تربیت بدنی

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی -مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای-

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده : آموزش های الکترونیکی (مجازی)

گروه : مدیریت تربیت بدنی

 

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای-

 

استاد راهنما :

دکترمحمدحسین رضوانی

 

استاد مشاور:

دکتر رضا شیخ

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه    

                     

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3 اهمیت ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 نوآوری تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 اهداف اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1 اهداف فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6-1 سوال های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-2 سوال های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-1 فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7-2 فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-9 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-10 تعاریف واژگان و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………… 10

1-10-1 تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-10-2 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………… 11

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2 فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-1 فرهنگ و تعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-2 مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز……………………………………………………………………………. 15

2-2-3 كاركردهای فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-1 تعاریف، مفاهیم و ضرورت هوش فرهنگی………………………………………………………………………………… 18

2-4-2 مولفه های هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-3 استفاده ازهوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-4 آموزش هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4-5 توسعه هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-4-6 انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-7 رابطه هوش فرهنگی با انواع هوش……………………………………………………………………………………………. 28

2-4-8 رشد هوش فرهنگی مدیران……………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-9 ارزیابی هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-4-10 نهادینه كردن هوش فرهنگی در سازمان………………………………………………………………………………… 30

2-5 تصمیم گیری چیست……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-6 مدل تصمیم گیری چند معیاره …………………………………………………………………………………………………….. 33

2-6-1 مدل تحلیل تصمیم…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-6-1-1 سیستم های چند معیاره………………………………………………………………………………………………………. 33

2-6-1-1-1 اجزای سیستم های چندمعیاره ………………………………………………………………………………………. 33

2-6-1-1-2 تكنیک های چند معیاره…………………………………………………………………………………………………… 34

2-7 منطق فازی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-8 تاپسیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-9 تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-10 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-10-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-10-2 پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………… 45

 

 

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-2 نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………. 54

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 54

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-6 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-7 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-8 سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 57

 

 

 

فصل چهارم: نتایج

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   61

4-2 تحلیل عاملی تاییدی هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………………   61

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها…………………………………………………………………………………………………….   66

4-4 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..   67

4-4-1 فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..   67

4-4-2 فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..   68

4-4-3 فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………   68

4-4-4 فرضیه چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-4-5 فرضیه پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-5 فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-5-1 فرضیه فرعی اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   70

4-5-2 فرضیه فرعی دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   71

4-5-3 فرضیه فرعی سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………   72

4-6 رتبه بندی به روش تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………………….   72

4-6-1 فرایند تاپسیس فازی………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-6-2 انجام عملیات محاسباتی دوی اعداد فازی………………………………………………………………………………… 73

4-6-3 حل الگوریتم تاپسیس فازی ……………………………………………………………………………………………………… 74

 

 

 

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

5-1 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….   95

5-2 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 96

5-3 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-3-1 محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………………….. 98

5-3-2 محدودیت های خارج از  اختیار محقق…………………………………………………………………………………….. 98

5-4 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-4-1 پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………. 99

5-4-2 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………. 101

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه          

جدول 3-1 مشخصات پرسش نامه های مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………… 55

جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 56

جدول 4-1 نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول هوش فرهنگی…………………………………………………………………….. 63

جدول 4-2 نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم هوش فرهنگی…………………………………………………………………….. 65

جدول 4-3 آماره های آزمون كولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-4 آزمون t تک­نمونه ­ای حاصل از تحلیل هوش فرا شناختی…………………………………………………………….. 68

جدول 4-5 آزمون t تک­نمونه ­ای حاصل از تحلیل هوش شناختی………………………………………………………………….. 68

جدول 4-6 آزمون t تک­نمونه ­ای حاصل از تحلیل هوش انگیزشی………………………………………………………………….. 69

جدول 4-7 آزمون t تک­نمونه ­ای حاصل از تحلیل هوش رفتاری…………………………………………………………………….. 69

جدول 4-8 آزمون t تک­نمونه ­ای حاصل از تحلیل هوش فرهنگی…………………………………………………………………… 70

جدول 4-9 آزمون t جهت بیان اختلاف بین دیدگاه مدیران زن و مرد……………………………………………………………. 71

جدول 4-10 تحلیل واریانس در اختلاف بین هوش فرهنگی به لحاظ تحصیلات………………………………. 71

جدول 4-11 تحلیل واریانس در اختلاف بین هوش فرهنگی به لحاظ سن………………………………………… 72

جدول 4-12 عبارات زبانی و معادل فازی آن‌ ها……………………………………………………………………………………… 74

جدول 4-13 داده‌های ماتریس تصمیم گیری فازی……………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-14 داده‌های ماتریس تصمیم گیری نرمال شده‌ی فازی………………………………………………………… 79

جدول 4-15 راهکارایده آل مثبت و منفی……………………………………………………………………………………………… 84

جدول 4-16 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل مثبت……………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-17 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل منفی……………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-18 محاسبه ضریب نزدیکی هرگزینه………………………………………………………………………………………. 90

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه        

شکل 2-1 مدل توسعه هوش فرهنگی بر اساس تقسیم بندی توماس…………………………………………………. 27

شکل2-2 عناصر یک سامانه چند معیاره(تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه)………………………………………. 34

شکل 2-3 مدل‏های تحلیل تصمیم……………………………………………………………………………………………………………. 35

شکل 2-4 عدد فازی مثلثی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 2-5 ماتریس ارزیابی گزینه ها بر مبنای معیارها…………………………………………………………………………….. 67

شکل 4-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگی در حالت تخمین استاندارد……………………… 62

شکل 4-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگی در حالت ضریب معناداری………………………. 64

شکل 4-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگی در حالت تخمین استاندارد…………………….. 65

شکل 4-4- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگی در حالت ضریب معناداری……………………… 66

 

1-1مقدمه:

عملکرد در هر سازمان  تابع عملکرد مدیران آن سازمان، منابع و امکانات و نیز متأثر از محیط ، فرهنگ و سازمان­ های تابعه دیگر است، اما عملکرد هر فرد تابع توانایی­ ها و مهارت­ های رفتاری و ذهنی، نگرش، شخصیت، میزان یادگیری، انگیزه، قدرت رهبری  و علاقه شغلی او است، از طرفی بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران و مدیریت یکی از نهاده های اقتصادی(پول، زمین، نیروی انسانی، و مدیران) می باشد که در صورت انتخاب نامناسب، آنها می توانند هزینه­ های زیادی را به صورت مشهود و نامشهود در کوتاه مدت یا بلند مدت به جامعه تحمیل کنند. یکی از مولفه­های مهم در انتخاب مدیران، توجه به هوش فرهنگی مدیران[1] می باشد. هوش فرهنگی یکی از ابزارهای کارآ درجهت انجام اثربخش وظایف در محیط های دارای تنوع و ناهمگونی فرهنگی است، درواقع هوش فرهنگی، توانایی ومهارت ویژه ای است که به افراد این امکان را می دهد تا در محیط های چندفرهنگی بتوانند به طوراثربخش به انجام وظیفه بپردازند. هوش فرهنگی دارای چهار بعد هوش فراشناختی[2]، هوش شناختی[3]، هوش انگیزشی[4] و هوش رفتاری[5] است که مدیران وکارکنان با داشتن بهره مناسبی ازآن، می توانند در فرهنگ ها و موقعیت های مختلف به خوبی ایفای نقش نمایند. این تحقیق با هدف ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای انجام شده است.

[1] Cultural Intelligence

[2] Metacognitive Intelligence

[3] Cognitive Intelligence

[4] Motivational intelligence

[5] Behavioral Intelligence

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.