رشته مدیریت

پایان نامه تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

                                                           دانشگاه آزاد اسلامی                                                             واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                        رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:

تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

استاد راهنما:

 دکتربهنام گیلانی نیا

نیمسال تحصیلی

اول 94-1393

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده. 1

فصل اول(كلیات تحقیق). .

1-1مقدمه. .

1-2بیان مسأله تحقیق. .

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق. .

1-4اهداف تحقیق. .

1- 5 فرضیه های تحقیق. .

1- 6 روش تحقیق . .

1-7 جامعه ونمونه آماری تحقیق. .

1-8 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. .

1- 9 شرح واژه هاواصطلاحات تحقیقی. .

1-9-1هموارسازی سود. .

1-9-2عدم اطمینان محیطی. .

1-9-3بازده سهام. 11

1-9-4اندازه . .

1-9-5 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری. .

1-9-6 ضریب سود هر سهم. .

1-10مدل های آزمون فرضیه ها. 12

1-11ساختارتحقیق. .

فصل دوم(مبانی نظری وپیشینه تحقیق). .

2-1مقدمه. .

2-2هموارسازی سود. .

2 3 1. تعاریف هموارسازی سود. .

2 3 2. فرصت های هموارسازی سود. .

23 3. انواع هموارسازی سود. .

2-3-3-1. هموارسازی واقعی. .

2-3-3-2.  هموارسازی مصنوعی. .

2-4 انگیزه هاو اهداف هموارسازی سود. .

2-4-1- افزایش رفاه سهامداران. .

2-4-2- تسهیل قابلیت پیش بینی سود. .

2-4-3- افزایش رفاه مدیریت. .

2-5 ابزارها و روش های مورد استفاده در هموار سازی (مصنوعی) سود   35

2-5-1- زمان بندی رویدادها. .

2-5-2- هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیصی. .

2-5-3- هموارسازی از طریق طبقه بندی رویدادها. .

2-6- اقلام تعهدی. .

2-6-1- اهمیت اقلام تعهدی. .

2-6-3- اقلام تعهدی غیراختیاری و اختیاری. .

2-6- کیفیت سود. .

2-6-1 پایداری سود. .

2-7- مشخصات محیط متلاطم. .

2-7-1- ظرفیت. .

2-7- 1 پیچیدگی. .

2-7-3- پویایی. .

2-8- معانی وتعاریف عدم اطمینان محیطی. .

2-9- انواع عدم اطمینان ذهنی درباره محیط. .

2-9-1- عدم اطمینان شرایط. .

2-9-2- عدم اطمینان اثر. .

2-9-3- عدم اطمینان پاسخ. .

2-10- اندازه گیری عدم اطمینان محیطی. .

2-11- تاثیر عدم اطمینان محیطی بر هموار سازی سود و پایداری سود   46

2-12- تاثیرهموارسازی سود وکیفیت سود برقیمت گذاری بازار. 47

2-13- تحقیقات صورت گرفته در زمینه عدم اطمینان محیطی و هموارسازی سود و كیفیت سود. 48

2-13-1- تحقیقات داخلی. 48

2-13-2- تحقیقات خارجی. .

2-14خلاصه فصل. .

فصل سوم (روش تحقیق). .

3-1مقدمه. .

3-2بیان مسأله تحقیق. .

3-3فرضیه های تحقیق. .

3-4جامعه ونمونه آماری تحقیق. .

3-5ابزارجمع آوری داده ها. .

3-6نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. .

3-6-1بازده عادی سهام. .

3-6-2هموارسازی سود. .

3-6-3عدم اطمینان محیطی. 66

3-6-4اندازه. 67

3-6-5 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری. 67

3-6-6ضریب سود هرسهم. 67

3-6-7مدل های آزمون فرضیه ها. 68

3-6-8 متغیرهای کنترلی. 69

3-7روش تحلیل داده ها. 70

3-8خلاصه فصل سوم. 70

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 71

4-1- مقدمه. 72

4-2- آمارتوصیفی. 72

4-3- پیش فرض های تحلیل رگرسیون. 74

4-3-1- پیش فرض های تحلیل رگرسیون مدل اول. 74

4-3-2- پیش فرض های تحلیل رگرسیون مدل دوم. 76

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 79

4-5خلاصه فصل چهارم. 84

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات). 85

5-1- مقدمه. 86

5-2- خلاصه موضوع. 87

5-3- نتیجه گیری براساس فرضیات تحقیق. 87

5-3-1- نتیجه گیری براساس فرضیه اول تحقیق. 87

5-3-2- نتیجه گیری براساس فرضیه دوم تحقیق. 88

5-4- بررسی تطبیق نتایج ویافته های تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه   88

5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 89

5-6- محدودیتهای تحقیق. 89

5-7- خلاصه فصل پنجم. 90

فهرست منابع :

الف :منابع فارسی. 91

ب :منابع انگلیسی. 94

چكیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….96

صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1- خلاصه تحقیقات خارجی. .

جدول 2- خلاصه تحقیقات داخلی. .

جدول 4-1 آمارتوصیفی متغیرهای مورد استفاده درمدل های اصلی   73

جدول 4-2- تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی. 75

جدول 4-3- برآورد رگرسیون خطی. 76

جدول 4-4- تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی. 77

جدول 4-5،برآوردرگرسیون خطی. 78

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه اول. 80

جدول 4-7 نتایج فرضیه دوم. 83

   جدول 5-1-………………………………………………………………………………………………………………..88

 

 

 

 

فهرست نمودارها/ اشکال :

نمودار2-2 انواع هموار سازی سود (ایكل ؛1981) 22

نمودار4-1 نمودارچندک- چندک باقیمانده ها. 75

نمودار4-1 نمودارچندک- چندک باقیمانده ها. .

 

 

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای  74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. سپس با بهره گرفتن از مدل تاکر و زاروین، ارتباط بین سودها و بازده جاری با وارد کردن شاخص عدم اطمینان محیطی در مدل برای سالهای 1385تا 1391 بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با  افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه بین بازده سهام و هموارسازی سود قوی تر نمی گردد و پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر نمی باشد.

واژه های کلیدی: هموار سازی سود، پایداری سود، عدم اطمینان محیطی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1مقدمه

بر مبنای مفروضات بازار سرمایه کارا، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی میباشد. حسابداران بر اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان انتشار ان میباشند.(هندریکسون ومیشل،1992). هموارسازی سود عبارتست از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیرعادی، تا ان اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشد(بیدل و کارل، 1973). بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در شرکتهایی که از یکک روند ثابت سودآوری برخوردار را ترجیح می دهند(تاکر وزاروین، 2006).

تحقیق میچلسون و همکاران (1998)  نشان میدهد که هموارسازی سود بر بازده آتی سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. بازده سهام به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سهامداران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از عواملی که میتواند همبستگی میان هموارسازی سود و بازده جاری سهام را تغییر دهد، عدم اطمینان محیطی است که مبنای اصلی این تحقیق میباشد. عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد که متشکل از عواملی مانند دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کارف مشتریان و ارباب رجوع می باشد، که باعث نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیمی شود. (حبیب و همکاران، 2011) .

سود ناشی از فعلیتهای غیر عادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرار پذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود.تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریانهای نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آنها پایداری سود و تکرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است(ناظمی و خواجوی، 1384). تای در تحقیق خود به این نتیجه رسید که پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند، پایین میباشد. بنابر این این تحقیق به دنبال تعین این موضوع است که پایداری سود در شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی چگونه می باشد.

تعداد صفحه : 67

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.