تربیت بدنی

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان : تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

داﻧﺸﮕﺎه لرستان

داﻧﺸﻜﺪه ادبیات و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

عنوان:

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

استاد راهنما:

آقای دكتر رحیم میرنصوری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱-۱-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۲-  بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………2

۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

۱-۴-  اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….5

۱-۴-۱-  اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

۱-۴-۲-  اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………………………….5

۱-۵-  فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………5

۱-۵-۱-  فرضیه ­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….5

۱-۵-۲-  فرضیه ­های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………5

۱-۶-  محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………6

۱-۷-  تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………6

۱-۷-۱-  هورمون تستوسترون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

۱-۷-2- ترتیب حرکت درتمرین ………………………………………………………………………………………………………………………….7

 

فصل ۲-  ادبیات تحقیق

۲-۱-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….9

۲-۲-  زمینه های نظری ……………………………………………………………………………………………………………………..9

۲-۲-۱-  غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

۲-۲-۲-  هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون …………………………………………………………………………………………………..9

۲-۲-۳-  هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب …………………………………………………………………………………………………10

۲-۲-۴-  عضله و سیگنال­های درون ریز…………………………………………………………………………………………………………….11

۲-۲-۵-  ریتم شبانه روزی ………………………………………………………………………………………………………………………………12

۲-۲-۶-  عملكرد هورمون تستوسترون ………………………………………………………………………………………………………………………..13

۲-۲-۷-  تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون ………………………………………………………………………………………………….14

۲-۲-۸-  نیمه عمر هورمون تستوسترون………………………………………………………………………………………………………………..15

۲-3-  تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………….16

۲-3-1-  هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-3- حجم کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

 

فصل۳- روش شناسی تحقیق

۳-۱-  روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………21

۳-۳-  جامعه ونمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………21

۳-۴-  متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………22

          ۳-۴- ۱- متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………..22

۳-۴-۲- متغیر های وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………..22

۳-۵-  ابزار اندازه ­گیری …………………………………………………………………………………………………………………….22

۳-۶-  شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………23

۳-۷-  برنامه تمرینی ………………………………………………………………………………………………………………………..25

۳-۸-  روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………26

 

فصل ۴- تجزیه و تحلیل آمار

۴-۱-  ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

۴-۲-  نتایج و یافته­ های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 28

۴-۲-۱-  توصیف نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………28

۴-۲-۱-۱-  ﻧﺘﺎﯾﺞ توصیفی برای متغیر­های حرکتی ………………………………………………………………………………………………………. 28
۴-۲-۱-۲-   میانگین حجم کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..29
۴ -۲-۱-۳-  سطوح هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………………………………………30

۴-۲-۲-  آمار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ…………………………………………………………………………………………………………………………………….31

۴-۲ -۲-۱-  آزمون فرضیه ­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..31
۴-۲-۲-۱-۱-  فرضیه اول  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۴-۲-۲-۱-۲-  فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل ۵- خلاصه، بحث و نتیجه گیری

۵-۱-  خلاصه ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………………………………………37

۵-2-  بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

۵-2-۱-  هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………………………………………………………..38

۵-2-2-  حجم تمرین……………………………………………………………………………………………………………………………………40

۵-۴-  نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….41

۵-۵-  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………42

۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….42

۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………….42

 

۶- پیوست­ها

۶ -1- پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………44

۶-1- اندازه گیری هورمون تستوسترون(پیوست 1)……………………………………………………………………..44

۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)……………………………………………………………….45

۶-3- رضایت نامه شركت و همكاری در طرح(پیوست 4)…………………………………………………………..46

۶-4- دستورالعمل تغذیه­ای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)……………………………………………………..47

۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)…………………………………………………………………………….48

 

7- فهرست منابع

7- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..49

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: میانگین توصیفی حرکت پرس تخت ……………………………………………………………………………………..   29

نمودار ۴-۲: میانگین توصیفی حرکت اسکات ……………………………………………………………………………………………   29

نمودار ۴-۳: میانگین توصیفی حرکت زیر بغل سیمکش ……………………………………………………………………………  29

نمودار۴-۴: میانگین توصیفی حرکت پشت پا با دستگاه …………………………………………………………………………….  29

نمودار ۴-۵: میانگین توصیفی حرکت سرشانه …………………………………………………………………………………………….. 30

نمودار۴-۶: مقایسه میانگین­ هورمون تستوسترون  …………………………………………………………………………………………. 31

نمودار4-7: میانگین سه مرحله نمونه گیری هورمون تستوسترون (ANOVA) ………………………………………….33

نمودار۴-8: مقایسه درصد تغییرات میانگین­ کل برای حرکات مختلف ……………………………………………… 35

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱: اندازه ­گیری نمونه­ های پژوهش  ………………………………………………………………………………….  29

جدول۳-۲: مشخصات آزمودنی­ها ……………………………………………………………………………………………….. 30

جدول۳-۳: پروتکل سنتی و منتخب …………………………………………………………………………………………….. 33

جدول۳-4: مشخصات اندازه ­گیری پس­آزمون…………………………………………………………………………………. 33

ﺟﺪول۴-۱. دادهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ حرکات  …………………………………………………………………………………………. 36

جدول۴-۲: دادهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ تستوسترون………………………………………………………………………………………… 38

جدول۴-۳:خروجی آزمون کرویت موخلی…………………………………………………………………………………….. 32

جدول۴-۴: جدول آنالیز واریانس برای عامل درون موردی………………………………………………………………..33

جدول۴-5:  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف برای فرض نرمال بودن…………………………………………….. 34

جدول ۴-6: جدول خروجی آزمون t برای حرکات …………………………………………………………………………34

جدول ۴-7: درصد تغییرات حرکات مختلف ………………………………………………………………………………… 4

ﭼﮑﯿﺪه

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت پا با دستگاه و سرشانه) آزمودنی­ها مشخص و اولین نمونه خونی نیز از آزمودنی­ها گرفته شد. آزمودنی­ها به فاصله یک هفته پروتکل­های سنتی و منتخب را انجام دادند. آزمودنی­ها ابتدا تمرین مقاومتی سنتی را به صورت ۳ دور با ۱۰ تکرار با شدت 70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه و یک هفته بعد تمرین مقاومتی منتخب را به همان شکل انجام دادند. نمونه­ های خونی دیگر نیز 48 ساعت بعد از هر یک از جلسات تمرین مقاومتی سنتی و منتخب از آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر برای مقایسه نتایج پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین از آزمون t زوجی برای مقایسه حجم کار انجام گرفته در دو روش سنتی و منتخب استفاده و سطح معناداری 05/0≥ α در نظر گرفته شد. نتایج: سطح سرمی تستوسترون پس از روش سنتی و منتخب هردو افزایش معنادار داشت(00/0 p=). هم چنین حجم کار در روش منتخب به طور معناداری بیشتر بود(پرس تخت: ۰01/۰p =؛ اسکات پا: 00/0p=؛ زیربغل با سیمکش: 00/0p =؛ پشت پا: ۰01/0p =؛ سرشانه: 00/0p =). نتیجه ­گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی با روش ترتیب حرکتی منتخب باعث افزایش حجم کار انجام شده و افزایش تستوسترون می­ شود. بنابراین پیشنهاد می­ شود که برای افزایش حجم تمرین و دیگر پاسخ­های مربوطه در تمرینات مقاومتی می­توان از ترتیب حرکتی منتخب استفاده کرد.

۱-۱-   مقدمه

یکی از سازگاری های مهم فیزیولوژیک پس از فعالیت بدنی، سازگاری هورمونی است. پاسخ هورمونی به فعالیت بدنی تابع شدت، مدت ونوع برنامه تمرینی است(1). تمرین­ مقاومتی ﻣﻲ­ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺮ روی ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی عملکردی ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻤّﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در واقع پاسخ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ورزﺷﻲ، دارای اﻫﻤﻴﺖ بسیاری اﺳﺖ، همچنین از این تمرین مقاومتی به­ عنوان ﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎد غلظت ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ یاد شده است(2، 7). امّا از آنجا که مشخصه تمرین­ مقاومتی ایجاد محیطی­ حاد برای پاسخ­های ­فیزیولوژیکی از جمله پاسخ­ هورمونی بوده ­که­ نقش حیاتی­ در فرایند تغییر و تبدیل سلول­های­ پروتئینی ­تارچه­ای ­ایفا می­ کنند و عوامل ﻫﻮرﻣﻮنی جزو اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮﮐﻠﯿﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی تنظیم رشد هستند(18،17،8) و ­به همراه ترشح ­هورمون­های ­آنابولیک­ اثرات­ فیزیولوژیکی مهمی خصوصاً برای مردان جوان ­وجود­ دارد­، لذا روش­های مختلفی ­برای ­افزایش ­تعامل ­بین­ فعالیت­های مقاومتی­ و غدد ­درون ریز ­مورد ­مطالعه قرار­گرفته است(1۰،9). در این بین مد نظر قرار دادن­ دستکاری ­متغیرات تمرینی نظیر: حجم، شدت­، استراحت ­بین ­دورها و… توانسته بر ­اثر­ پاسخ هورمونی، در چرخه واکنش پذیری ­سبب ­سازگاری بزرگ ­سنتز پروتئین شود(18،17،16،11). امّا با این وجود که روشن است ­­طراحی ­برنامه­ های ­ویژه ­سبب­ پاسخ متفاوت­ هورمونی می­ شود، مشخص ­نیست ­تا ­چه ­اندازه ­اختلاف ­پاسخ هورمونی­ در مداخله حاد تمرین مقاومتی پس ­از­ یک ­دوره تمرین ­رخ ­می­دهد(۱3). گفته شده ترکیب نوع تمرینات توانسته تعادل آنابولیک و کاتابولیک هورمون­ها را تغییر دهد(1)، بنابراین به نظر می­رسد، شیوه ­های تمرینی متنوع بتواند حقایق بسیاری درباره ماهّیت انواع تمرین مقاومتی آشکار کند. با این تفاسیر ارائه شده و ضمن اینکه پروتکل­های تمرین علمی می ­تواند در بهینه­ ­سازی و پاسخ مطلوب فرایندهای رشد ورزشکاران و مربیان را یاری کند(۱۷،۱۴،۱۵،۹) ما در پی بررسی تأثیر ترتیب به کارگیری حرکات مشخص در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون و مقدار تغییرات عملکردی انجام شده با دستورالعمل تجویز ­ پروتکل تمرینی مقاومتی به صورت سنتی و منتخب هستیم.

تعداد صفحه : 66

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.