حقوق

پایان نامه : مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فقه و حقوق –

عنوان:

مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکترمهدی  ذوالفقاری

سال تحصیلی 91-89

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1تعریف لغوی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2تعریف حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2 اوصاف مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2-1وصف اطلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-2 وصف انحصاری بودن مالکیت……………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3دوام مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-3آثار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-1 مالکیت منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-2مالکبت تبعی بر متعلقات ملک…………………………………………………………………………………………………………..19

1-4عناصر مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-4-1حق استعمال………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-2حق استتثمار……………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-3حق اخراج از منکیت……………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-5-1مالکیت مادی………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5-2مالکیت تبعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

1-5-3 مالکیت حکمی………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-5-4 مالکیت معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-5-5 مالکیت موقت……………………………………………………………………………………………………………………………….22

فصل دوم: مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین

2-1 مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1 تعریف مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-1-1-2 تعرفی اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-2تاریخچه مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-1 مالیکت زمانی در کشورهای خارجی………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-2 مالیکت زمانی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-3 بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی ………………………………………………………………………………………33

2-1-3-1 بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی……………………………………………………………………34

2-1-3-1-1 اجاره و صلح منافع……………………………………………………………………………………………………………..34

2-1-3-1-2 اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3-1-3 اصل نفوذ و اعتبار تعهدات…………………………………………………………………………………………………36

2-1-3-1-4 دکترین حقوقی………………………………………………………………………………………………………………….36

2-1-3-1-5بنای عقلا و قاعد تسلیط…………………………………………………………………………………………………….37

2-1-3-1-6عرف…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی……………………………………………………………………….38

2-1-3-2-1 بررسی موضوع در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………39

2-1-3-2-2کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-1-3-2-3سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….41

.2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-4-2منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی………………………………………………………….43

2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..43

2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….44

2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..45

2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….45

2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….47

2-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..51

2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار………………………………………………………51

2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….53

2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده……………………………………………………………………………..54

2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………56

2-1-8 نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند………………………………………………………………59

2-2 مالکیت زمانی در قالب عقود معین…………………………………………………………………………………………….60

2-2-1 مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض……………………………………………………………………………………….. 61

2-2-1-1 تعریف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

2-2-1-2 اوصاف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

2-2-2 مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه………………………………………………………………………………………63

2-2-2-1 تعریف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-2-2 اوصاف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-3 مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………… 64

2-2-3-1 تعریف بیع……………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-2-3-2ویژگی های عقد بیع…………………………………………………………………………………………………………………65

2-2-3-3 شرایط عقد بیع……………………………………………………………………………………………………………………….65

2-2-3-4 نمونه کاربردی بیع زمانی………………………………………………………………………………………………………..66

2-2-3-5 رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………………67

2-2-3-6 تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………..68

2-2-4 بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….69.

2-2-4-1 دلایل  بطلان بیع موقت…………………………………………………………………………………………………………71

2-2-4-2 تفاوت بیع موقت با قرارداد  مالکیت زمانی…………………………………………………………………………….74

2-2-5 مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره……………………………………………………………………………………………..75

2-2-5-1تعریف عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………………………75

2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………..76

2-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………….76

2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح……………………………………………………………………………………………….77

2-2-6-1تعریف صلح………………………………………………………………………………………………………………………………78

2-2-6-2 تعریف عقد صلح…………………………………………………………………………………………………………………….79

2-2-6-3 آیا مورد صلح باید معین باشد؟…………………………………………………………………………………………….81

2-2-6-4 تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح…………………………………………………………………………………………82

2-2-7 مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………….83

2-2-7-1 تعریف حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………….84

2-2-7-2ماهیت حق نتفاع…………………………………………………………………………………………………………………..84

2-2-7-3 انواع حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………………85

2-2-7-4 موارد زوال حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………………….86

2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع…………………………………………………………………………………87

2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع……………………………………………………………………………………….87

2-2-7-7 تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………..88

فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات

3-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1 انواع تقسیم………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-1-1-1 تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..91

3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….91

3-1-2-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2-2 تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….93

3-1-3 ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….94

3-1-3-1 موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..94

3-1-3-2 مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………96

3-1-3-3 وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………96

3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..97

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….97

3-2-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………97

3-2-1-2سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-4اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-5استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات…………………………………………………………………………………………………99

3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….99

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..100

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….101

3-2-2-4نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….102

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات…………………………………………………………………………………………….103

3-3 به کارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..104

3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……105

3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….107

3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..107

3-4-1-1-1مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1-1-2مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..108

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………108

3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………109

3-4-1-2-1مهایات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….109

3-4-1-2-2مهایات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………109

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………… 110

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-1نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-2نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-3نظریه برگزیده……………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-2-2اثر مهایات…………………………………………………………………………………………………………………………….111

3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات………………………………………………………………………… 112

3-5 مسائلی درباره مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..113

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………115

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..137

صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..138

عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….139

 

 

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.

کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :152 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.