رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تعیین رابطه بهره­ وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بهره ­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حنان عموزاد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3  اهداف تحقیق.. 10

1-4 سؤالات تحقیق.. 10

1-5  فرضیه ‏های تحقیق.. 10

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها واژه ‏ها 11

1-7 روش تحقیق.. 12

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-9 ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 بهره ­وری   15

2-2-1 بهره ­وری و تعاریف آن. 15

2-2-2 اهمیت بهره ­وری.. 18

2-2-3 سطوح بهره ­وری.. 19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره ­وری.. 22

2-2-5 روش­های مختلف محاسبه بهره ­وری.. 23

2-2-6 شاخص ­های بهره ­وری کلی عوامل تولید. 26

2-2-7 مدل بهره ­وری.. 27

2-2-8 تفاوت بهره ­وری با تولید. 27

2-3 تقسیم سود. 28

2-3-1 سیاستهای تقسیم سود. 28

2-3-1-1 سیاست تقسیم سود منظم. 30

2-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 37

2-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده 38

2-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود. 40

2-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. 42

2-3-4 روش­های تقسیم سود. 42

2-3-4-1 تقسیم سود نقدی.. 42

2-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. 42

2-3-5 محدودیت­ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 45

2-4 پیشینه تحقیق.. 45

2-4-1 پژوهش­های داخلی.. 45

2-4-2 پژوهش­های خارجی.. 51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 62

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 62

3-5 روش گردآوری داده ­ها 62

3-6 ابزار گردآوری داده ­ها 63

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده ‏ها 63

3-7-1 مدل تحقیق.. 64

3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 65

3-7-1-2 تعریف متغیرها 65

3-7-1-3 نحوه اندازه ­گیری متغیرها 65

3-7-1-4 دسته­بندی متغیرها 66

3-7-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-7-1-6 اندازه ­گیری رابطه. 67

3-7-2 نرم­افزارها 67

فصل چهارم:بیان یافته­ ها

4-1  مقدمه  69

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 70

4-3 توصیف یافته‌ها 71

4-4 تحلیل یافته­ ها 72

4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون. 72

4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 82

4-4-2-1 رابطه بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

4-4-2-2 رابطه بین بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

4-4-2-3 رابطه بین بهره ­وری نیروی کار و بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود. 102

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  116

5-2 خلاصه پژوهش…. 116

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 118

5-4 نتیجه ­گیری کلی.. 121

5-5  پیشنهادها 122

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 122

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 124

5-6 محدودیت­های پژوهش…. 124

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری.. 127

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128

منابع و مأخذ:

منابع فارسی 135

منابع لاتین.. 138

منابع اینترنتی.. 139

 

جدول(2-1):تعاریف بهره ­وری.. 16

جدول(2-2):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور. 55

جدول (1-3 ):روش کلی تحقیق.. 60

جدول (2-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 61

جدول (3-3):محاسبه­ روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها 63

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 70

جدول (2-4): اندازه شاخص ­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 71

جدول(3-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 74

جدول(4-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 74

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 77

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 78

جدول (7-4) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 78

جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 80

جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 81

جدول (10- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

جدول (11- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود. 83

جدول (12- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ کوچک) 86

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 89

جدول (14- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ کوچک) 96

جدول (17- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 99

جدول (18- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 101

جدول (19- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره ­وری نیروی کار و بهره ­وری سرمایه تقسیم سود. 103

جدول (20- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری نیروی کار و بهره ­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه­ بزرگ و با اندازه­ کوچک) 105

جدول (21- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری نیروی کار و بهره ­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 108

جدول (22- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره ­وری نیروی کار و بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 111

جدول (23-4):خلاصه یافته­ های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 114

جدول(1-5): نتیجه‌گیری کلی فرضیات… 122

 

نمودار(1-2): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم….33

نمودار(2-2): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام. 34

نمودار (2-3) :سیاست تقسیم سود متغیر. 44

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره ­وری نیروی کار با تقسیم سود. 75

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره ­وری سرمایه با تقسیم سود. 75

نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره ­وری با تقسیم سود. 76

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره ­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع ­آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه ­های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره ­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره ­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره ­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد

 

1-1     مقدمه
بهره ­وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­ شود. در دنیای امروز ارتقای بهره ­وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می ­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره ­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره ­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و… می­ شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره ­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره ­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره ­وری را مورد تأکید قرار داده‌اند.

کلارک[1] (1938) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره ­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می‌داند. استاینر و گلدنر[2] (1982) عنوان می­ کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره ­وری تحقق‌پذیر می­باشد.

موضوع بهره ­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره ­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره ­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، 1384). افزایش بهره ­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­ کند.

همچنین یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به‌طوری‌که دراین‌ارتباط تئوری­ها و دیدگاه ­های زیادی مطرح‌شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه­ گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. (سعیدی، علی، کیهان، 1388)
تعداد صفحه : 155

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.