حقوق

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت كیفری از حقوق ثبت


گرایش :حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان : حمایت كیفری از حقوق ثبت

پایان نامه حمایت كیفری از حقوق ثبت (قسمت اول)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

پـایـان نـامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا وجرم شناسی (M.A.)

موضوع  :

حمایت كیفری از حقوق ثبت

استاد راهنما  :

دكتر پژمان محمدی

استاد مشاور :

دكتر یزد اله طاهری نسب

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                   صفحه

 

چکیده ……………………………….. 1

 

مقدمه…………………………………2

 

فصل اول : كیفرها – حقوق ثبت

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری………………..5

 

گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7

 

گفتار دوم: جرم……………………… 8

 

گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….10

 

1) مجازات های بدنی……………11

 

2) مجازات های سالب آزادی……..11

 

3) مجازات های مالی…………………..11

 

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11

 

ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13

 

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14

 

الف) انفصال…………………………………………..14

 

ب) تعطیلی………………………………………………………..14

 

5) مجازات های سالب حق………………………14

 

6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15

 

گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها……15

 

1) ویژگی كیفرها………16

 

2) اهداف كیفر و دیدگاه ها………17

 

3) كاركردها…………………19

 

الف) كاركرد ارزشی………………….19

 

ب) كاركرد حمایتی…………21

 

ج) كاركرد سركوب گرایانه………….21

 

مبحث دوم:

 

تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22

 

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22

 

گفتار دوم:

 

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23

 

گفتار سوم:

 

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24

 

گفتار چهارم:

 

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25

 

مبحث سوم: حقوق ثبت………….27

 

گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت……………30

 

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32

 

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32

 

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت……..33

 

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3

 

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34

 

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34

 

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35

 

گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37

 

1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم…………….37

 

2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38

 

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38

 

4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38

 

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39

 

گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41

 

1) كیفر حبس………………..41

 

2) كیفر جزای نقدی……………………………….42

 

3) كیفر انفصال…………………..45

 

4) كیفر شلاق…………………………………..47

 

5) كیفر لغو پروانه……………………………..48

 

فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 50

 

گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 50

 

1-    كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده………51

 

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58

 

3-    امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند………61

 

4-    ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی……………..62

 

5-    ثبت ملك در تصرف غیر……………..66

 

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67

 

گفتار دوم: معامله معارض……….69

 

گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73

 

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75

 

1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77

 

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78

 

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 80

 

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81

 

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83

 

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86

 

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87

 

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88

 

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 90

 

10- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93

 

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95

 

12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97

 

13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………100

 

مبحث دوم: انفصال………………………………….101

 

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………101

 

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..107

 

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………108

 

گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی…………………110

 

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113

 

گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115

 

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115

 

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115

 

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116

 

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117

 

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121

 

1-رفتار خارج از نزاكت………………….122

 

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24

 

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125

 

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126

 

5- دریافت وجه اضافه………………………………………128

 

مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………130

 

گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..130

 

گفتار دوم:

 

كیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری………131

 

1- سوء شهرت…………………………………….132

 

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی…………….132

 

3- عدم امانت…………………………………..134

 

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور……………135

 

گفتار سوم:

 

كیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حكم دادگاه………136

 

گفتار چهارم: كیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت…………………..137

 

نتیجه………………………………………………………………….138

 

ارائه راهكارها……………………………………………….141

 

فهرست منابع……………………………………………..143

 

چكیده ی انگلیسی…………………………….145

 

فصـل اول

 

كیفرها – حقوق ثبت

 

فصـل دوم

 

جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

چکیده

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق كیفری است. حقوق كیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی كه قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق كیفری عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای كیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق كیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.

 

كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این كیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف كیفرهای ثبتی مشترك با اهداف كیفر در حقوق كیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

 

استحكام بخشی به مالكیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انكار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت كلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از كلاهبرداری ثبتی عبارتند از: كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غیر، ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالك معرفی كردن خود نسبت به ملكی كه در امانت است.

 

گونه های جعل ثبتی كه نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق كیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

 

جرایمی كه با كیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاكت شغلی است. حمایت كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

 

مقدمه:

 

مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.

 

اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای  پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

 

سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

 

با رشد دانش ثبت الكترونیک احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

 

از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

 

فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.

 

اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

 

تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

 

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

 

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

 

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاه های انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

 

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

 

به امید آنكه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا كند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت كیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

 

فصـل اول

 

– كیفرها

 

– حقوق ثبت

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق کیفری

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

 

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق كیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی كه به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین كیفری می باشد كه در اصطلاح حقوق كیفری نامیده می شود. این قوانین كیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

 

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق كیفری در قالب مجازات های مذكور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق كیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق كیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض كلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق كیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

 

پشتیبانی و حمایتی كه حقوق كیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت كیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق كیفری عبارت است از« مجموع قواعدی كه بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاكم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[1] كیفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند كه عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-دیات4-تعزیرات5- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

 

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات های تعزیری و بازدارنده كارایی دارند و مجازات های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می باشند با مطالعه حقوق ثبت كه مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات هایی كه در این قوانین دیده می شود بیشتر از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده است.

 

در حقوق ثبت قوانینی كه جنبه كیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین كیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می پردازند كه به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می كنند.مجرمین ثبتی كه با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می كنند به وسیله قوانین كیفری تعقیب و مجازات می شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نكند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید  قوانین كیفری او را تعقیب می نمایند.

 

سر دفتر اسناد رسمی مسؤل امور دفتر خانه است برای تنظیم اسناد رسمی مستحق دریافت اجرت می باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت می شود، زیرا سر دفتر مستخدم دولت نمی باشد كه از بودجه عمومی استفاده كند، میزان اجرت سر دفتر كه حق التحریر نام دارد به وسیله قوه قضائیه معین می شود و سر دفتر نمی تواند از آن تعرفه قانونی تجاوز كند. جهت جلوگیری از این تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمی برای تجاوز از تعرفه قانونی كیفر تعیین شده ، اعمال این مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمایت كیفری از قوانین ثبتی است.

 

واقعة ازدواجی كه میان دو شخص ایجاد شود  باید در دفتر خانه رسمی ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجین تحت حمایت های قانونی واقع گردد. برای نهادهایی كه ملزم به ثبت وقایع ازدواج می باشند ولی به وظیفه خود عمل نمی كنند مجازات تعیین شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمی تواند خود سرانه باشد هم طرفین طلاق و هم سر دفتر طلاق كه از قوانین الزام آور ثبتی تخلف كنند مجازات می شوند. اعمال مجازات به منزله حمایت حقوق كیفری از قوانین ثبتی است.

 

حمایت كیفری از طریق حقوق كیفری صورت می گیرد. حقوق كیفری رشته ای از حقوق عمومی است كه در مقابل آن حقوق خصوصی قرار دارد. حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق ثبت زیر مجموعه حقوق خصوصی هستند. حقوق ثبت و حقوق خصوصی به طور كلی روابط درونی و خصوصی افراد را با همدیگر نظم و انتظام می دهند ولی حقوق كیفری روابط افراد با دولت و حكومت را انتظام می دهد.

 

چون جرم یک پدیده ضد نظم اجتماعی است حقوق كیفری باید پاسخ این بی نظمی ناشی از بزه را بدهد. رسالت حقوق كیفری حفظ مصالح و منافع اجتماعی است. ابزار محافظت از منافع و مصالح اجتماعی كیفر و مجازات است. با استنباطی كه از قوانین كیفری می شود حقوق كیفری از نوع حقوق داخلی می باشد زیرا این حقوق ناظر و حاكم بر داخل ایران و مرزهای درونی آن است و تابع اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به روابط درونی جامعه با دولت در درون یک سرزمین می پردازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 165

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.