مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد تجارت الکترونیک: نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

در رشته فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

استاد راهنما:

دکتر محمد جعفر تارخ

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق………………….. 1

1-1 بیان مسئله…………………. 2

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق………………….. 4

1-3 اهداف………………….. 4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه مطالعات………………….. 5

2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 6

2-1-1- مقدمه…………………. 6

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 7

2-1-2-1 سیستم‌های جزیره ای………………….. 7

2-1-2-2 سیستم‌های استخراج اطلاعات………………….. 8

2-1-2-3 سیستم‌های تسهیل کننده………………… 9

2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERP در سازمان…………………. 10

2-1-3-1   ERP و فرهنگ سازمانی………………….. 10

2-1-3-2 ERP و فرایندهای سازمانی………………….. 10

2-1-3-3 ERP و تکنولوژی………………….. 11

2-1-3-4 ERP و تصمیم گیری مدیریت………………….. 11

2-1-4 مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 12

2-1-5 معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………….. 14

2-1-6 ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان……… 15

2-2   یکپارچگی اطلاعات………………….. 18

2-2-1 مقدمه…………………. 18

2-2-2 چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی………………….. 18

2-2-3 اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ…… 20

2-3 هوش تجاری………………….. 22

2-3-1 مقدمه…………………. 22

2-3-2 تاریخچه هوشمندی كسب و كار………………… 23

2-3-3 تعاریف هوشمندی كسب و كار………………… 24

2-3-4 نیازهای هوشمندی كسب وكار………………… 24

2-3-5 ضرورت هوشمندی كسب و كار………………… 25

2-3-6 ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر………………… 26

2-3-7 یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار……… 28

2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ………………….. 30

2-4 تکنیک های رتبه بندی………………….. 33

2-4-1 الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی ………………… 33

2-4-2 AHP فازی………………….. 34

2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی…….. 36

2-4-4 روش فازی TOPSIS………………….

2-5 پیشینه مطالعات………………….. 41

2-5-1 مطالعات داخلی………………….. 41

2-5-2 مطالعات خارجی………………….. 45

فصل سوم: روش تحقیق………………….. 48

3-1 مقدمه…………………. 49

3-2 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی………………….. 51

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه ……51

3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی……….. 53

3-4-1 اعداد فازی………………….. 54

3-5 تکنیک تاپسیس فازی………………….. 56

3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی………… 60

3-7 تعیین مناسب بودن مجموعه‏ متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی ………61

3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی………………….. 62

3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی………………….. 63

3-7-3 استخراج عامل‏ها…………………63

3-7-4 استخراج مجموعه‏ اولیه عامل………………… 64

3-7-5 بهترین عامل‏ها………………… 64

3-8 پایایی و روایی………………….. 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………….. 68

4-1 مقدمه…………………. 69

4-2   تحلیل فازی………………….. 70

4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها …………………72

4-2-2 محاسبه سازگاری………………….. 72

4-2-3 تعیین شاخص ومعیارهای مدل…………………. 73

4-3 تجزیه وتحلیل عوامل…………………. 79

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات………………….. 84

5-1 نتایج…………………. 85

5-2 پیشنهادات………………….. 89

پیوست………………….. 92

فهرست مراجع…………………. 98

چکیده:

سازمان‌های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می‌کنند كه این رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. در این میان بررسی نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری حائز اهمیت می باشد . سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی و با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد؟

برای این منظور شاخص‌های اصلی شناسایی و با توجه به ادبیات موضوع دسته بندی شدند. این دسته بندی به تأیید افراد خبره سازمان رسید و عواملی که مناسب نبودند تصحیح و یا حذف شدند. عوامل موفقیت جهت بررسی ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑی عوامل موثر برپیاده سازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری بادرنظر گرفتن پیاده سازی اولیه یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی ومتعاقب آن یک سیستم برنامه ریزی سازمانی ، از 4 ﻣﻌﻴـﺎر و17 زیر معیار ﺗـﺸﻜﻴﻞ گردید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول ﻃﺮاﺣـی ﺷـﺪه ﺗﻌــﺎﻣﻼت ومیزان واﺑــﺴﺘﮕی ﻋﻤﻠﻜــﺮدآنها مورد بررسی قرارگرفت و ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها و زیر شاخص ها تشکیل گردید.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

سازمان‌های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می‌کنند كه این رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. بازارهای رقابت جهانی و سازمان‌ها به یافتن راه حل‌های كاری بهتر با ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینانی نیاز دارند. بسیاری از زیر ساختارهای سازمانی و تشكیلاتی توسط سیستم‌های اطلاعاتی توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر این فرایندها مزایای رقابتی می‌توانند از طریق كاهش هزینه، افزایش تولید و بهبود سرویس دهی مشتریان حاصل شوند. (آقایی، 1390)

هوش تجاری به تکنیک‌های بر پایه كامپیوتر كه در زمینه شناسایی استخراج و تجزیه و تحلیل داده های تجاری می‌پردازد و با هدف حمایت از تجارت در تصمیم سازی بهتر كمك می کند. بیشترین تأثیر هوش تجاری افزایش كارایی تصمیمات در سازمان‌ها می‌باشد ازجمله تعیین گرایش‌های تجاری سازمان، پیش بینی وضعیت بازار و بالا بردن توانایی رقابتی سازمان در بازار (آوررت[1]، 2011) (بازرگانی، 1390) در واقع هوش تجاری شامل طیف بزرگی از فناوری‌ها،ابزارها و فرایندها برای جمع آوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن‌ ها برای رسیدن به تصمیم گیری مناسب در سازمان است. (پاپوویچ[2]، 2012)

هوش تجاری به علت ماهیت هدف گرای خود نیاز به زیر ساخت‌های متعددی دارد و برای شناسایی این زیر ساخت‌ها مدل‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده‌اند. (صیادی، 1390) بر اساس مطالعات انجام شده بخش عمده ای از این زیر ساخت‌ها به ساختار داده های تولید شده در سازمان و نحوه طبقه بندی نگهداری و میزان ارتباطات و به روز شدن آن‌ ها باز می‌گردد. (پریماراتن[3]، 2011)

یکی از مباحث مهم در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان‌ها ارتباط دقیق بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر از طریق یک نظام توانمند انتقال داده است .اگر به سیر تاریخی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها توجه کنیم مشاهده می‌شود که در سه گام این سیستم‌ها به سوی یک سیستم هوشمند تجاری حرکت کرده‌اند در گام اول تنها سیستم‌ها به صورت جزیره ای وجود داشتند در گام بعدی سیستم‌های یکپارچه مدیریتی ظهور یافتند و در نهایت بلوغ سیستم‌ها اطلاعاتی سازمان و یکپارچگی اطلاعات را می‌توان در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP ها مشاهده نمود.در سیستم‌های یاد شده اطلاعات در نهایت یکپارچگی و ارتباط با یکدیگر قرار دارند. (ساروید[4]، 2012)

در سال‌های اخیر توجه به خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی افزایش یافته است و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در حال ارائه راهکار های کسب و کار هوشمند و هوشمند سازی تجاری به مشتریان هستند.

در این میان نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی قبل ازپیاده سازی هوش تجاری مورد بررسی قرار گرفته است . سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت روز افزون تصمیم گیری‌های سریع و مناسب با شرایط برای توسعه و پیشرفت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف و جایگاه سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان و راهبرد یکپارچگی اطلاعات در سازمان‌ها برای اخذ تصمیم‌های درست و به موقع بررسی نقش این سیستم‌ها و مؤلفه های تأثیر گذاری آن‌ ها در این سیستم‌ها دارای اهمیت بالا و ضرورت می‌باشد .با شناخت دقیق این نقش می‌توان راهبرد های مناسبی را برای پیاده سازی هوش تجاری تدوین و اجرا نمود.

1-3 اهداف

1- تبیین نقش یکپارچگی اطلاعات در گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

2- تبیین نقش سیستم‌های ERP در گام‌های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان

1-4 سؤالات تحقیق

1- یکپارچگی اطلاعاتی چه نقشی در فرایند پیاده سازی هوش تجاری در سازمان دارد ؟

2- نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان چیست ؟

تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری از چه الگویی پیروی می کند ؟

[1] Averett

[2] Popovič

[3] Premaratne

[4] Sarwade

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.