رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد سیرانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصول پایان نامه. 2

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

1- 1 مقدمه. 2

2-1 تشریح و بیان مساله. 3

3-1 ضرورت انجام تحقیق.. 4

4-1 اهداف تحقیق.. 5

5-1 پرسش های تحقیق.. 6

6-1فرضیه ‏های تحقیق.. 6

7-1روش شناسی تحقیق.. 7

8-1تعاریف عملیاتی واژه ها 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 9

1-2 مقدمه. 9

2-2-مبانی نظری.. 9

1-2-2- گزارش مالی   10

2-2-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی   11

3-2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی   12

4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالی   13

3-2پیشینه موضوع و متغیرها 14

1-3- 2 مبانی نظری ویژگیهای كیفی اطلاعات مالی   14

2-3-2 به موقع بودن صورت های مالی   20

3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام  22

4-3-2نسبت  نقدینگی   23

5-3-2 مدیریت بدهی   25

6-3-2  مدیریت دارایی   25

7-3-2 نسبت سودآوری   26

8-3-2 اهرم مالی   28

9-3-2 اندازه شرکت    29

4- 2 تحقیقات نظری.. 30

5-2 پژوهش های پیشین.. 32

1-5-2 تحقیقات خارجی   32

2-5-2 تحقیقات داخلی   43

3-5-2 خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی   47

6-2 مدل مفهومی تحقیق   53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 54

1-3مقدمه. 54

2-3روش کلی تحقیق.. 55

3-3تعریف جامعه آماری.. 56

4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 56

5-3روش گردآوری داده ها و کاربرد آن. 57

6-3 ابزار تحقیق و کاربردآن. 57

7-3روش های و ابزار تحلیل داده ها 58

8-3مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 61

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 63

1-4مقدمه. 63

2-4 توصیف نمونه آماری.. 63

3-4 توصیف یافته ها 65

1-3- 4آمار توصیفی   68

2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها 69

4-4 شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 70

5-4 ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 72

6-4 رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 74

7-4 تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 76

8-4 جمع بندی.. 76

فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات.. 79

1- 5 مقدمه. 79

2-5خلاصه یافته ها 79

4-5نتیجه گیری.. 82

5- 5 محدودیت های تحقیق.. 83

6-5پیشنهاد های تحقیق.. 84

منابع و مآخذ.. 85

منابع فارسی.. 85

منابع لاتین.. 88

منابع اینترنتی.. 90

چکیده لاتین…………………………………………

فهرست جدول ها                          

جدول 1-2- خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی …………………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 1-3- متغیر های پژوهش و مدل تحقیق آن ………………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 1-4 جدول نمونه های تصادفی جامعه آماری………………………………………………………………………………………… 65

جدول 2-4- متغیر های آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………… 68

جدول 3-4- نتایج آزمون نرمال داده ها ………………………………………………………………. 69

جدول 4-4- متغیرها و شاخص تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 71

جدول 5-4- نتایج آزمون داده ها تحلیل عاملی……………………………………………………………………….. 75

جدول 6-4- نتایج آزمون داده ها رتبه بندی فریدمن……………………………………………………………………………………………………………. 75

جدول 1-5- اطلاعات مربوط به تحقیقات داخلی گذشته جهت مقایسه …………………………………………… 81

فهرست شکل‌ها

شکل 1-2- رابطه بین خصوصیات کیفی …………………………………………………………………………………………………………………………19

شکل 2-2- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 53

شکل 1-4- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی (حالت استاندارد)………………………………. 73

شکل 2-4- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گری مالی (حالت معنی داری) ……………… 74

چکیده
گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه كارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعه ها و درز اطلاعات دربازار می شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .

هدف تحقیق حاضر  ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری  می باشد.

به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1381تا 1391  که با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر  مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.

1- 1 مقدمه
به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.

ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.

اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.

در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.