رشته مدیریت

پایان نامه تبیین عملکرد شرکت با بهره گرفتن از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازریابی

عنوان : تبیین عملکرد شرکت با بهره گرفتن از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان

                                                           دانشگاه آزاد اسلامی                                                             واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش بازریابی

عنوان:

تبیین عملکرد شرکت با بهره گرفتن از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان

استاد راهنما:

 دکترمحمد طالقانی

استاد مشاور:

مهندس رحمت علی صابری

نیمسال تحصیلی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………….    1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه…………………………………………………………………………………….    3

1-2) بیان مساله……………………………………………………………………………….    3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………..   4

1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………….    6

1-5) چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………..     6

1-6) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………    7

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها…………………………………………………….   7

 1-8) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………    8

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

بخش اول عملکرد سازمانی…………………………………………………………………….   10

2-1-1)تشریح مفهوم عملكرد………………………………………………………………….   10

2-1-2) تعریف عملکرد سازمانی……………………………………………………………..    11

2-1-3) سنجش عملکردسازمانی………………………………………………………………   14

2-1-4) رویکردهای سنجش عملکرد………………………………………………………….   15

2-1-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد……………………………………………………..   15

2-1-6) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف……………………………………………    16

2-1-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری…………………………………………….   16

2-1-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل…………………………………………   18

2-1-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی…………………………………………..   18

2-1-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی…………………………………………………….    20

2-1-8) ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………….    21

2-1-9) مزایایی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………   23

2-1-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد……………………………….  24

2-1-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………   25

2-1-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی…………………………………………………..   25

2-2-12) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد………………………………………   38

2-1-13) مدیریت عملکرد…………………………………………………………………….    39

2-1-14) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی………………………………………………….  42

بخش دوم: بازار گرایی…………………………………………………………………………   45

2- 2-1)مفهوم بازار گرایی……………………………………………………………………    45

2-2-2)ابعاد بازار گرایی………………………………………………………………………    47

2-2-3)رویکرد های قالب در بازارگرایی………………………………………………………   56

2-2-4)نتایج بازارگرایی……………………………………………………………………….    59

 بخش سوم: نوآوری…………………………………………………………………………..   62

2-3-1) مفهوم نوآوری………………………………………………………………………..   62

2-3-2) انواع نوآوری…………………………………………………………………………    62

2-3-3) رویکرد اساسی به نوآوری……………………………………………………………  64

2-3-4) فرایند نوآوری………………………………………………………………………..    65

بخش چهارم: مزیت رقابتی…………………………………………………………………….    66

2-4-1) مفهوم و تعریف مزیت رقابتی…………………………………………………………   66

2-4-2) مزیت رقابتی پایدار……………………………………………………………………    68

2-4-3) استراتژی‌های عمومی (ژنریك)  پورتر……………………………………………….   69

بخش پنجم : پیشینه تحقیق…………………………………………………………………….    72

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………..    78

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………….    78

3-3) فرایند اجرای تحقیق……………………………………………………………………..   79

3-4) جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………   79

3-5) روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….80

3-6) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………….80

3 -7) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………..   81

3 – 7 – 1 )روایی پرسشنامه…………………………………………………………………   81

3 – 7 – 2 )پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………   81

3-8) روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………83

 

فصل  چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات

4-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………..    85

4-2) توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………….   85

4-3)بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کلوموگروف – اسمیرنف)…………………. 89

4-4 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق………………………………………………………   90

4-5) بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………    90

4-5-1)مدل  پایه تحقیق درحالت استاندارد…………………………………………………….   90

4-5-2)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری……………………………………………..  91

4-5-3)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل………………………………………..  92

4-5-4)آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….    93

 

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………    96

5-2) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………    96

5-3) نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………    97

5-4) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………..    98

5-5)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته…………………………………………….  99

5-6)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………100
5-7)پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………102

منابع وماخذ……………………………………………………………………………………103

ضمائم…………………………………………………………………………………………110        

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

2- 1 )اهداف ارزیابی عملکرد سازمان………………………………………………………..    24

2-2) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد……………………………………………………..   25

2- 3 )  ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی…….. 39

جدول3- 1)  معرفی ابزار سنجش تحقیق………………………………………………………80

3-2) ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………    82

4- 1) توصیف متغیر نوآوری………………………………………………………………….   85

4-2) توصیف متغیر مزیت رقابتی……………………………………………………………..   86

4- 3) توصیف متغیر بازارگرایی………………………………………………………………    87

4- 4) توصیف متغیر عملکرد………………………………………………………………….   88

4- 5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………….  89

4- 6) نتایج آزمون تی تست متغیر های تحقیق………………………………………………..   90

4- 7) شاخص های معنی داری و برازش مدل…………………………………………………  93

5-1)جدول مقایسه تحقیق حاضرباتحقیقات مشابه…………………………………………..100        

 

 

 

فهرست نمودار ها

 4- 1) هیستوگرام  متغیر نوآوری…………………………………………………………….   86

4- 2) هیستوگرام  متغیر مزیت رقابتی…………………………………………………………   87

4- 3) هیستوگرام  متغیر بازارگرایی…………………………………………………………..   88

4- 4) هیستوگرام  متغیرعملکرد………………………………………………………………    89

4- 5) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد………………………………………………………   91

4- 6) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری………………………………………………  92

5-1)نمودار راداری مقایسه متغیر های اصلی تحقیق………………………………………….  98

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

1-1) مدل تحقیق……………………………………………………………………………….   6

2-1) چارچوب روش AMBITE…………………………………………………………………    27

2-2) چهار وجه کارت امتیازی متوازن………………………………………………………..   29

2-3) وجه مشتری معیارهای اساسی…………………………………………………………..  32

2-4) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج………………………………………………………….   36

2-5) مدل  EFQM………………………………………………………………………………    37

 2-6) اجزاء اصلی مدیریت عملکرد…………………………………………………………..    42

2-7) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی………………………………………………………  44

2-8) فرایند نوآوری هاشیلد……………………………………………………………………   65

2-9) تاثیر شیستگی های سازمانی ومزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی……………………….76

5-3)مدل پیشنهادی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………..102       

 

 


چکیده:

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های تولیدی در استان گیلان از طریق نوآوری ومزیت رقابتی  است.

روش ها: جامعه آماری تحقیق ، شامل شرکت های تولیدی استان گیلان است که 36 مجموعا1850شرکت برآرود شد و 136 شرکت به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها انتخاب شد. پرسشنامه  ای شامل 61سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون معادلات ساختاری  به کمک نرم افزار LISREL8.53  برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود تاثیر بازار گرایی بر نوآوری  وتاثیر نوآوری برمزیت رقابتی است. همچنین در نهایت مشخص شد که مزیت رقابتی نیز بر عملکرد تاثیر مثبت دارد.

کلید واژه: بازارگرایی، نوآوری، مزیت رقابتی ، عملکرد

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1)مقّدمه

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر غیر مستقیم بازارگرایی برعملکرد شرکت ها از طریق متغیر های  نوآوری ومزیت رقابتی  است. مطالعه بر روی رابطه بین بازارگرایی و عملكرد یک زمینه تحقیقاتی مورد توجّه است (Deshpande & farley,2004). یكی از شاخه های این زمینه تحقیقاتی، وجود متغیرهای میانجی بین این دو مفهوم است 2005)  (Kirca et al. ;که تحقیق حاضر نیز در همین راستا می باشد. دراین فصل به کلیّات تحقیق پرداخته می شود. بیان مساله، اهمیت وضرورت تحقیق،چهارچوب نظری وفرضیه ها به همراه تعاریف مفهومی وعملیاتی وقلمروموضوعی، زمانی و مکانی مواردی است که دراین فصل به آنها پرداخته خواهد شد.

1-2)بیان مساله

در آغاز قرن بیست و یكم تغییرات سریع و همه جانبه جهانی آنچنان محیط فعّالیت سازمانها را دگرگون كرده است كه سازمانها و مدیران آنها برای سازگاری باتغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راه های نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند درصحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند (فیضی،1386).با بررسی عملكرد شركت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است كه كارشناسان،  پتانسیل شركت های حاضر در بازار ایران را از لحاظ عملكرد بهتر، بیشتر از این می دانند(یوسفی،1389) بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملكرد نشان می دهد كه متغیرهای بسیار ی می توانند بر آن موُثّرگذار باشند. نایدو در سال 2010در تحقیقی که در بنگاه های کسب وکار کوچک ومتوسط درچین انجام داد،نشان داد که متغیر عملکردیک شرکت تحت تأثیرمزیت رقابتی می باشد.دراین تحقیق نشان داده شد که مزیت رقابتی تحت تأثیرنوآوری بازاربوده و این متغیرنیزتحت تأثیر بازار گرایی می باشد(Naidoo,2010). تحقیقات بسیاری در گذشته رابطه مستقیم ومثبت بازارگرایی با عملکردرانشان داده اند(Narver & Slater, 1994).همچنین تحقیقات نشان داده است که حلقه مفقوده بین بازاگرایی وعملکرد، نوآوری بوده و درحقیقت تعهّدبه نوآوری درکناربازارگرایی منجربه عملکرد بالاتر خواهدشد (Narver & Slater, 1994). ازسوی دیگر نوآوری می تواندمنبع مهمّی برای مزیت رقابتی باشدوشرکت ها می توانند با بهره گرفتن از نوآوری به حفظ  مزیت رقابتی خود بپردازند(Naidoo,2010) ودرنهایت حفظ وتوسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب تر می شود Grant, 1998).) به این ترتیب سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر می باشد.

آیا بازارگرایی بر عملکرد شرکت هااز طریق نوآوری ومزیت رقابتی تأثیر دارد؟

تعداد صفحه : 141

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.