رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری : تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

دانشگاه آزاد اسلامی                                              واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی حسابداری

            پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)                                                                         رشته: حسابداری  

عنوان:

تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

استاد راهنما:

دكتر سید محمدرضا رئیس زاده

استاد مشاور:

دكتر مهدی مشكی

نیمسال تحصیلی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) تشریح و بیان مسئله. 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-5) فرضیه های تحقیق   7

1-6) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن. 7

1-7) روش تحقیق.. 9

1-8) روش گردآوری اطلاعات.. 9

1-9) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. 9

1-10) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-11) ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه. 13

2-2بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی.. 13

2-2-1) دلایل تجدید ارائه صورت های مالی.. 16

2-2-2) واكنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی.. 17

2-2-3) پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی.. 18

2-3بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره 21

2-3-1) سازو کارهای برون سازمانی.. 21

2-3-2) سازو کارهای درون سازمانی.. 22

2-3-3) هیات مدیره 24

2-3-4) ترکیب هیات مدیره 26

2-4بخش سوم: بیش اعتمادی مدیریت.. 37

2-5بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 41

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 51

3-2)روش پژوهش… 52

3-3) فرضیه های تحقیق.. 52

3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 53

3-5) جامعه آماری.. 55

3-6) گردآوری اطلاعات.. 56

3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها 57

3-8)  روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 58

3-9) رگرسیون چند متغیره 58

3-9- 1  ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 60

3-9-2  مفروضات رگرسیون خطی.. 60

3-9-3  آزمون استقلال خطاها 61

3-9-4  آزمون مناسب بودن مدل. 62

3-9-5  آزمون معنادار بودن ضرایب.. 62

3-10)  بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 63

3-10-1 مدل اثر ثابت.. 64

3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 65

3-10-3 آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. 65

3-11)  خلاصه فصل. 67

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1) مقدمه. 70

4-2) آمار توصیفی داده ها 70

4-3) آزمون پایایی متغیرها 72

4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 74

4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 76

4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76

4-5-2) آزمون استقلال خطاها 77

4-5-3) ناهمسانی واریانس ها 78

4-5-4) آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 79

4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 85

5-2) خلاصه پژوهش ونتیجه گیری… 85

5-3) بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش… 87

5-3-1)آزمون فرضیه اول. 87

5-3-2)آزمون فرضیه دوم. 88

5-3-3)آزمون فرضیه سوم. 88

5-4) محدودیت‌های پژوهش… 89

5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش… 90

5-6) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 91

منابع و ماخذ. 92

پیوست.. 99

 

 

شکل 2-1 روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی ………………….23

شکل 2-2 چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره…………………………………………………….33

جدول 3-1 تعداد شرکت ها پس از غربالگری ………………………………………………………………………………56

جدول 4-1  آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….72

جدول 4-2 آزمون ایم، پساران و شین (IPS) ……………………………………………………………………………….73

ادامه جدول 4-2. آزمون لین و لوین (LL) …………………………………………………………………………………….73

جدول 4-3 آزمون چاو ……………………………………………………………………………………………………………..74

جدول4-4  آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………..75

جدول 4- 5 آزمون جارکوبرا ……………………………………………………………………………………………………..76

جدول4-6 آزمون استقلال خطاها ……………………………………………………………………………………………….77

جدول4-7 نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس ……………………………………………………………………………..78

جدول 4-8 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل ………………………………………………………………………….80

جدول4-9 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون و آزمون فرضیه ها ……………………………………………….82

 

چکیده

با توجه به اینكه در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شركتهای ایرانی بسیار رایج شده است.در این تحقیق سعی شده برخی از عوامل تاثیر گذار بر تجدید ارائه صورتهای مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بیش اعتمادی مدیریت، دوگانگی مدیر عامل و…  را مورد بررسی قرار دهیم .در این راستای تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391بوده که جامعه آماری با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات غیرقابل قبول برابر با 116 شرکت می باشد. بر این اساس در این تحقیق بیش اعتمادی مدیریت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر متغیر وابسته، تجدید ارائه صورتهای مالی مورد بررسی قرار گیرد. در فرضیه اول بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی و در فرضیه سوم دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین بیش اعتمادی مدیریت و دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، بیش اعتمادی مدیریت ، دوگانگی مدیر عامل، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1)          مقدمه

آنچه در آینده رخ خواهد داد نتیجه  تصمیم گیری است. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی آینده با توجه به اطلاعات مالی وحسابداری گذشته نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. یكی از مهمترین ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری، اتكاپذیری آن است . طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتكاپذیر است كه از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. تحقیقاتی كه پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می دهد كه درصد بالایی از شركتهای ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورتهای مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می كنند. این موضوع نشان می دهد كه اطلاعات حسابداری شركتها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است.

در پژوهش حاضر تاثیر بیش اعتمادی مدیریت  بر تجدید ارائه صورتهای مالی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف و تشریح می شوند.

1-2)         تشریح و بیان مسئله

 

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ، “مربوط بودن ” و “قابل اتکا بودن ” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل مقایسه بودن” و “قابل فهم بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن ، برمفید بودن اطلاعات می افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش های حسابداری بکارگرفته شده و افشای مناسب اطلاعات الزامی است )کمیته تدوین استاندارد های حسابداری). لذا، در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، تجدید ارائه صورت های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود. بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که اکثر شرکت ها صورتهای مالی خود را تجدید ارائه می کنند.

تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهامداران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است كه مورد استفاده تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره ها ی بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم های مربوط، آثار اقتصادی و مالی بر ای افراد مختلف خواهد داشت. یكی دیگر از پیامدهای منفی تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حسابرسان است. هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورتهای مالی است و زمانی كه صورتهای مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه بار ها تجدید ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان كاهش می یابد(نیکبخت و رفیعی، 1391).

برای درك انگیزه های احتمالی شركت ها از ارائه نادرست ارقام حسابداری و اصلاح آن در دوره های آینده، باید به عواملی توجه كرد كه این گونه عمل را توجیه می كند. تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگری متقلبانه، انگیزه ها ی مختلفی را بر ای چنین اقداماتی برشمرده اند. برخی پژوهشگران با این فرض،كه تجدید ارائه صورتهای مالی در انگیزه های مشتركی ریشه دارد، استدلال می كنند كه این انگیزه ها می تواند صورت ظاهری بیابد و در ویژگی ها و اطلاعات مالی و اقتصادی این شركت ها تبلور یابد. بدین ترتیب با  توجه به عواملی همچون ساختار حاکمیت شرکتی امكان پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی فراهم می شود. در واقع هرچه در شرکتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی کاراتر و اثر بخش تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه های نمایندگی انتظار میرود میزان تجدید ارائه صورت های مالی کمتر باشد(نیکبخت و رفیعی، 1391).بنابراین به منظور کاهش میزان تجدید ارائه صورت های مالی، بررسی عواملی که بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیردارد بخصوص عواملی از حوزه علوم رفتاری که قبلاً توسط محققین گذشته کمتر به آن پرداخته شده است مهم ومثمر الثمر به نظر می رسد.

با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی كه در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است كه: بیش اعتمادی مدیریت چه تاثیری بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟

1-3)    ضرورت و اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شركتهای ایرانی بسیار رایج شده است به گونه ای كه از تعدیلات سنواتی به عنوان یكی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتاً به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش­های حسابداری كمتر مشاهده میشود. این موضوع بر اتكاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورتهای مالی بویژه رقم سود تأثیر دارد. لذا با توجه به شیوع تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت های ایرانی ضرورت انجام چنین تحقیق حاضر دوچندان احساس می شود(موسوی، 1389).

1-4)   اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.