رشته مدیریت

پایان نامه ارشد: بررسی میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی میزان گرایش دبیران  منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

 

دانشکده علوم تربیتی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

          

 

عنوان

بررسی میزان گرایش دبیران  منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان

 

استادراهنما

دکتر فردوس یادگاری

استاد مشاور

دکتر معصومه بهبودی    

سال تحصیلی 1391-92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده                                                                                                                      1

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                            

1-1مقدمه                                                                                                                 3

1-2بیان مسئله                                                                                                   4

1-3 اهداف پژوهش                                                                                              6

1-3-1هدف کلی                                                                                                 6

2-3-1اهداف جزئی                                                                                              6

3-3-1هدف کابردی                                                                                            6

1-4 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                                                     6

5-1 سوال های پژوهش                                                                                        8

6-1 فرضیه های پژوهش                                                                                       .9

8-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش                                                              9

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه                                                                                                       .16

1-2 مبانی نظری                                                                                                 16

1-2-1 توانمند سازی                                                                                         16

2-2-2 ریشه های توانمند سازی                                                                               17

3-2-2 تعریف مفهوم توانمند سازی                                                                         19

4-2-2  رویکردهای توانمند سازی                                                                        20

5-2-2  توانمند سازی بعنوان یک سازه ارتباطی                                                            21

6-2-2   توانمند سازی بعنوان یک سازه انگیزشی                                                          22

4-2 مدل چهار مرحله ای توانمند سازی تری ویلسون                                               23

5-2 مدل توانمند سازی بلانچارد و زیگامی                                                                 25

ج

6-2 مدل توانمند سازی کانگر                                                                                   26

7-2 مدل توانمند سازی کویین و اسپریتزر                                                                   27

8-2 مولفه های توانمند سازی                                                                                   27

3-2 رضایت شغلی                                                                                                39

1-3-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی                                                                        39

2-3-2 پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی                                                           41

3-3-2 رضایت شغلی و عملکرد                                                                            43

4-3-2 اندازه گیری رضایت شغلی                                                                          44

9-2 پیشینه پژوهش                                                                                              44

فصل سوم : فرایند پژوهش

1-3 مقدمه                                                                                                  51  1-3 روش پژوهش                                                                                                51

2-3 جامعه آماری                                                                                                  51

3-3 نمونه و روش نمونه گیری                                                                                 51

4-3 ابزار پژوهش                                                                                                  52

5-3 روائی و پایائی پرسشنامه                                                                                    53

6-3 روش نمره گذاری                                                                                          54

7-3 روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                       54

فصل چهارم : یافته های پژوهش                                                     

1-4 مقدمه                                                                                                    56

2-4 توصیف داده ها                                                                                            56

تحلیل داده ها                                                                                              65

3-4 آمار استنباطی پاسخ دهی دبیران به مولفه های پرسشنامه های پژوهش                           68

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

د

1-5مقدمه                                                                                                  75

2-5 بحث و نتیجه گیری                                                                                     75

3-5 محدودیتها و مشکلات پژوهش                                                                         79

4-5 پیشنهادها                                                                                                  79

5-5 خلاصه پژوهش                                                                                          82

6-5 اهم نتایج بدست آمده از این پژوهش                                                               83

منابع و ماخذ                                                                                                85

ضمایم

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

2-1 ریشه های مفهوم توانمندسازی در روانشناسی                                                                          17

2-2 سیر تاریخی توانمند سازی                                                                                                 18

1-4  توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان                                                                                   56

2-4  توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان                                                                                        57

3-4  توزیع فراوانی میزان تحصیلات                                                                                          58

4-4 توزیع فراوانی سابقه کاری                                                                                                 59

5-2-4 آمارتوصیفی پاسخ دهی به مولفه های پرسشنامه                                                                    60

1-6-4 توزیع فراوانی رضایت شغلی                                                                                           61

2-6-4 آمار توصیفی پاسخ دهی دبیران به پرسشنامه رضایت شغلی                                                       61

7-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه آموزش                                                                                  62

8-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه تفویض اختیار                                                                          62

9-4 توزیع فراوانی گرایش دبیران به مولفه مشارکت سازمانی                                                             63

10-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه اعتمادسازی دبیران                                                                   63

11-4 توزیع فراوانی گرایش به مولفه نظام پاداش دهی                                                                      64

12-4  توزیع فراوانی گرایش به مولفه دسترسی به منابع                                                                    64

13-2-4 ضریب همبستگی اسپرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (آموزش )با متغیر

رضایت شغلی                                                                                                                       65

ه

14-2-4 ضریب همبستگی اسپرمن برنامه توانمند سازی مولفه (تفویض اختیار )

با متغیر رضایت شغلی                                                                                                           66

15-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (مشارکت سازمانی )

با متغیررضایت شغلی                                                                                                             67

16-2-4  ضریب همبستگی اسپیرمن براون  برنامه توانمند سازی مولفه (اعتمادسازی)

با متغیررضایت شغلی                                                                                                             68

17-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (پاداش دهی)

با متغیررضایت شغلی                                                                                                            69

18-2-4 ضریب همبستگی اسپیرمن براون برنامه توانمند سازی مولفه (دسترسی به منابع )

با متغیررضایت شغلی                                                                                                            70

1-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(  آموزش )

و رضایت شغلی                                                                                                                  71

2-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(تفویض اختیار  )

و رضایت شغلی                                                                                                                  72

3-3-4جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(مشارکت سازمانی)

و رضایت شغلی                                                                                                                  73

4-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ی توانمند سازی مولفه(عتمادسازی)

و رضایت شغلی                                                                                                                  74

5-3-4 جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه توانمند سازی مولفه(نظام پاداش دهی)

و رضایت شغلی                                                                                                                  75

6-3-4  جدول شاخص های آماری فراوانی برنامه ای توانمند سازی مولفه(دسترسی به منابع)

و رضایت شغلی                                                                                                                  76

 

 

 

و

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دبیران منطقه 18 شهر تهران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با میزان رضایت شغلی آنان انجام شده است .سوالات پژوهش عبارتند از

1- میزان گرایش دبیران به آموزش و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

2- میزان گرایش دبیران به تفویض اختیار مدیر و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

3- میزان گرایش دبیران به مشارکت سازمانی رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

4- میزان گرایش دبیران به اعتمادسازی لازم  و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

5- میزان گرایش دبیران به نظام پاداش دهی و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

6- میزان گرایش دبیران به دسترسی منابع و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟

بر مبنای  روش تحقیق توصیفی در جامعه آماری مورد مطالعه ، کلیه دبیران شاغل در منطقه 18 شهر تهران (2542 =N) با بهره گیری از فرمول نمونه گیری سیستماتیک با توجه به جدول مرگان  ، نمونه ای به حجم ( 340=n ) تعیین شد. برای جمع آوری داه ها از  پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار پژوهش میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی بر اساس نظر اساتید و خبرگان تایید گردیدو ضریب پایایی آن نیز بر حسب آلفای کرونباخ 995/0 محاسبه شد و براساس سنجش  متغیر وابسته  تعیین میزان (رضایت شغلی ) دبیران در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی استفاده شده است. داه های جمع آوری شده پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و نتایج این بررسی ها نشانگر این مهم است که همبستگی معنا دار بین مولفه های توانمند سازی ( آموزش و تفویض اختیار ، مشارکت سازمانی ، اعتماد سازی ، نظام پاداش دهی و دسترسی به منابع ) با میزان رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه وجود دارد . فرضیات این پژوهش عبارتند از 1-  بین میزان گرایش به آموزش دبیران با میزان رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. 2 بین میزان گرایش به تفویض اختیار مدیر  با میزان رضایت شغلی  دبیران رابطه معنا دار وجود دارد .3- بین میزان مشارکت سازمانی دبیران با میزان رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دار4-بین میزان گرایش  دبیران به اعتماد سازی با میزان رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد .5- بین میزان گرایش دبیران  به نظام پاداش دهی با رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد 6- بین میزان گرایش دبیران به دسترسی به منابع با رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد. فرضیات این پژوهش در سطح 99/0 همگی به تاید رسید .

 

 

1

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

1-1مقدمه

یکی از سازمانهای مهم و موثر در جهان امروز و آینده ، سازمان آموزش وپرورش است .سازمانی که الگوی کلیه نهادها و موسسات و سازمانهای رسمی جامعه است . موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان ((انسان )) است و مهمترین و دشوارترین مساله مبتلا به انسان تعلیم و تربیت اوست .ثمر بخشی این سازمان از یکسو تبدیل انسانهای خام و مستعد به انسانهای سالم ، خلاق بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر ، تامین کننده ی نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در بخشهای متفاوت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است . لذا به جهت اهمیت آموزش و پرورش در بخش تامین کنندگی سرمایه های نیروی انسانی هر کشوری به این امر در این پژوهش پرداخته شده است .

نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه ،خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمان محسوب می شوند ، چرا که هر گونه بهبود وپیشرفت در سیستم های فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. توان فکری و اندیشه های کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می باشد. هر سازمان و مدیریتی که بتواند از این سر ما یه های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و توسعه و بهره وری بیشتری حاصل خواهد شد.

رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذ ب و بقاء کارکنان در آن ساز مان  می شودو آن احساس مثبتی است که افرد نسبت به شغل خود دارندبا توجه به استفاده ی بهینه از تخصص و توانائیهای فکری افراد سازمان  ایجادمی گردد..نیروی فکری انسان بر خلاف سایر منابع با مصرف کردن ، کاهش و یا مستهلک نمی شود . هر چه قدر از تخصص و تفکرانسان دروظایف  بیشتر استفاده شودبه همان همان اندازه میزان رضایت شغلی بیشتر حاصل می یابد . سازمانی که از رویکرد های نوین منابع انسانی بهره می برد ، می تواند راه پیشرفت و موفقیت خود را مطمئن تر بپیماید و مسیردستیابی به توسعه خود را تضمین کند . در بحث رقابت بین الملل ، سازمان هایی پیشتاز هستند که توسعه منابع انسانی در آنها به عنوان یک اصل اساسی مطرح باشد . در این راه یکی از رویکردهای توسعه منابع انسانی بحث توانمند سازی وبالا رفتن میزان  رضایت شغلی کارکنان است. در جهان کنونی ، توانمند سازی منابع  انسانی عنصر اصلی و مهمی است که می توان به واسطه آن ، در جهت پویایی و سنت گریزی در سازمان ها گام برداشت و محیط و جو سازمانی را در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی ، متحول نمود. توانمند سازی ، فر آیند قدرت بخشیدن به افراد است ، در این فرایند به کارکنان کمک می شود تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود ببخشند و بر احساس نا توانی و در ماندگی خود چیره شوند و در نهایت امر احساسات مثبت افراد نسبت به شغل خویش حاصل گرددو احساس رضایت شغلی حاصل گردد.. درواقع توانمند سازی در اینجا ، به معنای بسیج انگیزه های درونی افراد  است  که منجر به و رضایت شغلی افرادمی شود  و رضایت شغلی ، حدی از احساسات و نگرشهای مثبت افراداست که نسبت به شغل خویش دارا هستندو منجر به بهره وری بیشتر و متعهد شدن در کار می گردد .

 

 

3

1-2 بیان مسئله

از مهمترین چالشهای مدیران حاضر در سازمانها، فراهم نمودن رضایت شغلی کارکنان و همچنین توان  استفاده کافی از منابع فکری ، توان ذهنی و ظرفیتهای با لقوه انسانی موجودآنان  است . در اغلب سازمانها از توانایی های کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند به عبارتی دیگر افراد ، توان بروز خلاقیت و ابتکار بیشتری در محیط سازمانی دارند ، اما به دلایلی از این قابلیتها بهره برداری نمی شود (ابطحی ،1383ص 9) .

با توجه به آنکه پژوهشگر از دبیران آموزش و پرورش منطقه 18شهر تهران است و خود عضوی از این مجموعه می باشد لذا از نزدیک با مسائل آشنایی دارد. لذا در جامعه کنونی با توجه به چشم انداز 1404 اهداف آموزشی و پرورشی تدوین گردیده است که در غالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت ، بلند مدت، به اجرا در خواهد آمد .امید بر آن است که شاهد رشد و جهشی چشمگیر از نظر کمی و کیفی در امر آموزش و پرورش باشیم .

بارزترین یافته های مشترک تمامی مطالعاتی که طی دهه های اخیر در حوزه مسائل سازمانی و مدیریت انجام شده است ، تاکید بر نقش بی همتایی نیروی انسانی دارد تا جایی که گفته اند : ًامروز دیگر کارکنان به سازمانها وابسته نیستند ، ببلکه در واقع این سازمانها هستند که به کارکنان خود وابسته هستندً  دراکر ، مترجم (طلوع ،1378 ص6)

کارکنان سر مایه های با ارزش هر سازمان هستند. دستیابی به هدفهای هر سازمان درگرومدیریت

درست این منابع با ارزش است . نیروی کارعامل مهم موثر در افزایش بهره وری است . نیروی کاراگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی ، اشتغال به کا و رضایت شغلی مشغول به کار گردد و به دلایل گوناگون ازآینده واهمه نداشته باشد، بهره وری او بالاترخواهد بود(طاهری، 1384ص 189).

از دیدگاه توانمند سازی شناختی ، میزان توانمندی کارکنان یا باورها و احساسات روانی افراد از شغل و سازمان و عوامل افزایش دهنده و تضعیف کننده این باورها و احساسات می تواند گاهی در جهت رضایت شغلی ،تعهد و دلبستگی افراد و بهبود بهرهوری نیروی انسانی باشد (عبداللهی و نوه ابراهیم ،1385ص 8)

توانمند سازی با پرورش کارکنان با انگیزه و توانا به مدیران این امکان را می دهد که در برابر پویایی های محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده و موجبات برتری رقابتی را فراهم آورند (-اپل بام و هانگر ،1998 ص 31)

امروزه سازمانها به فراخور رسالت و اهداف خود ،برای حفظ پویایی و بهبود عملکرد کاری و همچنین رضایت شغلی کارکنان ، برنامه های مختلفی را به اجرا در آورده اند. نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد که رابطه معنی داری بین توجه به مولفه های توانمند سازی با افزایش بهرهوری و همچنین رضایت شغلی نیروی انسانی وارتقاء عملکرد شغلی در سازمان وجود دارد

 

 

4

امروزه آموزش و پرورش به عنوان مرکز اصلی تربیت نیروی انسانی جامعه شناخته شده است بدان جهت سعی در فراهم سازی توانمند نمودن کارکنان درجهت همگام شدن با علوم و و فنون جدید وهمچنین رضایت شغلی آنان به عنوان منابع استراتژیک سازمان فراهم گردد.چالشی که بسیاری از مدیران سازمان ها ومدیران آموزش و پرورش با آن مواجه هستند عدم پویایی  می باشد که منجر به کاهش بهره وری ، بی انگیزگی ، آسیب پذیری ، انزوا ، نداشتن اختیار ، عدم خلاقیت و فرار فکری  خلاقیت و فرار فکری کارکنان شده است .- رمزدان(1997)(به نقل از عبداللهی و نوه ابراهیم ، 1385 ص 94)

دلایل این امر را ناگزیری مدیران آموزش و پرورش از پیروی الگوهای مرسوم مدیریتی می داند بطوری که بیشتر مدیران آموزش و پرورش از کار بیش از حد حوزه مدیریت خود شکایت دارند  یعنی برای انجام وظایف چندگانه ای نظیر برنامه ریزی مدیریت ، اداره مسایل کارکنان ، یافتن منابع ، انجام پژوهش و تدریس و همگام شدن با علم نوین روز ، وقت کم دارند اما در عین حال تفویض اختیار را مشکل می دانند آنها به انجام کارها توسط خودشان عادت دارند و نمی توانند خودشان را متقاعد سازند که کسی هم به جزآنها بتواند واقعا مشکل را حل کند. آنها غالبا دلایل این امر را عدم اعتماد به شایستگی ها و قابلیت افراد ، زمان بر شدن کارها ، ریسک بالای واگذاری اختیار و عدم مسئولیت پذیری کارکنان می دانند برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی راهکاری موثر برای مدیرانی است که این گونه می اندیشند و لذا فهم صحیح و متقابل مدیران و کارکنان از اجرای موفق برنامه ها می تواند بسیاری از موانع و مشکلات این چنینی در کار که مانع رضایت شغلی را فراهم می نماید را بر طرف نماید . برای طرح ریزی ، هدفمند نمودن و تضمین موفقیت این برنامه ها لازم است که مدیران و برنامه ریزان از گرایش ها و تمایلات منابع انسانی موجود خود آگاهی و اطلاع کافی داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درست و قابل اجرایی را اتخاذ نمایند تا بتوانند رضایت شغلی خود و همکارانشان را در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی هر چه بیشتر فراهم نمایند .

در این پژوهش به بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش منطقه 18 تهران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان در سال 91 پرداخته شده  است .

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.