مهندسی برق

پایان نامه درباره:بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی(میکسر) در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با بهره گرفتن از تکنولوژی CMOS

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :الکترونیک

عنوان : بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی(میکسر) در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با بهره گرفتن از تکنولوژی CMOS

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق-الکترونیک

عنوان :

بررسی یک مخلوط کننده فرکانسی(میکسر) در باند فرکانسی خیلی وسیع

UWB با بهره گرفتن از تکنولوژی CMOS

 

استاد راهنما :

دکتر فرخ حجت کاشانی

شهریور 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

.1 فصل اول سیستمهای فرا پهن باند 3……………………………………………………………… (UWB)

 

1.1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

UWB     1.2 در قوانین 5………………………………………………………………………………………… FCC

1.3 معرفی شمای 8………………………………………………………………………………………… DS-UWB

 

.2 فصل دوم مخلوطکننده های فرکانسی 9……………………………………………………….. MIXER

 

2.1 تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………. 10

 

2.2 انواع میکسر………………………………………………………………………………………………………. 11

 

2.3 کاربرد میکسر………………………………………………………………………………………………….. .. 12

2.4 عملکرد میکسر…………………………………………………………………………………………………. 12

 

2.4.1 میکسر به عنوان یک ضربکننده………………………………………………………………………………. .. 13

 

2.4.2 عملکرد میکسر به کمک یک سوییچ………………………………………………………………………….. 14

 

.3 فصل سوم بررسی مقالات……………………………………………………………………………………. 16

 

3.1 ساختار اول :[1] یک میکسر UWB با تکنولوژی 17………………………………. 0.18ΜM RF CMOS

 

3.1.1 مدار تطبیق 18 ……………………………………………………………………………………………….. RF

3.1.2 مدار تغذیهی 18………………………………………………………………………………………………. LO

 

3.1.3 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 19

3.2 ساختار دوم:[2] میکسر کم توان و بهرهی بالا برای سیستم 21………………………………….. UWB

 

3.2.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 21

 

3.2.2 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 22

 

3.3 ساختار سوم:[3] میکسر و LNA ادغام شده CMOS ، 24………………………………… 3.1~10.6GHZ

3.3.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 24

 

3.3.2 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 24

3.4 ساختارچهارمLNA : [4] و میکسرUWB کم توان باتکنولوژی 26…………………….. CMOS 0.18ΜM

 

3.4.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 26

 

3.4.2 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 27

 

3.5 ساختار پنجم : [5] یک میکسر تاشدهی کم توان برای سیستم UWB در تکنولوژی 29…… CMOS

3.5.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 29

 

3.5.2 نتایج…………………………………………………………………………………………………………….. 30

3.6 ساختار ششم:[6] طراحی و تحلیل یک میکسر CMOS توزیع شده 31………………………….. UWB

 

3.6.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 32

3.6.2 نتایج به دست آمده…………………………………………………………………………………………….. 32

 

3.7 ساختار هفتم:[7]میکسر تا شدهی آینهای CMOS پهن باند کم توان 35 ………………………. UWB

 

3.7.1 بررسی مدار میکسر……………………………………………………………………………………………… 35

3.7.2 نتایج به دست آمده از میکسر پیشنهادی……………………………………………………………………… 36

 

3.8 ساختار هشتم:[8] میکسر سوئیچ کننده-تاشده پهن باند با توان کمLO برای گیرندهی 37 .. UWB

 

3.8.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 38

 

3.8.2 نتایج حاصله از میکسر………………………………………………………………………………………….. 39

3.9 ساختار نهم:[9]میکسر ولتاژ پایین، خطی بالا در تکنولوژیCMOS برای گیرندهی 40………… UWB

 

3.9.1 بررسی مدار میکسر……………………………………………………………………………………………… 41

3.9.2 نتایج به دست آمده از مدار میکسر…………………………………………………………………………….. 42

 

3.10   ساختار دهم:[10] میکسر پایینآورنده، تاشدهی بدون سلف کم ولتاژ در تکنولوژی 65NM

 

CMOS برای کاربردهای 44…………………………………………………………………………………….. UWB

3.10.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی………………………………………………………………………………. 44

3.10.2 بررسی نتایج حاصله………………………………………………………………………………………….. 45

 

.. 3. 11 ساختار یازدهم :[11] یک میکسر UWB کم نویز در تکنولوژی CMOS با بهره گرفتن از تکنیک بایاس

 

سوئیچ شده……………………………………………………………………………………………………………. 46

3.11.1 بررسی مدار میکسر پیشنهادی………………………………………………………………………………. 47

3.11.2 بررسی مدار میکسر پیشنهادی………………………………………………………………………………. 48

 

.4 فصل چهارم نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………………………. 50

 

4.1 میکسر سلول گیلبرت…………………………………………………………………………………………. 51

 

4.2 بررسی روش های مطرح شده…………………………………………………………………………………… 51

4.3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 53

 

فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………. 54

 

چکیده انگلیسی:………………………………………………………………………………………………………. 55

 

فهرست جدول ها

 

شماره

عنوان

صفحه

 

 

جدول -1 نتایج به دست آمده از ساختار 20…………………………………………………………… [1]

 

جدول -2 نتایج به دست آمده از ساختار 23…………………………………………………………… [2]

 

جدول -3 نتایج به دست آمده از ساختار 26…………………………………………………………… [3]

 

جدول -4 نتایج به دست آمده از ساختار 29…………………………………………………………… [4]

 

جدول -5 نتایج به دست آمده از ساختار 31…………………………………………………………… [5]

 

جدول -6 نتایج به دست آمده از ساختار 34…………………………………………………………… [6]

 

جدول -7 نتایج به دست آمده از ساختار 37…………………………………………………………… [7]

 

جدول -8 نتایج به دست آمده از ساختار 40…………………………………………………………… [8]

 

جدول -9 نتایج به دست آمده از ساختار 43…………………………………………………………… [9]

 

جدول -10 نتایج به دست آمده از ساختار 46………………………………………………………. [10]

 

جدول -11 نتایج به دست آمده از ساختار 49………………………………………………………. [11]

 

فهرست شکلها

 

شماره

عنوان

صفحه

 

 

شکل -1 طرح ماسک توان برای سیستم UWB بر حسب فرکانس 6……………. …………………………..

 

شکل -2 ماسک طیف شمای 8…………………………………………………………………. DS-UWB

 

شکل -3 ساختار گیرنده سوپر هترودین…………………………………………………………………… 10

 

شکل -4 میکسر به عنوان یک عنصر سه دهانه………………………………………………………….. 11

 

شکل -5 میکسر به عنوان یک ضرب کننده…………………………………………………………….. . 13

 

شکل-6 میکسر با ساختار تکی………………………………………………………………………………. 14

 

شکل -7میکسر ساختار متوازن تکی……………………………………………………………………….. 15

 

شکل -8ساختار میکسر……………………………………………………………………………………….. 17

 

شکل -9 منبع جریان امپدانس بالا استفاده شده برای تزریق بار…………………………………….. 18

 

شکل -10 مدار تطبیق UWB برای سیگنال ورودی 18……………………………………………. RF

 

شکل -11 مدار تغذیهی 19……………………………………………………………………………….. LO

 

شکل -12 بهرهی توان میکسر شامل طبقه بافر……………………………………………………….. 19

 

شکل -13 تلف بازگشت ورودی 20………………………………………………………………………. RF

 

شکل -14 مدار میکسر پیشنهادی………………………………………………………………………….. 22

 

شکل -15 بهره تبدیل و ایزولاسیون پورت به پورت برحسب فرکانس………………………………. 22

 

شکل -16 توان خروجی IF برحسب توان 23…………………………………………………………. RF

 

شکل DSB NF -17 برحسب فرکانس 23……………………………………………………………. LO

 

شکل -18 شماتیک LNA و میکسر ادغام شده پیشنهادی…………………………………………… 24

 

شکل S11 -19 شبیه سازی شده………………………………………………………………………….. 25

 

شکل -20 بهره تبدیل توان شبیه سازی شده بر حسب فرکانس 25………………………………. RF

 

شکل SSB NF -21 شبیه سازی شده برحسب فرکانس 25………………………………………. RF

 

شکل -22 بلوك دیاگرام گیرنده 26…………………………………………………………………. UWB

 

شکل -23 دیاگرام شماتیک میکسر پایین آورنده……………………………………………………….. 27

 

شکل -24 دیاگرام شماتیک تقویت کننده بعد از میکسر………………………………………………. 27

 

شکل -25 بهره تبدیل اندازه گیری شده باند پایین و بالا میکسر…………………………………….. 28

 

شکل IIP3 -26 اندازه گیری شده میکسر……………………………………………………………….. 28

 

شکل NF -27 اندازه گیری شده در هر دو باند میکسر………………………………………………… 28

 

شکل -28 شماتیک مدار میکسر پیشنهادی………………………………………………………………. 30

 

شکل -29 بهره تبدیل اندازه گیری شده برحسب فرکانس 30……………………………………… RF

 

شکل OIP3 -30 اندازه گیری شده بر حسب فرکانس 31………………………………………….. RF

 

شکل -31 شماتیک مدار میکسر UWB جدید…………………………………………………………. 32

 

شکل -32 بهره تبدیل میکسر پیشنهادی…………………………………………………………………. 33

 

شکل -33 نتایج اندازه گیری آزمایش دو تن برای 33……………………………………………… IIP3

 

شکل -34 دامنه ضریب انعکاس ورودی در پورت 34…………………………………………………. RF

 

شکل NF -35 اندازه گیری شده مدار میکسر توزیع شده دو طبقه پیشنهادی…………………. .. 34

 

شکل -36 شماتیک میکسر پهن باند.((a بالن ورودی/طبقه (b).gm سوئیچ و تقویت کننده آینه

 

جریان.((c بالن خروجی.((d شبکه تطبیق 35 ……………………………………………………………… LO

 

شکل -37 بهره تبدیل و NF اندازه گیری شده…………………………………………………………. 36

 

شکل P1dB -38 ورودی و IIP3 اندازه گیری شده میکسر پیشنهادی……………………………. 37

 

شکل -39 طیف تخصیص یافته به مخابرات 37…………………………………………………… UWB

 

شکل -40 شمای میکسر سوئیچ کننده تا شده CMOS پهن باند.((a سوئیچ و طبقه خروجی.((b

 

طبقه رسانایی متقابل………………………………………………………………………………………………… 38

 

شکل -41 شبکه R-L برای عملکرد پهن باند. (a) شماتیک مدار (b) مدل سیگنال کوچک….. 39

 

شکل -42 تلف بازگشت ورودی……………………………………………………………………………… 39

 

شکل -43 بهره تبدیل اندازه گیری شده………………………………………………………………….. 39

 

شکل P1dB -44 ورودی و IIP3 اندازه گیری شده میکسر پیشنهادی……………………………. 40

 

شکل -46 مدارات طبقه رسانایی متقابل………………………………………………………………….. 42

 

شکل -47 نتیجه S11 اندازه گیری شده…………………………………………………………………. 42

 

شکل -48 بهره تبدیل اندازه گیری شده………………………………………………………………….. 43

 

شکل -49 نتیجه اندازه گیری 43……………………………………………………………………….. IIP3

 

شکل -50 شماتیک مدار سادهشده میکسر تاشده پیشنهادی………………………………………. .. 45

 

شکل -51 بهره تبدیل اندازه گیری شده، P1dB ورودی و IIP3 با توان LO برابر 45….. 1dBm

 

شکل NF -52 اندازه گیری شده (a) نویز سفید در IF=50MHz و (b) نویز فلیکر برای فرکانس

 

های متفاوت 46…………………………………………………………………………………………………….. LO

 

شکل -53 توپولوژی میکسر CMOS، UWB پیشنهادی با بهره گرفتن از بایاس سوئیچ شده……. 47

 

شکل DSB NF -54 شبیه سازی شده در باند 48……………………………… (6.600-6.846 ) 7

 

شکل DSB NF -55 شبیه سازی شده برای فرکانس 4MHz :IF برای چهار توپولوژی متفاوت

 

48…………………………………………………………………………………………………….. …………………………..

 

شکل -56 بهره تبدیل شبیه سازی شده………………………………………………………………….. 49

 

شکل -57 توپولوژی میکسر نوع گیلبرت متداول………………………………………………………… 51

 

 

چکیده:

 

امروزه بهکار بردن میکسرهای فرکانس بالا در سیستم های ارتباطاتی بدون سیم، دارای اهمیت خاصی میباشد. اجرای میکسرهای پایین آورنده1 در گیرنده ها به لحاظ وجود نویز و تضعیف در سیگنال دریافتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ساختارهای متفاوت مخلوط کننده های فرکانسی (میکسرها) که در سالهای اخیر برای کاربرد در سیستمهای فرا پهن باند (UWB) با رنج فرکانسی 3.1~10.6GHz ، معرفی شدهاند، بررسی گردیده. تمرکز ما در اینجا بر روی ساختارهای مبتنی بر تکنولوژی CMOS میباشد. در این ساختارها سعی بر بهبود پارامترهای مورد نیاز برای سیستمهای

 

UWB میباشد، هر یک از این روشها مزایا و معایبی دارند که به آنها نیز توجه گردیده است. با توجه به نیاز میتوان از هریک از این ساختارها برای اجرای بلوك میکسر در گیرنده ها (و یا فرستنده های) مخابرات پهن باند استفاده کرد.

 

مقدمه:

 

مخابرات UWB برای اولین بار در دههی 1960 معرفی شد و برای رادار، حسگر، مخابرات نظامی و کاربردهای زیست شناسی در 20 سال بعد از آن به کار رفت. در سال 2002، FCC1 رنج فرکانسی 3.1~10.6GHz را برای کاربردهای UWB باز کرد و توان انتقال آنرا به -41.3dBm محدود کرد، بدین معنا که سیستم های UWB روی فراهم کردن: توان کم، قیمت کم و عملکرد باند وسیع در مساحت کوتاه تمرکز کردند. در مقایسه با کاربردهای باند باریک طراحی المانها در سیستمهای UWB

بسیار متفاوت و چالشساز است.

 

یکی از المانهای مهم در گیرنده های UWB میکسرها هستند. میکسرها برای تبادل اطلاعات بین تعداد زیادی کانال مشابه UWB RF و از طریق آنتنها نقش کلیدی دارند. میکسر، در واقع یک مبدل فرکانس است که در مدارات مخابراتی وظیفه تبدیل(ویا ترکیب) سیگنال از یک فرکانس به فرکانس(های) دیگر را به عهده دارد. اهمیت این عملکرد هم به وضوح در تهیه و تامین فرکانسهای کاری مناسب با پایداری و نویز مطلوب است. میکسر میبایستی: (1 بهرهی تبدیل بالا، که اثرات نویز در طبقات بعدی را کاهش دهد. NF (2 کوچک، که LNA را از داشتن یک بهرهی بالا راحت کند. (3

 

خطی بودن بالا، که رنج دینامیک گیرنده را بهبود ببخشد و سطوح اینترمدولاسیون2 را کاهش دهد. هر کارایی بایستی توسط مصالحه در طراحی میکسر بهدست آید. میکسر سلول گیلبرت با برخی تغییرات در ساختار آن نتایج قابل قبولی برای کاربرد در سیستمهای UWB به دست میدهد.

 

مقصود ما در این سمینار بررسی ساختارهای مناسب میکسر جهت استفاده در سیستمهای فراپهن باند UWB با بهره گرفتن از تکنولوژی CMOS است. برای این منظور ابتدا سیستم های UWB در فصل اول بررسی میگردند. سپس در فصل دوم میکسرهای گوناگون مورد بحث قرار گرفته و کاراییهای آنها مقایسه می شود. در فصل سوم یازده مقالهایی در این زمینه را که در سالهای اخیر طبع رسیده است تک تک بررسی کرده و در انتها در فصل چهارم نتایج به دست آمده و مزایا و معایب هر روش بیان میگردد.

 

 

.1 فصل اول

 

سیستمهای فرا پهن باند (UWB)

 

1.1   تاریخچه

 

در طول دهه های اخیر پیشرفت سریع ارتباطات باعث ایجاد تقاضا برای قطعات بهتر و ارزانتر و همچنین تکنولوژی های پیشرفتهتر شده است. افزایش تقاضا برای انتقال سریع و افزایش نرخ اطلاعات در عین مصرف کم توان تاثیرات شگرفی را بر تکنولوژی ارتباطات ایجاد کرده است. در هر دو بخش مخابرات بیسیم وسیمی این گرایش منجر به استفادهی هرچه بیشتر از مدولاسیونهایی با استفادهی بهینهتر از طیف فرکانسی ویا افزایش پهنای کانالها گشته است. این روشها به همراه روش های مهندسی برای کاهش توان، به منظور تولید تراشه های ارزان و با مصرف توان کم در صنعت استفاده می شود.

 

افزایش وگسترش استانداردها نه تنها باعث شده که سیستمها با طیفهای شلوغتری از لحاظ فرکانسی روبرو باشند بلکه باعث شده است تا سیستمها به سوی چند استاندارده بودن سوق داده شده و قابلیت انطباق با استانداردهای مختلف را داشته باشند. در حقیقت این پیشرفت تکنولوزی منجر به طراحی و تولید دستگاه هایی شده است که قابلیت کارکرد در باندهای وسیعتری را داشته باشند، مانند تکنولوژی فرا پهن باند . (UWB)

 

تکنولوژی فرا پهن باند (UWB) به شیوه کاملاً متفاوتی از سایر تکنولوژی ها از باند فرکانسی استفاده میکند. این سیستمها از پالسهای باریک و پردازش سیگنال در حوزه زمانی برای انتقال اطلاعات استفاده میکنند، بدین صورت سیستم های فرا پهن باند (UWB) قادرند در بازهی زمانی مشخص اطلاعات بیشتری را نسبت به سیستمهای قدیمیتر منتقل کنند زیرا حجم انتقال اطلاعات در سیستمهای مخابراتی به صورت مستقیم با پهنای باند تخصیص یافته و لگاریتم (Signal to SNR Noise Ratio) متناسب است.

 

میتوان گفت که اولین سیستم بیسیم که توسط گاگلیرمو مارکونی در سال 1987 نمایش داده شد، خصوصیات رادیوی فراپهنباند را دارد. اولین فرستنده های جرقهای مارکونی فضای زیادی از طیف را از فرکانسهای بسیار پایین تا فرکانسهای بالا را اشغال می کردند. همچنین این سیستمها به طور غیراتوماتیک از پردازش زمان استفاده مینمودند. چون کد مورس توسط اپراتورهای انسانی ارسال و دریافت می شد .

 

پایه و اساس سیستمهای نوین فراپهنباند در دهه 80 توسط راس و با کار انجام شده در مرکز تحقیقاتی Sperry بنیان گذاشته شد. تأکید بر استفاده از UWB به عنوان یک ابزار تحلیلی برای کشف خصوصیات شبکه های مایکروویو و خصوصیات ذاتی مواد بود. این تکنیکها به طور منطقی گسترش یافتند تا تحلیل و تولید تجربی المان های آنتن را انجام دهند. موفقیتهای اولیه باعث تولید سیستمی خانگی شد تا خصوصیات پاسخ ضربه اهداف یا موانع را اندازه گیری کند.

 

این رویکرد استفاده از رادارهای کوتاهبرد، نیاز به محفظه بدون انعکاس برای مطالعه اهداف رادار را برطرف کرد، زیرا انعکاسهای ناخواسته از دیوارها و سقفها را میتوان با تکنیک های گیت زمانی حذف کرد. استفاده از UWB، و تکنیکهای پردازش حوزه زمان آن، نیاز بزرگی را در اوایل دوره ظهور

 

کامپیوتر برطرف کرد. مدارهای منطقی پرسرعت، در حد نانو ثانیه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70،

 

دستیابی به سرعتهای بالاتر را ممکن ساخت. ولی لازم بود که حجم زیادی از اطلاعات میان پردازنده اصلی کامپیوتر و تجهیزات ورودی و خروجی متعدد منتقل شود. این مشکل با تکنیک های پردازش حوزه زمان و ارسال چندین سیگنال روی خط ارتباطی حل شد. تکنیک فوق توسط راس و همکارانش اختراع و به ثبت رسید. این اختراع عاملی کلیدی در مخابرات UWB گردید. از این مرحله تا ایجاد مخابرات بیسیم UWB راه زیادی نیست.

 

پیشرفتهای دیگر در دههی 70 باعث پیدایش اصول لازم برای توصیف و تولید کامل رشته الکترومغناطیس حوزه زمان شد. در دهه های 80 و 90، الکترومغناطیس حوزه زمان به مخابرات بیسیم و به خصوص مخابرات راه نزدیک و محیط های چند مسیره و متراکم اعمال میشد. شاتز این کاربری را با جزئیات بیان کرده و مزایا و معایب آن را شناخته است. او نشان داد که میتوان تعداد زیادی از این سیستمها را در یک مکان به کار انداخت و سیگنالهای پهنباند به مراتب بیشتر از سیگنالهای باریکباند نسبت به آثار مخرب چندمسیری مصونیت دارند.

 

یکی از کاربردهای بالقوه مخابرات UWB ارائه خدمات به کاربرهای متعدد در محیطهای چندمسیره است، ولی چالش سیستم، همزیستی آن در طیف رادیویی شلوغ فعلی است. مزایای این سیستم ممکن است بر معایب آن نچربد، و شاید دیگر روش های بی سیم در محیطهای چند مسیره و متراکم به خوبی روش فوق کار کنند. دیگر کاربرد مهم روش فوق در حسگرها است، مثلا رادارهای تفکیک بالا و کوتاهبرد. این کاربرد نیاز بسیار کمتری به پردازش سیگنال دارد و مدارهای الکترونیکی بسیار سادهتری نیز دارد ولی به اندازه دیگر سیستمهای پیچیده مخابراتی جلب توجه نکرده است.

 

یکی از اولین کاربردهای آن، رادارهای نفوذ در زمین بود. در سال 1974، موری، یک رادار به نام خود ثبت کرد که به دلیل استفاده از باند بسیار پهنی از فرکانسها، میتوانست حدود یک تا چند متر در زمین نفوذ کند. این امتیاز بعدها باعث یک موفقیت تجاری شد.

 

UWB  1.2 در قوانین FCC1

 

در سال 2002، FCC رنج فرکانسی 3.1~10.6Ghz را برای کاربردهای UWB باز کرد و در اولین گام FCC توان خروجی سیستمهای UWB را به -41.3dBm/MHz محدود کرد، این محدودیت این امکان را برای سیستم های UWB ایجاد میکند که بدون اینکه توان سیگنال خروجی آنها توسط سیستمهای باند باریک مجاور احساس شود از پهنای باند وسیعی برای انتقال اطلاعات خود استفاده کنند. محدودیتهایی که برای توان انتشار این سیستمها ایجاد شد ، عمدتاً محدودیتهایی بودند که برای حفاظت از سیستم GPS و سایر سیستمهای دولتی که در باند فرکانسی 690MHZ~1610MHz

 

کار میکنند مطرح شده بود. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است این ماسک توان همچنین

 

برای سایر سیستمهای دولتی که عملکرد آنها در فاصله 3.1GHz~10.6GHz یعنی باندی که برای کاربرد داخلی UWB تعریف شده است نیز کاربرد دارد.

 

شکل -1 طرح ماسک توان برای سیستم UWB بر حسب فرکانس

 

بنا به تعریف FCC پهنای -10dB یک سیگنال UWB بزرگتر از %25 فر کانس مرکزی یا بزرگتر

 

از 1.5GHz میباشد. سیستمهای فرا پهن باند با عرض باند بیش از 7GHz در بازه فرکانسی 3.1GHz~10.6GHz با سطح توان مجاز -41.3dBm/MHz فعالیت میکنند. هر کانال رادیویی در این سیستمها بسته به فرکانس مرکزی خود میتواند عرض باندی بیش از 500MHz داشته باشد. طرح

 

انتقال OFDM1 به عنوان اولین کاندیدا برای UWB در مارچ 2003 در جلسه گروهی IEEE 802.15.3a مطرح شد.

 

روش دیگری که برای انتقال مطرح شده استفاده از ارسالهای پالس بسیار کوتاه به همراه مدولاسیون قطبی است. مهمترین دلایل استفاده از استاندارد IEEE 802. 15.3a برای انتقال طرح چند بانده2 به شرح زیر است:

 

(1 انعطاف پذیری طیفی: استفاده از طرح چند بانده این امکان را برای سیستمها فراهم میکند که بتوانند به صورت همزمان با سیستمهای قدیمیتر کار کنند در حالیکه تخصیص یک باند پیوسته با استانداردهای قدیمی ممکن است محدودیتهای زیادی ایجاد کند.

 

(2 انرژی جمع آوری شده در هر بازه فرکانسی با افزایش پهنای باند افزایش می یابد، در نتیجه ترجیح بر کاهش تعداد این بازه های فرکانسی است.

 

(3 پهنای باند کم در گیرنده ها به کاهش مصرف توان میکسر و نیاز به خطی بودن آن کمک می کند.

 

(4 یک ساختار تماًما دیجیتال برای پردازش سیگنال نسبت به یک ساختار تک بانده در همان باند فرکانسی قابل دسترستر میباشد.

 

(5 شکل دهی آسانتر پالسها در فرستنده: ترکیب پالسهای طولانیتر در فرستنده ها به سادگی انجام میشود، همچنین میزان اعوجاج سیگنالها به هنگام عبور از تراشه ها کاهش محسوسی مییابد.

دو طرح کلی در یک سیستم انتقال چند بانده موجود است: طرح پالسی وطرح .MBOA1

 

گروه کاری IEEE 802. 15.3a در حال حاضر بر روی گسترش استانداردهای مربوط به UWB

 

برای تخصیص و استفاده از باند وسیع فرکانسی آن کار میکند. از دو روش گفته شده در بالا طرح چند بانده MBOA از مدولاسیون تقسیم فرکانسی قائم2 در باند فرکانسی با پهنای باند 528MHz برای انتقال اطلاعات استفاده میکند. با وجود اینکه این روش، راه حل مناسبی برای حل مشکل تداخلات چند مسیره است اما از طرف دیگر احتیاج به سیستمهای پیچیدهتر با میزان خطی بودن بیشتر و یا یک سیستم کدینگ دارد.

 

طرح دنباله مستقیم3 در استاندارد IEEE 802. 15.3a از ارسال پالسهایی با پهنای باند 2.1GHz که بوسیلهی سوئیچزنی باینری مدوله شدهاند استفاده می کند. با این وجود این سیستم نیز به همان اندازه سیستمهای قبلی از پیچیدگی و مصرف توان برخوردار است.

 

به دلیل آنکه سیستمهای UWB سیستمهایی با همپوشانی فرکانسی نسبت به تداخلات داخلی باند میباشند طبق استاندارد FCC توان خروجی بسیار کمی نسبت به سیستمهای فرکانسی باند باریک با باند فرکانسی یکسان دارند. بنابراین برعکس اثرات تداخلی بسیار کمی که سیگنالهای UWB بر روی سیستمهای باند باریک دارند خود به شدت تحت تاثیر این سیستمها قرار میگیرند، به عنوان مثال برای جلوگیری از تداخل سیگنال های یک سیستم 802.11 در فاصله یک متری و دمدولاسیون یک سیگنال

 

UWB در فاصله ده متری، احتیاج به 65dB تضعیف در صورت عدم وجود فیلترینگ در بخش باند

 

 

پایه داریم. برای جلوگیری از چنین تداخلاتی سیستمهای UWB معمولاً باند U-NII (5.725GHz~5.825GHz) را فیلتر کرده و از آن استفاده نمیکنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 75

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.