تربیت بدنی

پایان نامه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی: طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

دانشگاه گیلان

دانشکده تربیت­ بدنی و علوم ورزشی

پایان ­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

عنوان پایان­ نامه:

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

استاد راهنما:

دکتر رحیم رمضانی نژاد

استاد مشاور:

دکتر شهرام شفیعی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………..ت

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………….ج

فهرست شکل­ها و نمودارها………………………………………………………………………………………………………..ح

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..8

مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..8

برنامه­ ریزی…………………………………………………………………………………………………………………………….8

مزایای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………8

موانع و مشکلات برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………..9

انواع برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………….9

تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………..9

برنامه­ ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………10

تعاریف برنامه­ ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………..11

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………..12

مزایای برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………….12

محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………13

سبک­های مختلف برنامه­ ریزی جامع و تعیین استراتژی­ های سازمانی…………………………………………..14

تعریف مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

مراحل مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….14

تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….16

فرایند برنامه­ ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………………………………17

مدل­های تدوین برنامه­ ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………..24

مدل استونر و فریمن………………………………………………………………………………………………………….25

مدل برایسون…………………………………………………………………………………………………………………….25

مدل دیوید………………………………………………………………………………………………………………………..26

مدل DISM…………………………………………………………………………………………………………………….

مدل Goal- Based…………………………………………………………………………………………………………

مدل برنامه ­ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران…………………………………………………………………28

مدل استراتژیک دانکن و همکاران………………………………………………………………………………………..28

مدل استراتژیک وایتمن………………………………………………………………………………………………………29

مدل تیلور…………………………………………………………………………………………………………………………29

مدل کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………29

مدل اسلک……………………………………………………………………………………………………………………….30

مدل کمیسیون ورزش استرالیا…………………………………………………………………………………………….30

رویکرد فرایند پایه برنامه­ ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………….31

ماتریس SWOT………………………………………………………………………………………………………………

فوتبال در جهان…………………………………………………………………………………………………………………49

فوتبال در آسیا………………………………………………………………………………………………………………….49

فوتبال در ایران………………………………………………………………………………………………………………….50

فوتبال در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………50

مروری بر پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………52

مروری بر پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………….58

فصل سوم-روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….62

جامعه و نونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..62

روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….62

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………62

روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..65

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..66

فصل4- یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

توصیف یافته ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….68

ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..71

ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………….72

ماتریس فرصت­های فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..73

ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان…………………………………………………………………………………..74

تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان………………………………………………………………………………….75

ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………76

ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان……………………………………………………………………………..78

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………………………………….80

استراتژی­ های فوتبال استان گیلان………………………………………………………………………………………..80

استراتژی هایSO…………………………………………………………………………………………………………..

استراتژی هایST……………………………………………………………………………………………………………

استراتژی هایWO…………………………………………………………………………………………………………..

استراتژی هایWT…………………………………………………………………………………………………………..

فصل5- بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..88

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………88

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….90

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..109

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….110

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده:

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته ­ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت کیفیت زمین­ و اماکن، سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته است تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب می ­آید (13). در عصر حاضر تقریباً ورزش در زندگی افراد رسوخ كرده و در بین ورزش­ها، فوتبال به دلیل جذابیت خاص، یكی از بیشترین جمعیت­های ورزشی دنیا را تشكیل می ­دهد و جایگاه منحصر به فردی دارد، به گونه ­ای كه به پدیده فراگیر و جهانی ­بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل شد. این رشته به­ دلیل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، به طور كامل از حالت بازی ساده خارج شده است، این نكته دلیل توجه به ارتقای این رشته ورزشی در سطح جهان را آشكار می­سازد. امروزه فوتبال با داشتن بیش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (59).

در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می روند، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درباره ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در برخی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده است (52).

امروزه سازمان­ها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمی­ توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی استفاده کرد.امروزه سازمان­ هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همة سازمان­ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف می­شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می­ کنند.

دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه­ ریزی استراتژیک را از جنبه ­های مختلف مورد بررسی قرار داده ­اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها توافق نظر دارند.به اعتقاد آن­ها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است.

فرای و استونر و فرد دیوید برنامه­ ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می­ کنند که برای کمک به سازمان­ های کوچک طراحی می­ شود تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شدة محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می­ کند (60).

به عقیدة ماچادو[1] برنامه­ ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی است. این فرایند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­ های مبتنی بر خط­ مشی­های سازمانی، برنامه ­ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی است (29).

پفر[2] برنامه ­ریزی استراتژیک را فرایند ایجاد و توسعه رویه­ ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می­ کند. وی بین برنامه­ ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه­ ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده­اش می­ کند، تفاوت قائل می­ شود.

برنامه­ ریزی استراتژیک باعث می­ شود تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه­ ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه­ ها ارائه می­ کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ­ها ارائه می­ کند (60).

2-1- بیان مسأله

توسعه­ فوتبال، از مهم­ترین برنامه­ های کنفدراسیون­های قاره­های مختلف جهان است.از جمله­ این برنامه­ ها می­توان به طرح آسیا ویژن مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرد.این نهاد به منظور توسعه و پیشرفت فوتبال در قاره­ی آسیا اهداف مختلفی مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه، بهبود رهبری، آموزش و تربیت پرسنل از جمله داوران و سایر کارشناسان و غیره را دنبال می کند.همچنین 11 عنصر را که به عناصر 11گانه­ی ویژن آسیا معروف است برای توسعه­ فوتبال در این قاره معرفی کرده است.این عناصر شامل فدراسیون فوتبال، بازاریابی، امور پزشکی، داوران، مربیان، رده­های سنی پایه و جوانان، فوتسال، مردان، زنان، طرفداران و رسانه ها هستند (73).

از طرف دیگر ریشه و هسته­ی اصلی توسعه­ فوتبال در درون باشگاه­ها شکل می گیرد و در واقع باشگاه­ها سازنده­ی اصلی بازیکنان برای خود، و حتی تیم­های ملی کشور خود هستند.روشن است که هرچه وضعیت باشگاه­ها در کشوری مطلوب تر و آن باشگاه­ها به معیارها یا استانداردهای حرفه ای نزدیک­تر باشند، متعاقب آن مسابقات لیگ حرفه­ای نیز از سطح بالاتر و کیفیت برتری برخوردار خواهد شد (27). چون باشگاه های حرفه ای فوتبال، بنگاه­های اقتصادی صنعت فوتبال به شمار می روند بنابراین توسعه­ باشگاه های حرفه­ای نقش مهمی در توسعه­ اقتصادی صنعت فوتبال ایفا می­ کند (11). هم­چنین فوتبال جدا از ساختار مدیریتی خود، از نیروی انسانی مهمی چون ورزشکاران، مربیان، تماشاچیان، طرفداران، داوران وغیره تشکیل شده است (38). از این رو برای بررسی وضعیت توسعه­ فوتبال در هر کشوری می توان شاخص ­های مرتبط با طرح آسیا ویژن، وضعیت باشگاه­ها و نیروی انسانی را در نظر گرفت.

ایران از جمله کشور­هایی است که فوتبال، دل مشغولی بسیاری از مردم است و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصه­ فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد و رشد و توسعه­ این رشته نیازمند حرکتی منسجم، همراه با برنامه ریزی دقیق و متناسب بر اساس نگرش­ها و رویکردهای رایج در فوتبال جهان است.شناخت رویکردها و نگرش­های حاکم بر توسعه­ فوتبال، ما را در یافتن جهت و مسیر حرکت فوتبال کشور راهنمایی می کند و رویکرد مناسبی را برای توسعه­ فوتبال کشور بر اساس اهداف حاکم بر ورزش و تربیت بدنی به ما نشان می دهد تا دستیابی به اهداف ورزش در جامعه واقع گرایانه­تر شده و از شعارگرایی­ها و هدف­گذاری­های غیر واقعی که به تخریب ورزش، جامعه و نظام تربیتی ورزش منجر خواهد شد، اجتناب شود (59).

با توجه به اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به عنوان پر­طرفدارترین و محبوب ترین ورزش که از آن یک پدیده­ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ساخته و جزء لاینفک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان گشته، شناخت دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و پیدا کردن راه حل­های مناسب برای رفع ضعف­ها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی است (19). استان گیلان به دلیل داشتن دو تیم باشگاهی مطرح در سطح اول فوتبال کشور و با توجه به معرفی بازیکنان شاخص و بزرگ، دارای جایگاه خاصی در فوتبال ایران است.با توجه به این مساله، لزوم نگاه حرفه ای وتلاش برای ارتقاء شاخص های توسعه و تدوین استراتژی مناسب به منظور پیشرفت بیشتر این ورزش اجتناب ناپذیر است.

یکی از راه ­های شناخت وضعیت سازمان­ها، بررسی محیطی است، که عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات حاصله درباره محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان؛ و ابزاری است برای جلوگیری از شوک­های راهبردی و تامین سلامتی بلند مدت سازمان.در چنین محیطی سازمان­ها با عوامل بیرونی مانند محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مانند مدیریت، بازاریابی و امور مالی سر و کار دارند.

از شیوه ­های متداول شناسایی این عوامل، استفاده از تحلیل SWOT است که معرف قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­های سازمان است.این روش امکان مقایسهی تنگناها، تهدیدها و جنبه­ های آسیب زننده به سازمان، فرصت­ها، تقاضاها و موقعیت­های محیط بیرونی را با ضعف­ها و قوت­های سازمان به­ وجود می ­آورد (29)

از این رو پژوهشگر در این پژوهش در صدد است به این سوالات پاسخ دهد که چه شاخص ­هایی را می توان برای توسعه­ فوتبال در استان گیلان در نظر گرفت؟وضعیت توسعه یافتگی فوتبال در شهرهای استان گیلان تا چه اندازه است؟و در نهایت، آیا می­توان با بهره گرفتن از وضعیت توسعه یافتگی فوتبال استان، استراتژی خاصی را برای فوتبال گیلان طراحی کرد؟

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به مسائل بیان شده، می توان گفت که شناسایی شاخص ­های توسعه­ فوتبال در استان گیلان می تواند باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشته ورزشی در این استان شود.ارائه­ گزارشی دقیق و کارشناسانه، از وضعیت شاخص ­های توسعه­ فوتبال در استان گیلان، می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی هرچه بهتر این رشته در آینده، مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق سعی دارد با شناسایی این شاخص ها، راهنمایی برای مدیران این استان جهت تصمیم گیری های صحیح برای توسعه­ فوتبال در استان گیلان باشد.

بنابراین برای تدوین برنامه واقعی و عملیاتی فوتبال استان، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت فوتبال گیلان داشته باشیم تا با آسیب شناسی و مشخص کردن قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­ها و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال استان بتوانیم برای دست یابی به وضعیت مطلوب، برنامه واقع گرایانه و عملی طراحی کنیم (59).

[1] Machado

[2] peiffer

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.