مهندسی برق

پایان نامه درباره:ﺑﺮرﺳی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC (750-3000 V DC up 9000 A) و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺑﺮق

گرایش :ﻗﺪرت

عنوان : ﺑﺮرﺳی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC (750-3000 V DC up 9000 A) و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣی

واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب

داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠی

ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی ارﺷﺪ “M.Sc”

ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺑﺮق ﻗﺪرت

 

ﻋﻨﻮان :

ﺑﺮرﺳی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

(750-3000 V DC up 9000 A)

و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘی ﺑﻄﺤﺎﺋی

ﻣﻬﺮ 1386

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                        ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

ﭼﻜﻴﺪه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 2
ﻓﺼﻞ اول: ﻛﻠﻴﺎت  
(1-1 ﻫﺪف………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
(2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………… 4
(3-1   روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………… 4
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻌﺮﻓی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز  
(1-2 ﻣﻌﺮﻓی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز………………………………………………………………………… 5
(2-2 ﺑﺮرﺳی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ………………………………………………. 8
(1-2-2 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی …………………………………………………………………………………………………………..DC 8
( 2-2- 2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ………………………………………………………………………………DC 10
( 3-2- 2 ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی ﺟﺪاﺳﺎز و ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪه …………………………………………………………………………. 12
( 4-2- 2 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘی و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﺒی………………………………………………………………………… 13
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﺮرﺳی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC  
( 1- 3 ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ………………………………………………………………………..DC 16
( 2- 3 ﻛﺎرﺑﺮد…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
( 3- 3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨی ……………………………………………………………………………………………………………. 18
( 1-3- 3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨی ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی …………………………………………………………………………….. DC 18
( 2-3- 3 ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮارﺗی و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬار…………………………………………………………. 19
(3-3-3 ﻗﻄﻊ وﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن……………………………………… 20

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

( 4-3- 3 ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ 20…………………………………………………………………………………. Ve

 

( 5-3- 3 اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ…………………………………………………….. 21

 

( 6-3- 3 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد و واﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜی ﻛﻠﻴﺪ……………………………………………………… 21

 

( 7-3- 3 ﻛﻞ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ……………………………………………………………… 21

 

( 8-3- 3 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔی…………………………………………………………………………. 24

 

( 9-3- 3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻊ…………………………………………………………………………………. 24

 

( 10-3- 3 ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ………………………………………………………………. 26

 

( 11-3- 3 وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻗﺪرت ﻋﺎﻳﻘی……………………………………………………….. 26

 

( 12-3- 3 ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻜﺎﻧﻴﻜی……………………………………………………………………………… 27

 

( 13-3- 3 ﻣﺪار و دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه………………………………………………………………… 27

 

( 4- 3 ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺻﻠی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ………………………………………………………………….. 28

 

( 5- 3 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪ……………………………………………………………………… 31

 

( 1-5- 3 وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ( 31…………………………………………………………….. ( Closing

 

( 2-5- 3 ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ( 34……………………………………………………………. ( Tripping

 

( 3-5- 3 ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺟﺮﻗﻪ…………………………………………………………………………… 35

 

( 4-5- 3 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒی و اﺧﺘﻴﺎری…………………………………………………………………… 36

 

( 6- 3 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﻜﻴﺴﻮﻧﺮﻫﺎ………………………………………………….. 36

 

( 7- 3 اﻧﻮاع ﻛﺎﺑﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی 41……………………………………………………….. DC

 

( 1-7 – 3 ﻛﺎﺑﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﻧﻮع 41……………………………………………… MB

 

( 2-7- 3 ﻛﺎﺑﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﻧﻮع 45…………………………………………… KMB

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی

 

( 1- 4 ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟی……………………………………………………………………… 51

 

(1-1-4 ﻓﺮﻣﺎن ON/OFF ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی ﻛﻠﻴﺪ…………………………………………….. 51

 

( 2-1- 4 ﻓﺮﻣﺎن ON/OFF ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴی ﻛﻠﻴﺪ………………………………………… 51

 

( 3-1- 4 اﻳﻨﺘﺮ ﺗﺮﻳﭗ ( 52……………………………………………………………. ( Inter tripping

 

(4-1-4 وﺻﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ( 54    ( Anti- Pumping / Automatic Reclosing

 

( 5-1- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻂ ﺗﺴﺖ ( 55……………………………. ( Protection line test = EDL

 

( 6-1- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎرﺟی ﺧﻂ ﺗﺴﺖ………………………………………………………………….. 58

 

( 2- 4 ﺗﻮاﺑﻊ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘی……………………………………………………………………. 59

 

(1-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن………………………………………………………… 59

 

( 1-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 59…………………………………………………………………………. I max +

 

( 2-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 60…………………………………………………………………………. I max –

 

( 3-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 61…………………………………………….. ( ∆ I and T) DDL +

 

( 4-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ – 66……………………………………………… ( ∆ I and T) DDL

 

( 5-1-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮارﺗی……………………………………………………………………………… 67

 

( 6-1-2- 4 ﻗﻄﻊ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی ﻳﺎ ﺟﺮﻗﻪ ( 68…………………………… ( Inter Rupted Arc

 

(2-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ…………………………………………………………… 69

 

( 1-2-2- 4 ﺧﻂ ﺑﺮق دار اﺳﺖ ( ﻣﺎﻧﺘﻴﻮرﻳﻨﮓ وﻟﺘﺎژ ﻓﻴﺪر 69………………………………….. ( UF

 

(2-2-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 70……………………………………………………………………………………. ∆u

 

(3-2-2-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﻨﻴﻢ وﻟﺘﺎژ ﻓﻴﺪر ( 70………………………………………. ( U feeder Low

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

( 3-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن…………………………………………….. 71

 

( 1-3-2- 4 اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ( 71………………………………………………………. (  falling voltage

 

( 4-2- 4 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﻤﻜی و ﺟﺎﻧﺒی…………………………………………… 72

 

( 1-4-2- 4 ﺟﺒﺮان ﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر………………………………………………………………… 73

 

( 2-4-2- 4 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﻓﺎﻟﺖ و ﻋﻴﺐ ﻋﺎﻳﻘی ﻓﻴﺪر ( 73…………………………………………. ( DDI

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗی و ﻛﻨﺘﺮﻟی ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

 

( 1- 5 ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗی و ﻛﻨﺘﺮﻟی ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ…………………. 75

 

( 2- 5 ﻣﻌﺮﻓی رﻟﻪ 79……….. ( Remote control and protection system = sepcos)

 

( 1-2- 5 ﺷﺮح ﻛﻠی 79…………………………………………………………………………… Sepcos

 

( 2-2- 5 ﻋﻤﻠﻜﺮد 80………………………………………………………………………………. Sepcos

 

( 3-2- 5 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه………………………………………………………………………. 80

 

( 4-2- 5 اﻣﻜﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃی و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗی…………………………………………………………………. 82

 

( 5-2- 5 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨی…………………………………………………… 83

 

( 1-5-2- 5 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری……………………………………………………………………… 83

 

(2-5-2-5 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 85……………………………………………………….. Sepcos

 

( 6-2- 5 ﻣﻌﺮﻓی ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………………………………………… 97

 

( 1-6-2- 5 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………………….. 98

 

( 3- 5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ( 104……………………………………………… ( MIU

 

( 1-3- 5 ﻣﻌﺮﻓی 105………………………………………………………………………………….. MIU

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

( 2-3- 5 ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی 106…………………………………………………………………. MIU

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

 

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات………………………………………………………………………………… 110

 

ﺿﻤﻴﻤﻪ ا ﻟﻒ : واژه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳی…………………………………………………………… 111

 

ﺿﻤﻴﻤﻪ ب : ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ…………………………………………………………………………………. 114

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ……………………………………………………………………………………….. 115

 

ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴی…………………………………………………………………………………………….. 116

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                         ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

:1-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ) DC ﻧﻮع UR و 9…………… ( HPB

 

:2-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ DC ﻧﻮع 10……………………………………. K

 

:3-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ DC ﻧﻮع 11………………………………… MB

 

:4-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ DC ﻧﻮع 12……………………………… KMB

 

:5-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨی ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی ﺟﺪاﺳﺎز و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه…………………………………………. 13

 

:1-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔی ﻛﻠﻴﺪ 24………………………………………. DC

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                    ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

:1-2 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ) DC ﻧﻮع UR و 9     …………………………………………………….. ( HPB

 

:2-2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 10…………………………………………………………………… K

 

:3-2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 11……………………………………………………………….. MB

 

:4-2 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻧﻮع 12……………………………………………………….. KMB

 

:5-2 ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی ﺟﺪاﺳﺎز و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه…………………………………………………………….. 13

 

:6-2 رﻟﻪ 13     ………………………………………………………………………………… Sepcos

 

:7-2 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی 14…………………………………………………………………….. MIU

 

:1-3 ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪ 18…………………………………………………………………………….. DC

 

:2-3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨی ﻛﻠﻴﺪ 19    …………………………………………………………………. DC

 

:3-3 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜی ﻛﻠﻴﺪ 22………………………………………………… UR26

 

:3-4 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜی ﻛﻠﻴﺪ 22     …………………………………….. UR36,40

 

:5-3 ﻛﻞ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 23    ……………………………………………. UR26

 

:6 -3  ﻛﻞ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 23     …………………………………… UR36,40

 

:7-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻊ 42    ……………………………………….. UR26…82 , UR26…81

 

:8-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻊ 42     ……………………………………… UR36…64 , UR26…64

 

:9-3 ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺳﺎن وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه. 26……………… UR26…82S

 

:10-3 ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺳﺎن وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه 26     ………. UR36…81S

 

:11-3 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ DC ﻧﻮع 28……………………………………………………………… HPB

 

:12-3 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ( 30…………………………….. ( Closing device

 

:13-3 اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ 30………………………………………………………….. DC

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                             ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

:14-3 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ DC ﻧﻮع 32………………………………………………………………….. UR

 

:15-3 ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺟﺮﻗﻪ…………………………………………………………………….. 35

 

:16-3 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی 37………………………………………………………………………….. SWS,SWI

 

:17-3 ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد SWS,SWI و ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن………………………………………………………. 40

 

:18-3 ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮی ﺗﺎﺑﻠﻮی 41………………………………………………………………………… MB

 

:19-3 ﺗﺎﺑﻠﻮی MB ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﺪ………………………………………………………………… 42

 

:20-3 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮی 43……………………………………………………. MB

 

:21-3 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮی 45…………………………………………………………………… MB

 

:22-3 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪ DC ﻧﻮع 46……………………………………………………… KMB

 

:1-4 ﺗﻮاﻟی وﺻﻞ و ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻄﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی………………………………………………………… 51

 

:2-4 ﺗﻮاﻟی وﺻﻞ و ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴی…………………………………………… .            52

 

:3-4 ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮاﻟی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻳﻨﺘﺮﺗﺮﻳﭗ………………………………………………… 54

 

:4-4 ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎی 56………… …………………………………. U feeder , U busbar

 

:5-4 ﻣﺪار ﻗﺪرت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻂ 57       ………………………………………….. EDL

 

:6-4 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ 58…………………………………………………………………………. EDL

 

:7-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 60…………………………………………………………………………………. I max +

 

:8-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 61………………………………………………………………………………….. I max –

 

: 9-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 62       …………………………………………………………………………. DDL +

 

:10-4 ﻣﺜﺎﻟی از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ66………………………………………………… DDL+

 

:11-4 ﻛﺎرﺑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ 66………………………………………………………………………… DDL –

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                    ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

:12-4 ﻣﻨﺤﻨی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮارﺗی……………………………………………………………….. 68

 

:13-4 اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ……………………………………………………………………………………………. 71

 

:1-5 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗی و ﻛﻨﺘﺮﻟی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺴﺖ……………………………………………………… 75

 

:2-5 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی ﭘﺴﺖ………………………………………………………………. 76

 

:3-5 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄی ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺠﻬﻴﺰات………………………………………………………….. 77

 

:4-5 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺤﻨی ﻫﺎ……………………………………………………………………….. 8

 

:5-5 ارﺗﺒﺎط Sepcos ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺮﻛﺰ 78       ……………………………………….. SCADA

 

:6-5 ﻣﻌﺮﻓی رﻟﻪ 79……………………………………………………………………………….. Sepcos

 

:7-5 رﻟﻪ Sepcos ﻧﻮع 84…………………………………………………………………….. 19 Rack

 

:8-5 رﻟﻪ Sepcos ﻧﻮع 85…………………………………………………………………. small case

 

:9-5 ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 86…………………………………………………………………………. Sepcos

 

:10-5 ﺑﺮد 88……………………………………………………………………………. Power supply

 

:11-5 ﺑﺮد VIUC و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آن………………………………………………………………….. 90

 

:12-5 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮد 90…………………………………………………………………… VIUC

 

:13-5 ﺑﺮد 91………………………………………………………………………………… CXM SI06

 

:14-5 ﺑﺮد 92………………………………………………………………………………………….. VPC

 

:15-5 ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺖ ﺑﺮد 94……………………………………………………………………………. VPC

 

:16-5 ﺑﺮد 95……………………………………………………………………………………… VMI 12

 

:17-5 ﺑﺮد 96……………………………………………………………………………………. VMO 12

 

:18-5 ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠی ﻧﺮم اﻓﺰار……………………………………………………………………………. 100

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                             ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

Menu/toolbar :19-5 ﻧﺮم اﻓﺰار…………………………………………………………………….. 100

 

tree view :20-5 ﻧﺮم اﻓﺰار……………………………………………………………………………. 101

 

:21-5 دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ main frame ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………. 102

 

status bar :22-5 ﻧﺮم اﻓﺰار…………………………………………………………………………… 102

 

:23-5 ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺧﻄﺎﻫﺎ………………………………………………………………………………. 103

 

:24-5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی 104……………………………………………………………………. MIU

 

:25-5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن……………………………………………………………. 108

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                          ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

:1-2 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز7      ……………………… 20KV/750VDC

 

:2-2 ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 8………………………………………………………………………. 750VDC

 

:1-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪار وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 33……………………………………………………….. E

 

:2-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪار وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 33………………………………………………………. M

 

:1-5 دﻳﺎﮔﺮام ﻛﻠی ارﺗﺒﺎﻃی رﻟﻪ 87…………………………………………………………… Sepcos

 

ﭼﻜﻴﺪه :

 

در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ( درﻳﺎﻳی ، ﻫﻮاﻳی ، رﻳﻠی و ﺟﺎده ای ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ رﻳﻠی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ و اﻋﻤﺎل آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺮو در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ، ﺑﺨـﺼﻮص ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺷـﻠﻮغ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر دارا ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻳﻜی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی زﻳﺮزﻣﻴﻨی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻃﺮاﺣی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧی ﺑﺎﻳﺴﺘی ﻃﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﺮق ﻣﺘـﺮو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻜی از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧی ﻣﺘﺮو ﭘﺴﺘﻬﺎی

 

ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق DC ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﻳـﻦ

 

ﭘﺴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای ورودی AC در ﺳﻄﺢ 20KV ﺑﻮد و ﺧﺮوﺟی آﻧﻬﺎ 750 و ﻳـﺎ 1500 وﻟـﺖ DC

 

ﻣی ﺑﺎﺷﺪ . در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 750 وﻟﺖ DC ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺧـﺎص

 

ﺧﻮد را دارد. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﺪرﻫﺎی ﺧﺮوﺟی ﻣی ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻳﻞ ﺳﻮم و ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣی روﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﻴﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪودی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧـﺪ ﻟـﺬا

 

در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﻌی ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕی و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ، ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪDC ، ﻛﻨﺘﺮل، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓی و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

 

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ رو ﺑﻪ ﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠی و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه آﻫﻦ ﺑﺮﻗی در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒی اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜی از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

ﺑﺮق رﺳﺎﻧی ( ( Power Supply ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﻌی

 

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺨﺶ DC در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.

 

در ﻓﺼﻞ اول ﻫﺪف ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺮوژه ای در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و در ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟی

 

ﻣﻌﺮﻓی و ﺑﺎ دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄی ، ﺳﻴﺴﺘﻢ 750VDC و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ DC

 

آﺷﻨﺎ ﻣی ﺷﻮﻳﻢ و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ DC ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

  • اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘی و ﻛﻨﺘﺮﻟی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی DC در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺮﻓی و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗی

 

  • ﻛﻨﺘﺮﻟی ﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ PLC ﺑﻨﺎم Sepcos و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی

 

ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻓﺼﻞ اول

 

ﻛﻠﻴﺎت

 

-1-1 ﻫﺪف

 

ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳی و آﺷﻨﺎﻳی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎی DC و ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ در ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارﻧﺪ.

 

-2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

اﺻﻮﻻً ﭼﻮن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺪود ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺑـﺴﻴﺎر

 

ﻛﻢ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠی در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﻣﺘﺮو ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴـﺪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧﺎﺻـی در اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﮔﺬرا و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روی ﻛﻠﻴﺪ ﻣی ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺧـﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻠﻴـﺪ و ﺷﺒﻜﻪ DC ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﺑﺨـﺶ ﺣﻔﺎﻇـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده

 

ﮔﺮدﻳﺪ.

 

-3-1 روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC در واﻗـﻊ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ

 

ﭼﻨﺪ زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ، زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮔﺸﺖ:

 

-1 ﻣﻌﺮﻓی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

 

-2 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

 

-3 ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﻔﺎﻇﺘی و ﻛﻨﺘﺮﻟی ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

 

-4 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗی و ﻛﻨﺘﺮﻟی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

 

ﺳﭙﺲ ﺳﻌی ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻻزم و ﻛﺎﻓی ﭘﻴﺪا ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻳـﻚ ،

 

ﮔﺰارﺷی ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد . در ﻓﺼﻞ اول در ﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﻳی ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣـی ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻓـﺼﻞ

 

ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی DC ﺑﺮرﺳـی

 

و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗی و ﻛﻨﺘﺮﻟی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ PLC ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

 

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.