تربیت بدنی

پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی M.A

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

2.1. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3.1. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1.3.1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.3.1. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4.1. سوال‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

5.1. فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

6.1. پیش فرض‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………… 8

8.1. محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2. زیربنای نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2.2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل سوم: روش تحقیق

1.3. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2.3. جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 54

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………… 54

6.3. جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1.6.3. ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

7.3. روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم: تحلیل داده‌های تحقیق

1.4. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

1.1.4. ویژگی های دموگرافیک………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2.1.4. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

2.4. یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

1.2.4. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

 

فهرست جدول‌ها

1.4 جدول سن ورزشکاران…………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2.4 جدول سابقه تمرینی ورزشکاران………………………………………………………………………………………………………………. 58

3.4 جدول شاخص های آماری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………. 59

4.4 جدول مقدار احتمال متغیر خطرپذیری……………………………………………………………………………………………………….. 65

5.4 جدول مقدار احتمال متغیر خطرپذیری……………………………………………………………………………………………………….. 66

6.4 جدول تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………. 67

7.4 جدول ضرایب تأثیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

8.4 جدول مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

فهرست نمودارها

1.4 نمودار مسیر رابطه خود سودمندی با میزان خطر پذیری با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل…………………………………………… 60

2.4 نمودار مسیر رابطه خودسودمندی با میزان عملکرد با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل…………………………………………………. 61

3.4 نمودار مسیر رابطه خطرپذیری روانی با میزان عملکرد با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل…………………………………………….. 62

4.4 نمودار مسیر مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 64

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران است. روش این تحقیق علّی – همبستگی بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه بازیکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 می باشد. نمونه آماری شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار این مقاله پرسشنامه شخصیتی آیزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ روانی با 4 خرده مقیاس (رفتار مخاطره آمیز، پرخاشگری، هیجان طلبی و اضطراب) مورد بررسی قرار می داد. روایی آن نیز توسط اساتید تربیت بدنی و مربیان شنا تأیید شد. پایایی آن 852/0 تعیین گردید. در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی که از میانگین و انحراف معیار به منظور خلاصه کردن و طبقه بندی اطلاعات استفاده می گردد. سپس از آزمون معادله ساختاری برای آزمون مدل استفاده خواهد شد. یافته ها نشان داد بین خود سودمندی و میزان خطر پذیری روانی رابطه معناداری وجود دارد. تمامی ابعاد خودسودمندی و نیز کلیه ابعاد میزان خطر پذیری روانی در مدل، نقش معنادار داشتند. در نتیجه می توان گفت احساس خودسودمندی و خطرپذیری برآوردکننده معنی داری برای عملکرد در شرکت کنندگان می باشند.

مقدمه

از آن جایی که قابلیت یک فرد روی سازماندهی فعالیت ها و رفتارهای وی تأثیر مثبت می گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندی بالا، تعهد بیشتری نسبت به مشارکت و پایبندی در فعالیت های ورزشی دارند ( دیل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندی که بر نظریه شناختی آلبرت بندورا[2] (1977) مبتنی است به باور شخص در مورد اینکه چگونه به خوبی می تواند در تغییر موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختی – اجتماعی منظور از خودسودمندی مفهومی است که به احساس شایستگی و کفایت شخص در مورد انجام اعمالی که توان انجام آن را در خود می بیند، اشاره دارد.

در چند دهه اخیر روان شناسی ورزشی، به صورت بخش مهمی از مربیگری ورزشی در آمده است بخصوص این که مربیان بعنوان افرادی آگاه و با تجربه قبل از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تمرینات، کنار ورزشکاران بوده و سعی می کنند تا سطح اعتمادبنفس، خودسودمندی را اندازه گیری کرده و ارتباط این عوامل را با موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران بسنجند (تجاری، 1378).

امروزه ورزش بخشی از زندگی شده است و برای برخی مردم همه زندگی است. توپی را در اختیار یک یا چند کودک بگذارید. آن ها شروع می کنند به پرتاب کردن، لگد زدن، تیم ساختن و مسابقه دادن و دیگر هیچ نمی خواهند. در دنیای بزرگسالان، بناها ، دستگاه ها، تجهیزات و امکانات بسیار پرخرج و گرانقیمتی برای کاربردهای ورزشی ساخته شده اند. مردم ساعت ها وقت خود را صرف ورزش یا ورزش هایی می کنند که یا خود با آن ها درگیر هستند و یا دیگران را در آن حال تماشا می کنند. سرانجام، ورزش رفتار است و بنابراین دارای بعدی روان شناسی است، مهارت های روانی، اجزای اصلی و اثبات شده اجرای پیوسته در سطوح بالای رقابت بشمار می روند، این موضوع توسط ماهونی، گابریل و پرکنیز[3] (1987) نیز اظهار شد که ورزشکاران رقابتی سطح بالا در مقایسه با ورزشکاران سطح پایین، اعتماد بنفس بیشتر و قابلیت تمرکز بیشتر قبل از مسابقه و اضطراب کمتر و التزام و تعهد بیشتر در زمینه برتری در ورزش دارند.

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.