رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزانه بیگ زاده عباسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- تشریح و بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-4-1 هدف اصلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-5- پرسشهای اساسی پژوهش… 7

1-5-1 سوال اصلی.. 7

1-5-2 سوالات فرعی.. 7

1-6- فرضیه های پژوهش… 7

1-6-1 فرضیه اصلی.. 7

1-6-2 فرضیات فرعی.. 7

1-7- قلمرو پژوهش… 8

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش… 8

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش… 8

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش… 8

1-8- انواع متغیرها 8

1-8-1 متغیر وابسته. 8

1-8-2 متغیرهای مستقل.. 8

1-9- ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- بازار سرمایه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی.. 12

2-2-1 آثار و فواید بورس اوراق بهادار. 13

2-2-2 نقش بورس اوراق بهادار در تخصیص بهینه منابع و كارایی بنگاه ها 13

2-2-3 نقش بورس در جذب نقدینگی.. 14

2-3- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری.. 16

2-3-1 مالی رفتاری.. 17

2-3-2 تئوری پیش نگری.. 17

2-3-3 رفتارشهودی.. 19

2-3-4 بیش واکنشی و کم واکنشی.. 19

2-4- رفتار توده وار. 21

2-4-1 طبقه بندی رفتار توده وار. 21

2-4-2 علل ایجاد توده واری.. 22

2-5- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 23

2-6- مدل سه عاملی فاما و فرنچ.. 24

2-7- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 26

2-7-1 عامل‌های تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ. 28

2-7-2 مفروضات مدل قیمت گذاری آربیتراژ. 29

2-7-3 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماری چند متغیره 29

2-7-4 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی.. 30

2-7-5 مشكلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 31

2-8- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس… 31

2-9- فرضیه کارایی بازار. 32

2-9-1 در دنیای مالی، سه نوع كارایی در بازار سرمایه وجود دارد. 33

2-9-2 روش های آزمون کارایی بازار. 34

2-9-3 ویژگی‌های بازار كارا 35

2-9-4 شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار. 36

2-10- مدل بازخورد. 37

2-11- فرض منطقی بودن سرمایه‌گذاران. 37

2-12- سرمایه گذاران منطقی در مقابل سرمایه گذاران عادی.. 40

2-13- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی.. 40

2-13-1 راهبرد معکوس… 40

2-13-2 اهداف راهبرد معکوس… 43

2-13-3 کاربردهای راهبرد معکوس… 43

2-13-4 عوامل موثر بر راهبرد معکوس… 44

2-13-4-1 اندازه 44

2-13-4-2 میزان پوشش تحلیلگران. 44

2-13-4-3 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. 44

2-13-4-4 حجم معاملات… 44

2-13-5 راهبرد توالی.. 45

2-13-5-1 انواع راهبرد توالی.. 45

2-13-5-2 توالی قیمت سهام منحصر به فرد. 46

2-13-5-3 توالی صنعت… 47

2-13-5-4 توالی کشور. 48

2-13-5-5 راهبرد‌های شتاب/توالی جهتدار. 48

2-13-5-6 توالی جورج- هانگ (قیمت بالای 52 هفته‌ای). 49

2-14- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی.. 50

2-15-پیشینه پژوهش… 51

2-15-1 تحقیقات انجام شده پیرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ایران. 51

2-15-2 تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه راهبردمعکوس­ومتغیرهای فاما و فرنچ درخارج­ازكشور. 54

2-16- خلاصه فصل.. 55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش تحقیق.. 57

3-3- جامعه آماری.. 58

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 58

3-5- روش جمع آوری اطلاعات… 59

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 59

3-7- راهبرد معکوس… 59

3-7-1 نحوه تشکیل پرتفوی.. 60

3-7-2 مدل فاما – فرنچ.. 60

3-7-3 عامل بازار. 61

3-7-4 اندازه شرکت… 61

3-7-5 عامل ارزش دفتری به بازار. 62

3-7-6 بازده ماهانه سهام. 62

3-8- روش آزمون فرضیه ها 62

3-8-1 آزمون نرمال بودن. 63

3-8-2 بهترین برآورد خطی نااریب… 63

3-8-3 آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F). 63

3-9- خلاصه فصل.. 64

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 66

4-2- توصیف داده‌ها 66

4-2-1 توصیف كمی متغیر عامل اندازه شرکت(SMB). 66

4-2-2 توصیف كمی متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML). 68

4-2-3 توصیف كمی متغیر عامل بازار( ) 69

4-2-4 توصیف كمی متغیر راهبرد معکوس( ). 71

4-3- تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیه‌های تحقیق). 72

4-3-1 فرضیه اصلی.. 73

4-3-2 فرضیه فرعی اول. 74

4-3-3 فرضیه فرعی دوم. 75

4-3-4 فرضیه فرعی سوم. 77

4- 4- رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین.. 78

4-5- خلاصه فصل.. 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 84

5-2- نتایج فرضیه ها تحقیق.. 85

5-2-1 فرضیه اصلی.. 85

5-2-2 فرضیه فرعی اول. 85

5-2-3 فرضیه فرعی دوم. 86

5-2-4 فرضیه فرعی سوم. 86

5-3- بحث وبررسی.. 87

5-4- پیشنهادات… 88

5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش… 88

5-4-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 88

5-5- خلاصه. 89

منابع و مآخذ. 90

فهرست منابع فارسی.. 90

فهرست منابع انگلیسی.. 92

چکیده انگلیسی.. 93

 

فهرست جداول

جدول 4-1: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر عامل اندازه شرکت (n=60). 66

جدول 4-2: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار(n=60). 68

جدول 4-3: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر عامل بازار (n=60). 69

جدول 4-4: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر راهبرد معکوس (n=60). 71

جدول 4-5: آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای برای متغیرهای تحقیق.. 72

جدول 4-6: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین راهبرد معکوس بر میزان سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران در سطوح مختلف عامل های مربوطه. 73

جدول 4-7: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت… 74

جدول 4-8: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به ارزش بازار. 75

جدول 4-9: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین راهبرد معکوس و عامل بازار. 77

جدول4-10: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی.. 79

جدول4-11: خلاصه مدل  Model Summary. 79

جدول4-12: آماره های آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(راهبرد معکوس) با متغیرهای پیش بین (اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل بازار). 80

جدول 4-13: جدول ضرایب رگرسیونی مدل 2. 80

جدول 5-1: خلاصه ای از نتایج.. 87
فهرست نمودارها

نمودار 4-1: نمودار جعبه ای متغیر عامل اندازه شرکت در میان پاسخگویان. 67

نمودار 4-2: هیستوگرام برای متغیر عامل اندازه شرکت… 67

نمودار 4-3: نمودار جعبه ای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازاردر میان پاسخگویان. 68

نمودار 4-4: هیستوگرام برای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار. 69

نمودار 4-5: نمودار جعبه ای متغیر عامل بازار در میان پاسخگویان. 70

نمودار 4-6: هیستوگرام برای متغیر عامل بازار. 70

نمودار 4-7: نمودار جعبه ای متغیر راهبرد معکوس در میان پاسخگویان. 71

نمودار 4-8: هیستوگرام برای متغیر راهبرد معکوس… 72

نمودار 4-9: پراکندگی اندازه شرکت * راهبرد معکوس… 75

نمودار 4-10: پراکندگی ارزش دفتری به ارزش بازار * راهبرد معکوس… 76

نمودار 4-11: پراکندگی عامل بازار * راهبرد معکوس… 78

چکیده
یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با به کارگیری راهبرد         سرمایه­ گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه­ گذاری معکوس و ارزیابی اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روی بازده می باشد. این تحقیق طی دوره زمانی 1383تا1390می­باشد. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان می­دهد، استراتژی معکوس در بازه های زمانی مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغیر مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنی­داری وجود دارد.
1-1- مقدمه
در نظریه بازار کارا فرض بر این است که سرمایه­ گذاران اطلاعات منتشر شده شرکت­ها را به سرعت و به درستی دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، راهبردهای معاملاتی خود را شکل می­ دهند و به همین علت این اطلاعات، به سرعت در قیمت سهام شرکت جذب می­ شود. ضمناً واکنش سرمایه­ گذاران به اطلاعات عقلایی بوده و این عقلانیت هم بر سرعت جذب اطلاعات و هم بر نحوه تحلیل سرمایه­ گذاران از اطلاعات منتشر شده اثر می­ گذارد، به همین علت فرصت­های آربیتراتژی به سرعت از بین رفته و
قیمت­های تعادلی جدید شکل می­ گیرند. درک روانشناسی سرمایه‌گذاران پایه و اساس سرمایه‌گذاری رفتاری است. اگر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی باشد پس بازار سهام قابل پیش‌بینی می‌شود. بدین معنا که سرمایه‌گذارانی که نحوه عملکرد بازار سهام را می‌دانند بدون تحمل ریسکی به بازده مورد نظر دست
می­یابند. هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به‌کارگیری راهبرد­هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود[1]  و بازدهی اضافی کسب نماید. در مقابل تئوری نوین مالی[2] و جوهره اصلی آن یعنی فرضیه بازار کارا [3] بر این اعتقاد است که نمی­ توان بر بازار پیروز شد و بازدهی بیش از متوسط بازار حاصل کرد. در این پارادایم ادعا می‌شود که هیچ گونه روندی در  قیمت و بازدهی بازار وجود ندارد و نمی‌توان از روندهای بازار سود اضافی کسب نمود. درحال حاضر، در بازارهای سرمایه دنیا، دو راهبردی که برای معامله مورد استفاده قرار می گیرند، راهبرد­های توالی و معکوس می‌باشند. این راهبرد­ها همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده ­اند و امروزه در حال تایید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جوامع آکادمیک می‌باشند.

در این فصل ضمن بیان مقدمه، بیان مسأله، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیه ­های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات وروش آزمون فرضیه ­های پژوهش و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

 

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.