مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بهبود عمر گلجایی گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با بهره گرفتن از سدیم نیتروپروساید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : بهبود عمر گلجایی­ گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با بهره گرفتن از سدیم نیتروپروساید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

بهبود عمر گلجایی­گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با بهره گرفتن از سدیم نیتروپروساید

استاد راهنما:

دکتر داود هاشم آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : مقدمه

1-1- تاریخچه، گیاهشناسی و پراکنش گل رز…………………………………………………………….. 3

1-2- اهمیت اقتصادی گل رز………………………………………………………………………………….. 4

1-3-گیاهشناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان ………………………………………………….. 4

1-4- اهمیت اقتصادی گل آفتابگردان……………………………………………………………………….. 5

1-5- گیاهشناسی گل لیسیانتوس…………………………………………………………………………….. 5

1-6- اهمیت اقتصادی گل لیسیانتوس………………………………………………………………………. 5

1-7- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- هدف آزمایش…………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم : بررسی منابع

2-1- پیری………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2- اتیلن و نقش آن در پیری گل های بریده……………………………………………………………. 8

2-2-1- عوامل مؤثر در تولید اتیلن ………………………………………………………………………… 9

2-2-2- بیوسنتز اتیلن………………………………………………………………………………………….. 9

2-3- تیمار با مواد ضد اتیلن………………………………………………………………………………….. .10

2-3-1- سدیم نیتروپروساید………………………………………………………………………………….. .10

2-4-انسداد آوندی………………………………………………………………………………………………. 11

فصل سوم : مواد  و روش­ها

3-1- مواد گیاهی………………………………………………………………………………………………… 13

3-2- نحوه آماده سازی گل ها و انجام تیمار سدیم نیتروپروساید…………………………………….. 13

3-3- پیاده کردن طرح آزمایشی و معرفی تیمارها ………………………………………………………. 13

3-4- صفات کمی و کیفی مورد اندازه گیری………………………………………………………………. 15

3-4-1- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………… 15

3-4-2- جذب محلول ………………………………………………………………………………………… 15

3-4-3- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………… 15

3-4-4- شمارش باکتری………………………………………………………………………………………. 15

3-4-4-1- تهیه محیط کشت…………………………………………………………………………………. 16

3-4-4-2- شمارش باکتری در محلول پالس……………………………………………………………… 16

3-4-4-3- شمارش باکتری در ساقه……………………………………………………………………….. 16

3-4-5- روند باز شدن گل و گلچه و کاهش قطر گل………………………………………………….. 17

3-4-6- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه­ی گل)……………………………….. 18

3-4-7- محتوای کلروفیل……………………………………………………………………………………………19

3-4-8- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………..19

3-4-9- محتوای پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………..20

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..20

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………. .22

4-2- درجه بریکس……………………………………………………………………………………………… .25

4-3- باکتری ساقه……………………………………………………………………………………………….. 27

4-4- باکتری محلول…………………………………………………………………………………………….. 29

4-5- باز شدن گل و گلچه…………………………………………………………………………………….. 31

4-6- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………….. 33

4-7- جذب محلول……………………………………………………………………………………………… 35

4-8- اتیلن………………………………………………………………………………………………………… 37

4-9- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………..39

4-10- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………..41

4-11- پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………………43

4-12- بحث………………………………………………………………………………………………………………46

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………… ..48

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. ..48

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. ..49

 

فهرست جداول

جدول 4-1- تجزیه­ی واریانس اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات………………………. 22

جدول 4-2- مقایسه­ میانگین اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………….. 23

فهرست اشکال

شکل 2-1- تصویر سدیم نیتروپروساید…………………………………………………………………………….10

شکل 3-1- روش پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………14

شکل 3-2- تهیه محیط کشت باکتری……………………………………………………………………………….17

شکل 3-3- انداره گیری قطر گل رز…………………………………………………………………………………18

شکل 3-4- اندازه گیری قطر گل آفتابگردان………………………………………………………………………18

شکل 3-5- تهیه نمونه از برگ ها……………………………………………………………………………………19

شکل 3-6- روش استفاده از اسپکتروفتومتر………………………………………………………………………19

شکل3-7- نمونه های تهیه شده برای اندازه گیری اتیلن………………………………………………………19

شکل 3-8- نمونه گیری از هوای داخل ظرف……………………………………………………………………19

شکل 3-9- بالون حاوی گلبرگ و اسید سالیسیلیک و اسید سولفوریک روی هیتر……………………..20

شکل 4-1- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….24

شکل 4-2- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……….25

شکل 4-3- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………26

شکل 4-4- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درجه بریکس گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……..27

شکل 4-5- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..28

شکل 4-6- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری ساقه گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………29

شکل 4-7- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………30

شکل 4-8-  اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر باکتری محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……31

شکل4-9- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر باز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………..32 

شکل4-10-اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید برباز شدن گل و گلچه گلهای رز…………………………………33

شکل 4-11- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز……………………………………34

شکل 4-12- اثرمتقابل سدیم نیتروپروساید بر درصد ماده خشک گلهای رز…………………………………..35

شکل 4-13- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………36

شکل 4-14- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر جذب محلول گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…….37

شکل 4-15- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..38

شکل 4-16- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر تولید اتیلن گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..39

شکل 4-17- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..40

شکل 4-18- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل b گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..41

شکل 4-19- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان…………..42

شکل 4-20- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر کلروفیل a گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………..43

شکل 4-21- اثر تکی سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان………44

شکل 4-22- اثر متقابل سدیم نیتروپروساید بر مقدار پروتئین گلهای رز، لیسیانتوس و آفتابگردان……45


چکیده

به منظور بررسی اثرسدیم نیتروپروساید برعمر گلجایی گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس مطالعه ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور سدیم نیتروپروساید در چهار سطح(0، 20، 40 و 60 میکرومولار) در 12 تیمار،3 تکرار و 36 کرت با 180 شاخه گل انجام شد. در این آزمایش صفاتی همچون قطر گل(شاخص کاهش قطر گل)، شمارش گلچه، درصد ماده خشک، کاهش درجه بریکس، عمر گلجایی، جذب آب، میزان پروتئین گلبرگ، شمارش باکتری در محلول گلجایی و ساقه، میزان کلروفیل برگ و میزان اتیلن ارزیابی شدند. بیشترین عمر گلجایی در گل رز با غلظت 20 میکرومولار سدیم نیتروپروساید و آفتابگردان با غلظت 60 میکرومولار سدیم نیتروپروساید حاصل شد. تیمار با سدیم نیتروپروساید در مقایسه با تیمار شاهد میزان جذب آب و درجه بریکس و درصد ماده خشک را افزایش دادند. تحقیق حاضر نشان می دهد که با بهره گرفتن از غلظت های مناسب سدیم نیتروپروساید می توان عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس را افزایش داد.

 

(مقدمه)

1-1- تاریخچه، گیاه شناسی و پراکنش گل رز

قدمت گل رز به دوران باستان باز می گردد. فسیل های گل رز مربوط به 35 تا 70 میلیون سال پیش بوده اند. در تمدن کهن یونان و روم و در اسطوره شناسی و ادبیات از گل رز به عنوان سمبل عشق، زیبایی و شادی یاد می شود. رزهای وحشی از زمان ماقبل تاریخ وجود داشته اند و حدود 150 گونه از آن ها در اروپا، آسیا و خاورمیانه رشد پیدا کرده اند و بعدها به دست بشر مورد کشت و کار و اصلاح نژاد قرار گرفته اند (گودین، 2001).

واژه rosa در زبان لاتین به معنای گل سرخ است که به زبان اسکانی یونانی های مهاجر در جنوب ایتالیا بوده است. در قرن 12 میلادی این گل به اروپا راه یافت و به علت رنگ قرمز روشن آن را گل سرخ یا رز نامیدند. اولین بار میشل آدانسون، طبیعی شناس فرانسوی در سال های 1763 تا 1963 نام رزا را برای خانواده گل سرخیان انتخاب کرد (هی وود،2007).

گل رز با نام علمی Rosa hybrida متعلق به تیره گل سرخیان می باشد و از لحاظ نحوه رشد، شکل بوته و تولید گل به انواع رزهای مینیاتوری، پاسیویی، هیبرید چای، فلوریبندا، درختچه ای و بالا رونده تقسیم می شود. گیاهان این خانواده به صورت علفی، درخت یا درختچه ای هستند. رز دارای گل های مشخص، منظم، دوجنسی و گاهی تک جنسی است که گلبرگ ها در آن آزادند. برگ های گل رز متناوب و ساقه های آن تیغ دارند که البته انواع اصلی و قدیمی دارای ساقه های بسیار پرتیغ بوده اند. در این گل 5 عدد کاسبرگ و 15 عدد یا بیشتر پرچم وجود دارد و دانه های بدون آلبومن هستند. تخمدان به صورت فوقانی یا تحتانی است که این به جنس آن بستگی دارد(ویسمان و ریتز، 2007).

تعداد صفحه : 66

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.