻜﻞ -3-2 اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 21  
ﺷﻜﻞ -4-2 اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻣﻌﻜﻮس 22  
ﺷﻜﻞ -5-2 ﻣﻨﺤﻨیﻫﺎی زﻣﺎن ﻣﻌﻜﻮس 23  
ﺷﻜﻞ -6-2 ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻄﻊ آﻧی در رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن 24  
ﺷﻜﻞ -7-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 29  
ﺷﻜﻞ -9-2 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد Isc / Ip رﻟﻪﻫﺎ 30  
ﺷﻜﻞ -1-3 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 36  
ﺷﻜﻞ -2-3 ﺗﺮﻳﭗ دادن اﺷﺘﺒﺎه رﻟﻪ ﻫﺎ 36  
ﺷﻜﻞ -3-3 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﺑﺎزﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 38  
ﺷﻜﻞ -4-3 ﻳﻚ ﻓﻴﺪر ﺳﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﺘی 38  
ﺷﻜﻞ -5-3 ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی در ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋی 39  
ﺷﻜﻞ -6-3 ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪ – رﻟﻪ 40  
ﺷﻜﻞ -7-3 ﺳﻴﺴﺘﻤی ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دو واﺣﺪ DG1 و DG2 41  
ﺷﻜﻞ -8-3 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺘی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG3 41  
ﺷﻜﻞ -9-3 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG3 41  
ﺷﻜﻞ -10-3 ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺘی در ﺳﻴﺴﺘﻤی ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG1, DG2, DG3 42  
ﺷﻜﻞ -11-3 ﺧﻄﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘی در ﺳﻴﺴﺘﻤی ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG1, DG2, DG3 42  
ﺷﻜﻞ -12-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﺑﺎ DG 43  
ﺷﻜﻞ -13-3 ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎﻗی ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺎ 44  
DG 52  
ﺷﻜﻞ -14-3 ﻓﻠﻮﭼﺎرت رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘی  
ﺷﻜﻞ -1-4 دﻳﺎﮔﺮام ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 30 ﺑﺎﺳﻪ IEEE اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 57  
ﺷﻜﻞ -2-4 دﻳﺎﮔﺮام ﺷﺒﻜﻪ 30 ﺑﺎﺳﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه IEEE در ﻧﺮماﻓﺰار Digsilent 62  
ﺷﻜﻞ -3-4 ﺑﺮرﺳی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﺮاردادن DG ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 15 MVA در ﺑﺎﺳﻬﺎی 69  
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ    
ﺷﻜﻞ -4-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار CTI رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه 71  
ﺷﻜﻞ -5-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف CTI از ﻣﻘﺪار اﻳﺪهآل (CTI-0.3) ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ 71  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه    

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻜﻞ -6-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار CTI رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار FCL 73
ﺷﻜﻞ -7-4 ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف CTI از ﻣﻘﺪار اﻳﺪهآل (CTI-0.3) 73
ﺷﻜﻞ -8-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎدهای از ﺗﺄﺛﻴﺮات RFCL و IFCL 75
ﺷﻜﻞ -9-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 77
ﺷﻜﻞ -10-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ 78
ﺷﻜﻞ -11-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد FCL 80
ﺷﻜﻞ -12-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ FCL ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ 81

 

ﭼﻜﻴﺪه

 

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت، ﻧﻘﺶ زﻳﺎدی در ﻛﺎرﻛﺮد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت دارﻧﺪ. رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻳﻜی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣیآﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی ﻗﻄﻊ ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی و وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣیﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺳﻴﺐ و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪرن در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ورود ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﻳﻊ، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﻣیﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧی ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد.

 

ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی در ﺣﻀﻮر 1 DG و اﻧﺘﺨﺎب روﺷی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮرﺳی ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮار دادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣی ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ (در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه) ﺑﻴﺎن ﻣی ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، راﻫﻜﺎر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ (FCL) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺑﺮ روی ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ 30 ﺑﺎﺳﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه IEEE ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣیﮔﺮدد.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﻣی ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﻮده و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣیﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮق رﺳﺎﻧی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻣیﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎﺣﺜی ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻮی و ﻳﺎ ﺣﺘی ﻣﺶ ﻛﺮدن ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺳﻄﺢ 20 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻳﺎ 63 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﻣیﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀی از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻌﻀی در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣیﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی و ﺑﺮقرﺳﺎﻧی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی و اﻓﺰودن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣیﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ.

در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، در ﻓﺼﻞ اول اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار ﻣیﮔﻴﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻄﺮح ﻣیﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣیﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺣﻔﺎﻇﺘی ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻣیﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗی ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر اراﺋﻪ ﻣیﮔﺮدﻧﺪ.

 

ﻓﺼﻞ اول

 

ﻛﻠﻴـﺎت

 

ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی، اﺟﺰاء ﺣﻴﺎﺗی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم روی دادن آﻧﻬـﺎ ﻣـیﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری اﻳﻤـﻦ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣـیﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺨـﺼﻮص ﻣـیﺗـﻮان از ﺻـﺪﻣﺎت ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد و ﻧﻮاﺣی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻄﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﺟﺎﻳﮕـﺬاری ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ رﻟﻪﻫﺎﻳی ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣیﻛﻨﻨﺪ، ﺿﺮوری ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ، در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـی ﻗـﺮار ﻣیﮔﻴﺮد.

 

 

-1-1 اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ

 

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣـیﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤی در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻠی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧی ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﺣﺲ ﻣیﻛﻨﻨـﺪ، اﻳﻔـﺎ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻛﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺑﺮق را ﺑﺘـﻮان ﻛـﺎﻫﺶ داد، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﻣیﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮد داد.

در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ ﮔـﺰارش دادن ﺑـﻪ ﻛﻤﻴﺘـﻪﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧی اﻳـﺎﻟﺘی (ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺮق ﻋﻤﻮﻣی ( (PUC) ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔـﺰارش دادن اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﻤﻠـی ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻗـﺪرت ﺧـﻮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻧﻬﺎﻳی ﺷﺪهاﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺪرت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤـی ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺎراﻳی (PBR) ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺮخ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﭼﻨﺪ اﻳﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ اﻳﺎﻟـﺖﻫـﺎی ﻓـﻮق ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ. ﻧـﺮخ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮق ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻛﺎراﻳی ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣیﺷـﻮد. ﺗﻌـﺎرﻳﻒ دو اﻧـﺪﻳﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE-1396، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 

-i اﻧﺪﻳﺲ ﻗﻄﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه (SAIFI)

-ii اﻧﺪﻳﺲ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺑﺎر (اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ(( (ASIFI

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣـی و ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری از ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت، اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺴﻴﺎری از اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛـﺮدهاﻧـﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺟﺎزه ﻣیدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺗﻼﺷـی ﺑـﺮای

 

ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺗﻼﺷـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، از ﻧـﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﻨﺪهﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻣﺪاوم ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ.

اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺪهای در اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ، ﻳﻌﻨی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر ﺑﻪ روزﺗﺮ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎرﻳﺨی، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﻣیﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒﻮض ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد. در راﺳـﺘﺎی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘی ﻧﻴـﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎری دارد.

 

وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺟﺪﻳﺪ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﻓﻴﻮز-ﻓﻴﻮز و رﻳﻜﻠﻮزر-ﻓﻴﻮز ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫـﺎی ﺳﻜـﺸﻦﺑﻨـﺪی ﻛﻨﻨـﺪه

(ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﺘﻪ) ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘی، وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮون ﺧﻂ (offline) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣیﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻳﻚ ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎن ﺑﻜﺎر ﻣیرﻓﺖ.

 

ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎر و ﺣﺘی رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎر در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘی ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣیﺷﻮد زﻣﺎنﻫـﺎی ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺧﻄﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ در اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫـﺎی ﺑﺎرﻫـﺎ و اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧی وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘی و / ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎی رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘی ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣیدﻫﺪ.

 

ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه ﺣﻴﺎﺗی دﻳﮕﺮ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻧﺮژی ﻣـی ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺼﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ (ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی زﻳﺮ 115 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﮕﻮﻧـﻪای ﻛـﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨی ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎل 2010، ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎرﺑﺮد DG ﺑـﻪ 20 درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮﺳﺪ .[1] ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻜـﺎت، ﮔـﺴﺘﺮش ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻌﻀی دﻻﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔـی DG ﻫـﺎ ﺑـﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ (و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن) ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

DG ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺑـﺮ روی ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔی ﻣیﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻦ ادوات ﺑﺮ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ

 

  • ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
  • ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ
  • ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان

 

ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑی ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻓﻮق، ﻣیﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻫـﺎﻳی در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ درﺳﺘی ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

 

ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻮژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠی ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ آﻧﻬﺎ (درآﻣـﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی) ﺑـﻪ ﺑـﺮقدار ﻛـﺮدن

 

47، ﺧﻮاﺳـﺘﺎر اﻳـﻦ ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ DG ﻫﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، از ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠی در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـی، در ﻃﺮاﺣی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮض ﻣیﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺒـﻊ واﺣـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻗﺪرت (ﭘﺴﺖ) وﺟﻮد دارد. اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻄﻮر ﺷﻌﺎﻋی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗـﻮان ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻓﺮضﻫﺎ ﻃﺮاﺣی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺳﺮ راﺳﺖ ﺑﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، اﻛﻨﻮن ﻣیﺗﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮان را در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳـﺎن داد:

ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺗـﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓـﺘﻦ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻧـﺎﻣی ﺗﺠﻬﻴﺰ و از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕی رﻟـﻪ – رﻟـﻪ ، ﻓﻴﻮز – ﻓﻴﻮز و … ﻣیﺷﻮد .[2]

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰوده ﺷـﺪن ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣیﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧی ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ رﻟﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘـﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮی ﺑـﺮای ﺑـﻪ روز رﺳـﺎﻧی رﻟـﻪﻫـﺎی ﺣﻔـﺎﻇﺘی آﻧـﺎﻟﻮگ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧی ﺳﻮﺋﻴﭻﻫﺎی ﺳﻜﺸﻦﺑﻨﺪی ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘی ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑـﻪ روز رﺳﺎﻧیﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑﺎر و ﺷـﺒﻜﻪ، ﺟﺰﻳـﺮهای ﺳـﺎزی ﻋﻤـﺪی ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘی را ﻣیﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد.

 

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻣـیﻛﻨـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (AGC) ﻧﻤیﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺴﺖ دﻳﻜﺘﻪ ﻣیﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮی اﺳـﺖ و در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ DG، ﺑﺎرﻫـﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر، در ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺣﻔﻆ ﻣیﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﻴـﻞﻫـﺎی ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮی و ﻧﻬﺎﻳی2 ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.