رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش كارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش كارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »

رشته: حسابداری

عنوان:

بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش كارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

استاد راهنما:

دكتر مسعود خیراندیش

  

 

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                             صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………. 8

1-6- مبانی نظری فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………. 9

1-7- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………… 11

1-7-2- قلمرو زمانی …………………………………………………………………………….. 11

1-7-3- قلمرو مكانی …………………………………………………………………………….. 11

1-8- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 14

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………. 15

2-2-1- پیشینه مختصر حسابرسی در ایران ………………………………………………….. 15

2-2-2- شناخت واحد مورد رسیدگی، محیط و نوع فعالیت آن ………………………… 18

2-2-3- شناخت از سیستم كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی ………………………….. 19

2-2-4- استفاده از خدمات حسابرس داخلی ……………………………………………….. 20

2-2-5- تأثیر كاهش در هزینه و زمان اجرای حسابرسی بر كارایی حسابرسی ………. 21

2-2-6- استفاده از خدمات كارشناسی ………………………………………………………… 21

2-2-7- كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی …………………………………. 22

2-2-8- حسابرسان مستقل……………………………………………………………………….. 23

2-2-9- استفاده كنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان دیوان محاسبات) ….. 24

2-2-10- ضرورت و اهداف و اصول كلی حسابرسی ……………………………………. 26

2-2-10-1- ضرورت حسابرسی …………………………………………………………. 26

2-2-10-2- هدف حسابرسی ……………………………………………………………… 27

2-2-10-3- اصول كلی حسابرسی ……………………………………………………….. 27

2-2-11- مراحل مختلف حسابرسی صورت‌های مالی ……………………………….. 28

2-3- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………. 30

2-3-1- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………… 30

2-3-2- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………. 32

 

فصل سوم: روش‌شناسی و طرح تحقیق

 

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 40

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. 41

3-3- جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………. 42

3-4- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات …………………………………………………………………. 42

3-4-1- پایائی تحقیق …………………………………………………………………………….. 43

3-4-2- روائی تحقیق …………………………………………………………………………….. 44

3-5- ابزار اندازه‌گیری و مقیاس‌های مورد استفاده ………………………………………………. 44

3-6- مقیاس لیكرت……………………………………………………………………………………. 45

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… 46

3-8- تحلیل‌های آماری آزمون t استیودنت………………………………………………………… 47

3-8-1-  آزمونt استیودنت یک نمونه ای…………………………………………………….. 47

3-8-2-  آزمونt استیودنت دو نمونه ای………………………………………………………. 48

3-9- روش توزیع پرسشنامه………………………………………………………………………….. 50

3-10- پرسشنامه های جمع آوری شده و قابل استفاده…………………………………………. 51

3-11-  خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. 52

­­­­­

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 54

4-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………. 54

4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………. 54

4-3-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت …………………………………………………… 54

4-3-2- توزیع فراوانی بر حسب سن ………………………………………………………… 56

4-3-3- توزیع فراونی بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………. 57

4-3-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت …………………………………………….. 58

4-4- یافته‌های استنباطی ………………………………………………………………………………. 59

4-4-1- فرضیه اول ……………………………………………………………………………….. 61

4-4-2- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 62

4-4-3- فرضیه سوم ………………………………………………………………………………. 63

4-4-4- فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………. 64

4-4-5- فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………… 65

4-4-6- فرضیه ششم ……………………………………………………………………………… 66

4-4-7- فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………… 67

4-4-8- فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………. 68

4-5- آنالیز واریانس ………………………………………………………………………………… 71

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 75

5-2- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………….. 76

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………….. 76

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………. 76

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………. 77

5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………. 77

5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………… 78

5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم …………………………………………………………….. 79

5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ……………………………………………………………… 79

5-2-8- نتیجه آزمون فرضیه هشتم …………………………………………………………….. 80

5-3- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………. 81

5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………….. 81

5-3-2- پیشنهادات برای تحقیق‌های آتی …………………………………………………….. 82

5-4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………… 82

پیوست ها………………………………………………………………………………………………….. 83

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                            صفحه

جدول 3-1: ساختار کلی جدول آنالیز واریانس…………………………………………………… 50

جدول 3-2: پرسشنامه های جمع آوری شده………………………………………………………. 51

جدول شماره4-1- فراوانی بر حسب جنسیت……………………………………………………. 55

جدول شماره 4-2- فروانی بر حسب سن…………………………………………………………. 56

جدول شماره 4-3- فروانی بر حسب تحصیلات………………………………………………… 57

جدول شماره 4-4- فروانی بر حسب سابقه خدمت…………………………………………….. 58

جدول شماره 4-5- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………. 60

جدول شماره 4-6- خروجی spss آزمون تی فرضیه اول…………………………………….. 61

جدول شماره 4-7- خروجی spss آزمون تی فرضیه دوم…………………………………….. 62

جدول شماره 4-8- خروجی spss آزمون تی فرضیه سوم……………………………………. 63

جدول شماره 4-9- خروجی spss آزمون تی فرضیه چهارم…………………………………. 64

جدول شماره 4-10- خروجی spss آزمون تی فرضیه پنجم…………………………………. 65

جدول شماره 4-11- خروجی spss آزمون تی فرضیه ششم………………………………… 66

جدول شماره 4-12- خروجی spss آزمون تی فرضیه هفتم…………………………………. 67

جدول شماره 4-13- خروجی spss آزمون تی دو نمونه مستقل……………………………. 69

جدول شماره 4-14-آنالیز واریانس…………………………………………………………………. 72

جدول شماره 4-15-میزان اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی بر کارایی حسابرسی در سطوح مختلف تحصیلی       73

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                       صفحه

نمودار شماره 4-1- جنسیت………………………………………………………………………….. 55

نمودار شماره 4-2- نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ……………………………………….. 56

نمودار شماره 4-3- میزان تحصیلات……………………………………………………………….. 57

نمودار شماره 4-4- میزان سابقه کاری مدیران ……………………………………………………. 58

 

چكیده

حسابرسی فعالیتی مهم و حساس است كه توسط افراد مجاز و به قصد بررسی جستجوگرانه و شواهد برای اظهارنظر در مورد مطلوبیت ارائه صورتهای مالی انجام می گیرد. كیفیت حسابرسی و گزارشهای حسابرسی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر كارایی حسابرسی صورتهای مالی طراحی و اجرا شده است و همچنین دیدگاه دو گروه متخصص یعنی حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات را با هم مقایسه می نماید. متغیرهای مورد نظر به عنوان متغیرهای مؤثر بر كیفیت حسابرسی شامل: 1) شناخت حسابرسان از محیط كار و نوع فعالیت صاحبكار، 2) شناخت حسابرسان به سیستم كنترل داخلی، 3) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرسی داخلی، 4) كاهش هزینه اجرای حسابرسی، 5) كاهش مدت زمان اجرای فرایند حسابرسی، 6) استفاده از خدمات كارشناسی، 7) اجرای سیاست های كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی است.  بدین منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتی استفاده شده است كه روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون T- Test یک نمونه ای، دو  نمونه ­ای مستقل و آنالیز واریانس (ANOVA) است. و نتایج تحقیق نشان می دهد هر یک از متغیرهای مذكور بر كیفیت حسابرسی و كارایی آن مؤثر است. و بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات برای نقش هر یک از این متغیرها تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

كلمات كلیدی: كارایی حسابرسی، حسابرسان مستقل، حسابرسان دیوان محاسبات.

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1-  مقدمه

صحنه جهانی به واسطه پیشرفت‌های فناوری، دنیای كوچك و فشرده‌ای را پی‌ریزی می‌كند. بی‌شك انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه زندگی و كار داشته است. دنیای تجاری و حرفه‌ای امروز دستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلكه به حرفه‌های مختلف نیز تسری یافته است. این بدان معناست كه تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه كارهای حرفه‌ای افزایش یافته است و دیگر نمی‌توان به سیستم‌ها و روش‌های سنتی اتكا نمود. حسابرسی نیز به عنوان یک حرفه از این امر مستثنی نبوده و نیست.

انجام حسابرسی در سازمان‌ها، شركت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و … در بخش‌های عمومی و خصوصی گویای این است كه همه اقدامات، عملكردها و فعالیت‌ها با كارایی صورت نمی‌گیرد. استفاده نامناسب از روش‌های دستی و كامپیوتری، كاغذبازی‌های بی‌فایده، سیستم‌ها و روش‌های غیر كاری عملیاتی، سلسله مراتب یا الگوهای ارتباطی پیچیده، دوباره كاری، مراحل كاری بی‌مورد و انجام كارهای موازی، زمینه‌هایی از عدم وجود كارایی را در واحدهای اقتصادی نشان می‌دهد.

برای حسابرسان واژه کارایی واژه ناآشنایی نیست، زیرا در فرایند حسابرسی همواره می‌کوشند رسیدگی‌های خود را به صورت کارا (رسیدگی مؤثر با کمترین هزینه) به انجام برسانند.

كارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دریافت كنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش كارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌كنندگان به این صورت است كه در زمان كمتر و احیاناً با هزینه‌های كمتر خدماتی با كیفیت مناسب دریافت می‌كنند و برای ارائه كنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت كاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام كاری معین، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبكاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد.

 

 

1-2- بیان مسأله

عمومی­شدن ­مالکیت ­بنگاه­های اقتصادی، تامین مالی(استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی­سازی بخش­های دولتی و بنگاه های تحت پوشش در سال‌های اخیراز جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران است. درچنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی و غیرمالی که پایه و اساس تصمیم‌گیری وام‌دهندگان بالفعل و بالقوه است اهمیت ویژه ای دارد.با در نظر گرفتن این نكته که میزان قابل­توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده‌ کنندگان توسط مدیریت بنگاه­های اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می­ شود. حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می­رسد.تئوری­های موجود به ویژه تئوری کارگزاری بیانگر تضاد منافع بین تولید کننده اطلاعات و استفاده­کنندگان آن است این تضادمنافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به حرکاتی نظیر تحریف صورت‌های مالی می­گردد که غالبا زیان سرمایه‌گذاری را در بردارد. در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی باشد ضرورت می­یابد. در یک اقتصاد آزاد این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می­ شود (حساس یگانه و خالقی بایگی، 1383).

حسابرسی با بهره گرفتن از معیار اصول پذیرفته­شده حسابداری به ارزیابی و قضاوت در مورداطلاعات مندرج درصورت‌های مالی می ­پردازد و نتیجه کار و نظر حرفه­ای خود در مورد مطلوبیت صورت‌های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری را در قالب گزارش حسابرسی اظهار می­ کند.

حسابرسان ممکن است نتوانند تمام انتظارات استفاده کنندگان را برآورده کنند و بین عملکرد دریافتی استفاده‌ کنندگان از حسابرسان و آنچه استفاده­کنندگان از حسابرسان انتظار دارند تفاوت وجود داشته باشد و به عبارت دیگر بین تصور آنها در مورد عملکرد حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد عملکرد خویش تفاوت وجود داشته باشد. علت این شکاف ممکن است انتظارات نا معقول عده­ای از استفاده­کنندگان، استانداردهای حسابرسی نامناسب و یا قصور حسابرس باشد (آقایی و علیجانی، 1381).

تشخیص كارایی حسابرسی صورت‌های مالی از مسائل مورد علاقه محققان و دست‌اندركاران حرفه حسابرسی است، زیرا تفاوتهای پایدار و سیستماتیک در متوسط كارایی حسابرسی‌هایی كه توسط مؤسسات حسابرسی مختلف انجام می‌شود، می‌تواند  در ساختار بازار خدمات حسابرسی تأثیر اساسی بگذارد. یعنی آن دسته از مؤسسات حسابرسی كه در انجام حسابرسی‌های خود كارایی لازم را ندارند، بازار خدمات حرفه‌ای خود را از دست خواهند داد. همچنین فقدان كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یكی از عوامل مهم در تغییر حسابرسان توسط صاحبكاران به شمار می‌آید (استاین و سیمونیك، 2004)[1].

كارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دریافت كنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش كارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌كنندگان به این صورت است كه در زمان كمتر و احیاناً با هزینه‌های كمتر خدماتی با كیفیت مناسب دریافت می‌كنند و برای ارائه كنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت كاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام كاری معین، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبكاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد. از طرف دیگر افزایش كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند باعث رشد و تعالی حرفه گردد. از آنجا كه در هر فعالیتی، تحلیل هزینه- فایده یک عامل مهم محسوب می‌گردد، اگر هزینه كسب خدمات حسابرسی برای دریافت كننده این خدمات بیشتر از منافع مورد انتظار آن باشد، دیگر مؤسسات یا شركتهایی كه الزام قانونی به انجام حسابرسی ندارند اقدام به خرید این خدمات نخواهند كرد و بخش قابل توجهی از بازار خدمات حسابرسی از بین خواهد رفت.

خدمات حسابرسی برای مؤسسات و شركت‌هایی كه از این خدمات بهره می‌گیرند، می‌تواند مزایای بسیاری در بر داشته باشد كه حتی مدیران بسیاری از شركت‌ها از این مزایا بی‌اطلاع هستند و تنها زمانی متوجه این مزایا می‌گردند كه از خدمات حسابرسی بهره‌مند شوند.

پس باید زمینه‌ای فراهم گردد تا بتوان مؤسسات و شركت‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی ترغیب كرد تا علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای آن به رشد حرفه نیز كمك شود. یكی از راه‌های ایجاد این زمینه، افزایش كارایی خدمات حسابرسی است (رضازاده و بسنده، 1385).

افزایش كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یک عامل حیاتی برای مؤسسات حسابرسی است كه ادامه فعالیت این مؤسسات به آن وابسته است. پس همواره تعیین معیارهای كارایی حسابرسی برای مؤسسات حسابرسی امری حیاتی است و مهمتر از آن، آنها باید همواره سعی در یافتن راه‌ها و عواملی داشته باشند كه در رشد و ارتقای كارایی فعالیت‌های آنها مؤثر است، تا بتوانند با رشد و كارایی حسابرسی‌ها توان رقابت با سایرین را برای خود حفظ كنند و حتی در صورت امكان گوی سبقت را از دیگران بربایند. برای انجام اینكار یک روش بسیار مؤثر می‌تواند شناسایی خصوصیات حسابرسی‌هایی باشد كه با كارایی قابل قبول انجام می‌شوند. زیرا این شناسایی می‌تواند موجب شكل‌گیری رهنمودهایی ارزنده در زمینه بهبود فرایند حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی كارا گردد (رادلیف، 1999)[2].

به نظر می‌رسد میان آنچه حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در مورد كارایی حسابرسی مالی تصور می‌كنند تفاوت معناداری وجود دارد.

مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های حسابرسان مستقل و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در خصوص كارایی حسابرسی صورت‌های مالی است و نیز رسیدن به مجموعه‌ای از عوامل مؤثر برای افزایش كارایی حسابرسی است.

برای دستیابی به این هدف لازم به پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:

1- شناختی كه حسابرسان از محیط كار و فعالیت صاحبكار كسب می‌كنند چه تأثیری بر كارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟

2- شناخت و میزان اتكای حسابرسان به سیستم كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی چه اثری بركارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟

 

3- تأثیر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات كارشناسی بر كارایی حسابرسی چیست؟

4- تأثیر اعمال محدودیت زمانی و كاهش هزینه اجرای حسابرسی بر كارایی حسابرسی صورت‌های مالی چیست؟

5- كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی چه تأثیری بر كارایی حسابرسی دارد؟

تعداد صفحه : 107

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.