رشته حسابداری

پایان نامه ارشد گروه حسابداری: بررسی تاثیر متغییرهای كلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر متغییرهای كلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حسابداری “MA”

عنوان:

بررسی تاثیر متغییرهای كلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دكتر محمد محمودی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه… 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-  فرضیه ‏های تحقیق.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 8

1-7- سؤالات تحقیق.. 9

1-8- روش شناسی تحقیق.. 9

1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 11

1-10- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2- 1- مقدمه. 14

2- 2- مبانی نظری پژوهش… 15

2-3- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. 16

2-4- تعریف پیامد اقتصادی.. 17

2-4-1- پیامد‌های اقتصادی گزارش‌های مالی.. 17

2-5- تعریف پیش بینی و اهداف آن. 18

2-6- سود آوری.. 18

2-7-  قابلیت پیش بینی سود. 19

2-7-1- اهمیت سود هر سهم. 19

2-8- سود به عنوان معیاری برای پیش بینی.. 19

2-9- سود تحقق یافته هر سهم (EPS) 20

2-10- سود تحقق یافته هر سهم طی دوره 20

2-11- سود اقتصادی.. 21

2-12- سود حسابداری.. 22

2-13- مقایسه بین روش های مبتنی بر پیش بینی و مبتنی بر واقعیت در عامل سود. 22

2-14- مفهوم سود. 23

2-15- ثبات نسبی سودآوری.. 23

2-16- سود هر سهم. 24

2-17- نسبت های سود دهی.. 24

2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS) 25

2-17-2- نسبت قیمت به سود هر سهم  (P/E) 25

2-17-2-1- کاربرد نسبت (PE) 26

2-17-2-2- رشد سود. 26

2-17-2-3- نسبت سود تقسیمی هر سهم. 26

2-18- تحلیل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم. 27

2-19- درآمد برای هر سهم. 28

2-20-  تورم. 28

2-20-1- تعریف تورم از دیدگاه  گونتربورگر. 29

2-20-2- تعریف تورم از دیدگاه محسن دستگیر. 29

2-21- طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم. 30

2-22- طبقه بندی تورم ها بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها به افزایش حجم پول. 31

2-23- رابطه تورم و پول. 32

2-24- عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر تورم. 33

2-25- نرخ ارز. 34

2-26- تعریف بورس اوراق بهادار. 35

2-26-1-  قیمت اوراق بهادار به عنوان پیش بینی کننده سود حسابداری.. 35

2-27- شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX 36

2-27-1- روش ها و مبانی ارزیابی سهام. 37

2-28- ارزیابی سهام  از طریق سود آوری (بورس) 38

2-29- حد نوسانات قیمت… 39

2- 30- نسبت ارزش بازار به دفتری.. 39

2- 31- پیش بینی سود، محتوای اطلاعاتی دارد. 39

2- 31- جایگاه کیفیت سود. 41

2- 32- افزایش تورم و کاهش کیفیت سود شرکت ها 42

2-33- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 42

2- 33- 1- تحقیقات داخلی.. 42

2- 33- 2-  تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 50

3-2- مساله تحقیق.. 51

3-3- فرضیه‌های تحقیق.. 51

3-4- جامعه آماری.. 52

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 52

3-6- روش گردآوری اطلاعات… 55

3-7- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 56

3-7-1- متغیر وابسته. 56

3-7-2- متغیرهای مستقل.. 56

3-8- مدل تحقیق.. 57

3-9- روش تحقیق.. 57

3-10- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 58

3-10-1- تحلیل توصیفی داده ها 59

3-10-2- ضریب همبستگی پیرسون. 59

3-10-3- مدل داده‌های تابلویی.. 60

3-10-4- مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی.. 61

3-10-5- روش‌های تخمین داده‌های تابلویی.. 63

3-10-6- آزمون‌های تشخیصی.. 65

3-10-6-1- آزمون F لیمر. 65

3-10-6-2- آزمون هاسمن.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه. 67

4-2- آمار توصیفی.. 67

4-3- آزمون ضرایب همبستگی.. 68

4-4- آمار استنباطی.. 70

4-5- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 71

4-5-1- آزمون‌های آماری.. 71

4-5-2- آزمون فرضیه اول. 72

4-5-3- آزمون فرضیه دوم. 73

4-5-4- آزمون فرضیه سوم. 73

4-5-5- آزمون فرضیه چهارم. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 77

5-2- یافته‌های تحقیق.. 77

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول. 77

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم. 78

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم. 78

5-2-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم. 79

5-3- نتیجه گیری.. 79

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 81

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 82

5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 82

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 83

پیوست ها 84

منابع و ماخذ. 92
فهرست جداول

جدول 3- 1- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق.. 53

جدول 4- 1- آماره‌های توصیفی تحقیق.. 68

جدول 4- 2-  آزمون همبستگی پیرسون. 70

جدول 4- 3-  نتایج آزمون F لیمر. 71

جدول 4- 4- نتایج آزمون هاسمن.. 72

جدول 4- 5-  نتایج تخمین مدل رگرسیونی.. 75

جدول 5- 1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 80

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای كلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با بهره گرفتن از داده های 140 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1389 با بهره گرفتن از نرم افزار Eriews  و روش panal data نسبت به بررسی فرضیه ها اقدام شد.

نتایج تحقیق تصریح نمود كه بین نرخ ارز،  شاخص بورس و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود رابطه وجود دارد ولی نتایج نشان داده است كه بین نرخ تورم بر صحت پیش بینی سود رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه
پیش بینی از این كه عنصر بنیادین و كلیدی در تصمیم‌گیری استفاده كنندگان درون سازمانی و همچنین برون سازمانی محسوب می‌شود، مهم است. بر این اساس كارآیی و اثر بخشی نهایی هر تصمیم، به نتایج رویدادهای آتی بستگی دارد كه به دنبال هر تصمیم روی می‌دهد. بدین ترتیب تصمیمی كارا و اثربخش خواهد بود كه بر اساس پیش‌بینی‌هایی انجام گیرد كه مبنای آن صحیح بوده باشد. یكی از این پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی سود بوده كه باید اطلاعات منطقی، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نیز قابل فهم و مربوط باشد. پیش‌بینی‌های دقیق و به موقع، موجب بهبود تصمیم‌گیری استفاده كنندگان از گزارش‌های حسابداری است. افراد به وسیله آن مقیاسی برای ارزیابی عملكرد شركت ایجاد می‌كنند، در حقیقت اطلاعات مربوط به پیش‌بینی سود سهام شكل دهنده انتظارات بازار است. منابع و ابزارهای متعددی برای بالا بردن پیش‌بینی سود برای مدیران وجود دارد كه اگر منجر به پیش‌بینی نزدیک به واقعیت شوند، مطلوب‌تر خواهند بود.عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی است كه صحت پیش‌بینی سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق متغیرهای كلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم، شاخص بورس) و نسبت ارزش بازار به دفتری شركت به عنوان عوامل موثر بر پیش‌بینی سود در راستای صحت پیش‌بینی سود بررسی می‌شود. تشخیص صحت متغیرهای مذكور موضوع بررسی در این پژوهش است.

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.