رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشكده ی‌ علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی تأثیر انگیزه ­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد احمدپور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

مقدمه. 2

1-1. تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش… 2

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-3. اهداف تحقیق. 4

1-4. سؤالات پژوهش… 4

1-5. فرضیه های تحقیق. 5

1-6. روش تحقیق. 5

1-6-1. متغیرهای تحقیق. 5

1-7. قلمرو تحقیق. 7

1-8. جامعه و نمونه آماری.. 7

1-9. روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 8

1-10. روش های آماری و آزمون فرضیه ها 8

1-11. تعریف واژه ها واصطلاحات.. 9

1-12. ساختار کلی تحقیق. 10

 

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 11

مقدمه. 12

2-1. مبانی نظری.. 13

2-1-1. تحلیل رفتار هزینه ها 13

2-1-2. چسبندگی هزینه ها 15

2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینه ها 16

2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینه ها 17

2-1-3. مدیریت سود. 18

2-1-3-1. تئوری نمایندگی.. 18

2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود. 22

2-1-3-3. روش های مدیریت سود. 26

2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 26

2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. 26

2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی: 27

2-1-3-4.انگیزه های مدیریت سود. 29

2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزه های مدیریت سود. 32

2-2. پیشینه پژوهش… 34

2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی.. 34

2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی.. 39

2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده 41

 

فصل سوم: روش تحقیق.. 47

مقدمه. 48

3-1. روش تحقیق. 48

3-2. روش و ابزار گردآوری داده ها 48

3-3. قلمرو پژوهش… 48

3-4. جامعه و نمونهی آماری.. 49

3-5. طرح مسأله تحقیق. 49

3-6. فرضیه های پژوهش… 50

3-7. مدل آماری پژوهش… 51

3-8. نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 52

3-8-1. متغیر وابسته. 52

3-8-2. متغیرهای مستقل. 52

3-8-3. متغیرهای کنترلی.. 52

3-9. روش تخمین مدل. 54

3-9-1. داده های تابلویی.. 54

3-9-2. روش های تخمین مدل داده های تابلویی.. 55

3-9-2-1. روش حداقل مربعات تلفیقی (pls): 55

3-9-2-2. مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV): 55

3-9-2-3. مدل اثر تصادفی.. 56

3-9-2-4. مدل پارامترهای تصادفی.. 56

3-9-3. آزمونهای الگوی داده های تابلویی: 57

3-9-3-1. آزمون چاو. 57

3-9-3-2. آزمون هاسمن. 57

3-9-4. آزمون مانایی در داده های تابلویی.. 58

3-9-5. آزمون همجمعی  در داده های تابلویی.. 58

3-9-6. آزمون استقلال خطاها 59

3-9-7. آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب.. 59

3-10. خلاصه فصل سوم. 59

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ ها 60

مقدمه. 61

4-1. آمار توصیفی.. 61

4-2. آزمونهای تشخیص بر روی داده ها 62

4-2-1. آزمون مانایی.. 62

4-2-2. آزمون همجمعی.. 63

4-2-3. آزمون چاو. 64

4-3. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

4-3-1. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن. 65

4-3-2. آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن. 66

4-3-3. آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن. 67

4-4. خلاصه فصل. 69

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات.. 70

مقدمه. 71

5-1. بحث و نتیجهگیری.. 71

5-2. محدودیتهای تحقیق. 72

5-3. پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش… 73

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73

فهرست منابع و مأخذ. 74

پیوست.. 81

 

فهرست جداول

جدول (1-1): متغیرهای تحقیق. 6

جدول (2-1): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی خارجی.. 41

جدول (2-2): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی داخلی.. 44

جدول (3-1): جمع بندی متغیرهای تحقیق. 53

جدول (4-1): آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 61

جدول (4-2): نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیرهای پژوهش… 62

جدول (4-3): بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل. 63

جدول (4- 4): نتایج آزمون چاو. 64

جدول (4-5): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان. 65

جدول (4-6): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود. 66

جدول (4-7): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود. 68

جدول (5-1): جمع بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 72

شکل (2-1): رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی.. 19

 

فهرست پیوست­ها

پیوست 1: اسامی شرکتهای موجود در نمونه. 82

پیوست2: آمارهای توصیفی.. 83

پیوست3: آزمونهای مانایی.. 84

پیوست 4: آزمون همجمعی مدل 1 (اجتناب از زیان) 87

پیوست 5: آزمون F لیمر مدل 1 (اجتناب از زیان) 88

پیوست 6: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 1 (اجتناب از زیان) 89

پیوست 7: آزمون همجمعی مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 90

پیوست8: آزمون F لیمر مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 91

پیوست 9: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 2 (اجتناب از کاهش سود) 92

پیوست 10: آزمون همجمعی مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 93

پیوست11: آزمون F لیمر مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 94

پیوست 12: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل 3 (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) 95

چکیده

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ ها، هزینه­ های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­ کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ جدید در مورد رفتار هزینه­ ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه­ ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه­ ها در نتیجه­ کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ ها» معروف شده ­است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ ها مؤثر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور دو فرضیه ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی ارتباط بین انگیزه­ های مدیریت سود و میزان چسبندگی هزینه­ ها می ­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ 5 ساله از 1387 تا 1391 است. از بین کل جامعه، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 138 شرکت انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی فرضیه ­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده ­های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد بررسی بین انگیزه­ های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ ها رابطه معنی­داری وجود دارد. به عبارت دیگر، انگیزه­ های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­ شود. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین ­کننده­ ساختار هزینه­ شرکت­ها انجام می­ شود، باید با توجه به انگیزه­ های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­ های ناشی از نمایندگی، باشد.

مقدمه
پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و استفاده بهینه از منابع ترغیب کرده است. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ ها در حسابداری مدیریت، هزینه­ های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ ها نشان داده شده است که “چسبندگی هزینه” نامیده می­ شود. چسبندگی هزینه­ ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است (نمازی و دوانی­پور 1389). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ ها مؤثر است؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران است، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­ شود. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر تصمیم ­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فصل کلیاتی درباره موضوع پژوهش مطرح می­ شود. در ابتدا به تشریح و بیان مسأله­ پژوهش که «بررسی تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است، پرداخته می­ شود. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع ­آوری اطلاعات بیان می­ شود. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی برخی از واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان خلاصه­ای از ساختار پژوهش ارائه می­ شود.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.