رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A 

عنوان : بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

                   واحد علوم وتحقیقات زاهدان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A )

 

عنوان:

بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر حسین جباری 

 

تابستان1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول

کلیات پژوهش

 
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2-بیان مسئله اساسی تحقیق به طور کلی………………………………………………………………. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………. 4
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه………………………………………………………………………… 5
1-4-1- حوزه داخلی………………………………………………………………………………………… 5
1-4-2- حوزه خارجی………………………………………………………………………………………… 6
1–٥ –  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………. 8
1-6- اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………. 8
1– 7- در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران………………………………………………. 9
1-8 – سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 9
1-9-  فرضیه ‏های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 10
1-10- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ………………………………………………. 10
1-11- روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………… 10
1-11-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………… 10
1-11-2- متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………… 11
1-11-3- متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………. 12
1-11-4-مدل های آزمون فرضیات………………………………………………………………………… 12
1–12-  روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………….. 13
1-12-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 13
1-12-2-روش‌های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 13
1-12-3-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………… 13
1-12-4- دوره زمانی انجام تحقیق ………………………………………………………………………… 13
1-12-5- مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………. 13
1-13 – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ………………………………………….. 14
1-13-1- جامعه‌ی آماری(N) ………………………………………………………………………………. 14
1-13-2- نمونه‌ی آماری(n) ……………………………………………………………………………….. 14
1-13-3- روش یا روش‌های نمونه‌گیری ………………………………………………………………. 14
1-13-4 – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها…………………………………………………….. 14
1-14-  ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………. 15
          فصل دوم

       مروری بر تحقیقات انجام شده

 
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2- نگهداری موجودی های نقدی………………………………………………………………………. 17
2-2-1- انگیزه ‌های نگهداری موجودی ‌های نقدی توسط شرکت‌ ها ……………………….. 17
2-2-2 میزان بهینه موجودی‌ های نقدی شرکت‌ ها…………………………………………………… 19
2-3 – عملکرد شرکت و معیارهای سنجش آن………………………………………………………… 21
2-3-1-معیارهای حسابداری عملکرد…………………………………………………………………….. 22
2-3-2- معیارهای اقتصادی عملکرد……………………………………………………………………… 25
2-4- ارزش شرکت و معیار سنجش آن………………………………………………………………….. 27
2-5- بازده سهام…………………………………………………………………………………………………. 28
2-5-1- مفهوم بازده سهام……………………………………………………………………………………. 28
2-5-2- روش های محاسبه بازده سهام………………………………………………………………………. 30
2-6- تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد ارزش شرکت………………………………………….. 34
2-6-1- تحقیقات داخلی انجام شده در مورد ارزش شرکت…………………………………….. 34
2-6-2-تحقیقات انجام شده در مورد ارزش شرکت در خارج از کشور……………………… 39
2-7-تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد عملکرد شرکت…………………………………………. 42
2-7-1-تحقیقات داخلی انجام شده در مورد عملکرد شرکت……………………………………… 42
2-7-2- تحقیقات خارجی انجام شده در مورد عملکرد شرکت ………………………………… 44
2-8- تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد بازده سهام………………………………………………. 45
2-8-1- تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل ایران در مورد بازده سهام …………………….. 45
2-8-2- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران در مورد بازده سهام………………………….. 49
 

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

 
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 54
3-2-  روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 54
3-3- مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 55
3-4- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 55
3-5- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………… 56
3-6- مواد و روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………… 56
3-6-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 56
3-6-2- روش‌های گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………… 56
3-6-3- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. 56
3-6-4- دوره زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………… 57
3-6-5- مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………… 57
3-6-6- جامعه‌ی آماری(N) ………………………………………………………………………………… 57
3-6-7- نمونه‌ی آماری(n) …………………………………………………………………………………. 57
3-6-8- روش یا روش‌های نمونه‌گیری………………………………………………………………… 57
3-7-روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ……………….. 58
3-7-1- متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………. 58
3-7-1-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. 58
3-7-1-2- متغیر های وابسته………………………………………………………………………………… 58
3-7-1-3 متغیر های کنترلی…………………………………………………………………………………… 59
3-7-2- مدل های آزمون فرضیات………………………………………………………………………… 59
3-7-2-1 مدل فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 59
3-7-2-2 مدل فرضیه دوم…………………………………………………………………………………… 60
3-7-2-3 مدل فرضیه سوم …………………………………………………………………………………… 60
3-8 مفاهیم و آزمون های آماری…………………………………………………………………………….. 60
3-8-1- همبستگی ………………………………………………………………………………………………. 60
3-8-2- مفهوم معنی‌ داری در همبستگی…………………………………………………………………. 61
3-8-3- ضریب تعیین ………………………………………………………………………………….. 62
3-8-4- خطای معیار تخمین …………………………………………………………………………. 62
3-8-5- رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………… 62
۳-8-6- تحلیل واریانس (آزمون F ) ……………………………………………………………………… 63
3-8-7- مفروضات رگرسیون خطی………………………………………………………………………… 64
3-8-8- نمودار توزیع خطاها (بررسی نرمال بودن توزیع خطاها) . …………………………… 64
3-8-9- نمودار واریانس خطا‌ها ……………………………………………………………………………. 64
3-8-10- آزمون دوربین- واتسون. ……………………………………………………………………. 65
3-8-۱۱- روش‌ های ورود متغیرها در رگرسیون…………………………………………………….. 66
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

 
4-1- مقدمه‏………………………………………………………………………………………………………… 69
4-2- شاخص توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………… 69
4-3- آزمون نرمالیتی…………………………………………………………………………………………….. 70
4-4- تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق …………………………………………………………………… 71
4-4-1- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………….. 71
4-4-2- آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 72
4-4-3- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 73
فصل پنجم

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

 
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 77
5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 77
5-3 پیشنهاد های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 78
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی تحقیق……………………………………………………………………….. 78
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 79
5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………… 79
5-5 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………….. 80
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………….. 81
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….. 81
فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 85
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………. 88
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 93

 

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه
جدول1-1- سازمانها و نوع استفاده آن ها ……………………………………………………………….. 9
جدول 3-1- تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی……………………………………………………….. 63
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیر های تحقیق……………………………………………………………. 70
جدول4-2- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………… 71
جدول 4-3- نتایج آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………. 72
جدول 4-4- نتایج آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………… 73
جدول 4-5- نتایج فرضیه سوم……………………………………………………………………………….. 74

 

فهرست شکل ها

عنوان شماره صفحه
شکل2-1- میزان بهینه نگهداری موجودی های نقدی………………………………………………. 22

 چکیده

در این تحقیق رابطه ی سطح نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. انجام این تحقیق  از این لحاظ دارای اهیمت می باشد  که هدف اصلی  مدیریت  مالی حداکثر

کردن ثروت سهامداران است و این حداکثر کردن از طریق افزایش ارزش شرکت، افزایش بازده سهام و افزایش عملکرد شرکت انجام می شود. با توجه به اینکه لازمه ی حد اکثر کردن ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت، شناخت عوامل موثر بر آن ها است. این تحقیق نیز با آشکار ساختن یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر متغیر های مذکور به مدیران مالی کمک می کند تا در راستای اهداف خود تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.در این تحقیق برای محاسبه سطح نگهداشت وجه نقد از نسبت وجه نقد به کل دارایی ها استفاده شد. همچنین از Q  توبین به عنوان شاخص ارزش شرکت استفاده گردید. و از ROA به عنوان شاخص عملکرد شرکت استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شد. و تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1381-1390 مورد بررسی قرار گرفته اند.نتایج تحقیق نشان داد بین سطح نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت در نمونه ی مورد بررسی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: سطح نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت، بازده سهام، عملکرد شرکت.

 

فصل اول

(کلیات پژوهش)

 

1-1- مقدمه

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  می باشد.

هدف اصلی مدیران مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران است و این حداکثر کردن از      طریق افزایش ارزش شرکت انجام می شود. مدیران مالی برای افزایش ارزش شرکت در ابتدا می بایست شناختی کافی از عوامل موثر بر آن داشته باشند، به عبارت دیگر آنها در ابتدا می بایست از عواملی که موجب تقویت یا تضعیف آن می شود، آگاهی کافی داشته باشند.

یکی از معیار های اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد، سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از بازده سهام استفاده می کنند. تحلیل گران و تصمیم گیرندگان بازار های مالی در صورتی می توانند دقت خود در پیش بینی بازده سهام را بالا برند که از عوامل موثر بر آن آگاهی کافی داشته باشند. چرا که آنان با آگاهی از عواملی که می توانند اثر منفی یا مثبت معناداری بر بازده سهام داشته باشند، قادر می شوند تا پیش بینی های دقیق تری در رابطه با بازده سهام داشته باشند.

تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، اثر سطح نگهداشت وجه نقد بر این سه متغیر مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1381 الی 1390، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند.

 

1-2- بیان مسأله  

ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، هر سه از متغیر های مهم و اثرگذار بر تصمیم گیری مدیران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها می باشد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر این سه متغیر اثرگذار بر تصمیم گیری می تواند از این جهت موثر واقع شود که با یافتن عوامل موثر بر آنها و اینکه این عوامل رابطه مثبت(منفی) با این متغیر ها دارند، می توان با تقویت(تضعیف) آن عوامل اثرگذار، به بهبود ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام پرداخت(کین وای[1] ، 2010 ؛ کوین[2]، 2007).

موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این رقم در شرکت‌های آمریکایی برابر با 1/8 درصد از مجموع دارایی‌ها (کیم[3] و همکاران، 1998) و در شرکت‌های انگلیسی برابر با 9/9 درصد از دارایی‌ها بوده است (ازکان[4]، 2004). بنابراین بررسی اینکه آیا  سطح نگهداری موجودی های نقدی بر متغیر های اثرگذار بر تصمیم گیری تصمیم گیرندگان، اثر گذار است یا خیر می تواند به مدیران کمک کند تا در مورد اینکه سطح  نگهداری موجودی های نقدی خود را افزایش یا کاهش دهند، تصمیم گیری کنند.

باتوجه به مطالبی که در مورد سطح نگهداری موجودی های نقدی، ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام بیان شد، مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا سطح نگهداری وجه نقد با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، رابطه ی معناداری دارد یا خیر؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام از متغیر های اصلی و اثر گذار بر تصمیمات تصمیم گیرندگان بازار های مالی می باشد. بنابراین تعیین عوامل موثر بر آنها می تواند در ارائه مدلی برای پیش بینی آنها موثر واقع شود. همچنین روشن شدن نوع اثر عامل بررسی شده(مثبت یا منفی) با این سه متغیر می تواند به مدیران کمک کند تا در مورد اینکه برای بهبود این سه متغیر، عامل بررسی شده را کاهش یا افزایش دهند، تصمیم گیری نمایند.

با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده در داخل تاثیر سطح نقدینگی شرکت ها بر ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار نگرفته است. انجام تحقیق حاضر از این جهت دارای اهمیت است که یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر این سه متغیر اصلی تصمیم گیری در مورد شرکت را نمایان می سازد.

 

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

1-4-1- حوزه داخلی

ملکیان و همکاران (1390) در تحقیقی به عنوان بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده ان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مطالعه عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد پرداخت. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1383-1387 انتخاب گردیده است . برای براورد مدل اماری تحقیق روش رگرسیون با بهره گرفتن از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه بین اندازه شرکت، داراییهای ثابت مشهود با وجه نقد نگهداری شده میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که جریان های نقدی، سود آوری و فرصت های رشد رابطه مثبتی با وجه نقد نگهداری شده دارند.

صامتی و همکاران(1386) به بررسی تاثیر نرخ تورم بر ارزش شرکت پرداخنتد. در این تحقیق از شاخص کیو توبین برای محاسبه ارزش شرکت استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین نرخ تورم و ارزش شرکت وجود ندارد.

حساس یگانه و همکاران(1387) در تحقیقی به  بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت پرداخنتد. در این تحقیق نگرش های مختلف در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

دموری و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد سرمایه گذاران برای شرکت های هموار ساز سود با کیفیت، بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت، کمترین ارزش را قائل هستند.

یحیی زاده فر و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسی رابطه نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش رابطه نرخ گردش به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در دوره ی زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است.

قائمی و همکاران(1385) به بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این تحقیق تاثیر ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم مبادلات سهام و نسبت قیمت به درآمد را بر بازده سهام بررسی کردند.. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه معنی دار و مثبت بازده سهام با شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت قیمت به درآمد می باشد.

مشکی (1390) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی پرداخته. وی در این تحقیق رابطه برخی از متغیر های مهم و اثرگذار نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار بر عملکرد(بازدهی و سودآوری) را مورد بررسی قرار داده. یافته های پژوهش وی حاکی از وجود یک رابطه خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و بتا با عامل بازدهی و نیز وجود رابطه خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و اهرم مالی با عامل سودآوری می باشد. این در حالی است که رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با هر دو متغیر وابسته بازدهی و سود آوری منفی بدست آمده است.

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.