رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد خدامی پور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- سؤالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه های تحقیق.. 9

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- متغیرهای تحقیق.. 10

1-9- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق.. 10

1-10- جمع آوری و پردازش اطلاعات… 10

1-11- تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 11

1-12- خلاصه فصل.. 12

1-13- چارچوب فصول تحقیق.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت سرمایه در گردش… 14

2-3- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سیاستهای مطلوب… 17

2-3-1 استراتژی محافظه کارانه. 18

2-3-2 استراتژی متهورانه. 19

2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش… 20

2-3-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش… 24

2-3-3 استراتژی متعادل. 26

2-4- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده 27

2-5- اهداف سودآوری و نقدینگی.. 27

2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش… 30

2-7- پیشینه تحقیق.. 31

2-7-1 تحقیقات خارجی.. 32

2-7-2 تحقیقات داخلی.. 35

2-8- خلاصه فصل.. 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 42

3-2- روش تحقیق.. 42

3-3- روش گردآوری داده های تحقیق.. 43

3-4- جامعه آماری و نمونه وروش نمونه گیری.. 43

3-4-1 جامعه ی آماری.. 43

3-4-2 نمونه ی آماری.. 44

3-5- متغیرهای تحقیق.. 45

3-5-1 متغیرهای وابسته. 45

3-5-2 متغیرهای مستقل.. 45

3-5-3 متغیرهای کنترلی.. 46

3-6- فرضیه های تحقیق.. 47

3-6-1 فرضیه اول. 48

3-6-2 فرضیه دوم. 49

3-6-3 فرضیه سوم. 50

3-7- روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات تحقیق.. 50

3-7-1 رگرسیون خطی چندگانه. 51

3-7-2 ضریب تشخیص یا تبیین.. 51

3-8- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل.. 52

3-9- آزمون های مربوط به داده های پانلی.. 52

3-9-1 آزمون چاو. 52

3-9-2 آزمون بروش -پاگان. 53

3-9-3 آزمون هاسمن.. 53

3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) 54

3-11- آزمون فرضیه ها 55

3-11-1 آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی.. 55

3-11-2 بررسی مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی.. 55

3-11-3 آزمون متغیرهای حذف شده (omitted variabls) 56

3-12- خلاصه فصل.. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 59

4-2- آزمون های مربوط به داده های پانلی.. 59

4-2-1 آزمون چاو. 60

4-2-2 آزمون بروش پاگان. 60

4-2-3 آزمون هاسمن.. 61

4-3- آمار توصیفی.. 62

4-4-آمار استنباطی.. 63

4-4-1 آزمون خود همبستگی باقیمانده ها 63

4-4-2 آزمون فرضیه های تحقیق.. 63

4-4-2-1 آزمون فرضیه اول. 64

4-4-2-1-1 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش در مقابل بازده دارائی.. 68

4-4-2-1-2 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش  در مقابل کیو توبین.. 70

4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم. 72

4-4-2-2-1 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل بازده دارایی ها 77

4-4-2-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین.. 78

4-4-2-3 آزمون فرضیه 3. 80

4-4-2-3-1 اندازه 81

4-4-2-3-2 رشد. 82

4-4-2-3-3 اهرم مالی.. 83

4-5- خلاصه. 85

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 88

5-2- نتایج آزمون فرضیه ها 88

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 92

5-4- محدودیت های تحقیق.. 93

5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 93

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

منابع و مآخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 98

پیوست… 99

پیوست الف-1) تنوع حضور صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در نونه آماری.. 99

پیوست الف-2) لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش… 100

پیوست ب) جداول آماری.. 102

چکیده انگلیسی 117
فهرست جداول

جدول3-1: خلاصه متغیرها 47

جدول 4-1: نتایج آزمون چاو. 60

جدول 4-2: نتایج آزمون بروش- پاگان. 60

جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن.. 61

جدول 4-4: مقایسه و  برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی.. 61

جدول 4-5: آماره های توصیفی.. 62

جدول 4-6: نتایج میانگین وانحراف معیار  8 ساله نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 64

جدول4-7: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش… 68

جدول4-8: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش… 71

جدول4-9: نتایج میانگین وانحراف معیار  8 ساله نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 73

جدول4-10: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی و تامین مالی سرمایه در گردش… 77

جدول4-11: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست تامین مالی سرمایه در گردش… 79

جدول 4-12: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 86
فهرست نمودارها

نمودار 4-1: میانگین 8 ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت… 65

نمودار 4-2: میانگین 8 ساله بازده دارائی ها صنعت… 66

نمودار 4-3: انحراف معیار 8 ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت… 66

نمودار 4-4: انحراف معیار 8 ساله بازده دارائیها صنعت… 67

نمودار 4-5: افزایش در روند ROA در نتیجه افزایش WCIP. 68

نمودار4-6: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین  70

نمودار 4-7: میانگین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت… 74

نمودار4-8: انحراف معیار سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت… 75

نمودار4-9: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 76

نمودار4-10: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و کیو توبین.. 76

نمودار4-11: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و بازده دارایی ها 81

نمودار 4-12: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و کیوتوبین.. 81

نمودار 4-13: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و بازده دارایی ها 82

نمودار 4-14: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیو توبین.. 83

نمودار 4-15: خط رگرسیون ساده بین نسبت اهرم مالی و بازده دارایی ها 84

نمودار 4-16: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیوتوبین.. 84

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها           می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار دارایی های  سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها  و رابطه سیاست­های سرمایه در گردش (تامین مالی و سرمایه گذاری) با استراتژی­ های سودآوری (بازده دارایی­ ها و کیو توبین) در شرکت ها ی عضو نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. از متغیرهای اندازه، رشد و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. در راستای این هدف، داده های 8 ساله (1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه با روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده ­های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می­ دهند، اگر شرکت ها  بیشتر از دارایی های  جاری در سرمایه در گردش سرمایه­ گذاری کنند، سودآوری آن­ها افزایش خواهد یافت. همچنین رابطه نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی­ ها معنای آماری ندارد. اما با افزایش نسبت تامین مالی سرمایه در گردش نسبت کیو توبین (ارزش بازار) افزایش می­یابد. به نظر می­رسد سرمایه گذاران علاقه­مندند بیشتر در شرکت ها یی سرمایه­ گذاری کنند که رویکر متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش را دارند، زیرا آنها تصور می­ کنند سهام چنین شرکت ها یی در بازار با ارزش تر است.

1-1- مقدمه
یکی از مهمترین بحث­های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن واحد انتفاعی است که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می­ کند (رهنمای رودپشتی کیائی1387، 4). مدیریت سرمایه در گردش یکی از کارکردهای اصلی مدیریت مالی شرکت ها می باشد که نشان دهنده ی توانایی شرکت در رابطه با انجام تعهدات کوتاه مدت می­باشد. امروزه مدیریت سرمایه در گردش، که همان مدیریت برمنابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهام داران است، به عنوان بخشی ازوظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می­باشد (محمدزاده و نوفرستی 1388، 136).

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت های  واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها  نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای «جسورانه» یا خطرپذیر و یا راهبردهای «محافظه کارانه» یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می کنند )نیکومرام و همکاران 1386، 17). در واقع تصمیم های مربوط  به سرمایه ی در گردش، جزئی از تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است و هدف آن تصمیم گیری در مورد دارایی های جاری همراه با بدهی های جاری است که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل می دهند (اعرابی و عابدی 1390، 5).

به عبارت دیگر، شرکت ها نیاز به استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش  برای فراهم کردن نیازهای عملیاتی روزانه مانند پرداخت حقوق و دستمزد، و طلب طلبکاران  دارند (آپوهامی[1] 2008، 8). همچنین،  استراتژی سرمایه در گردش یک شرکت به پرداخت مالیات و سود سهام سرمایه گذاران و اطمینان از تداوم فعالیت دراز مدت کمک می­ کند. اگر یک شرکت قادر به تامین مستمرنیازمندی­های سرمایه در گردش خود نباشد، سپس آن شرکت ممکن است مجبور به از دست دادن فرصت های رشد جذاب شود(پاداچی[2] 2006، 10). استراتژی­ های مدیریت سرمایه در گردش  برای دستیابی به سودآوری به عنوان نخستین هدف شرکت مورد نیاز هستند (فالوپ و آجیلر[3]2009، 73).

سرمایه در گردش یک پدیده مدیریتی است که یک شرکت را قادر می سازد تا شکاف بین دارایی های کوتاه مدت و بدهی های کوتاه مدت را پیدا کند (نظیر و افزا[4] 2009، 19). بنابراین، عناصر سرمایه در گردش  یک شرکت که نیاز به توجه روزانه مدیریت دارند شامل: وجوه نقد، حساب های دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، موجودی ها، حساب های پرداختنی معوق، اسناد پرداختنی کوتاه مدت و تعهدات می باشند (اپتو[5] 2012، 3).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ كالاهای فروش رفته، است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد،         سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. چرخه ی نقدی طولانی ممكن است سودآوری را افزایش دهد زیرا منجر به افزایش فروش گردد. با این وجود، اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع حاصل از نگهداری موجودی بیشتریا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد، سودآوری واحد تجاری ممكن است با افزایش چرخه ی نقدی كاهش یابد (یعقوب نژاد و همکاران 1389، 121). به هر حال، کل فروش خالص شرکت بلافاصله قابل تبدیل به وجه نقد نمی باشد. تاخیر زمانی بین فروشها و دریافت وجه نقد با ایجاد حساب دریافتنی کنترل می شود. دوره مالی (مدت زمان بین مراحل خرید یک کالا، فروش آن و تبدیل حسابهای دریافتنی به وجه نقد را می گویند) یک شرکت می ­تواند هفته ها یا ماه­ها به طول بیانجامد. در طول دوره مالی، یک شرکت نیاز به سیاست های قوی مدیریت سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت های عملیاتی فروش محصولات و یا ارائه خدمات خود دارد. یک شرکت با یک استراتژی ضعیف سرمایه در گردش امکان ندارد، در رقابت با سایر شرکت ها  برتری داشته باشد (فیلبک[6] و همکاران 2007، 3). بنابراین، هنگامی شرکت باید سودآوری خود را در شرایط متغییر جهانی ادامه دهد، نقش مدیریت موثر سرمایه در گردش مهم تر از همیشه است (اپتو 2012، 2).

فالوپ و آجیلر (2009) با اشاره به حرکت نزولی سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش، استدلال می کنند این حرکت می تواند عدم اطمینان (خطر) برای یک شرکت جهت رسیدن به سودآوری ایجاد کنند (فالوپ و آجیلر 2009، 21). خطر نظارت نادرست بر اجزای سرمایه در گردش و تامین وجوه ناکافی             می تواند منجر به ضرر و زیان کسب و کار شود. برای مثال، موجودی ها ممکن است توسط مشتریان و کارمندان به سرقت روند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شرکت ها  بدلیل هزینه های عملیاتی بالا با کاهش سود آوری روبرو می شوند (اپتو 2012، 4). همچنین، نظیر و افزا (2009) استدلال کردند که سیاست متهورانه سرمایه گذاری شرکت ها  زمانی وجود دارد، که نسبت دارایی های  جاری به کل دارایی­ ها کم است (نظیر و افزا 2009، 19). این استدلال به این معنی است سطح پایین دارایی های  سرمایه در گردش اتلاف منابع، حذف موجودی ناشی از تقاضای غیر منتظره، ذخیره موجودی کالای بیهوده را کاهش می دهد. همچنین این کار کاهش گردش حساب­های دریافتنی، و در نهایت افزایش سود شرکت را به همراه دارد (اپتو 2012، 5).

این پژوهش سعی در بررسی وشناخت تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال­های 1383 تا 1390) با توجه به شرایط اقتصادی کشور دارد.

 

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.