رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

مؤسسه آموزش عالی كار قزوین

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

استاد راهنما:

دكتر فرزین رضایی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6 روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-7واژه‌ها و اصطلاحات كلیدی……………………………………………………………………………………………………………………7

1-8 خلاصه مباحث آینده……………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 نیازهای اطلاعاتی استفاده‌كنندگان…………………………………………………………………………………………………………..9

2-3 ویژگیهای كیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………………………………….10

2-3-1 مربوط بودن………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4 محتوای اطلاعات مالی………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4-1 انواع آزمون‌های محتوای اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………10

2-5 محتوای اطلاعاتی سودحسابداری و ارزش بازار شركت…………………………………………………………………………….12

2-5-1حلقه ارتباطی سود و بازده……………………………………………………………………………………………………………….13

2-5-1-1مدل ارزشیابی مبتنی بر سود……………………………………………………………………………………………………….13

2-6محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و ارزش بازار شركت…………………………………………………………………………………13

2-6-1 طبقه‌بندی اقلام تعهدی به جاری و غیرجاری……………………………………………………………………………………..14

2-6-1-1اقلام تعهدی جاری…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-6-1-2اقلام تعهدی غیرجاری……………………………………………………………………………………………………………..15

2-7 جریان نقدی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-7-1محتوای اطلاعاتی وجه نقدعملیاتی و ارزش بازار شركت………………………………………………………………………16

2-8جریان وجه نقد آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………18

2-8-1سودخالص یک عقیده و جریان وجوه نقد یک واقعیت………………………………………………………………………..18

2-8-2محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد و ارزش بازار شركت………………………………………………………………………….19

2-9 مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریان‌های نقدی شركت…………………………………………………………………………20

2-9-1مقایسه سود و جریانات نقدی از دیدگاه استفاده‌كنندگان مختلف……………………………………………………………20

2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریانات نقدی………………………………………………………………………………….21

2-9-2-1كیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………………21

2-9-2-2سود و جریان نقدی………………………………………………………………………………………………………………….22

2-10 رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شركت………………………………………..23

2-11 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-11-1مروری بر تحقیقات گذشته در ایران………………………………………………………………………………………………..26

2-11-2مروری بر تحقیقات گذشته در خارج از ایران……………………………………………………………………………………32

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2 روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-2-1قلمرو مكانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….39

3-2-2قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-3قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………40

3-2-5 ابزار جمع آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..41

3-3 معرفی متغیرها و نحوه محاسبة آنها…………………………………………………………………………………………………………41

3-3-1 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..40

3-4 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-5 تبیین الگوهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-6 نحوة تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………41

3-7 روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-7-1 آزمون Fلیمر……………………………………………………………………………………………………………………………….47

3-7-2 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-7-3 تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7-4 آزمون روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………50

3-7-5 آزمون t……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-7-6 آزمون F…………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-7-7 آزمون كفایت نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..51

3-8 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

4-2تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………54

4-3 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-4 همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..56

4-5 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………57

4-6 نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….58

4-6-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………58

4-6-1 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………..59

4-6-1 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-6-1 آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..63

4-6-1 آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….63

4-7 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..64

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

5-2 خلاصه یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..66

5-3 جمع‌بندی و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………68

5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….69

5-5 پیشنهادهای كاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….69

5-6 پیشنهاد برای تحقیات آتی……………………………………………………………………………………………………………………70

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

منابع لاتین. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..76

پیوست

پیوست شماره1: لیست شركتهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………82

پیوست شماره2: نمودارهای آماری متغیرهای نمونه…………………………………………………………………………………………84

پیوست شماره3: نمودارهای Scatter-Plot برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس‌ها……………………………………………86

چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

چكیده

تعیین عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی كمك كند. میزان سودآوری شركت‌ها از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شركت‌ها توسط سرمایه‌گذاران است اما اتكا به سود خالص بدون توجه به اقلام تشكیل دهندة آن، منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم‌گیری و اخذ تصمیمات نامناسب خواهد شد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسة قدرت توضیح‌دهندگی اجزای مختلف سود ازجمله جریان وجه‌نقد عملیاتی، اقلام تعهدی جاری،اقلام تعهدی غیر جاری و جریان وجه نقد آزاد و كمك به توضیح رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به این منظور تعداد 5 فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از 4 الگوی رگرسیون به روش داده‌های تابلویی استفاده گردید. بر این اساس نمونه‌ای متشكل از 83 شركت طی سال‌های 1383 لغایت 1389 به روش غربالگری انتخاب گردید. نتایج حاكی است كه محتوای اطلاعاتی جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزای سود بیشتر است و هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد كه، تقسیم سود به دو جزء جریان نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سایر تركیب‌های دیگر سود، ارزش توضیح‌دهندگی بالاتری دارد.

مقدمه

توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئیات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی را فراهم می‌آورد.

بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی وارزیابی ارزش شرکت است. مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران هستند. با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. بنابراین هدف اصلی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می شود. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است. تمرکز واستفاده گروه های مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد. بنابراین یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود است .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از استفاده کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه سود واجزای تشکیل دهنده آن با ارزش شرکتها پرداخته می شود.

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.