تربیت بدنی

پایان نامه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش): انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش)

 

عنوان:

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جوادی پور

 

استاد مشاور:

دکتر لیلا قربانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله: 3

1-2 اهمیت و ضرورت.. 5

1-3 اهداف تحقیق: 7

1-3-1 هدف کلی: 7

1-3-2 اهداف ویژه: 7

1-4 سؤال‌های تحقیق: 8

1-5 فرضیه ‏های تحقیق: 8

1-5-1 فرضیه اصلی: 8

1-5-2 فرضیه های فرعی: 8

1-6 تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 کاراته. 11

2-1-1 تاریخچه پیدایش کاراته در جهان: 11

2-1-2 تاریخچه کاراته در ایران: 12

2-1-3 کاراته- دو چیست؟. 14

2-1-4 تکامل کاراته: 15

2-2 تماشاگران: 15

2-2-1 انواع تماشاگران. 16

2-2-3 چارچوب روانی – اجتماعی برای بررسی تماشاگران. 16

2-2-4 تأثیرات تماشاگران و ماهیت وظیفه حرکتی.. 17

2-2-5 مدلهای تفسیر کننده تاثیر تماشاگران. 18

2-2-6 تاثیرات تماشاگران (پاره ای عوامل تاثیرگذار) 20

2-3 بازاریابی در ورزش… 24

2-3-1 بازاریابی.. 24

2-3-2 تقسیمات بازاریابی ورزشی.. 25

2-3-3 محصول و خدمت.. 26

2-3-4 بازار. 28

2-3-5 مصرف كنندگان. 29

2-3-6 تقسیم بندی بازار. 29

2-3-7 آمیزه بازاریابی.. 29

2-3-8 آمیخته بازاریابی خدمت ورزشی.. 32

2-3-9 استراتژی بازاریابی.. 33

2-3-9-1 استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف كننده 34

2-3-9-2 رفتار مصرف كننده 34

2-3-9-3 الگوی رفتار مصرف كننده 34

2-3-10 ماهیت رفتار مصرف كننده 35

2-3-11 عواملی كه بر رفتار مصرف كننده اثر می گذارند. 37

2-3-12 فرایند ارتباط در فروش میان تماشاگران به عنوان مصرف کنندگان: 39

2- 3-13 تشخیص قهرمان. 41

2-3-14 تماشاگران به عنوان مصرف کنندگان. 42

2-3-15 عوامل موثر در حضور و عدم حضور. 42

2-4 انگیزش… 44

2-4-1 تئوری فروید درباره انگیزش… 44

2-4-2 تئوری انگیزشی هرزبرگ.. 45

2-4-3 تئوری مازلو درباره انگیزش… 45

2-4-5 تئوری انگیزش و استراتژی.. 47

2-4-6 انگیزه های متدوال در طرفداران ورزش… 47

2-4-7 انگیزه گریز. 48

2-4-8 انگیزه سرگرمی.. 48

2-4-9 تفاوت های جمعیت شناختی در انگیزه های طرفداران ورزشی.. 49

2-4-10 انگیزه های درونی و بیرونی طرفداران ورزش… 49

2-5 پیشینه تحقیق. 50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 روش تحقیق. 59

3-2 روش و ابزارگرد آوری اطلاعات.. 59

3-2-1 پرسشنامه انگیزه های حضور تماشاگران. 59

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 60

3-4 روش نمونه گیری.. 61

3-5 متغیر های تحقیق. 61

3-6 اعتبار پرسشنامه. 62

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 62

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی.. 64

4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی.. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری: 82

5-1-1 یافته های توصیفی: 83

5-2 پیشنهادهای تحقیق: 85

5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 86

5-4 محدودیت های تحقیق: 86

 پیوست هاو ضمائم

منابع

 

 

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی “انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران” انجام گرفته است.  روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام علاقه مندان و تماشاگران به مسابقات کاراته در شهر تهران می باشند که در تاریخ 5/7/1392 در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران که در نوبت صبح و عصر برگزار گردید بر اساس تخمین محقق و نظر مسئولان برگزاری مسابقات تعداد تماشاگران را حدود 1000نفر بوده است که 278 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.  روش نمونه گیری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، تصادفی می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد که بین میزان حمایت از تیم و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد، علاقه مندی و حمایت از تیم عامل مهمی است که نشان می‌دهد تماشاگران به تیم محبوب خود علاقه داشته و جهت حمایت از تیم محبوبشان به تماشای مسابقات می آیند. همچنین علاقه مندی نشان می‌دهد که علاقه بالایی در بین طرفداران نسبت به تیم وجود دارد و این علاقه به مرور زمان ایجاد شده و گسترش یافته است، حال حفظ این علاقه مندی به تیم برعهده بازاریابان ورزشی و مدیران تیم می باشد.

  • بین میزان علاقه به بازیکن خاص و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.
  • بین میزان گریز و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.
  • بین میزان خدمات رفاهی و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.
  • بین میزان هیجان مسابقات و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین میزان علم به کاراته و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین میزان پیروزی نیابتی و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.
  • بین میزان بازی پایاپای و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.
  • بین میزان سرگرم کنندگی بازیها و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنا داری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: انگیزه ها و عوامل، حضور تماشاچیان، مسابقات کاراته، شهر تهران

 

 

 

مقدمه

ورزش یکی از پدیده های دنیای امروز است که با ابعاد زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناسی انسان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. توجه علوم مختلف به ورزش موجب شده است که علوم تخصصی مرتبط با ورزش و ابعاد مختلف انسان به وجود آید و هدف این علوم کمک به انسان برای سالم ماندن، ماهر شدن، عملکرد بهتر داشتن و اجتماعی شدن است (عبدلی، 1384).

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و همزمان با آن موفقیتهای روز افزون در علوم ورزشی، سبب شده است تا ورزشکاران و مدال آوران به سوی دانش روز گرایش پیدا کنند تا از این طریق بتوانند در کسب مدالهای قهرمانی در المپیک و بازیهای جهانی و آسیایی موفق عمل نمایند.

برای ازدیاد کارایی در انجام فعالیتهای ورزشی روزمره چه به صورت ورزش قهرمانی و حرفه ای و چه ورزش همگانی، می بایست از کتب علمی آموزشی بهره جست و با شیوه های متعدد در راستای موفقیت در میادین ورزشی بکوشیم  ( بلاند این کالائیس ژرماین 2007).

گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتا ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونیهای ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی، عوامل انتقال فرهنگی، پیشرفت، شگفت انگیز فناوری و تکامل شیوه های اطلاع رسانی نمایان تر است، از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهای گوناگون اجتماعی تاثیرات متقابلی وجود دارد (انور الخولی، 1383).

در راستای فعالیتهای ورزشی گروهی از افراد بعنوان ورزشکار خود در مسابقات و مبارزات شرکت می کنند و گروه های دیگر که توانایی یا امکان حضور در میادین ورزشی و رویارویی با حریف بطور مستقیم را ندارند. جهت رسیدن به آرزوهای درونی در ورزش مورد علاقه اش خود را در فعالیتهای یک فرد یا گروهی از افراد جامعه تحت عنوان تماشاچی و طرفدار تیم مورد علاقه در ورزشگاه ها حضور پیدا کرده و تیم مورد نظر را تشویق می کند و با پیروزی های تیم شادی کرده و با باخت آن در اندوه شکست می گریند. وجود علاقه مندان و مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی، هواداران متعصب و پر و پا قرص تیم های ورزشی و هواداران تندرستی و سلامتی که بی وقفه خواهان خدمات مناسب سریع و متنوع ورزشی می باشند باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پر طرفدار و پر درآمد شناخته شود و رشد فراینده آن در تمامی حیطه های ممکن از جمله سرگرمی، بازار فروش، آمادگی جسمانی، ورزش حرفه ای، دانشگاهی، کالاها و صنایع ورزشی، جهانگردی، تفریحات سالم و غیره آن را در رده پر در آمد ترین صنایع جهان بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی در آمده است.

امروزه بازاریابی و سود آوری هدف اساسی اغلب شرکت های دولتی و خصوصی در سراسر جهان است. سرمایه گذاران ورزشی نیز اقدام به احداث فضاها و ارائه خدمات ورزشی تولید پوشاک و لوازم ورزشی و برگزاری مسابقات در آمد زا می نمایند. مشتریان هواداران ورزشی نیز از این محصولات و خدمات ورزشی استفاده می کنند، یکی از خدمات ارائه شده فرصت برای تماشای بازیهای مختلف می باشد (آندروف، 1380).

کاراته دو، ورزش زیبایی است که انسان با دیدن آن از طبیعت و جلوه های پروردگار که در وجود آدمی به ودیعه نهاده لذت می برد. شاید در نگاه اول کاراته ورزش خشنی به نظر بیاید ولی هر کس این دیدگاه را داشته باشد کاملا در اشتباه است زیرا در این ورزش روح لطیفی نهفته است که با تلاش و ممارست بسیار در طی سالیان متمادی می توان به آن رسید و از حرکات آن حظ وافر برد. صلابت و افتادگی از ویژگیهای این ورزش زیبا،آسیایی، جهانی و در آستانه المپیکی شدن می باشد و کاتا نشانه بارز سرعت، قدرت،نرمی، آرامش و لطافت می باشد و به حق که کاتا را شعر کاراته نام نهاده اند (مردانی، 1383).

مفهوم عمیق کاراته موجب گردیده است که این هنر رزمی یکی از ورزشهای پر جاذبه و پر طرفدار در عصر کنونی تبدیل شده است. و امروزه میلیونها نفر در سر تا سر جهان با انگیزه های مختلف به این ورزش روی آورده و سعی در فراگیری فنون آن دارند. از جمله می توان بسط و گسترش این رشته را در کشورمان مثال زد. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان تربیت بدنی در سال 1379 رشته کاراته پس از رشته های فوتبال و کشتی در رده سوم قرار داشت و امروزه یکی از پر افتخارترین و مدال آورترین رشته های ورزشی کشور از میادین مهم آسیایی و جهانی محسوب می گردد (حسین خان، 1380).

دانش بازاریابی ورزشی از سالهای گذشته اهمیت به سزایی برای فدراسیون ها و سازمان ها ی ورزشی پیدا کرده است. این مهارت و دانش بدان حد اهمیت یافته که آن را بعنوان یکی از اجزای مهم بقای فدراسیون ها و سازمان ها ی ورزش می توان به شمار آورد و این اهمیت به صورت فرایندهای در حال افزایش است (حسن زاده 1384).

بازاریابی ورزشی می تواند با مشخص کردن انگیزه های موثر بر میزان حضور تماشاگران را،  برای حضور هر چه بیشتر آنان فراهم کند. حضور بیشتر تماشاگران منجر به فروش بیشتر بلیط و سایر خدمات و محصولاتی که توسط ورزشگاه ارائه می شود خواهد شد. تلویزیون و پول، ورزش را به سمت حرفه ای شدن هدایت می کند. در بسیاری از کشورها بحث در آمد زایی باشگاه ها و خودگردان کردن آنها مطرح است. این عامل مهمی برای فراهم کردن در آمد برای تیم ها مخصوصا در کشور ما که به سمت خصوصی سازی حرکت می کنیم می تواند باشد. بررسی انگیزش به زبان ساده پی بردن به این مطلب است که چه چیزی سبب  فعالیت افراد می شود؟ (علوم روانشناسی مدیریت و سازمان 1381). به همین لحاظ پی بردن به انگیزه افراد از نظر مدیران ورزشی بسیار قابل توجه و اهمیت است. مدیری که از انگیزه های تماشاگران آگاه باشد می تواند دلیل رفتارهای آنان را حدس زده و پیش بینی لازم را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات که بر سر راه حضور تماشاگران در ورزشگاه است اقدام نماید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.