تربیت بدنی

پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی: رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت ­بدنی استان کردستان

دانشگاه کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت­ بدنی

 گرایش عمومی

عنوان:

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان

استاد راهنما:

    دکتر سردار محمدی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول – مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….  5

1-5 فرضیه ­های تحقیق.. 6

1-6 پیش­فرض تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7 محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-8 تعاریف مفهومی متغیرها 7

فصل دوم – مبانی نظری و مرور پیشینه………………………………………………………………………………8

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………….9

2-3 مدرسه. 12

2-4 فضا و تجهیزات مدرسه. 14

2-5 محیط مدرسه. 15

2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق. 18

2-7 پیشرفت تحصیلی.. 22

2-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.. 24

2-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان. 25

2-10 تربیت­بدنی.. 26

2-11 اهداف تربیت­بدنی و ورزش… 27

2-11-1 هدف تكامل جسمانی.. 27

2-11-2 هدف تكامل عصبی عضلانی.. 28

2-11-3 هدف تكامل شناختی.. 28

2-11-4 هدف تكامل عاطفی (احساسی) 28

2-12 محیط ورزشی مدارس… 29

2-13 مرور تحقیق.. 29

2-13-1مرور تحقیقات داخلی.. 29

2-13-2 مرور تحقیقات خارجی.. 33

2-14 جمع ­بندی پیشینه. 35

فصل سوم -روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..36

3-1 مقدمه. 37

3-2 روش تحقیق.. 37

3-3 جامعه آماری.. 37

3-4روش،حجم و نحوه گزینش نمونه. 37

3-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 37

3-6 ابزار گردآوری داده ­ها 38

3-7 روایی و پایایی پرسش­نامه‌ها 39

3-8 روش جمع ­آوری داده ­ها 39

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 40

فصل چهارم – یافته­ ها…………………………………………………………………………………………………………. 41

4-1 مقدمه. 42

4-2 آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی.. 43

4-3 بررسی متغیرهای تحقیق.. 47

4-4 بررسی مولفه‌های تحقیق.. 48

4-5 یافته‌های تحلیل.. 48

4-5-1 بررسی نرمال بودن داده ­ها 48

4-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش… 50

4-7 برازش مدل رگرسیونی.. 51

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..53

5-1-مقدمه. 54

5-2-خلاصه پژوهش… 54

5-3 تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش… 55

5-4 تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 56

5-5 یافته­ های مربوطه فرضیه ­های پژوهش… 56

5-5-1 یافته­ های­ مربوط ­به فرضیه اول پژوهش: 56

5-5-2 یافته­ های مربوط به فرضیه دوم پژوهش… 57

5-6 پیشنهادات.. 59

5-6-1 پیشنهادات پژوهشی.. 59

5-6-2 پیشنهادات کاربردی.. 59

5-7 محدودیت‌های پژوهش… 60

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

منابع داخلی: 62

منابع خارجی.. 66

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….68

پیوست1: پرسش‌نامه محقق ساخته. 69

پیوست2: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(2007)……………………………………….70

پیوست3: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(2007) 71

چکیده انگلیسی.. 72

فهرست جداول

جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22

جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39

جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43

جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44

جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45

جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46

جدول4-5 بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….47

جدول4-6 بررسی مولفه‌های متغیر محیط مدرسه…………………………………………………………….48

جدول4-7 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………….49

جدول4-8 بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه‌های محیط مدرسه……………………………………..49

جدول4-9 جدول همبستگی بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی.. …………50

جدول4-10 خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………………………….51

جدول4-11ضرایب بتا و سطح معناداری بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………52

فهرست اشکال

شکل 2-1 نمودار فضای زندگی انسان (گیفورد، 2005)…………………………………………………………………….13

شکل 2-2 فرایند ارتقای خلاقیت کودکان با طراحی معماری و منظرمدرسه………………………………….20

چکیده

این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان انجام شده­است. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیت­بدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان می­باشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌های سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار استفاده شده­است. برای جمع‌ آوری داده ­های پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل داده ­های جمع‌ آوری شده، نتایج زیر بدست آمده­است. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی رابطه وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شده­است. بنابراین  فقط این دو مولفه می­توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی را پیش ­بینی نمایند.

1-1 مقدمه
امروزه یکی از سازمان­ های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش است. بی شك آموزش و پرورش اساسی‌ترین‌نهاداجتماعی در شكل­دهی، هدایت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشری است و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعی است. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­ های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است، به گونه ­ای که یکی از شاخص ­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(علاقه­بند، 1390). بدیهی است که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­ هایی افراد است و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه­ ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه است (طالب­زادگان، 1387). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­ شود تا به تغییر در او منتهی شود. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده بنابراین، یکی از مهم­ترین شاخص ­هایی که می­توان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان است(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله مباحثی است که در محیط­های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام  آموزشی است، چرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­ شود، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش است و به همین دلیل بیشتر بررسی­ های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده ­اندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ شود. در نتیجه تحقیق حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با توجه به این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این تحقیق دانش ­آموزان تربیت­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی صورت می­گیرد.

تعداد صفحه : 89

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.