تربیت بدنی

پایان نامه بررسی ویژگی­های جمعیت­ شناختی و گرایش و انگیزه و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : بررسی ویژگی­های جمعیت­ شناختی، گرایش، انگیزه و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی

دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –  مدیریت ورزشی

عنوان پایان نامه:

بررسی ویژگی­های جمعیت­ شناختی، گرایش، انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)

استاد راهنما:

دكتر سیدمحمدحسین رضوی

استاد مشاور:

دكتر حسین عیدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1:مقدمه معرفی تحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………7

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..9

1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………9

1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………….9

1-5)سؤال های تحقیق……………………………………………………………………………………10

1-5-1 سؤال اصلی………………………………………………………………………………………..10

1-5-2 سؤال های فرعی…………………………………………………………………………………..10

1-6 محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………….10

1-6- 1 محدوده­ مکانی………………………………………………………………………………..10

1-6-2 محدوده­ زمانی………………………………………………………………………………..11

2-6 محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………….11

1-7  تعریف واژه ها واصطلاحات……………………………………………………………………11

1-7-1 ورزش…………………………………………………………………………………………..11

1-7-2 ورزش همگانی……………………………………………………………………………………11

1-7-3 گرایش…………………………………………………………………………………………11

فصل 2:مبانی نظری وپیشینه تحقیق

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………….13

2-2 استان کرمانشاه…………………………………………………………………………………….13

2-3 ورزش………………………………………………………………………………………13

2-4 فعالیت های ورزشی……………………………………………………………………….13

2-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان…………………………………………………………14

1-5-2 ابن سینا……………………………………………………………………………………….14

2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی………………………………………………………………14

2-5-3 ابن خلدون…………………………………………………………………………………….14

2-5-4 شجاع…………………………………………………………………………………………..15

2-5-5 افلاطون………………………………………………………………………………………..15

2-5-6 آندرهکرسون……………………………………………………………………………………15

2-6 دلایل اهمیت ورزش…………………………………………………………………………….16

2-7 گرایش………………………………………………………………………………………….16

2-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش…………………………………………………..18

2-9 ورزش همگانی………………………………………………………………………………20

2-10 شاخص سنجش ورزش همگانی………………………………………………………..20

2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی………………………………………20

2-10-2 سطح سلامتی جامعه……………………………………………………………….20

2-11 ورزش همگانی وطبقه بندی آن…………………………………………………………..21

2-11-1 ورزش آموزشی………………………………………………………………………….21

2-11-2 ورزش غیر رسمی…………………………………………………………………………21

2-11-3 ورزش درون بخشی……………………………………………………………………21

2-11-4 ورزش برون بخشی……………………………………………………………………….22

2-11-5 ورزش باشگاهی……………………………………………………………………..22

2-12 ورزش های بومی،محلی و سنتی…………………………………………………………22

2-12-1 ورزش بومی………………………………………………………………………………22

2-12-2 ورزش های محلی……………………………………………………………………..23

2-13 ورزش های همگانی در جهان…………………………………………………………..23

2-14 سیر تکاملی ورزش های همگانی در جهان…………………………………………24

2-15 ورزش همگانی در ایران………………………………………………………………….25

2-16 فدراسیون ورزش های همگانی………………………………………………………….28

2-17 جایگاه فدراسیون ورزش های همگانی……………………………………………….29

2-18 شورای سازمان تربیت بدنی…………………………………………………………..30

2-19 اعضای شورای ورزش همگانی……………………………………………………….31

2-20 اعضای شورای ورزش همگانی استان………………………………………………..32

2-21 اعضای شورای ورزش همگانی شهرستان…………………………………………33

2-22 تشکیلات وساختار فدراسیون ورزش همگانی…………………………………..33

2-23 شرح وظایف فدراسیون ورزش همگانی………………………………………..34

2-24 فعالیت های ورزشی برای مقاطع سنی مختلف…………………………………..36

2-25 انجمن ها وکمیته های فدراسیون ورزش همگانی……………………………….36

2-26 شرح وظایف انجمن های ورزشی…………………………………………………..36

2-27 انجمن ورزش های بومی و محلی و روستایی وعشایری فدراسیون ورزش همگانی….37

2-28 انجمن ورزش آمادگی جسمانی قدراسیون ورزش های همگانی…………………..38

2-29 انجمن ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش همگانی…………………………….39

2-30 انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی…………………………………39

2-31 انجمن ورزشی بازیها و تفریحات فدراسیون ورزش همگانی………………………40

2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسیون ورزش همگانی……………………………….40

2-33 انجمن اسکیت فدراسیون ورزش همگانی………………………………………..41

2-34 انجمن ورزشی کبدی فدراسیون ورزش همگانی…………………………………42

2-35 انجمن ورزشی یوگا فدراسیون ورزش همگانی………………………………..42

2-36 انجمن ورزشی کارمندان دولت فدراسیون ورزش همگانی…………………….43

2-37 انجمن ورزشی بیماران پیوند اعضا فدراسیون ورزش همگانی…………………..43

2-38 اهداف ورزش های همگانی…………………………………………………………..44

2-39 دستاوردهای ورزش و فعالیت بدنی…………………………………………………46

2-40 مروری بر تحقیقات داخلی………………………………………………………..51

2-41 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………..55

فصل 3:روش شناسی تحقیق

1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………59

2-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………59

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………..60

3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………….60

3-5 روش های جمع آماری داده ها واطلاعات………………………………………….60

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………….60

3-5- 2 پرسشنامه…………………………………………………………………………….61

3-6 پایایی وروایی……………………………………………………………………………..61

3-6-1 بررسی پایایی ابزار تحقیق………………………………………………………….61

3-6-2 روایی پرسشنامه……………………………………………………………….62

3-7 روش های آماری مورداستفاده……………………………………………………62

3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی…………………………………………………….63

3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV……………………………………………………….

3 -7-3 جمع بندی………………………………………………………………………………63

فصل 4:یافته های تحقیق

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………..65

4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی……………………………………………………65

4-3 بررسی پایایی ابزار تحقیق………………………………………………………….77

4-4 تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………..78

4-5 بررسی نرمال بودن فرضیه ­ها…………………………………………………………81

4-6 بررسی فرضیات تحقیق……………………………………………………………80

4-21 جدول آماری جنسیت…………………………………………………………………81

4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت……………………………………………………81

4-23  آزمون ANOVA سن………………………………………………………………84

4-24  آزمون فراوانی سن………………………………………………………………….84

4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل………………………………………………………..86

4-26  نمونه های مستقل وضعیت تأهل………………………………………………..86

4-27  آزمون ANOVAتحصیلات………………………………………………………..87

4-28 آزمون فراوانی تحصیلات……………………………………………………………..87

4-29  آزمون ANOVAدرآمد…………………………………………………………88

4-30  آزمون فراوانی درآمد…………………………………………………………………89

4-31  آزمون ANOVAهزینه کل………………………………………………………..90

4-32  آزمون فراوانی  هزینه………………………………………………………………..90

4-33  آزمون ANOVAهزینه ورزش……………………………………………………..91

4-34  آزمون فراوانی هزینه ورزش………………………………………………………..91

فصل 5:بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..95

5-2 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق……………………………………………………95

5-3 بحث………………………………………………………………………………………..96

5-4 پیشنهادات وراهکارها برای حضور بیشتر در ورزش همگانی…………………….97

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………98

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….99

چکیده:

این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­ های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا= ./95) تائید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان شهر کرمانشاه می باشند. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله­ ای استفاده شده است که شهر کرمانشاه را به 6 منطقه تقسیم نموده­ایم و سپس در هر منطقه 75 و در مجموع 450 پرسشنامه دربین افراد16 تا60سال توزیع نمودیم و در در پایان از داده های 420 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. پرسشنامه مشتمل بر52 سؤال رتبه بندی شده درزمینه بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی و گرایش مردم به ورزش وموانع شرکت آنان در ورزش و انگیزه­ های انان برای شرکت در ورزش شهروندی و همگانی می­باشد. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ­ها استفاده شده است. در سطح توصیفی با بهره گرفتن از مشخصه­های آماری نظیر  فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی، از آلفای كرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، از روش مدل معادلات ساختاری برای رد یا تأیید فرضیات تحقیق، و برای بررسی میزان تبیین متغیرها توسط هر یک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که جنسیت افراد وسن آنها ووضعیت تأهل ومقطع تحصیلی  ومیزان سواد ودرآمدخانوار وهزینه­ های خانواده وهزینه­ های ماهیانه ورزش با میزان مشارکت آنها درفعالیت­های ورزشی تفاوت معنادار وجود دارد و مهمترین انگیزه مردم از ورزش کردن حفظ سلامتی می باشد و حدود 25 درصد مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی را مانع اصلی در انجام و ادامه ورزش به صورت مستمر می­دانستند و 84 نفر نیز وجود هزینه بالای روزمرگی و مشکلات عمده مالی و 62 نفر نیز در دسترس نبودن و کمبود برخی لوازم و وسایل ورزشی را به عنوان موانع اساسی و عمده برای انجام فعالیت های ورزشی می­دانستند. ورزش فوتبال نیز بنا به دلایلی همچون پوشش کامل رسانه ها و هیجان بالای آن پرطرفدارترین ورزش و و سپس پیاده روی، بدنسازی و کوهنوردی و ورزش صبحگاهی در رتبه­ های بعدی بوده­ اند.

فصل اول: مقدمه و معرفی تحقیق

1-1- مقدمه

به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد (معدن کن,69). بیش از 2000 سال قبل بقراط، پزشك یونانی در مورد نیاز انسان به فعالیت‌های حركتی مستمر، اعلام داشت كه فعالیت‌های بدنی برای سلامتی ضروری است و ارگان‌های بدن انسان در صورت داشتن تمرینات بدنی معتدل و مستمر، سلامتی خود را حفظ نموده، قوی شده، سرعت عمرشان كاهش پیدا كرده و عمرشان طولانی می‌گردد و چنانچه فعالیت حركتی از زندگی روزمرهشان دور شود، دستگاه‌های بدن او تنبل و آماده پذیرش بیماری‌های گوناگون گردیده و سرعت رشد آنها كاهش و سرعت عمرشان افزایش یافته و پیری در انسان تسریع می‌شود (قره، 1383). نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است پیشرفت های تكنولوژیكی امروزی در عین حال كه رفاه و آسایش را برای بشر به ارمغان آورده است اما با كاهش حركت و فعالیتهای بدنی، شیوه های نوینی را بر زندگی انسان ها حاكم كرده و آثار زیانبار ناشی از فقر وكاهش حركت، زمینه ساز بروز بسیاری از مشكلات و ناراحتی­های جسمانی و روانی گردیده است. بدون تردید امروزه ورزش و تربیت بدنی به پدیده جهانی تبدیل شده است و در سال­های آغازین قرن بیستم به عنوان یک هنر و البته در راستای ایجاد جامعه سالم مورد توجه بوده است (دبورا، وست، چارلز و بوچر،1375). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می­ شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­ های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی می ­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد.علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته است، پدیده ورزش می ­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتأ ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(به نقل ازحمایت طلب1388). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می ­آید (ایازی، 1389). ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­ های گوناگونی قابل بررسی است.یکی از مهمترین جنبه­ های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­ های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه­گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­ شود، یکی از زیرشاخص ­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد.همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­ های درمانی و بهداشتی می­ شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­ کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می تواندنقش مهمی را برعهده بگیرد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تا برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه­ های معارف بشری است (جوادی پور وسمیع نیا،1392)  و ورزش همگانی یکی از شاخه­ های آن محسوب می­ شود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسان­ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است (رضوی، 1381)  اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می شوند (شفیعی، 1373).از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چند بعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شودتا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه گیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایش­های افراد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیری های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتوانایی­ ها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینه ­های لازم برای توسعه وگسترش فعالیت­های حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند.

2-1- بیان مسئله

 نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی وتأثیر آن در پهنه زندگی انسان­ها، بشر را بافقرحرکتی روبه                                                                        رو ساخته است (معتمدین، 1383). ازآنجایی که حرکت، زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا همان فقر حرکتی در هر       سنی با عوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماری­های دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است، بنابراین می­توان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسان­هاست (معتمدین وهمکاران،1388). کاهش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی روزمره که به واسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه ­های نوین زندگی به وجود می ­آید ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را بیش از پیش ایجاب می­ کند و انجام مستمر و منظم حرکات بدنی در این راستا، امری لازم و حیاتی به نظر می رسد (کاشف، 1379). عمده ترین وسیله ی تربیت همگانی درجامعه معاصر درکشورهای پیشرفته ورزش است (شعبانی وهمکاران،1390). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­ های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی می ­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد. علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره­ها لقب گرفته است، پدیده ورزش می ­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتا ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(حمایت طلب،1388).اساساً توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشاركت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی است. مشاركت در ورزش و فعالیت‌های بدنی دامنه گسترده‌ای از مفاهیم از قبیل حضور كودكان در بازی، مشاركت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش‌هایی كه قانونمند بوده، و نهایتاً توسعه ورزش همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی را به هم مرتبط می‌كند (کالیوپی، شیلبوری و کریستین، 2008).با وجود این همه اسناد و مدارک در خصوص ارزش و جایگاه ورزش و تربیت بدنی در توسعه سلامتی و تندرستی متأسفانه در کشور ما هنوز اهمیت و ضرورت ورزش در بین اقشار مختلف جامعه شناخته شده نیست و آن طور که باید و شاید به ارزش و جایگاه ورزش در سلامتی و تندرستی افراد جامعه پرداخته نشده است.عدم تحرک جسمانی یعنی محروم شدن از سلامتی و بهداشت جسمانی، روحی، روانی، شادابی و کارایی که یقینأ صدمات جبران ناپذیری بر کل اجتماع به دنبال خواهد داشت(حمایت طلب،1388). بر اساس نظر متخصصان امور اجتماعی و جامعه شناسان، علل عدم رشد، توسعه و ترویج هر مقوله در یک جامعه را می­توان از ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و…بررسی کرد. ورزش به عنوان یکی از فعالیت­های فراغتی از نوع فعال، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت جسمی وروحی انسان­ها دارد. داشتن زندگی سالم مستلزم تحرک و فعالیت­های ورزشی است.این موضوع بارها در پژوهش­های مختلف بیان شده است. آگاهی افراد از تاثیرات مطلوب فعالیت­های ورزشی بر دستگاه­های مختلف بدن، موجب شده تا گرایش به این امر روز به روز افزایش یابد (صفانیا،1380). تاکید مردم ازفعالیت­های رقابتی به سمت ورزش­های آزاد تغییر کرده است، این رویکرد در کشورهای دیگر نیز دیده می شود (غفوری و همکاران،1383). تحقیقات انجام شده در قاره اروپانشان می­دهد که رویکرد اصلی انها گسترش ورزش همگانی است (مظفری وهمکار،1384) نتایج رساله دکتری غفوری نیزبه افزایش سرمایه گذاری در ورزش همگانی ایران تاکید دارد (غفوری، 1382) چون این مسئله بر سلامت افراد بیشتری از جامعه تاثیر می­ گذارد و سرمایه گذاری دولت، موجب بهبود چند برابری سلامت و بهداشت در جامعه می­ شود (غفوری و همکاران، 1382). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیت­های ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب­های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می ­آید (ایازی، 1389).

ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­ های گوناگونی قابل بررسی است. یکی از مهمترین جنبه­ های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­ های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­ شود، یکی از زیرشاخص ­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد. همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­ های درمانی و بهداشتی می شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­ کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می ­تواند نقش مهمی را برعهده بگیرد.ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تابرنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرایند جامعه­ پذیری افراد نیز دارد. یکی از جنبه­ های مهم و کارکردی ورزش همگانی، پیرامون ورزش قهرمانی است(مول و همکاران 1992). در تحقیقی به اثر ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی پرداختند. آنها در مدل معروف اوقات فراغت خود، ورزش همگانی را پایه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه­ای دانسته ­اند. در پژوهش دیگری آزمودنی­ها بر نقش ورزش همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید کرده و آن را پشتوانه ورزش حرفه ای و قهرمانی قلمداد کردند (رانسون,2002).

سازمان بهداشت جهانی سه شاخص برای شنجش سلامت و تندرستی بین ملل گوناگون ارائه کرده است:

1) بیماری­ها   2) مرگ و میر    3) کامیابی

تعداد صفحه : 122

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.