رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزانه بیگزاده عباسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- تشریح و بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت مساله………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- پرسش اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 6

1-6- فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9- تعریف واژه­ های عملیاتی……………………………………………………………………………………….. 8

1-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل 2:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2- حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………….. 13

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………… 15

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………….. 17

2-6- ساختار مالکیت…………………………………………………………………………………………………. 18

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………………………………………… 21

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده……………………………………………………………….. 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه…………………………………………………………….. 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار……………………………………………………………….. 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:……………………………………………………………………… 35

2-12- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………. 36

2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)…………………………………………………………………………… 37

2-14- مالکان خانوادگی…………………………………………………………………………………………….. 38

2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالكیت :………………………………………………………………………….. 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت………………………………………………………………………… 39

2-17- ارزش شرکت…………………………………………………………………………………………………. 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعالیت شركت………………………………………………………………………….. 42

2-19- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 53

2-20- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 66

فصل 3:روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 69

3-2- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 69

3-3- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 69

3-4- فرضیه ­های پژوهش:……………………………………………………………………………………………. 70

3-5- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….. 70

3-6- روش جمع آوری داده ­ها………………………………………………………………………………………. 71

3-7- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 71

3-8- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 71

3-9- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 72

3-10- روش آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………… 73

3-11- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 74

فصل 4:تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 76

4-2- بررسی آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق………………………………………………….. 76

4-3- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………… 77

4-4- نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………. 79

4-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 81

فصل 5: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 83

5-2- خلاصه فصول گذشته………………………………………………………………………………………….. 83

5-3- نتایج………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-4- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 86

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. 87

چکیده

تشکیل شرکت­های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در اواخر سده­ی نوزدهم و اوایل دهه­ بیستم در سطح جهانی مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه­ 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت­مدیره­ی شرکت­های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحران­های مالی سال­های اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم­ های راهبری شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است. مکانیزم­ های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه­ گذاری بر روی فعالیت­های غیرسودآور به هدر نمی­رود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه­ های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت می­ شود. رابطه بین ساختار مالكیت  با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این تحقیق 3 فرض مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت استفاده گردیده است. نتایج حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت با ارزش بازار دارد

1-1- مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یک شركت سهامی برای یک هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84)..این موارد به طور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیک از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.