رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

علوم و تحقیقات گلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1-مقدمه: 2

1-2تشریح و بیان مسئله 3

1-3- پرسشهای تحقیق: 7

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-4-1- اهداف علمی تحقیق. 8

1-5- اهداف کاربردی تحقیق. 8

1-6- تبیین فرضیه‌های تحقیق. 9

1-7- روش تحقیق. 9

1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 10

1-8-1- نمونه‌گیری و حجم نمونه 10

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 11

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 12

1-11- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 13

1-12- ساختار کلی تحقیق. 14

1-13- خلاصه فصل. 15

فصل دوم 16

(ادبیات تحقیق) 16

1-2- مقدمه 17

2-2- اعلان سود و سودمندی محتوای اطلاعاتی آن : 20

3-2: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 22

1-3-2- فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 24

2-3-2-فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك.. 25

3-3-2- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار 28

4-3-2: عمق بازار: 31

5-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

6-3-2-نظریه بازار كارای سرمایه 39

7-3-2كارایی اطلاعاتی: 41

8-3-2كارایی تخصیصی: 42

9-3-2كارایی عملیاتی: 43

4-2- اقلام تعهدی: 44

1-4-2حسابداری تعهدی: 44

2-4-2 اقلام تعهدی : 46

3-4-2 اهمیت اقلام تعهدی : 47

4-4-2کیفیت اقلام تعهدی: 48

5-4-2 اقلام تعهدی اختیاری : 49

6-4-2اقلام تعهدی غیر اختیاری : 50

7-4-2- پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به كمك متغیرهای حسابداری: 50

8-4-2ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی : 52

5-2 خطای پیش‌بینی سود: 53

1-5-2تاریخچه پیش‌بینی سود: 53

2-5-2- اهمیت پیش‌بینی سود: 55

3-5-2دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها: 56

4-5-2سود سهام پیش‌بینی‌شده 57

5-5-2 اهمیت سود سهام پیش‌بینی‌شده: 57

6-5-2دقت پیش‌بینی سود در عرضه اولیه سهام 59

7-5-2روش‌های پیش‌بینی سود 60

8-5-2 مدل باكس جنكینز. 61

9-5-2 مدل گام زدن تصادفی. 62

10-5-2خطای پیش‌بینی سود: 64

6-2-هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی در سود (غیرمترقبه ): 66

7-2پیشینه تحقیق : 70

فصل سوم 87

(روش‌شناسی تحقیق) 87

3-1- مقدمه 88

3-2- روش‌شناسی تحقیق. 89

3-3- فرضیه‌های تحقیق. 89

3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 91

3-5- نمونه‌گیری و حجم نمونه 91

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 92

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 93

3-8- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 96

3-8-1- دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (Spread): متغیر وابسته 96

3-8-2- عمق بازار ( depth market): متغیر وابسته 96

3-8-3- میزان اقلام تعهدی (Accruals): متغیر مستقل. .

3-8-4-خطای پیش‌بینی سود (EP): متغیر مستقل. .

3-8-5- هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی متغیر مستقل. .

3-8-6-حجم مبادلات سهام (VOL): متغیر کنترلی. 99

3-8-7- : قدر مطلق سود غیرمنتظره (Absolute_surp) متغیر کنترلی. 99

3-8-8- اندازه شركت : (Size) متغیر کنترلی. 99

3-8-9- ریسک سیستماتیک سهام (Beta) متغیر کنترلی. 100

3-8-10- مالكیت نهادی (IO) متغیر کنترلی. 100

اهرم مالی متغیر کنترلی : (Lev) 101

3-10- روش آزمون فرضیه‌ها 102

3-10-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (k-s) 102

3-10-2- آزمون همبستگی. 103

3-10-3- ضریب همبستگی. 103

3-10-4- رگرسیون ساده خطی. 104

3-10-5- آزمون دوربین – واتسون (DW) 105

3-11- خلاصه‌ای از فصل. 106

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 108

4-3- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی (فرض‌های اساسی رگرسیون) 110

4-4- بررسی نرمال بودن متغیر (های) وابسته 111

4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 112

4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 114

4-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 117

4-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 120

4-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 122

4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم. 124

4-11- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 127

5-1- مقدمه 130

5-2- خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 131

5-3- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 132

5-4- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 133

5-5- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 134

5-6- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 136

5-8- پیشنهادهای برآمده از تحقیق. 138

5-8-1- پیشنهادات کاربردی. 138

5-8-2- پیشنهادات پژوهشی. 139

5-9)- محدودیت‌های تحقیق. 139

منابع و مأخذ. 140

منابع فارسی : 140

منابع لاتین : 148

پیوست. خروجی نرم‌افزار 151
چکیده :

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی می باشد. در این تحقیق دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی،هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و خطای پیش‌بینی سود به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 113 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق با بهره گرفتن از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در هنگام اعلام سود سالیانه با افزایش هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می‌یابد و تأثیری بر عمق بازار ندارد. همچنین افزایش اقلام تعهدی تأثیری بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نداشته موجب بالا رفتن حجم مبادلات و افزایش عمق بازار می گرددو با افزایش خطای پیش‌بینی سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش‌یافته و ارتباط معناداری با عمق بازار ندارد .

مقدمه
اطلاعات مالی و گزارشگری سالیانه یک واحد انتفاعی، جزء اساسی‌ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و قضاوت‌های استفاده‌ کنندگان را تشکیل می‌دهند.

یکی از کاربردهای بالقوه اطلاعات منتشره، کاهش شکاف انتظارات سرمایه‌گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی روی هزینه سرمایه شرکت است.

عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است قبل از اعلامیه سود میان‌دوره‌ای وجود داشته باشد، اما پس از اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی ضعیف‌تر می‌شود. با مطالعات انجام‌شده به نظر می‌رسد عدم تقارن اطلاعاتی در اعلامیه‌های میان‌دوره‌ای گسترده‌تر از اعلامیه‌های سالانه می‌باشد. مطالعات انجام‌شده تأیید می‌کند که افشای سود به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه تأثیر قابل‌توجهی از برخی متغیرها مانند اقلام تعهدی، هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و خطای پیش‌بینی سود می‌گیرد (جین فرانکویز و برتراند کوییری[1]، 2013).

در این تحقیق تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی در بازار بورس تهران بررسی می‌شود. در این فصل از تحقیق تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، هدف، فرضیه‌ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی تحقیق ارائه گردد.

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.